Hình ảnh Kia Cadenza

Kia Cadenza 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Kia Cadenza mới nhất. Xe Cadenza có 76 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Kia Cadenza có sẵn 10 màu sắc khác nhau.

Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Cadenza 2020

Hình 1 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 1

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 1

Kia Cadenza 2020

Hình 2 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 2

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 2

Kia Cadenza 2020

Hình 3 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 3

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 3

Kia Cadenza 2020

Hình 4 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 4

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 4

Kia Cadenza 2020

Hình 5 / 76
Platinum Graphite

Platinum Graphite

Kia Cadenza 2020

Hình 6 / 76
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Cadenza 2020

Hình 7 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 5

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 5

Kia Cadenza 2020

Hình 8 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 6

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 6

Kia Cadenza 2020

Hình 9 / 76
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Cadenza 2020

Hình 10 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 7

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 7

Kia Cadenza 2020

Hình 11 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 8

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 8

Kia Cadenza 2020

Hình 12 / 76
Gravity Blue

Gravity Blue

Kia Cadenza 2020

Hình 13 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 9

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 9

Kia Cadenza 2020

Hình 14 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 10

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 10

Kia Cadenza 2020

Hình 15 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 11

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 11

Kia Cadenza 2020

Hình 16 / 76
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Cadenza 2020

Hình 17 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 12

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 12

Kia Cadenza 2020

Hình 18 / 76
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Cadenza 2020

Hình 19 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 13

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 13

Kia Cadenza 2020

Hình 20 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 14

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 14

Kia Cadenza 2020

Hình 21 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 15

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 15

Kia Cadenza 2020

Hình 22 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 16

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 16

Kia Cadenza 2020

Hình 23 / 76
Platinum Graphite

Platinum Graphite

Kia Cadenza 2020

Hình 24 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 17

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 17

Kia Cadenza 2020

Hình 25 / 76
Gravity Blue

Gravity Blue

Kia Cadenza 2020

Hình 26 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 18

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 18

Kia Cadenza 2020

Hình 27 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 19

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 19

Kia Cadenza 2020

Hình 28 / 76
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Cadenza 2020

Hình 29 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 20

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 20

Kia Cadenza 2020

Hình 30 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 21

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 21

Kia Cadenza 2020

Hình 31 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 22

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 22

Kia Cadenza 2020

Hình 32 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 23

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 23

Kia Cadenza 2020

Hình 33 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 24

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 24

Kia Cadenza 2020

Hình 34 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 25

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 25

Kia Cadenza 2020

Hình 35 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 26

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 26

Kia Cadenza 2020

Hình 36 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 27

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 27

Kia Cadenza 2020

Hình 37 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 28

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 28

Kia Cadenza 2020

Hình 38 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 29

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 29

Kia Cadenza 2020

Hình 39 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 30

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 30

Kia Cadenza 2020

Hình 40 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 31

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 31

Kia Cadenza 2020

Hình 41 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 32

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 32

Kia Cadenza 2020

Hình 42 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 33

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 33

Kia Cadenza 2020

Hình 43 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 34

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 34

Kia Cadenza 2020

Hình 44 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 35

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 35

Kia Cadenza 2020

Hình 45 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 36

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 36

Kia Cadenza 2020

Hình 46 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 37

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 37

Kia Cadenza 2020

Hình 47 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 38

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 38

Kia Cadenza 2020

Hình 48 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 39

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 39

Kia Cadenza 2020

Hình 49 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 40

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 40

Kia Cadenza 2020

Hình 50 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 41

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 41

Kia Cadenza 2020

Hình 51 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 42

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 42

Kia Cadenza 2020

Hình 52 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 43

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 43

Kia Cadenza 2020

Hình 53 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 44

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 44

Kia Cadenza 2020

Hình 54 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 45

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 45

Kia Cadenza 2020

Hình 55 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 46

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 46

Kia Cadenza 2020

Hình 56 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 47

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 47

Kia Cadenza 2020

Hình 57 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 48

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 48

Kia Cadenza 2020

Hình 58 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 49

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 49

Kia Cadenza 2020

Hình 59 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 50

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 50

Kia Cadenza 2020

Hình 60 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 51

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 51

Kia Cadenza 2020

Hình 61 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 52

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 52

Kia Cadenza 2020

Hình 62 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 53

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 53

Kia Cadenza 2020

Hình 63 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 54

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 54

Kia Cadenza 2020

Hình 64 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 55

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 55

Kia Cadenza 2020

Hình 65 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 56

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 56

Kia Cadenza 2020

Hình 66 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 57

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 57

Kia Cadenza 2020

Hình 67 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 58

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 58

Kia Cadenza 2020

Hình 68 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 59

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 59

Kia Cadenza 2020

Hình 69 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 60

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 60

Kia Cadenza 2020

Hình 70 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 61

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 61

Kia Cadenza 2020

Hình 71 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 62

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 62

Kia Cadenza 2020

Hình 72 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 63

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 63

Kia Cadenza 2020

Hình 73 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 64

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 64

Kia Cadenza 2020

Hình 74 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 65

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 65

Kia Cadenza 2020

Hình 75 / 76
Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 66

Hình ảnh Kia Cadenza 2020 hình 66

Kia Cadenza 2020

Hình 76 / 76

Các phiên bản của Kia Cadenza

Kia Cadenza Limited

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Kia Cadenza

Câu hỏi thường gặp

Q. Kia Cadenza 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Kia Cadenza 2020 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Snow White Pearl, Platinum Graphite, Aurora Black Pearl, Snow White Pearl, Gravity Blue, Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Platinum Graphite, Gravity Blue, Aurora Black Pearl, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Kia Cadenza là xe 5 chỗ?
A.
Kia Cadenza là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Kia Cadenza 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Kia Cadenza 2020 có khoảng 1 phiên bản như Cadenza Limited (Xăng). Xem thêm
Q. Đối thủ của Kia Cadenza là dòng xe nào?
A.
Có 8 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Kia Cadenza là những dòng xe trong phân khúc D thuộc Volkswagen, Infiniti, Toyota, Nissan như Volkswagen Passat, Infiniti Q50, Toyota Avalon, Nissan Sentra, Hyundai Sonata, BMW 320i, Mercedes-Benz C180

Xem thêm câu hỏi về Kia Cadenza

Màu xe Kia Cadenza

Kia Cadenza 2020 Màu Snow White PearlKia Cadenza 2020 Màu Platinum GraphiteKia Cadenza 2020 Màu Aurora Black PearlKia Cadenza 2020 Màu Snow White PearlKia Cadenza 2020 Màu Gravity Blue
Màu Snow White Pearl

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt