Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020

Kia Cerato 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 529.000.000 đ - 665.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 1

Kia Cerato 2020

Hình 1 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 2

Kia Cerato 2020

Hình 2 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 3

Kia Cerato 2020

Hình 3 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 4

Kia Cerato 2020

Hình 4 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 5

Kia Cerato 2020

Hình 5 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 6

Kia Cerato 2020

Hình 6 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 7

Kia Cerato 2020

Hình 7 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 8

Kia Cerato 2020

Hình 8 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 9

Kia Cerato 2020

Hình 9 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 10

Kia Cerato 2020

Hình 10 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 11

Kia Cerato 2020

Hình 11 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 12

Kia Cerato 2020

Hình 12 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 13

Kia Cerato 2020

Hình 13 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 14

Kia Cerato 2020

Hình 14 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 15

Kia Cerato 2020

Hình 15 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 16

Kia Cerato 2020

Hình 16 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 17

Kia Cerato 2020

Hình 17 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 18

Kia Cerato 2020

Hình 18 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 19

Kia Cerato 2020

Hình 19 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 20

Kia Cerato 2020

Hình 20 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 21

Kia Cerato 2020

Hình 21 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 22

Kia Cerato 2020

Hình 22 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 23

Kia Cerato 2020

Hình 23 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 24

Kia Cerato 2020

Hình 24 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 25

Kia Cerato 2020

Hình 25 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2020 hình 26

Kia Cerato 2020

Hình 26 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 27

Kia Cerato 2021

Hình 27 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 28

Kia Cerato 2021

Hình 28 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 29

Kia Cerato 2021

Hình 29 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 30

Kia Cerato 2021

Hình 30 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 31

Kia Cerato 2021

Hình 31 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 32

Kia Cerato 2021

Hình 32 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 33

Kia Cerato 2021

Hình 33 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 34

Kia Cerato 2021

Hình 34 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 35

Kia Cerato 2021

Hình 35 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 36

Kia Cerato 2021

Hình 36 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 37

Kia Cerato 2021

Hình 37 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 38

Kia Cerato 2021

Hình 38 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 39

Kia Cerato 2021

Hình 39 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 40

Kia Cerato 2021

Hình 40 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 41

Kia Cerato 2021

Hình 41 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 42

Kia Cerato 2021

Hình 42 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 43

Kia Cerato 2021

Hình 43 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 44

Kia Cerato 2021

Hình 44 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 45

Kia Cerato 2021

Hình 45 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 46

Kia Cerato 2021

Hình 46 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 47

Kia Cerato 2021

Hình 47 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 48

Kia Cerato 2021

Hình 48 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 49

Kia Cerato 2021

Hình 49 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 50

Kia Cerato 2021

Hình 50 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 51

Kia Cerato 2021

Hình 51 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 52

Kia Cerato 2021

Hình 52 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 53

Kia Cerato 2021

Hình 53 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 54

Kia Cerato 2021

Hình 54 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 55

Kia Cerato 2021

Hình 55 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2021 hình 56

Kia Cerato 2021

Hình 56 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2019 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2019 hình 57

Kia Cerato 2019

Hình 57 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2019 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2019 hình 58

Kia Cerato 2019

Hình 58 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2019 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2019 hình 59

Kia Cerato 2019

Hình 59 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2019 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2019 hình 60

Kia Cerato 2019

Hình 60 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2019 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2019 hình 61

Kia Cerato 2019

Hình 61 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2019 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2019 hình 62

Kia Cerato 2019

Hình 62 / 63
Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2019 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Kia Cerato 2019 hình 63

Kia Cerato 2019

Hình 63 / 63

Bài viết về Kia Cerato

Kia Cerato 2022 bản nâng cấp, đối đầu Hyundai Elantra và Honda Civic
Kia Cerato 2022 phiên bản nâng cấp sẽ là cái tên được nhiều khách hàng Việt Nam mong chờ trong năm 2021. Đúng như mong đợi, ngôn ngữ thiết kế của Cerato khá phù hợp.
Blog xe 6 thg 2, 2021
Kia Cerato ''bán chạy" nhất sedan hạng C tăng giá bán 10 triệu đồng
Theo như công bố giá bán các phiên bản KIA Cerato – mẫu sedan hạng C đang bán chạy nhất Việt Nam vừa được Trường Hải (THACO) điều chỉnh theo hướng tăng thêm 10 triệu...
Blog xe 16 thg 12, 2020
5 mẫu sedan hạng C đáng mua nhất
Với 700 triệu đồng, chọn sedan hạng C nào? Mazda3, Kia Cerato, Hyundai Elantra,... là các mẫu sedan hạng C mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về giá bán, trong đó có...
Đánh giá xe 31 thg 5, 2020
Những mẫu xe sedan có thiết kế đẹp nhất Việt nam
Trong những năm gần đây dòng xe sedan là dòng xe phổ biến và được ưa chuộng nhờ kiểu dáng thanh lịch. Phong cách của những chiếc sedan cũng dần hiện đại, nhiều mẫu hiện...
Blog xe 12 thg 5, 2020
Toyota Vios đạt trên 1000 chiếc xe trong mùa đại dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh số bán nhiều mẫu xe sụt giảm, ngoại trừ Toyota Vios đạt mức trên 1.000 chiếc, các mẫu xe còn lại trong top 10 ô tô...
Blog xe 11 thg 5, 2020
Hyundai Grand i10 bứt phá top 1 doanh số xe bán chạy tháng 4
Theo thống kê doanh số trên xeoto.com.vn công bố, thị trường xe diễn ra sôi nổi hơn so với đầu năm. Cuộc bứt phá ngoại mục của hyundai khi doanh số cao hơn trong tháng...
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Kia Cerato 2020

Kia Cerato 1.6 MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

529.000.000 VND

Kia Cerato 1.6 AT Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Tự động

569.000.000 VND

Kia Cerato 1.6 AT Luxury

Lắp ráp, Xăng, Tự động

619.000.000 VND

Kia Cerato 2.0 AT Premium

Lắp ráp, Xăng, Tự động

665.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Kia Cerato

Màu xe Kia Cerato 2020

Kia Cerato 2020 Màu Clear WhiteKia Cerato 2020 Màu Silky SilverKia Cerato 2020 Màu Aurora Black PearlKia Cerato 2020 Màu Gravity BlueKia Cerato 2020 Màu Horizon Blue
Màu Clear White

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt