Hình ảnh Jaguar XJ

Jaguar XJ 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 6.539.000.000 đ

Xem hình ảnh Jaguar XJ mới nhất. Xe XJ có 63 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Jaguar XJ có sẵn 14 màu sắc khác nhau.

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Jaguar XJ 2020

Hình 1 / 63
British Racing Green Metallic

British Racing Green Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 2 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 3 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Jaguar XJ 2020

Hình 4 / 63
Carpathian Gray Premium Metallic

Carpathian Gray Premium Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 5 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 6 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Jaguar XJ 2020

Hình 7 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Jaguar XJ 2020

Hình 8 / 63
Corris Gray Metallic

Corris Gray Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 9 / 63
Farallon Black Premium Metallic

Farallon Black Premium Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 10 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 11 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 12 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 13 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Jaguar XJ 2020

Hình 14 / 63
Firenze Red Metallic

Firenze Red Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 15 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Jaguar XJ 2020

Hình 16 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 17 / 63
Fuji White

Fuji White

Jaguar XJ 2020

Hình 18 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Jaguar XJ 2020

Hình 19 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Jaguar XJ 2020

Hình 20 / 63
Indus Silver Metallic

Indus Silver Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 21 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Jaguar XJ 2020

Hình 22 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 23 / 63
Loire Blue Metallic

Loire Blue Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 24 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Jaguar XJ 2020

Hình 25 / 63
Narvik Black

Narvik Black

Jaguar XJ 2020

Hình 26 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 27 / 63
Rossello Red Metallic

Rossello Red Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 28 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 29 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Jaguar XJ 2020

Hình 30 / 63
Santorini Black Metallic

Santorini Black Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 31 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 32 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Jaguar XJ 2020

Hình 33 / 63
Satin Corris Gray Premium

Satin Corris Gray Premium

Jaguar XJ 2020

Hình 34 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Jaguar XJ 2020

Hình 35 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020

Hình 36 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Jaguar XJ 2020

Hình 37 / 63
Velocity Blue Premium

Velocity Blue Premium

Jaguar XJ 2020

Hình 38 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Jaguar XJ 2020

Hình 39 / 63
Yulong White Metallic

Yulong White Metallic

Jaguar XJ 2020

Hình 40 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Jaguar XJ 2020

Hình 41 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Jaguar XJ 2020

Hình 42 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Jaguar XJ 2020

Hình 43 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Jaguar XJ 2020

Hình 44 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 45 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 46 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Jaguar XJ 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Jaguar XJ 2020

Hình 47 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 48 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Jaguar XJ 2020

Hình 49 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 50 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 51 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Jaguar XJ 2020

Hình 52 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020

Hình 53 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 54 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 55 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 56 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Jaguar XJ 2020

Hình 57 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 58 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 59 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 60 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Jaguar XJ 2020

Hình 61 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 62 / 63
Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Jaguar XJ 2020

Hình 63 / 63

Các phiên bản của Jaguar XJ

Jaguar XJ XJL Portfolio

Nhập khẩu, Tự động

6.539.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Jaguar XJ

Porsche Panamera
4 tỷ 779 triệu - 10 tỷ 090 triệu
BMW 740Li
6 tỷ 298 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Jaguar XJ khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Jaguar XJ có giá niêm yết khoảng 6 tỷ 539 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản XJL Portfolio là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Jaguar XJ 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Jaguar XJ 2020 tại thị trường Việt Nam có 14 màu gồm British Racing Green Metallic, Carpathian Gray Premium Metallic, Corris Gray Metallic, Farallon Black Premium Metallic, Firenze Red Metallic, Fuji White, Indus Silver Metallic, Loire Blue Metallic, Narvik Black, Rossello Red Metallic, Santorini Black Metallic, Satin Corris Gray Premium, Velocity Blue Premium, Yulong White Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Dòng xe Jaguar XJ 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Jaguar XJ 2020 có khoảng 1 phiên bản như XJ XJL Portfolio với giá ưu đãi bắt đầu từ 6 tỷ 539 triệu cho bản XJ XJL Portfolio. Xem thêm
Q. Đối thủ của Jaguar XJ là dòng xe nào?
A.
Có 4 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Jaguar XJ là những dòng xe trong phân khúc Hạng sang cỡ lớn thuộc Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Mercedes-Maybach như Mercedes-Benz S500, Porsche Panamera, BMW 740Li, Mercedes-Maybach S400

Xem thêm câu hỏi về Jaguar XJ

Mua xe ô tô từ đại lý

Kia Soluto AT DELUXE 1.4L 2020
Mua xe từ đại lý
399 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz S450 S450L Luxury 3.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
4 tỷ 969 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz E200 E200 Exclusive 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 290 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz C300 C300 AMG 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 939 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz C200 C200 Exclusive 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 689 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz S450 S450L Luxury 3.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
4 tỷ 969 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Jaguar XJ

Jaguar XJ 2020 Màu British Racing Green MetallicJaguar XJ 2020 Màu Carpathian Gray Premium MetallicJaguar XJ 2020 Màu Corris Gray MetallicJaguar XJ 2020 Màu Farallon Black Premium MetallicJaguar XJ 2020 Màu Firenze Red Metallic
Màu British Racing Green Metallic

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Jaguar

Nổi bật
Sắp ra mắt