Hình ảnh Kia Niro 2021

Kia Niro 2021
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Kia Niro mới nhất. Xe Niro có 102 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Kia Niro có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 1

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 1

Kia Niro 2021

Hình 1 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 2

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 2

Kia Niro 2021

Hình 2 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 3

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 3

Kia Niro 2021

Hình 3 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 4

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 4

Kia Niro 2021

Hình 4 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 5

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 5

Kia Niro 2021

Hình 5 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 6

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 6

Kia Niro 2021

Hình 6 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 7

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 7

Kia Niro 2021

Hình 7 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 8

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 8

Kia Niro 2021

Hình 8 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 9

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 9

Kia Niro 2021

Hình 9 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 10

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 10

Kia Niro 2021

Hình 10 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 11

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 11

Kia Niro 2021

Hình 11 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 12

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 12

Kia Niro 2021

Hình 12 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 13

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 13

Kia Niro 2021

Hình 13 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 14

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 14

Kia Niro 2021

Hình 14 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 15

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 15

Kia Niro 2021

Hình 15 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 16

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 16

Kia Niro 2021

Hình 16 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 17

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 17

Kia Niro 2021

Hình 17 / 102
Silky Silver

Silky Silver

Kia Niro 2021

Hình 18 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 18

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 18

Kia Niro 2021

Hình 19 / 102
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Niro 2021

Hình 20 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 19

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 19

Kia Niro 2021

Hình 21 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 20

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 20

Kia Niro 2021

Hình 22 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 21

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 21

Kia Niro 2021

Hình 23 / 102
Runway Red

Runway Red

Kia Niro 2021

Hình 24 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 22

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 22

Kia Niro 2021

Hình 25 / 102
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Niro 2021

Hình 26 / 102
Deep Cerulean

Deep Cerulean

Kia Niro 2021

Hình 27 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 23

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 23

Kia Niro 2021

Hình 28 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 24

Hình ảnh Kia Niro 2021 hình 24

Kia Niro 2021

Hình 29 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 25

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 25

Kia Niro 2020

Hình 30 / 102
Silky Silver

Silky Silver

Kia Niro 2020

Hình 31 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 26

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 26

Kia Niro 2020

Hình 32 / 102
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Niro 2020

Hình 33 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro 7-Inch LCD Supervision Instrument Cluster

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro 7-Inch LCD Supervision Instrument Cluster

Kia Niro 2020

Hình 34 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 27

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 27

Kia Niro 2020

Hình 35 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Advanced Temperature Control

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Advanced Temperature Control

Kia Niro 2020

Hình 36 / 102
Solar Orange

Solar Orange

Kia Niro 2020

Hình 37 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 28

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 28

Kia Niro 2020

Hình 38 / 102
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Niro 2020

Hình 39 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Ventilated Front Seat Controls

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Ventilated Front Seat Controls

Kia Niro 2020

Hình 40 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 29

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 29

Kia Niro 2020

Hình 41 / 102
Horizon Blue

Horizon Blue

Kia Niro 2020

Hình 42 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Cargo Cover Feature

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Cargo Cover Feature

Kia Niro 2020

Hình 43 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 30

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 30

Kia Niro 2020

Hình 44 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Wireless Phone Charger

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Wireless Phone Charger

Kia Niro 2020

Hình 45 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 31

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 31

Kia Niro 2020

Hình 46 / 102
Deep Cerulean

Deep Cerulean

Kia Niro 2020

Hình 47 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 32

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 32

Kia Niro 2020

Hình 48 / 102
Silky Silver

Silky Silver

Kia Niro 2020

Hình 49 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Interior Comfortable Seats

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Interior Comfortable Seats

Kia Niro 2020

Hình 50 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Split-Folding Rear Seats

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Split-Folding Rear Seats

Kia Niro 2020

Hình 51 / 102
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Niro 2020

Hình 52 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 33

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 33

Kia Niro 2020

Hình 53 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 34

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 34

Kia Niro 2020

Hình 54 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro 10.25-Inch Touchscreen Display

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro 10.25-Inch Touchscreen Display

Kia Niro 2020

Hình 55 / 102
Silky Silver

Silky Silver

Kia Niro 2020

Hình 56 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 35

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 35

Kia Niro 2020

Hình 57 / 102
Runway Red

Runway Red

Kia Niro 2020

Hình 58 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Trunk Storage Compartments

Kia Niro 2020 hình ảnh nội thất 2020 Kia Niro Interior Trunk Storage Compartments

Kia Niro 2020

Hình 59 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 36

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 36

Kia Niro 2020

Hình 60 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 37

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 37

Kia Niro 2020

Hình 61 / 102
Silky Silver

Silky Silver

Kia Niro 2020

Hình 62 / 102
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Niro 2020

Hình 63 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 38

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 38

Kia Niro 2020

Hình 64 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 39

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 39

Kia Niro 2020

Hình 65 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 40

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 40

Kia Niro 2020

Hình 66 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 41

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 41

Kia Niro 2020

Hình 67 / 102
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Niro 2020

Hình 68 / 102
Deep Cerulean

Deep Cerulean

Kia Niro 2020

Hình 69 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 42

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 42

Kia Niro 2020

Hình 70 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 43

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 43

Kia Niro 2020

Hình 71 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 44

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 44

Kia Niro 2020

Hình 72 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro High-Intensity Discharge Lamp Headlights

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro High-Intensity Discharge Lamp Headlights

Kia Niro 2020

Hình 73 / 102
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Niro 2020

Hình 74 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 45

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 45

Kia Niro 2020

Hình 75 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020

Hình 76 / 102
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Niro 2020

Hình 77 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 46

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 46

Kia Niro 2020

Hình 78 / 102
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Niro 2020

Hình 79 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020

Hình 80 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 47

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 47

Kia Niro 2020

Hình 81 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro

Kia Niro 2020

Hình 82 / 102
Deep Cerulean

Deep Cerulean

Kia Niro 2020

Hình 83 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 48

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 48

Kia Niro 2020

Hình 84 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 49

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 49

Kia Niro 2020

Hình 85 / 102
Deep Cerulean

Deep Cerulean

Kia Niro 2020

Hình 86 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 50

Hình ảnh Kia Niro 2020 hình 50

Kia Niro 2020

Hình 87 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Driving On The Coast

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Driving On The Coast

Kia Niro 2020

Hình 88 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro LED Headlight Close-Up

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro LED Headlight Close-Up

Kia Niro 2020

Hình 89 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Rear View In Park

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Rear View In Park

Kia Niro 2020

Hình 90 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Red Exterior Rear Three-Quarter View

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Red Exterior Rear Three-Quarter View

Kia Niro 2020

Hình 91 / 102
Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Rear Three-Quarter View

Kia Niro 2020 hình ảnh ngoại thất 2020 Kia Niro Blue Exterior Rear Three-Quarter View

Kia Niro 2020

Hình 92 / 102
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Niro 2019

Hình 93 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2019 hình 51

Hình ảnh Kia Niro 2019 hình 51

Kia Niro 2019

Hình 94 / 102
Hình ảnh Kia Niro 2019 hình 52

Hình ảnh Kia Niro 2019 hình 52

Kia Niro 2019

Hình 95 / 102
Crimson Red

Crimson Red

Kia Niro 2019

Hình 96 / 102
Deep Cerulean

Deep Cerulean

Kia Niro 2019

Hình 97 / 102
Metal Stream

Metal Stream

Kia Niro 2019

Hình 98 / 102
Platinum Graphite

Platinum Graphite

Kia Niro 2019

Hình 99 / 102
Rich Espresso

Rich Espresso

Kia Niro 2019

Hình 100 / 102
Silky Silver

Silky Silver

Kia Niro 2019

Hình 101 / 102
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Niro 2019

Hình 102 / 102

Bài viết về Kia Niro

Kia e-Niro ra mắt tại Anh phiên bản '2', '3' và '4+'.
Kia đã ra mắt ba phiên bản e-Niro tại Anh được trang bị pin 39kWh nhỏ gọn và động cơ điện. Cho đến nay, e-Niro chỉ cung cấp pin 64kWh như một thông số kỹ...
Blog xe 26 thg 6, 2020

Các phiên bản của Kia Niro

Kia Niro Touring

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Kia Niro EX Premium

Nhập khẩu, Điện, Tự động

$ 32.790

Hình ảnh xe đối thủ Kia Niro

Những câu hỏi thường gặp về Kia Niro

Kia Niro 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Kia Niro 2021 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Silky Silver, Snow White Pearl, Runway Red, Aurora Black Pearl, Deep Cerulean, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Kia Niro 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Kia Niro là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Kia Niro có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Kia Niro 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Niro Touring (Xăng) & Niro EX Premium (Điện).
Đối thủ của Kia Niro là dòng xe nào?
Kia Niro có 1 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng B gồm: Toyota Prius.

Xem thêm câu hỏi về Kia Niro

Màu xe Kia Niro

Kia Niro 2021 Màu Silky SilverKia Niro 2021 Màu Snow White PearlKia Niro 2021 Màu Runway RedKia Niro 2021 Màu Aurora Black PearlKia Niro 2021 Màu Deep Cerulean
Màu Silky Silver

Mua xe Kia Niro mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Kia Niro trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Kia Niro?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt