Hình ảnh Kia Rondo 2021

Kia Rondo 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 559.000.000 đ - 669.000.000 đ

Xem hình ảnh Kia Rondo mới nhất. Xe Rondo có 81 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Kia Rondo có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 1

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 1

Kia Rondo 2021

Hình 1 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 2

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 2

Kia Rondo 2021

Hình 2 / 81
Silver

Silver

Kia Rondo 2021

Hình 3 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 3

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 3

Kia Rondo 2021

Hình 4 / 81
Black

Black

Kia Rondo 2021

Hình 5 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 4

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 4

Kia Rondo 2021

Hình 6 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 5

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 5

Kia Rondo 2021

Hình 7 / 81
Blue

Blue

Kia Rondo 2021

Hình 8 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 6

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 6

Kia Rondo 2021

Hình 9 / 81
Titanium Silver

Titanium Silver

Kia Rondo 2021

Hình 10 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 7

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 7

Kia Rondo 2021

Hình 11 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 8

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 8

Kia Rondo 2021

Hình 12 / 81
Celestial Silver

Celestial Silver

Kia Rondo 2021

Hình 13 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 9

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 9

Kia Rondo 2021

Hình 14 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 10

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 10

Kia Rondo 2021

Hình 15 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 11

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 11

Kia Rondo 2021

Hình 16 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 12

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 12

Kia Rondo 2021

Hình 17 / 81
Brown

Brown

Kia Rondo 2021

Hình 18 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 13

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 13

Kia Rondo 2021

Hình 19 / 81
Clear White

Clear White

Kia Rondo 2021

Hình 20 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 14

Hình ảnh Kia Rondo 2021 hình 14

Kia Rondo 2021

Hình 21 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 15

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 15

Kia Rondo 2020

Hình 22 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 16

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 16

Kia Rondo 2020

Hình 23 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 17

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 17

Kia Rondo 2020

Hình 24 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 18

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 18

Kia Rondo 2020

Hình 25 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 19

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 19

Kia Rondo 2020

Hình 26 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 20

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 20

Kia Rondo 2020

Hình 27 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 21

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 21

Kia Rondo 2020

Hình 28 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 22

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 22

Kia Rondo 2020

Hình 29 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 23

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 23

Kia Rondo 2020

Hình 30 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 24

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 24

Kia Rondo 2020

Hình 31 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 25

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 25

Kia Rondo 2020

Hình 32 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 26

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 26

Kia Rondo 2020

Hình 33 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 27

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 27

Kia Rondo 2020

Hình 34 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 28

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 28

Kia Rondo 2020

Hình 35 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 29

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 29

Kia Rondo 2020

Hình 36 / 81
Black Pearl

Black Pearl

Kia Rondo 2020

Hình 37 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 30

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 30

Kia Rondo 2020

Hình 38 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 31

Hình ảnh Kia Rondo 2020 hình 31

Kia Rondo 2020

Hình 39 / 81
Infra Red

Infra Red

Kia Rondo 2020

Hình 40 / 81
Blue Flame

Blue Flame

Kia Rondo 2020

Hình 41 / 81
Cosmo Blue

Cosmo Blue

Kia Rondo 2020

Hình 42 / 81
Lunar Silver

Lunar Silver

Kia Rondo 2020

Hình 43 / 81
Track Red

Track Red

Kia Rondo 2020

Hình 44 / 81
Penta Metal

Penta Metal

Kia Rondo 2020

Hình 45 / 81
Deluxe White

Deluxe White

Kia Rondo 2020

Hình 46 / 81
Sparkling Silver

Sparkling Silver

Kia Rondo 2020

Hình 47 / 81
Copper Stone

Copper Stone

Kia Rondo 2020

Hình 48 / 81
White case

White case

Kia Rondo 2020

Hình 49 / 81
Nâu

Nâu

Kia Rondo 2019

Hình 50 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 32

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 32

Kia Rondo 2019

Hình 51 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 33

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 33

Kia Rondo 2019

Hình 52 / 81
Đen

Đen

Kia Rondo 2019

Hình 53 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 34

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 34

Kia Rondo 2019

Hình 54 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 35

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 35

Kia Rondo 2019

Hình 55 / 81
Đỏ

Đỏ

Kia Rondo 2019

Hình 56 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 36

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 36

Kia Rondo 2019

Hình 57 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 37

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 37

Kia Rondo 2019

Hình 58 / 81
Xanh

Xanh

Kia Rondo 2019

Hình 59 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 38

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 38

Kia Rondo 2019

Hình 60 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 39

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 39

Kia Rondo 2019

Hình 61 / 81
Vàng Cát

Vàng Cát

Kia Rondo 2019

Hình 62 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 40

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 40

Kia Rondo 2019

Hình 63 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 41

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 41

Kia Rondo 2019

Hình 64 / 81
Bạc

Bạc

Kia Rondo 2019

Hình 65 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 42

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 42

Kia Rondo 2019

Hình 66 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 43

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 43

Kia Rondo 2019

Hình 67 / 81
Trắng

Trắng

Kia Rondo 2019

Hình 68 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 44

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 44

Kia Rondo 2019

Hình 69 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 45

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 45

Kia Rondo 2019

Hình 70 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 46

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 46

Kia Rondo 2019

Hình 71 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 47

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 47

Kia Rondo 2019

Hình 72 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 48

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 48

Kia Rondo 2019

Hình 73 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 49

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 49

Kia Rondo 2019

Hình 74 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 50

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 50

Kia Rondo 2019

Hình 75 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 51

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 51

Kia Rondo 2019

Hình 76 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 52

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 52

Kia Rondo 2019

Hình 77 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 53

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 53

Kia Rondo 2019

Hình 78 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 54

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 54

Kia Rondo 2019

Hình 79 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 55

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 55

Kia Rondo 2019

Hình 80 / 81
Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 56

Hình ảnh Kia Rondo 2019 hình 56

Kia Rondo 2019

Hình 81 / 81

Các phiên bản của Kia Rondo

Kia Rondo 2.0 GMT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

559.000.000 VND

Kia Rondo 2.0 Standard MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

585.000.000 VND

Kia Rondo 2.0 Deluxe MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

609.000.000 VND

Kia Rondo 2.0 GAT Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Tự động

655.000.000 VND

Kia Rondo 2.0 Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Tự động

669.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Kia Rondo

Toyota Innova
750 triệu - 989 triệu
Mitsubishi Xpander
555 triệu - 670 triệu
Suzuki Ertiga
499 triệu - 560 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Kia Rondo

Giá lăn bánh của Kia Rondo 2021 là bao nhiêu?
Giá Rondo lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 627 triệu cho bản 2.0 GMT và tăng lên đến 627 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Rondo hay Innova xe nào tốt hơn?
Giá Rondo niêm yết bắt đầu từ 559 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1999 cc. Trong khi giá Innova bắt đầu từ 750 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Kia Rondo 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Kia Rondo 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Silver, Black, Blue, Titanium Silver, Celestial Silver, Brown, Clear White, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Kia Rondo 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Kia Rondo là mẫu xe Crossover 5 chỗ đồng thời vẫn có phiên bản có 7 chỗ.
Kia Rondo có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Kia Rondo 2021 đang có 5 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Rondo 2.0 Standard MT (Xăng), Rondo 2.0 GMT (Xăng), Rondo 2.0 GAT Deluxe (Xăng), Rondo 2.0 Deluxe MT (Xăng) & Rondo 2.0 Deluxe (Xăng).
Đối thủ của Kia Rondo là dòng xe nào?
Kia Rondo có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Gia đình gồm: Toyota Innova, Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Toyota Rush.

Xem thêm câu hỏi về Kia Rondo

Màu xe Kia Rondo

Kia Rondo 2021 Màu SilverKia Rondo 2021 Màu BlackKia Rondo 2021 Màu BlueKia Rondo 2021 Màu Titanium SilverKia Rondo 2021 Màu Celestial Silver
Màu Silver

Mua xe Kia Rondo mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Kia Rondo trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

11.113.860 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Kia Rondo?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt