Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2023

Kia Sedona 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 1.039.000.000 đ - 1.519.000.000 đ
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 1

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 1

Kia Sedona 2021

Hình 1 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 2

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 2

Kia Sedona 2021

Hình 2 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 3

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 3

Kia Sedona 2021

Hình 3 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 4

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 4

Kia Sedona 2021

Hình 4 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 5

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 5

Kia Sedona 2021

Hình 5 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 6

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 6

Kia Sedona 2021

Hình 6 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 7

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 7

Kia Sedona 2021

Hình 7 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 8

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 8

Kia Sedona 2021

Hình 8 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 9

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 9

Kia Sedona 2021

Hình 9 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 10

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 10

Kia Sedona 2021

Hình 10 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 11

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 11

Kia Sedona 2021

Hình 11 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 12

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 12

Kia Sedona 2021

Hình 12 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 13

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 13

Kia Sedona 2021

Hình 13 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 14

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 14

Kia Sedona 2021

Hình 14 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 15

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 15

Kia Sedona 2021

Hình 15 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 16

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 16

Kia Sedona 2021

Hình 16 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 17

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 17

Kia Sedona 2021

Hình 17 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 18

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2021 hình 18

Kia Sedona 2021

Hình 18 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020

Hình 19 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020

Hình 20 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020

Hình 21 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020

Hình 22 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Kia Sedona 2020

Hình 23 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020

Hình 24 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020

Hình 25 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Kia Sedona 2020

Hình 26 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020

Hình 27 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020

Hình 28 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020

Hình 29 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020

Hình 30 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020

Hình 31 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020

Hình 32 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Kia Sedona 2020

Hình 33 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Kia Sedona 2020

Hình 34 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Kia Sedona 2020

Hình 35 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Kia Sedona 2020

Hình 36 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Kia Sedona 2020

Hình 37 / 60
Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Kia Sedona 2020

Hình 38 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 19

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 19

Kia Sedona 2019

Hình 39 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 20

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 20

Kia Sedona 2019

Hình 40 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 21

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 21

Kia Sedona 2019

Hình 41 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 22

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 22

Kia Sedona 2019

Hình 42 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 23

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 23

Kia Sedona 2019

Hình 43 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 24

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 24

Kia Sedona 2019

Hình 44 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 25

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 25

Kia Sedona 2019

Hình 45 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 26

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 26

Kia Sedona 2019

Hình 46 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 27

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 27

Kia Sedona 2019

Hình 47 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 28

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 28

Kia Sedona 2019

Hình 48 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 29

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 29

Kia Sedona 2019

Hình 49 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 30

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 30

Kia Sedona 2019

Hình 50 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 31

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 31

Kia Sedona 2019

Hình 51 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 32

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 32

Kia Sedona 2019

Hình 52 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 33

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 33

Kia Sedona 2019

Hình 53 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 34

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 34

Kia Sedona 2019

Hình 54 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 35

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 35

Kia Sedona 2019

Hình 55 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 36

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 36

Kia Sedona 2019

Hình 56 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 37

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 37

Kia Sedona 2019

Hình 57 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 38

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 38

Kia Sedona 2019

Hình 58 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 39

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 39

Kia Sedona 2019

Hình 59 / 60
Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 40

Hình ảnh nội thất Kia Sedona 2019 hình 40

Kia Sedona 2019

Hình 60 / 60

Bài viết về Kia Sedona

Kia Sedona 2021 lộ diện tại Việt Nam, có thể sắp ra mắt
Mẫu xe MPV Kia Sedona 2021 thế hệ mới hiện đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam cho thấy ngày mở bán của mẫu xe này không còn xa.
Blog xe 5 thg 4, 2021
KIA Sedona 2020 phiên bản Signature xuất hiện tại Việt Nam
KIA Sedona 2020 tại Việt Nam có thêm phiên bản Signature với trang bị tiện nghi cao cấp hơn, được phát triển từ mẫu xe hiện tại của KIA.
Blog xe 7 thg 12, 2020
Kia Sedona thế hệ mới ra mắt tại quê nhà
Kia Motors đã tiết lộ thiết kế bên ngoài của Kia Sedona mới thế hệ thứ 4 còn có tên gọi khác Carnival. Với khái niệm "Grand Utility Vehicle" là một thiết kế bên ngoài,...
Blog xe 26 thg 6, 2020
Kia Motors đứng số 1 trong cuộc khảo sát chất lượng xe mới ở Mỹ trong ba năm
Kia Motors đã giành lại vị trí hàng đầu trong ba năm trong cuộc khảo sát chất lượng xe mới ở Hoa Kỳ. Vào ngày 24 tháng 6 JDPower, một công ty nghiên cứu thị...
Blog xe 25 thg 6, 2020
Kia Sedona 2021 sẽ có thiết kế hiện đại
Kia Sedona 2021 bị phát hiện đang chạy thử với vài thay đổi ở ngoại thất, sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Sienna 2020 và Honda Odyssey.
Blog xe 15 thg 6, 2020

Các phiên bản của Kia Sedona

Kia Sedona 2.2 Luxury

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.039.000.000 VND

Kia Sedona 2.2 DAT Deluxe

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.039.000.000 VND

Kia Sedona 2.2 Platinum D

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.169.000.000 VND

Kia Sedona 2.2 DAT Luxury

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.169.000.000 VND

Kia Sedona 2.2 DAT Signature

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.289.000.000 VND

Kia Sedona 3.3 Platinum G

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.379.000.000 VND

Kia Sedona 3.3 GAT Premium

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.379.000.000 VND

Kia Sedona 3.3 GAT Signature

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

1.519.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Kia Sedona

Peugeot Traveller
1 tỷ 649 triệu - 2 tỷ 250 triệu
Ford Tourneo
999 triệu - 1 tỷ 069 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Kia Sedona

Giá lăn bánh của Kia Sedona 2023 là bao nhiêu?
Giá Sedona lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 123 triệu cho bản 2.2 Luxury và tăng lên đến 1 tỷ 123 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Kia Sedona 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Kia Sedona 2021 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Silky Silver, Aurora Black, Snow White Pearl, Celestial Blue, Panthera Metal, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Kia Sedona 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Kia Sedona là mẫu xe Minivan 7 chỗ đồng thời vẫn có phiên bản có 8 chỗ.
Kia Sedona có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Kia Sedona 2023 đang có 8 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Sedona 3.3 Platinum G (Xăng), Sedona 3.3 GAT Signature (Dầu), Sedona 3.3 GAT Premium (Dầu), Sedona 2.2 Platinum D (Dầu), Sedona 2.2 Luxury (Dầu), Sedona 2.2 DAT Signature (Dầu), Sedona 2.2 DAT Luxury (Dầu) & Sedona 2.2 DAT Deluxe (Dầu).
Đối thủ của Kia Sedona là dòng xe nào?
Kia Sedona có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Minivan Gia đình gồm: Peugeot Traveller, Ford Tourneo, Toyota Alphard.

Xem thêm câu hỏi về Kia Sedona

Màu xe Kia Sedona

Kia Sedona 2021 Màu Silky SilverKia Sedona 2021 Màu Aurora BlackKia Sedona 2021 Màu Snow White PearlKia Sedona 2021 Màu Celestial BlueKia Sedona 2021 Màu Panthera Metal
Màu Silky Silver

Mua xe Kia Sedona mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Kia Sedona trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

19.894.984 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Kia Sedona?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt