Hình ảnh Kia Cadenza 2021

Kia Cadenza 2021
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Kia Cadenza mới nhất. Xe Cadenza có 173 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Kia Cadenza có sẵn 4 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 1

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 1

Kia Cadenza 2021

Hình 1 / 173
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Cadenza 2021

Hình 2 / 173
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Cadenza 2021

Hình 3 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 2

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 2

Kia Cadenza 2021

Hình 4 / 173
Gravity Blue

Gravity Blue

Kia Cadenza 2021

Hình 5 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 3

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 3

Kia Cadenza 2021

Hình 6 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 4

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 4

Kia Cadenza 2021

Hình 7 / 173
Graphite Gray

Graphite Gray

Kia Cadenza 2021

Hình 8 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 5

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 5

Kia Cadenza 2021

Hình 9 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 6

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 6

Kia Cadenza 2021

Hình 10 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 7

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 7

Kia Cadenza 2021

Hình 11 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 8

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 8

Kia Cadenza 2021

Hình 12 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 9

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 9

Kia Cadenza 2021

Hình 13 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 10

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 10

Kia Cadenza 2021

Hình 14 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 11

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 11

Kia Cadenza 2021

Hình 15 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 12

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 12

Kia Cadenza 2021

Hình 16 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 13

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 13

Kia Cadenza 2021

Hình 17 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 14

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 14

Kia Cadenza 2021

Hình 18 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 15

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 15

Kia Cadenza 2021

Hình 19 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 16

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 16

Kia Cadenza 2021

Hình 20 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 17

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 17

Kia Cadenza 2021

Hình 21 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 18

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 18

Kia Cadenza 2021

Hình 22 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 19

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 19

Kia Cadenza 2021

Hình 23 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 20

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 20

Kia Cadenza 2021

Hình 24 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 21

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 21

Kia Cadenza 2021

Hình 25 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 22

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 22

Kia Cadenza 2021

Hình 26 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 23

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 23

Kia Cadenza 2021

Hình 27 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 24

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 24

Kia Cadenza 2021

Hình 28 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 25

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 25

Kia Cadenza 2021

Hình 29 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 26

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 26

Kia Cadenza 2021

Hình 30 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 27

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 27

Kia Cadenza 2021

Hình 31 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 28

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 28

Kia Cadenza 2021

Hình 32 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 29

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 29

Kia Cadenza 2021

Hình 33 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 30

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 30

Kia Cadenza 2021

Hình 34 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 31

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 31

Kia Cadenza 2021

Hình 35 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 32

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 32

Kia Cadenza 2021

Hình 36 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 33

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 33

Kia Cadenza 2021

Hình 37 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 34

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 34

Kia Cadenza 2021

Hình 38 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 35

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 35

Kia Cadenza 2021

Hình 39 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 36

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 36

Kia Cadenza 2021

Hình 40 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 37

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 37

Kia Cadenza 2021

Hình 41 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 38

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 38

Kia Cadenza 2021

Hình 42 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 39

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 39

Kia Cadenza 2021

Hình 43 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 40

Hình ảnh Kia Cadenza 2021 hình 40

Kia Cadenza 2021

Hình 44 / 173
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Cadenza 2020

Hình 45 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 41

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 41

Kia Cadenza 2020

Hình 46 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 42

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 42

Kia Cadenza 2020

Hình 47 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 43

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 43

Kia Cadenza 2020

Hình 48 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 44

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 44

Kia Cadenza 2020

Hình 49 / 173
Platinum Graphite

Platinum Graphite

Kia Cadenza 2020

Hình 50 / 173
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Cadenza 2020

Hình 51 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 45

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 45

Kia Cadenza 2020

Hình 52 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 46

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 46

Kia Cadenza 2020

Hình 53 / 173
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Cadenza 2020

Hình 54 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 47

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 47

Kia Cadenza 2020

Hình 55 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 48

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 48

Kia Cadenza 2020

Hình 56 / 173
Gravity Blue

Gravity Blue

Kia Cadenza 2020

Hình 57 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 49

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 49

Kia Cadenza 2020

Hình 58 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 50

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 50

Kia Cadenza 2020

Hình 59 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 51

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 51

Kia Cadenza 2020

Hình 60 / 173
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Cadenza 2020

Hình 61 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 52

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 52

Kia Cadenza 2020

Hình 62 / 173
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Cadenza 2020

Hình 63 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 53

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 53

Kia Cadenza 2020

Hình 64 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 54

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 54

Kia Cadenza 2020

Hình 65 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 55

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 55

Kia Cadenza 2020

Hình 66 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 56

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 56

Kia Cadenza 2020

Hình 67 / 173
Platinum Graphite

Platinum Graphite

Kia Cadenza 2020

Hình 68 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 57

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 57

Kia Cadenza 2020

Hình 69 / 173
Gravity Blue

Gravity Blue

Kia Cadenza 2020

Hình 70 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 58

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 58

Kia Cadenza 2020

Hình 71 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 59

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 59

Kia Cadenza 2020

Hình 72 / 173
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Cadenza 2020

Hình 73 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 60

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 60

Kia Cadenza 2020

Hình 74 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 61

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 61

Kia Cadenza 2020

Hình 75 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 62

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 62

Kia Cadenza 2020

Hình 76 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 63

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 63

Kia Cadenza 2020

Hình 77 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 64

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 64

Kia Cadenza 2020

Hình 78 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 65

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 65

Kia Cadenza 2020

Hình 79 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 66

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 66

Kia Cadenza 2020

Hình 80 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 67

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 67

Kia Cadenza 2020

Hình 81 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 68

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 68

Kia Cadenza 2020

Hình 82 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 69

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 69

Kia Cadenza 2020

Hình 83 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 70

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 70

Kia Cadenza 2020

Hình 84 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 71

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 71

Kia Cadenza 2020

Hình 85 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 72

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 72

Kia Cadenza 2020

Hình 86 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 73

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 73

Kia Cadenza 2020

Hình 87 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 74

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 74

Kia Cadenza 2020

Hình 88 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 75

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 75

Kia Cadenza 2020

Hình 89 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 76

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 76

Kia Cadenza 2020

Hình 90 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 77

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 77

Kia Cadenza 2020

Hình 91 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 78

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 78

Kia Cadenza 2020

Hình 92 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 79

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 79

Kia Cadenza 2020

Hình 93 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 80

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 80

Kia Cadenza 2020

Hình 94 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 81

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 81

Kia Cadenza 2020

Hình 95 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 82

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 82

Kia Cadenza 2020

Hình 96 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 83

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 83

Kia Cadenza 2020

Hình 97 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 84

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 84

Kia Cadenza 2020

Hình 98 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 85

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 85

Kia Cadenza 2020

Hình 99 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 86

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 86

Kia Cadenza 2020

Hình 100 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 87

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 87

Kia Cadenza 2020

Hình 101 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 88

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 88

Kia Cadenza 2020

Hình 102 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 89

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 89

Kia Cadenza 2020

Hình 103 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 90

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 90

Kia Cadenza 2020

Hình 104 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 91

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 91

Kia Cadenza 2020

Hình 105 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 92

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 92

Kia Cadenza 2020

Hình 106 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 93

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 93

Kia Cadenza 2020

Hình 107 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 94

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 94

Kia Cadenza 2020

Hình 108 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 95

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 95

Kia Cadenza 2020

Hình 109 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 96

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 96

Kia Cadenza 2020

Hình 110 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 97

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 97

Kia Cadenza 2020

Hình 111 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 98

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 98

Kia Cadenza 2020

Hình 112 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 99

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 99

Kia Cadenza 2020

Hình 113 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 100

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 100

Kia Cadenza 2020

Hình 114 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 101

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 101

Kia Cadenza 2020

Hình 115 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 102

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 102

Kia Cadenza 2020

Hình 116 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 103

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 103

Kia Cadenza 2020

Hình 117 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 104

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 104

Kia Cadenza 2020

Hình 118 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 105

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 105

Kia Cadenza 2020

Hình 119 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 106

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 106

Kia Cadenza 2020

Hình 120 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 107

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 107

Kia Cadenza 2019

Hình 121 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 108

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 108

Kia Cadenza 2019

Hình 122 / 173
Aurora Black

Aurora Black

Kia Cadenza 2019

Hình 123 / 173
Gravity Blue

Gravity Blue

Kia Cadenza 2019

Hình 124 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 109

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 109

Kia Cadenza 2019

Hình 125 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 110

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 110

Kia Cadenza 2019

Hình 126 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 111

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 111

Kia Cadenza 2019

Hình 127 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 112

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 112

Kia Cadenza 2019

Hình 128 / 173
Platinum Graphite

Platinum Graphite

Kia Cadenza 2019

Hình 129 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 113

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 113

Kia Cadenza 2019

Hình 130 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 114

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 114

Kia Cadenza 2019

Hình 131 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 115

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 115

Kia Cadenza 2019

Hình 132 / 173
Silky Silver

Silky Silver

Kia Cadenza 2019

Hình 133 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 116

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 116

Kia Cadenza 2019

Hình 134 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 117

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 117

Kia Cadenza 2019

Hình 135 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 118

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 118

Kia Cadenza 2019

Hình 136 / 173
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Cadenza 2019

Hình 137 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 119

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 119

Kia Cadenza 2019

Hình 138 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 120

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 120

Kia Cadenza 2019

Hình 139 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 121

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 121

Kia Cadenza 2019

Hình 140 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 122

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 122

Kia Cadenza 2019

Hình 141 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 123

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 123

Kia Cadenza 2019

Hình 142 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 124

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 124

Kia Cadenza 2019

Hình 143 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 125

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 125

Kia Cadenza 2019

Hình 144 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 126

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 126

Kia Cadenza 2019

Hình 145 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 127

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 127

Kia Cadenza 2019

Hình 146 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 128

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 128

Kia Cadenza 2019

Hình 147 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 129

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 129

Kia Cadenza 2019

Hình 148 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 130

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 130

Kia Cadenza 2019

Hình 149 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 131

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 131

Kia Cadenza 2019

Hình 150 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 132

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 132

Kia Cadenza 2019

Hình 151 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 133

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 133

Kia Cadenza 2019

Hình 152 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 134

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 134

Kia Cadenza 2019

Hình 153 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 135

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 135

Kia Cadenza 2019

Hình 154 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 136

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 136

Kia Cadenza 2019

Hình 155 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 137

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 137

Kia Cadenza 2019

Hình 156 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 138

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 138

Kia Cadenza 2019

Hình 157 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 139

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 139

Kia Cadenza 2019

Hình 158 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 140

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 140

Kia Cadenza 2019

Hình 159 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 141

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 141

Kia Cadenza 2019

Hình 160 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 142

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 142

Kia Cadenza 2019

Hình 161 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 143

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 143

Kia Cadenza 2019

Hình 162 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 144

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 144

Kia Cadenza 2019

Hình 163 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 145

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 145

Kia Cadenza 2019

Hình 164 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 146

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 146

Kia Cadenza 2019

Hình 165 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 147

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 147

Kia Cadenza 2019

Hình 166 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 148

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 148

Kia Cadenza 2019

Hình 167 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 149

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 149

Kia Cadenza 2019

Hình 168 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 150

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 150

Kia Cadenza 2019

Hình 169 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 151

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 151

Kia Cadenza 2019

Hình 170 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 152

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 152

Kia Cadenza 2019

Hình 171 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 153

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 153

Kia Cadenza 2019

Hình 172 / 173
Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 154

Hình ảnh Kia Cadenza 2019 hình 154

Kia Cadenza 2019

Hình 173 / 173

Các phiên bản của Kia Cadenza

Kia Cadenza Technology

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

$ 37.850

Kia Cadenza Limited

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

$ 43.550

Kia Cadenza Limited

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Kia Cadenza

Những câu hỏi thường gặp về Kia Cadenza

Kia Cadenza 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Kia Cadenza 2021 tại thị trường Việt Nam có 4 màu gồm Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Gravity Blue, Graphite Gray, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Kia Cadenza 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Kia Cadenza là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Kia Cadenza có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Kia Cadenza 2021 đang có 3 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Cadenza Technology (Xăng), Cadenza Limited (Xăng) & Cadenza Limited (Xăng).
Đối thủ của Kia Cadenza là dòng xe nào?
Kia Cadenza có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: Volkswagen Passat, Toyota Avalon, Hyundai Sonata, Mercedes-Benz C180.

Xem thêm câu hỏi về Kia Cadenza

Màu xe Kia Cadenza

Kia Cadenza 2021 Màu Snow White PearlKia Cadenza 2021 Màu Aurora Black PearlKia Cadenza 2021 Màu Gravity BlueKia Cadenza 2021 Màu Graphite Gray
Màu Snow White Pearl

Mua xe Kia Cadenza mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Kia Cadenza trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Kia Cadenza?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt