Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020

Kia Cadenza 2020
8.4/10 điểm
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 1

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 1

Kia Cadenza 2020

Hình 1 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 2

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 2

Kia Cadenza 2020

Hình 2 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 3

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 3

Kia Cadenza 2020

Hình 3 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 4

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 4

Kia Cadenza 2020

Hình 4 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 5

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 5

Kia Cadenza 2020

Hình 5 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 6

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 6

Kia Cadenza 2020

Hình 6 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 7

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 7

Kia Cadenza 2020

Hình 7 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 8

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 8

Kia Cadenza 2020

Hình 8 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 9

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 9

Kia Cadenza 2020

Hình 9 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 10

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 10

Kia Cadenza 2020

Hình 10 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 11

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 11

Kia Cadenza 2020

Hình 11 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 12

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 12

Kia Cadenza 2020

Hình 12 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 13

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 13

Kia Cadenza 2020

Hình 13 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 14

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 14

Kia Cadenza 2020

Hình 14 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 15

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 15

Kia Cadenza 2020

Hình 15 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 16

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 16

Kia Cadenza 2020

Hình 16 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 17

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 17

Kia Cadenza 2020

Hình 17 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 18

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 18

Kia Cadenza 2020

Hình 18 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 19

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 19

Kia Cadenza 2020

Hình 19 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 20

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 20

Kia Cadenza 2020

Hình 20 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 21

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 21

Kia Cadenza 2020

Hình 21 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 22

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 22

Kia Cadenza 2020

Hình 22 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 23

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 23

Kia Cadenza 2020

Hình 23 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 24

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 24

Kia Cadenza 2020

Hình 24 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 25

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 25

Kia Cadenza 2020

Hình 25 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 26

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 26

Kia Cadenza 2020

Hình 26 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 27

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 27

Kia Cadenza 2020

Hình 27 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 28

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 28

Kia Cadenza 2020

Hình 28 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 29

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 29

Kia Cadenza 2020

Hình 29 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 30

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 30

Kia Cadenza 2020

Hình 30 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 31

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 31

Kia Cadenza 2020

Hình 31 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 32

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 32

Kia Cadenza 2020

Hình 32 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 33

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 33

Kia Cadenza 2020

Hình 33 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 34

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 34

Kia Cadenza 2020

Hình 34 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 35

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 35

Kia Cadenza 2020

Hình 35 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 36

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 36

Kia Cadenza 2020

Hình 36 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 37

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 37

Kia Cadenza 2020

Hình 37 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 38

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 38

Kia Cadenza 2020

Hình 38 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 39

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 39

Kia Cadenza 2020

Hình 39 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 40

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 40

Kia Cadenza 2020

Hình 40 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 41

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2020 hình 41

Kia Cadenza 2020

Hình 41 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 42

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 42

Kia Cadenza 2021

Hình 42 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 43

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 43

Kia Cadenza 2021

Hình 43 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 44

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 44

Kia Cadenza 2021

Hình 44 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 45

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 45

Kia Cadenza 2021

Hình 45 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 46

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 46

Kia Cadenza 2021

Hình 46 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 47

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 47

Kia Cadenza 2021

Hình 47 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 48

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 48

Kia Cadenza 2021

Hình 48 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 49

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 49

Kia Cadenza 2021

Hình 49 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 50

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 50

Kia Cadenza 2021

Hình 50 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 51

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 51

Kia Cadenza 2021

Hình 51 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 52

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 52

Kia Cadenza 2021

Hình 52 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 53

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 53

Kia Cadenza 2021

Hình 53 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 54

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 54

Kia Cadenza 2021

Hình 54 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 55

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 55

Kia Cadenza 2021

Hình 55 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 56

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 56

Kia Cadenza 2021

Hình 56 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 57

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2021 hình 57

Kia Cadenza 2021

Hình 57 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 58

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 58

Kia Cadenza 2019

Hình 58 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 59

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 59

Kia Cadenza 2019

Hình 59 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 60

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 60

Kia Cadenza 2019

Hình 60 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 61

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 61

Kia Cadenza 2019

Hình 61 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 62

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 62

Kia Cadenza 2019

Hình 62 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 63

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 63

Kia Cadenza 2019

Hình 63 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 64

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 64

Kia Cadenza 2019

Hình 64 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 65

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 65

Kia Cadenza 2019

Hình 65 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 66

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 66

Kia Cadenza 2019

Hình 66 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 67

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 67

Kia Cadenza 2019

Hình 67 / 68
Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 68

Hình ảnh nội thất Kia Cadenza 2019 hình 68

Kia Cadenza 2019

Hình 68 / 68

Các phiên bản của Kia Cadenza 2020

Kia Cadenza Technology

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

$ 37.850

Kia Cadenza Limited

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

$ 43.550

Kia Cadenza Limited

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Kia Cadenza

Volkswagen Passat
1 tỷ 266 triệu - 1 tỷ 480 triệu
BMW 320i
1 tỷ 899 triệu - 2 tỷ 499 triệu

Màu xe Kia Cadenza 2020

Kia Cadenza 2020 Màu Snow White PearlKia Cadenza 2020 Màu Platinum GraphiteKia Cadenza 2020 Màu Aurora Black PearlKia Cadenza 2020 Màu Snow White PearlKia Cadenza 2020 Màu Gravity Blue
Màu Snow White Pearl

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt