Hình ảnh Kia Quoris 2021

Kia Quoris 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 2.708.000.000 đ

Xem hình ảnh Kia Quoris mới nhất. Xe Quoris có 106 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Kia Quoris có sẵn 4 màu sắc khác nhau.

Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Quoris 2021

Hình 1 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 1

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 1

Kia Quoris 2021

Hình 2 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 2

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 2

Kia Quoris 2021

Hình 3 / 106
Panthera Metal

Panthera Metal

Kia Quoris 2021

Hình 4 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 3

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 3

Kia Quoris 2021

Hình 5 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 4

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 4

Kia Quoris 2021

Hình 6 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 5

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 5

Kia Quoris 2021

Hình 7 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 6

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 6

Kia Quoris 2021

Hình 8 / 106
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Quoris 2021

Hình 9 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 7

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 7

Kia Quoris 2021

Hình 10 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 8

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 8

Kia Quoris 2021

Hình 11 / 106
Silky Silver

Silky Silver

Kia Quoris 2021

Hình 12 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 9

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 9

Kia Quoris 2021

Hình 13 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 10

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 10

Kia Quoris 2021

Hình 14 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 11

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 11

Kia Quoris 2021

Hình 15 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 12

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 12

Kia Quoris 2021

Hình 16 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 13

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 13

Kia Quoris 2021

Hình 17 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 14

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 14

Kia Quoris 2021

Hình 18 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 15

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 15

Kia Quoris 2021

Hình 19 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 16

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 16

Kia Quoris 2021

Hình 20 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 17

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 17

Kia Quoris 2021

Hình 21 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 18

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 18

Kia Quoris 2021

Hình 22 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 19

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 19

Kia Quoris 2021

Hình 23 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 20

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 20

Kia Quoris 2021

Hình 24 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 21

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 21

Kia Quoris 2021

Hình 25 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 22

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 22

Kia Quoris 2021

Hình 26 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 23

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 23

Kia Quoris 2021

Hình 27 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 24

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 24

Kia Quoris 2021

Hình 28 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 25

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 25

Kia Quoris 2021

Hình 29 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 26

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 26

Kia Quoris 2021

Hình 30 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 27

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 27

Kia Quoris 2021

Hình 31 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 28

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 28

Kia Quoris 2021

Hình 32 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 29

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 29

Kia Quoris 2021

Hình 33 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 30

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 30

Kia Quoris 2021

Hình 34 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 31

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 31

Kia Quoris 2021

Hình 35 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 32

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 32

Kia Quoris 2021

Hình 36 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 33

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 33

Kia Quoris 2021

Hình 37 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 34

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 34

Kia Quoris 2021

Hình 38 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 35

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 35

Kia Quoris 2021

Hình 39 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 36

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 36

Kia Quoris 2021

Hình 40 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 37

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 37

Kia Quoris 2021

Hình 41 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 38

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 38

Kia Quoris 2021

Hình 42 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 39

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 39

Kia Quoris 2021

Hình 43 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 40

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 40

Kia Quoris 2021

Hình 44 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 41

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 41

Kia Quoris 2021

Hình 45 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 42

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 42

Kia Quoris 2021

Hình 46 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 43

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 43

Kia Quoris 2021

Hình 47 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 44

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 44

Kia Quoris 2021

Hình 48 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 45

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 45

Kia Quoris 2021

Hình 49 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 46

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 46

Kia Quoris 2021

Hình 50 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 47

Hình ảnh Kia Quoris 2021 hình 47

Kia Quoris 2021

Hình 51 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 48

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 48

Kia Quoris 2020

Hình 52 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 49

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 49

Kia Quoris 2020

Hình 53 / 106
Clear White

Clear White

Kia Quoris 2020

Hình 54 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 50

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 50

Kia Quoris 2020

Hình 55 / 106
Titanium Brown

Titanium Brown

Kia Quoris 2020

Hình 56 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 51

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 51

Kia Quoris 2020

Hình 57 / 106
Bright Silver

Bright Silver

Kia Quoris 2020

Hình 58 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 52

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 52

Kia Quoris 2020

Hình 59 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 53

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 53

Kia Quoris 2020

Hình 60 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 54

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 54

Kia Quoris 2020

Hình 61 / 106
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Quoris 2020

Hình 62 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 55

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 55

Kia Quoris 2020

Hình 63 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 56

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 56

Kia Quoris 2020

Hình 64 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 57

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 57

Kia Quoris 2020

Hình 65 / 106
Platinum Graphite

Platinum Graphite

Kia Quoris 2020

Hình 66 / 106
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Quoris 2020

Hình 67 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 58

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 58

Kia Quoris 2020

Hình 68 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 59

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 59

Kia Quoris 2020

Hình 69 / 106
Formal Deep Blue

Formal Deep Blue

Kia Quoris 2020

Hình 70 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 60

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 60

Kia Quoris 2020

Hình 71 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 61

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 61

Kia Quoris 2020

Hình 72 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 62

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 62

Kia Quoris 2020

Hình 73 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 63

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 63

Kia Quoris 2020

Hình 74 / 106
Mineral Silver

Mineral Silver

Kia Quoris 2020

Hình 75 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 64

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 64

Kia Quoris 2020

Hình 76 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 65

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 65

Kia Quoris 2020

Hình 77 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 66

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 66

Kia Quoris 2020

Hình 78 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 67

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 67

Kia Quoris 2020

Hình 79 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 68

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 68

Kia Quoris 2020

Hình 80 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 69

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 69

Kia Quoris 2020

Hình 81 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 70

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 70

Kia Quoris 2020

Hình 82 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 71

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 71

Kia Quoris 2020

Hình 83 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 72

Hình ảnh Kia Quoris 2020 hình 72

Kia Quoris 2020

Hình 84 / 106
Mineral Silver

Mineral Silver

Kia Quoris 2019

Hình 85 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 73

Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 73

Kia Quoris 2019

Hình 86 / 106
Platiniume Graphite

Platiniume Graphite

Kia Quoris 2019

Hình 87 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 74

Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 74

Kia Quoris 2019

Hình 88 / 106
Titanium Brownl

Titanium Brownl

Kia Quoris 2019

Hình 89 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 75

Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 75

Kia Quoris 2019

Hình 90 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 76

Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 76

Kia Quoris 2019

Hình 91 / 106
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Quoris 2019

Hình 92 / 106
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Quoris 2019

Hình 93 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 77

Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 77

Kia Quoris 2019

Hình 94 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 78

Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 78

Kia Quoris 2019

Hình 95 / 106
Formal Deep Blue

Formal Deep Blue

Kia Quoris 2019

Hình 96 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 79

Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 79

Kia Quoris 2019

Hình 97 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 80

Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 80

Kia Quoris 2019

Hình 98 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 81

Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 81

Kia Quoris 2019

Hình 99 / 106
Bright Silver

Bright Silver

Kia Quoris 2019

Hình 100 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 82

Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 82

Kia Quoris 2019

Hình 101 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 83

Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 83

Kia Quoris 2019

Hình 102 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 84

Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 84

Kia Quoris 2019

Hình 103 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 85

Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 85

Kia Quoris 2019

Hình 104 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 86

Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 86

Kia Quoris 2019

Hình 105 / 106
Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 87

Hình ảnh Kia Quoris 2019 hình 87

Kia Quoris 2019

Hình 106 / 106

Các phiên bản của Kia Quoris

Kia Quoris 3.8 GAT

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

2.708.000.000 VND

Kia Quoris 3.8 GAT

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

2.708.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Kia Quoris

Lexus ES250
2 tỷ 499 triệu - 2 tỷ 500 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Kia Quoris

Giá lăn bánh của Kia Quoris 2021 là bao nhiêu?
Giá Quoris lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 3 tỷ 023 triệu cho bản 3.8 GAT. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Quoris hay ES250 xe nào tốt hơn?
Giá Quoris niêm yết bắt đầu từ 2 tỷ 708 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 3742 cc. Trong khi giá ES250 bắt đầu từ 2 tỷ 500 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2487 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Kia Quoris 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Kia Quoris 2021 tại thị trường Việt Nam có 4 màu gồm Snow White Pearl, Panthera Metal, Aurora Black Pearl, Silky Silver, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Kia Quoris 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Kia Quoris là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Kia Quoris có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Kia Quoris 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Quoris 3.8 GAT (Xăng) & Quoris 3.8 GAT (Xăng).
Đối thủ của Kia Quoris là dòng xe nào?
Kia Quoris có 1 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: Lexus ES250.

Xem thêm câu hỏi về Kia Quoris

Màu xe Kia Quoris

Kia Quoris 2021 Màu Snow White PearlKia Quoris 2021 Màu Panthera MetalKia Quoris 2021 Màu Aurora Black PearlKia Quoris 2021 Màu Silky Silver
Màu Snow White Pearl

Mua xe Kia Quoris mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Kia Quoris trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

53.572.218 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Kia Quoris?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt