Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2020

Kia Sedona 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 1.039.000.000 đ - 1.519.000.000 đ
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020

Hình 1 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020

Hình 2 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020

Hình 3 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020

Hình 4 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Kia Sedona 2020

Hình 5 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020

Hình 6 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020

Hình 7 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Kia Sedona 2020

Hình 8 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020

Hình 9 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020

Hình 10 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020

Hình 11 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020

Hình 12 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020

Hình 13 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020

Hình 14 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020

Hình 15 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020

Hình 16 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020

Hình 17 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020

Hình 18 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020

Hình 19 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020

Hình 20 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 1

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 1

Kia Sedona 2021

Hình 21 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 2

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 2

Kia Sedona 2021

Hình 22 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 3

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 3

Kia Sedona 2021

Hình 23 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 4

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 4

Kia Sedona 2021

Hình 24 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 5

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 5

Kia Sedona 2021

Hình 25 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 6

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 6

Kia Sedona 2021

Hình 26 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 7

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 7

Kia Sedona 2021

Hình 27 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 8

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 8

Kia Sedona 2021

Hình 28 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 9

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 9

Kia Sedona 2021

Hình 29 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 10

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 10

Kia Sedona 2021

Hình 30 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 11

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 11

Kia Sedona 2021

Hình 31 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 12

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 12

Kia Sedona 2021

Hình 32 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 13

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 13

Kia Sedona 2021

Hình 33 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 14

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 14

Kia Sedona 2021

Hình 34 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 15

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 15

Kia Sedona 2021

Hình 35 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 16

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 16

Kia Sedona 2021

Hình 36 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 17

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 17

Kia Sedona 2021

Hình 37 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 18

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 18

Kia Sedona 2021

Hình 38 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 19

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 19

Kia Sedona 2019

Hình 39 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 20

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 20

Kia Sedona 2019

Hình 40 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 21

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 21

Kia Sedona 2019

Hình 41 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 22

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 22

Kia Sedona 2019

Hình 42 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 23

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 23

Kia Sedona 2019

Hình 43 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 24

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 24

Kia Sedona 2019

Hình 44 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 25

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 25

Kia Sedona 2019

Hình 45 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 26

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 26

Kia Sedona 2019

Hình 46 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 27

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 27

Kia Sedona 2019

Hình 47 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 28

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 28

Kia Sedona 2019

Hình 48 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 29

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 29

Kia Sedona 2019

Hình 49 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 30

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 30

Kia Sedona 2019

Hình 50 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 31

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 31

Kia Sedona 2019

Hình 51 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 32

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 32

Kia Sedona 2019

Hình 52 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 33

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 33

Kia Sedona 2019

Hình 53 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 34

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 34

Kia Sedona 2019

Hình 54 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 35

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 35

Kia Sedona 2019

Hình 55 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 36

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 36

Kia Sedona 2019

Hình 56 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 37

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 37

Kia Sedona 2019

Hình 57 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 38

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 38

Kia Sedona 2019

Hình 58 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 39

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 39

Kia Sedona 2019

Hình 59 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 40

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 40

Kia Sedona 2019

Hình 60 / 60

Bài viết về Kia Sedona

Kia Sedona 2021 lộ diện tại Việt Nam, có thể sắp ra mắt
Mẫu xe MPV Kia Sedona 2021 thế hệ mới hiện đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam cho thấy ngày mở bán của mẫu xe này không còn xa.
Blog xe 5 thg 4, 2021
KIA Sedona 2020 phiên bản Signature xuất hiện tại Việt Nam
KIA Sedona 2020 tại Việt Nam có thêm phiên bản Signature với trang bị tiện nghi cao cấp hơn, được phát triển từ mẫu xe hiện tại của KIA.
Blog xe 7 thg 12, 2020
Kia Sedona thế hệ mới ra mắt tại quê nhà
Kia Motors đã tiết lộ thiết kế bên ngoài của Kia Sedona mới thế hệ thứ 4 còn có tên gọi khác Carnival. Với khái niệm "Grand Utility Vehicle" là một thiết kế bên ngoài,...
Blog xe 26 thg 6, 2020
Kia Motors đứng số 1 trong cuộc khảo sát chất lượng xe mới ở Mỹ trong ba năm
Kia Motors đã giành lại vị trí hàng đầu trong ba năm trong cuộc khảo sát chất lượng xe mới ở Hoa Kỳ. Vào ngày 24 tháng 6 JDPower, một công ty nghiên cứu thị...
Blog xe 25 thg 6, 2020
Kia Sedona 2021 sẽ có thiết kế hiện đại
Kia Sedona 2021 bị phát hiện đang chạy thử với vài thay đổi ở ngoại thất, sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Sienna 2020 và Honda Odyssey.
Blog xe 15 thg 6, 2020

Các phiên bản của Kia Sedona 2020

Kia Sedona 2.2 Luxury

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.039.000.000 VND

Kia Sedona 2.2 DAT Deluxe

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.039.000.000 VND

Kia Sedona 2.2 Platinum D

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.169.000.000 VND

Kia Sedona 2.2 DAT Luxury

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.169.000.000 VND

Kia Sedona 2.2 DAT Signature

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.289.000.000 VND

Kia Sedona 3.3 Platinum G

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.379.000.000 VND

Kia Sedona 3.3 GAT Premium

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.379.000.000 VND

Kia Sedona 3.3 GAT Signature

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

1.519.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Kia Sedona

Ford Tourneo
999 triệu - 1 tỷ 069 triệu
Peugeot Traveller
1 tỷ 649 triệu - 2 tỷ 250 triệu
Mercedes-Benz V250
2 tỷ 569 triệu - 3 tỷ 125 triệu

KIA SEDONA ĐANG BÁN

Màu xe Kia Sedona 2020

Kia Sedona 2020 Màu Snow WhiteKia Sedona 2020 Màu Silver SIlkyKia Sedona 2020 Màu Panthera MetalKia Sedona 2020 Màu Aurora BlackKia Sedona 2020 Màu Deep Chroma Blue
Màu Snow White

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt