Hình ảnh Kia Morning 2021

Kia Morning 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 299.000.000 đ - 383.000.000 đ

Xem hình ảnh Kia Morning mới nhất. Xe Morning có 91 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Kia Morning có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Trắng UD

Trắng UD

Kia Morning 2021

Hình 1 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 1

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 1

Kia Morning 2021

Hình 2 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 2

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 2

Kia Morning 2021

Hình 3 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 3

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 3

Kia Morning 2021

Hình 4 / 91
Đen

Đen

Kia Morning 2021

Hình 5 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 4

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 4

Kia Morning 2021

Hình 6 / 91
Xám

Xám

Kia Morning 2021

Hình 7 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 5

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 5

Kia Morning 2021

Hình 8 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 6

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 6

Kia Morning 2021

Hình 9 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 7

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 7

Kia Morning 2021

Hình 10 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 8

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 8

Kia Morning 2021

Hình 11 / 91
Đỏ A2R

Đỏ A2R

Kia Morning 2021

Hình 12 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 9

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 9

Kia Morning 2021

Hình 13 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 10

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 10

Kia Morning 2021

Hình 14 / 91
Kem

Kem

Kia Morning 2021

Hình 15 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 11

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 11

Kia Morning 2021

Hình 16 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 12

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 12

Kia Morning 2021

Hình 17 / 91
Vàng B2Y

Vàng B2Y

Kia Morning 2021

Hình 18 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 13

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 13

Kia Morning 2021

Hình 19 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 14

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 14

Kia Morning 2021

Hình 20 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 15

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 15

Kia Morning 2021

Hình 21 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 16

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 16

Kia Morning 2021

Hình 22 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 17

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 17

Kia Morning 2021

Hình 23 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 18

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 18

Kia Morning 2021

Hình 24 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 19

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 19

Kia Morning 2021

Hình 25 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 20

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 20

Kia Morning 2021

Hình 26 / 91
Xanh BBL

Xanh BBL

Kia Morning 2021

Hình 27 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 21

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 21

Kia Morning 2021

Hình 28 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 22

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 22

Kia Morning 2021

Hình 29 / 91
Bạc M8S

Bạc M8S

Kia Morning 2021

Hình 30 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 23

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 23

Kia Morning 2021

Hình 31 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 24

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 24

Kia Morning 2021

Hình 32 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 25

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 25

Kia Morning 2021

Hình 33 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 26

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 26

Kia Morning 2021

Hình 34 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 27

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 27

Kia Morning 2021

Hình 35 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 28

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 28

Kia Morning 2021

Hình 36 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 29

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 29

Kia Morning 2021

Hình 37 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 30

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 30

Kia Morning 2021

Hình 38 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 31

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 31

Kia Morning 2021

Hình 39 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 32

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 32

Kia Morning 2021

Hình 40 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 33

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 33

Kia Morning 2021

Hình 41 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 34

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 34

Kia Morning 2021

Hình 42 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 35

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 35

Kia Morning 2021

Hình 43 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 36

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 36

Kia Morning 2021

Hình 44 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 37

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 37

Kia Morning 2021

Hình 45 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 38

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 38

Kia Morning 2021

Hình 46 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 39

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 39

Kia Morning 2021

Hình 47 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 40

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 40

Kia Morning 2021

Hình 48 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 41

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 41

Kia Morning 2021

Hình 49 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 42

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 42

Kia Morning 2021

Hình 50 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 43

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 43

Kia Morning 2021

Hình 51 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 44

Hình ảnh Kia Morning 2021 hình 44

Kia Morning 2021

Hình 52 / 91
Shiny Red

Shiny Red

Kia Morning 2020

Hình 53 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 45

Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 45

Kia Morning 2020

Hình 54 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 46

Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 46

Kia Morning 2020

Hình 55 / 91
Alice Blue

Alice Blue

Kia Morning 2020

Hình 56 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 47

Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 47

Kia Morning 2020

Hình 57 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 48

Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 48

Kia Morning 2020

Hình 58 / 91
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Morning 2020

Hình 59 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 49

Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 49

Kia Morning 2020

Hình 60 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 50

Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 50

Kia Morning 2020

Hình 61 / 91
Honey Bee

Honey Bee

Kia Morning 2020

Hình 62 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 51

Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 51

Kia Morning 2020

Hình 63 / 91
Celestial Blue

Celestial Blue

Kia Morning 2020

Hình 64 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 52

Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 52

Kia Morning 2020

Hình 65 / 91
Pop Orange

Pop Orange

Kia Morning 2020

Hình 66 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 53

Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 53

Kia Morning 2020

Hình 67 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 54

Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 54

Kia Morning 2020

Hình 68 / 91
Titanium Gray

Titanium Gray

Kia Morning 2020

Hình 69 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 55

Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 55

Kia Morning 2020

Hình 70 / 91
Sparkling Silver

Sparkling Silver

Kia Morning 2020

Hình 71 / 91
Lime Light

Lime Light

Kia Morning 2020

Hình 72 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 56

Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 56

Kia Morning 2020

Hình 73 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 57

Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 57

Kia Morning 2020

Hình 74 / 91
Milky Beige

Milky Beige

Kia Morning 2020

Hình 75 / 91
Clear White

Clear White

Kia Morning 2020

Hình 76 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 58

Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 58

Kia Morning 2020

Hình 77 / 91
Clear White

Clear White

Kia Morning 2020

Hình 78 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 59

Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 59

Kia Morning 2020

Hình 79 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 60

Hình ảnh Kia Morning 2020 hình 60

Kia Morning 2020

Hình 80 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2019 hình 61

Hình ảnh Kia Morning 2019 hình 61

Kia Morning 2019

Hình 81 / 91
Nâu

Nâu

Kia Morning 2019

Hình 82 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2019 hình 62

Hình ảnh Kia Morning 2019 hình 62

Kia Morning 2019

Hình 83 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2019 hình 63

Hình ảnh Kia Morning 2019 hình 63

Kia Morning 2019

Hình 84 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2019 hình 64

Hình ảnh Kia Morning 2019 hình 64

Kia Morning 2019

Hình 85 / 91
Vàng cát

Vàng cát

Kia Morning 2019

Hình 86 / 91
Hình ảnh Kia Morning 2019 hình 65

Hình ảnh Kia Morning 2019 hình 65

Kia Morning 2019

Hình 87 / 91
Bạc

Bạc

Kia Morning 2019

Hình 88 / 91
Đỏ

Đỏ

Kia Morning 2019

Hình 89 / 91
Trắng

Trắng

Kia Morning 2019

Hình 90 / 91
Vàng nhạt

Vàng nhạt

Kia Morning 2019

Hình 91 / 91

Bài viết về Kia Morning

Top 5 xe số tự động tốt nhất di chuyển trong thành phố
Lái xe ô tô trong thành phố có thể trở nên hơi tẻ nhạt. Việc di chuyển không phải là dễ dàng nhất nếu chiếc xe của bạn không được trang bị tối ưu để...
Xe tốt nhất 16 thg 1, 2021
Kia Morning 2021 ra mắt tại Việt Nam, giá 439 triệu đồng
Thaco vừa chính thức giới thiệu ra thị trường mẫu xe Morning 2021 với 2 phiên bản đặc biệt GT-Line và X-Line tại sự kiện “Tri ân khách hàng và giới thiệu các sản phẩm...
Blog xe 14 thg 11, 2020
Xe ô tô hạng A nào an toàn nhất ở Việt Nam?
Với đặc tính là phân khúc có giá thấp nhất trên thị trường, các mẫu xe hạng A thường có kích thước nhỏ và không được trang bị nhiều tính năng an toàn. Trong đó...
Blog xe 9 thg 11, 2020
Những mẫu xe ô tô sắp ra mắt thị trường Việt Nam
Thế hệ mới của KIA Morning, Honda City, Toyota Corolla Altis, Mazda6 hay KIA Sorento là những mẫu xe ô tô có thể về Việt Nam sắp tới
Blog xe 28 thg 5, 2020
Dòng xe ô tô hạng A, bình dân giảm giá bán
Nhằm kích cầu thị trường những mẫu ô tô bình dân như Honda Brio, VinFast Fadil đang được giảm giá hàng chục triệu đồng khi doanh số bán ra ở phân khúc xe hạng A...
Blog xe 16 thg 5, 2020
Hyundai Grand i10 bứt phá top 1 doanh số xe bán chạy tháng 4
Theo thống kê doanh số trên xeoto.com.vn công bố, thị trường xe diễn ra sôi nổi hơn so với đầu năm. Cuộc bứt phá ngoại mục của hyundai khi doanh số cao hơn trong tháng...
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Kia Morning

Kia Morning MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

299.000.000 VND

Kia Morning MT

Nhập khẩu, Xăng, Số sàn

304.000.000 VND

Kia Morning AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

329.000.000 VND

Kia Morning AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

329.000.000 VND

Kia Morning AT Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Tự động

349.000.000 VND

Kia Morning AT Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Tự động

349.000.000 VND

Kia Morning AT Luxury

Lắp ráp, Xăng, Tự động

383.000.000 VND

Kia Morning AT Luxury

Lắp ráp, Xăng, Tự động

383.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Kia Morning

Honda Brio
418 triệu - 488 triệu
Vinfast Fadil
425 triệu - 499 triệu
Toyota Wigo
352 triệu - 384 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Kia Morning

Giá lăn bánh của Kia Morning 2021 là bao nhiêu?
Giá Morning lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 337 triệu cho bản MT và tăng lên đến 337 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Kia Morning 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Kia Morning 2021 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Trắng UD, Đen, Xám, Đỏ A2R, Kem, Vàng B2Y, Xanh BBL, Bạc M8S, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Kia Morning 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Kia Morning là mẫu xe Hatchback 5 chỗ.
Kia Morning có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Kia Morning 2021 đang có 8 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Morning MT (Xăng), Morning MT (Xăng), Morning AT Luxury (Xăng), Morning AT Luxury (Xăng), Morning AT Deluxe (Xăng), Morning AT Deluxe (Xăng), Morning AT (Xăng) & Morning AT (Xăng).
Đối thủ của Kia Morning là dòng xe nào?
Kia Morning có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Hatchback Hạng A gồm: Honda Brio, Vinfast Fadil, Hyundai Grand i10, Toyota Wigo.

Xem thêm câu hỏi về Kia Morning

Màu xe Kia Morning

Kia Morning 2021 Màu Trắng UDKia Morning 2021 Màu ĐenKia Morning 2021 Màu XámKia Morning 2021 Màu Đỏ A2RKia Morning 2021 Màu Kem
Màu Trắng UD

Mua xe Kia Morning mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Kia Morning trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

5.975.342 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Kia Morning?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt