Hình ảnh Jaguar XJ 2021

Jaguar XJ 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 6.539.000.000 đ

Xem hình ảnh Jaguar XJ mới nhất. Xe XJ có 101 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Jaguar XJ có sẵn 14 màu sắc khác nhau.

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Jaguar XJ 2020

Hình 1 / 101
British Racing Green Metallic

British Racing Green Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 2 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 3 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Jaguar XJ 2020

Hình 4 / 101
Carpathian Gray Premium Metallic

Carpathian Gray Premium Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 5 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 6 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Jaguar XJ 2020

Hình 7 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Jaguar XJ 2020

Hình 8 / 101
Corris Gray Metallic

Corris Gray Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 9 / 101
Farallon Black Premium Metallic

Farallon Black Premium Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 10 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 11 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 12 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 13 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Jaguar XJ 2020

Hình 14 / 101
Firenze Red Metallic

Firenze Red Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 15 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Jaguar XJ 2020

Hình 16 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 17 / 101
Fuji White

Fuji White

Jaguar XJ 2020

Hình 18 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Jaguar XJ 2020

Hình 19 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Jaguar XJ 2020

Hình 20 / 101
Indus Silver Metallic

Indus Silver Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 21 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Jaguar XJ 2020

Hình 22 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 23 / 101
Loire Blue Metallic

Loire Blue Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 24 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Jaguar XJ 2020

Hình 25 / 101
Narvik Black

Narvik Black

Jaguar XJ 2020

Hình 26 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 27 / 101
Rossello Red Metallic

Rossello Red Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 28 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 29 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 30 / 101
Santorini Black Metallic

Santorini Black Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 31 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 32 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Jaguar XJ 2020

Hình 33 / 101
Satin Corris Gray Premium

Satin Corris Gray Premium

Jaguar XJ 2020

Hình 34 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Jaguar XJ 2020

Hình 35 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020

Hình 36 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Jaguar XJ 2020

Hình 37 / 101
Velocity Blue Premium

Velocity Blue Premium

Jaguar XJ 2020

Hình 38 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Jaguar XJ 2020

Hình 39 / 101
Yulong White Metallic

Yulong White Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 40 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Jaguar XJ 2020

Hình 41 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Jaguar XJ 2020

Hình 42 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Jaguar XJ 2020

Hình 43 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Jaguar XJ 2020

Hình 44 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 45 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 46 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Jaguar XJ 2020

Hình 47 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 48 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Jaguar XJ 2020

Hình 49 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 50 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 51 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Jaguar XJ 2020

Hình 52 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020

Hình 53 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 54 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 55 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 56 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020

Hình 57 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 58 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 59 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 60 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 61 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 62 / 101
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 63 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 1

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 1

Jaguar XJ 2019

Hình 64 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 2

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 2

Jaguar XJ 2019

Hình 65 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 3

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 3

Jaguar XJ 2019

Hình 66 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 4

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 4

Jaguar XJ 2019

Hình 67 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 5

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 5

Jaguar XJ 2019

Hình 68 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 6

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 6

Jaguar XJ 2019

Hình 69 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 7

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 7

Jaguar XJ 2019

Hình 70 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 8

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 8

Jaguar XJ 2019

Hình 71 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 9

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 9

Jaguar XJ 2019

Hình 72 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 10

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 10

Jaguar XJ 2019

Hình 73 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 11

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 11

Jaguar XJ 2019

Hình 74 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 12

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 12

Jaguar XJ 2019

Hình 75 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 13

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 13

Jaguar XJ 2019

Hình 76 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 14

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 14

Jaguar XJ 2019

Hình 77 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 15

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 15

Jaguar XJ 2019

Hình 78 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 16

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 16

Jaguar XJ 2019

Hình 79 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 17

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 17

Jaguar XJ 2019

Hình 80 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 18

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 18

Jaguar XJ 2019

Hình 81 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 19

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 19

Jaguar XJ 2019

Hình 82 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 20

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 20

Jaguar XJ 2019

Hình 83 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 21

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 21

Jaguar XJ 2019

Hình 84 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 22

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 22

Jaguar XJ 2019

Hình 85 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 23

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 23

Jaguar XJ 2019

Hình 86 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 24

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 24

Jaguar XJ 2019

Hình 87 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 25

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 25

Jaguar XJ 2019

Hình 88 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 26

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 26

Jaguar XJ 2019

Hình 89 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 27

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 27

Jaguar XJ 2019

Hình 90 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 28

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 28

Jaguar XJ 2019

Hình 91 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 29

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 29

Jaguar XJ 2019

Hình 92 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 30

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 30

Jaguar XJ 2019

Hình 93 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 31

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 31

Jaguar XJ 2019

Hình 94 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 32

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 32

Jaguar XJ 2019

Hình 95 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 33

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 33

Jaguar XJ 2019

Hình 96 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 34

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 34

Jaguar XJ 2019

Hình 97 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 35

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 35

Jaguar XJ 2019

Hình 98 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 36

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 36

Jaguar XJ 2019

Hình 99 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 37

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 37

Jaguar XJ 2019

Hình 100 / 101
Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 38

Hình ảnh Jaguar XJ 2019 hình 38

Jaguar XJ 2019

Hình 101 / 101

Các phiên bản của Jaguar XJ

Jaguar XJ XJL Portfolio

Nhập khẩu, Tự động

6.539.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Jaguar XJ

Porsche Panamera
4 tỷ 779 triệu - 10 tỷ 090 triệu
BMW 740Li
5 tỷ 369 triệu - 6 tỷ 298 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Jaguar XJ

Giá lăn bánh của Jaguar XJ 2021 là bao nhiêu?
Giá XJ lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 7 tỷ 294 triệu cho bản XJL Portfolio. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua XJ hay Panamera xe nào tốt hơn?
Giá XJ niêm yết bắt đầu từ 6 tỷ 539 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2995 cc. Trong khi giá Panamera bắt đầu từ 5 tỷ 250 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2995 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Jaguar XJ 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Jaguar XJ 2020 tại thị trường Việt Nam có 14 màu gồm British Racing Green Metallic, Carpathian Gray Premium Metallic, Corris Gray Metallic, Farallon Black Premium Metallic, Firenze Red Metallic, Fuji White, Indus Silver Metallic, Loire Blue Metallic, Narvik Black, Rossello Red Metallic, Santorini Black Metallic, Satin Corris Gray Premium, Velocity Blue Premium, Yulong White Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Jaguar XJ 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Jaguar XJ là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Jaguar XJ có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Jaguar XJ 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: XJ XJL Portfolio.
Đối thủ của Jaguar XJ là dòng xe nào?
Jaguar XJ có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang cỡ lớn gồm: Mercedes-Benz S500, Porsche Panamera, BMW 740Li, Mercedes-Maybach S400.

Xem thêm câu hỏi về Jaguar XJ

Màu xe Jaguar XJ

Jaguar XJ 2020 Màu British Racing Green MetallicJaguar XJ 2020 Màu Carpathian Gray Premium MetallicJaguar XJ 2020 Màu Corris Gray MetallicJaguar XJ 2020 Màu Farallon Black Premium MetallicJaguar XJ 2020 Màu Firenze Red Metallic
Màu British Racing Green Metallic

Mua xe Jaguar XJ mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Jaguar XJ trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

129.299.762 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Jaguar XJ?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Jaguar

Nổi bật
Sắp ra mắt
 • F-Pace
  3 tỷ 099 - 10 tỷ 060
 • XJ
  6 tỷ 539
 • XE
  2 tỷ 310
 • XF
  2 tỷ 799 - 3 tỷ 280
 • E-Pace
  2 tỷ 699 - 2 tỷ 959