Hình ảnh Kia Sedona 2020

Kia Sedona 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 1.039.000.000 đ - 1.519.000.000 đ

Xem hình ảnh Kia Sedona 2020 mới nhất. Xe Sedona có 126 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Kia Sedona 2020 có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Snow White

Snow White

Kia Sedona 2020

Hình 1 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020

Hình 2 / 126
Silver SIlky

Silver SIlky

Kia Sedona 2020

Hình 3 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020

Hình 4 / 126
Panthera Metal

Panthera Metal

Kia Sedona 2020

Hình 5 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020

Hình 6 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020

Hình 7 / 126
Aurora Black

Aurora Black

Kia Sedona 2020

Hình 8 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Kia Sedona 2020

Hình 9 / 126
Deep Chroma Blue

Deep Chroma Blue

Kia Sedona 2020

Hình 10 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020

Hình 11 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020

Hình 12 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Kia Sedona 2020

Hình 13 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020

Hình 14 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020

Hình 15 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020

Hình 16 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020

Hình 17 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020

Hình 18 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020

Hình 19 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020

Hình 20 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020

Hình 21 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020

Hình 22 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020

Hình 23 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020

Hình 24 / 126
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020

Hình 25 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2020 hình 1

Hình ảnh Kia Sedona 2020 hình 1

Kia Sedona 2020

Hình 26 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2020 hình 2

Hình ảnh Kia Sedona 2020 hình 2

Kia Sedona 2020

Hình 27 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2020 hình 3

Hình ảnh Kia Sedona 2020 hình 3

Kia Sedona 2020

Hình 28 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2020 hình 4

Hình ảnh Kia Sedona 2020 hình 4

Kia Sedona 2020

Hình 29 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2020 hình 5

Hình ảnh Kia Sedona 2020 hình 5

Kia Sedona 2020

Hình 30 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2020 hình 6

Hình ảnh Kia Sedona 2020 hình 6

Kia Sedona 2020

Hình 31 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2020 hình 7

Hình ảnh Kia Sedona 2020 hình 7

Kia Sedona 2020

Hình 32 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 8

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 8

Kia Sedona 2021

Hình 33 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 9

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 9

Kia Sedona 2021

Hình 34 / 126
Silky Silver

Silky Silver

Kia Sedona 2021

Hình 35 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 10

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 10

Kia Sedona 2021

Hình 36 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 11

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 11

Kia Sedona 2021

Hình 37 / 126
Aurora Black

Aurora Black

Kia Sedona 2021

Hình 38 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 12

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 12

Kia Sedona 2021

Hình 39 / 126
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Sedona 2021

Hình 40 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 13

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 13

Kia Sedona 2021

Hình 41 / 126
Celestial Blue

Celestial Blue

Kia Sedona 2021

Hình 42 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 14

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 14

Kia Sedona 2021

Hình 43 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 15

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 15

Kia Sedona 2021

Hình 44 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 16

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 16

Kia Sedona 2021

Hình 45 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 17

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 17

Kia Sedona 2021

Hình 46 / 126
Panthera Metal

Panthera Metal

Kia Sedona 2021

Hình 47 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 18

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 18

Kia Sedona 2021

Hình 48 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 19

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 19

Kia Sedona 2021

Hình 49 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 20

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 20

Kia Sedona 2021

Hình 50 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 21

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 21

Kia Sedona 2021

Hình 51 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 22

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 22

Kia Sedona 2021

Hình 52 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 23

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 23

Kia Sedona 2021

Hình 53 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 24

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 24

Kia Sedona 2021

Hình 54 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 25

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 25

Kia Sedona 2021

Hình 55 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 26

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 26

Kia Sedona 2021

Hình 56 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 27

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 27

Kia Sedona 2021

Hình 57 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 28

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 28

Kia Sedona 2021

Hình 58 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 29

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 29

Kia Sedona 2021

Hình 59 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 30

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 30

Kia Sedona 2021

Hình 60 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 31

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 31

Kia Sedona 2021

Hình 61 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 32

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 32

Kia Sedona 2021

Hình 62 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 33

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 33

Kia Sedona 2021

Hình 63 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 34

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 34

Kia Sedona 2021

Hình 64 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 35

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 35

Kia Sedona 2021

Hình 65 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 36

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 36

Kia Sedona 2021

Hình 66 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 37

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 37

Kia Sedona 2021

Hình 67 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 38

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 38

Kia Sedona 2021

Hình 68 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 39

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 39

Kia Sedona 2021

Hình 69 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 40

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 40

Kia Sedona 2021

Hình 70 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 41

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 41

Kia Sedona 2021

Hình 71 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 42

Hình ảnh Kia Sedona 2021 hình 42

Kia Sedona 2021

Hình 72 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 43

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 43

Kia Sedona 2019

Hình 73 / 126
Aurora Black

Aurora Black

Kia Sedona 2019

Hình 74 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 44

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 44

Kia Sedona 2019

Hình 75 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 45

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 45

Kia Sedona 2019

Hình 76 / 126
Celestial Blue

Celestial Blue

Kia Sedona 2019

Hình 77 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 46

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 46

Kia Sedona 2019

Hình 78 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 47

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 47

Kia Sedona 2019

Hình 79 / 126
Clear White

Clear White

Kia Sedona 2019

Hình 80 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 48

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 48

Kia Sedona 2019

Hình 81 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 49

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 49

Kia Sedona 2019

Hình 82 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 50

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 50

Kia Sedona 2019

Hình 83 / 126
Platinum Graphite

Platinum Graphite

Kia Sedona 2019

Hình 84 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 51

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 51

Kia Sedona 2019

Hình 85 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 52

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 52

Kia Sedona 2019

Hình 86 / 126
Silky Silver

Silky Silver

Kia Sedona 2019

Hình 87 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 53

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 53

Kia Sedona 2019

Hình 88 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 54

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 54

Kia Sedona 2019

Hình 89 / 126
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Sedona 2019

Hình 90 / 126
Titanium Bronze

Titanium Bronze

Kia Sedona 2019

Hình 91 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 55

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 55

Kia Sedona 2019

Hình 92 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 56

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 56

Kia Sedona 2019

Hình 93 / 126
Venetian Red

Venetian Red

Kia Sedona 2019

Hình 94 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 57

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 57

Kia Sedona 2019

Hình 95 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 58

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 58

Kia Sedona 2019

Hình 96 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 59

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 59

Kia Sedona 2019

Hình 97 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 60

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 60

Kia Sedona 2019

Hình 98 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 61

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 61

Kia Sedona 2019

Hình 99 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 62

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 62

Kia Sedona 2019

Hình 100 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 63

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 63

Kia Sedona 2019

Hình 101 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 64

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 64

Kia Sedona 2019

Hình 102 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 65

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 65

Kia Sedona 2019

Hình 103 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 66

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 66

Kia Sedona 2019

Hình 104 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 67

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 67

Kia Sedona 2019

Hình 105 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 68

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 68

Kia Sedona 2019

Hình 106 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 69

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 69

Kia Sedona 2019

Hình 107 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 70

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 70

Kia Sedona 2019

Hình 108 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 71

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 71

Kia Sedona 2019

Hình 109 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 72

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 72

Kia Sedona 2019

Hình 110 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 73

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 73

Kia Sedona 2019

Hình 111 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 74

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 74

Kia Sedona 2019

Hình 112 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 75

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 75

Kia Sedona 2019

Hình 113 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 76

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 76

Kia Sedona 2019

Hình 114 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 77

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 77

Kia Sedona 2019

Hình 115 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 78

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 78

Kia Sedona 2019

Hình 116 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 79

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 79

Kia Sedona 2019

Hình 117 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 80

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 80

Kia Sedona 2019

Hình 118 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 81

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 81

Kia Sedona 2019

Hình 119 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 82

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 82

Kia Sedona 2019

Hình 120 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 83

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 83

Kia Sedona 2019

Hình 121 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 84

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 84

Kia Sedona 2019

Hình 122 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 85

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 85

Kia Sedona 2019

Hình 123 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 86

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 86

Kia Sedona 2019

Hình 124 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 87

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 87

Kia Sedona 2019

Hình 125 / 126
Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 88

Hình ảnh Kia Sedona 2019 hình 88

Kia Sedona 2019

Hình 126 / 126

Bài viết về Kia Sedona

Kia Sedona 2021 lộ diện tại Việt Nam, có thể sắp ra mắt
Mẫu xe MPV Kia Sedona 2021 thế hệ mới hiện đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam cho thấy ngày mở bán của mẫu xe này không còn xa.
Blog xe 5 thg 4, 2021
KIA Sedona 2020 phiên bản Signature xuất hiện tại Việt Nam
KIA Sedona 2020 tại Việt Nam có thêm phiên bản Signature với trang bị tiện nghi cao cấp hơn, được phát triển từ mẫu xe hiện tại của KIA.
Blog xe 7 thg 12, 2020
Kia Sedona thế hệ mới ra mắt tại quê nhà
Kia Motors đã tiết lộ thiết kế bên ngoài của Kia Sedona mới thế hệ thứ 4 còn có tên gọi khác Carnival. Với khái niệm "Grand Utility Vehicle" là một thiết kế bên ngoài,...
Blog xe 26 thg 6, 2020
Kia Motors đứng số 1 trong cuộc khảo sát chất lượng xe mới ở Mỹ trong ba năm
Kia Motors đã giành lại vị trí hàng đầu trong ba năm trong cuộc khảo sát chất lượng xe mới ở Hoa Kỳ. Vào ngày 24 tháng 6 JDPower, một công ty nghiên cứu thị...
Blog xe 25 thg 6, 2020
Kia Sedona 2021 sẽ có thiết kế hiện đại
Kia Sedona 2021 bị phát hiện đang chạy thử với vài thay đổi ở ngoại thất, sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Sienna 2020 và Honda Odyssey.
Blog xe 15 thg 6, 2020

Các phiên bản của Kia Sedona 2020

Kia Sedona 2.2 Luxury

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.039.000.000 VND

Kia Sedona 2.2 DAT Deluxe

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.039.000.000 VND

Kia Sedona 2.2 Platinum D

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.169.000.000 VND

Kia Sedona 2.2 DAT Luxury

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.169.000.000 VND

Kia Sedona 2.2 DAT Signature

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.289.000.000 VND

Kia Sedona 3.3 Platinum G

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.379.000.000 VND

Kia Sedona 3.3 GAT Premium

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.379.000.000 VND

Kia Sedona 3.3 GAT Signature

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

1.519.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Kia Sedona

Ford Tourneo
999 triệu - 1 tỷ 069 triệu
Peugeot Traveller
1 tỷ 649 triệu - 2 tỷ 250 triệu
Mercedes-Benz V250
2 tỷ 569 triệu - 3 tỷ 125 triệu

KIA SEDONA ĐANG BÁN

Màu xe Kia Sedona 2020

Kia Sedona 2020 Màu Snow WhiteKia Sedona 2020 Màu Silver SIlkyKia Sedona 2020 Màu Panthera MetalKia Sedona 2020 Màu Aurora BlackKia Sedona 2020 Màu Deep Chroma Blue
Màu Snow White

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt