Hình ảnh Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 799.000.000 đ - 1.349.000.000 đ

Xem hình ảnh Kia Sorento mới nhất. Xe Sorento có 285 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Kia Sorento có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Clear White

Clear White

Kia Sorento 2021

Hình 1 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 1

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 1

Kia Sorento 2021

Hình 2 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 2

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 2

Kia Sorento 2021

Hình 3 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 3

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 3

Kia Sorento 2021

Hình 4 / 285
Steel Grey

Steel Grey

Kia Sorento 2021

Hình 5 / 285
Runway Red

Runway Red

Kia Sorento 2021

Hình 6 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 4

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 4

Kia Sorento 2021

Hình 7 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 5

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 5

Kia Sorento 2021

Hình 8 / 285
Essence Brown

Essence Brown

Kia Sorento 2021

Hình 9 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 6

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 6

Kia Sorento 2021

Hình 10 / 285
Gravity Blue

Gravity Blue

Kia Sorento 2021

Hình 11 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 7

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 7

Kia Sorento 2021

Hình 12 / 285
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Sorento 2021

Hình 13 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 8

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 8

Kia Sorento 2021

Hình 14 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 9

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 9

Kia Sorento 2021

Hình 15 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 10

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 10

Kia Sorento 2021

Hình 16 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 11

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 11

Kia Sorento 2021

Hình 17 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 12

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 12

Kia Sorento 2021

Hình 18 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 13

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 13

Kia Sorento 2021

Hình 19 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 14

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 14

Kia Sorento 2021

Hình 20 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 15

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 15

Kia Sorento 2021

Hình 21 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 16

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 16

Kia Sorento 2021

Hình 22 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 17

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 17

Kia Sorento 2021

Hình 23 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 18

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 18

Kia Sorento 2021

Hình 24 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 19

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 19

Kia Sorento 2021

Hình 25 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 20

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 20

Kia Sorento 2021

Hình 26 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 21

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 21

Kia Sorento 2021

Hình 27 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 22

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 22

Kia Sorento 2021

Hình 28 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 23

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 23

Kia Sorento 2021

Hình 29 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 24

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 24

Kia Sorento 2021

Hình 30 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 25

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 25

Kia Sorento 2021

Hình 31 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 26

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 26

Kia Sorento 2021

Hình 32 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 27

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 27

Kia Sorento 2021

Hình 33 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 28

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 28

Kia Sorento 2021

Hình 34 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 29

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 29

Kia Sorento 2021

Hình 35 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 30

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 30

Kia Sorento 2021

Hình 36 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 31

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 31

Kia Sorento 2021

Hình 37 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 32

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 32

Kia Sorento 2021

Hình 38 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 33

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 33

Kia Sorento 2021

Hình 39 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 34

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 34

Kia Sorento 2021

Hình 40 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 35

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 35

Kia Sorento 2021

Hình 41 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 36

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 36

Kia Sorento 2021

Hình 42 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 37

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 37

Kia Sorento 2021

Hình 43 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 38

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 38

Kia Sorento 2021

Hình 44 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 39

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 39

Kia Sorento 2021

Hình 45 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 40

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 40

Kia Sorento 2021

Hình 46 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 41

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 41

Kia Sorento 2021

Hình 47 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 42

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 42

Kia Sorento 2021

Hình 48 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 43

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 43

Kia Sorento 2021

Hình 49 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 44

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 44

Kia Sorento 2021

Hình 50 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 45

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 45

Kia Sorento 2021

Hình 51 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 46

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 46

Kia Sorento 2021

Hình 52 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 47

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 47

Kia Sorento 2021

Hình 53 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 48

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 48

Kia Sorento 2021

Hình 54 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 49

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 49

Kia Sorento 2021

Hình 55 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 50

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 50

Kia Sorento 2021

Hình 56 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 51

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 51

Kia Sorento 2021

Hình 57 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 52

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 52

Kia Sorento 2021

Hình 58 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 53

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 53

Kia Sorento 2021

Hình 59 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 54

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 54

Kia Sorento 2021

Hình 60 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 55

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 55

Kia Sorento 2021

Hình 61 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 56

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 56

Kia Sorento 2021

Hình 62 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 57

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 57

Kia Sorento 2021

Hình 63 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 58

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 58

Kia Sorento 2021

Hình 64 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 59

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 59

Kia Sorento 2021

Hình 65 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 60

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 60

Kia Sorento 2021

Hình 66 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 61

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 61

Kia Sorento 2021

Hình 67 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 62

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 62

Kia Sorento 2021

Hình 68 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 63

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 63

Kia Sorento 2021

Hình 69 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 64

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 64

Kia Sorento 2021

Hình 70 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 65

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 65

Kia Sorento 2021

Hình 71 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 66

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 66

Kia Sorento 2021

Hình 72 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 67

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 67

Kia Sorento 2021

Hình 73 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 68

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 68

Kia Sorento 2021

Hình 74 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 69

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 69

Kia Sorento 2021

Hình 75 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 70

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 70

Kia Sorento 2021

Hình 76 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 71

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 71

Kia Sorento 2021

Hình 77 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 72

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 72

Kia Sorento 2021

Hình 78 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 73

Hình ảnh Kia Sorento 2021 hình 73

Kia Sorento 2021

Hình 79 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 74

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 74

Kia Sorento 2020

Hình 80 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 75

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 75

Kia Sorento 2020

Hình 81 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 76

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 76

Kia Sorento 2020

Hình 82 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 77

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 77

Kia Sorento 2020

Hình 83 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 78

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 78

Kia Sorento 2020

Hình 84 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 79

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 79

Kia Sorento 2020

Hình 85 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 80

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 80

Kia Sorento 2020

Hình 86 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 81

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 81

Kia Sorento 2020

Hình 87 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 82

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 82

Kia Sorento 2020

Hình 88 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 83

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 83

Kia Sorento 2020

Hình 89 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 84

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 84

Kia Sorento 2020

Hình 90 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 85

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 85

Kia Sorento 2020

Hình 91 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 86

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 86

Kia Sorento 2020

Hình 92 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 87

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 87

Kia Sorento 2020

Hình 93 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 88

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 88

Kia Sorento 2020

Hình 94 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 89

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 89

Kia Sorento 2020

Hình 95 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 90

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 90

Kia Sorento 2020

Hình 96 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 91

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 91

Kia Sorento 2020

Hình 97 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 92

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 92

Kia Sorento 2020

Hình 98 / 285
Silky Silver

Silky Silver

Kia Sorento 2020

Hình 99 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 93

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 93

Kia Sorento 2020

Hình 100 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 94

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 94

Kia Sorento 2020

Hình 101 / 285
Aurora Black Pearl

Aurora Black Pearl

Kia Sorento 2020

Hình 102 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 95

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 95

Kia Sorento 2020

Hình 103 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 96

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 96

Kia Sorento 2020

Hình 104 / 285
Platinum Graphite

Platinum Graphite

Kia Sorento 2020

Hình 105 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 97

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 97

Kia Sorento 2020

Hình 106 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 98

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 98

Kia Sorento 2020

Hình 107 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 99

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 99

Kia Sorento 2020

Hình 108 / 285
Gravity Blue

Gravity Blue

Kia Sorento 2020

Hình 109 / 285
Rich Espresso

Rich Espresso

Kia Sorento 2020

Hình 110 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 100

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 100

Kia Sorento 2020

Hình 111 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 101

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 101

Kia Sorento 2020

Hình 112 / 285
Steel Gray

Steel Gray

Kia Sorento 2020

Hình 113 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 102

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 102

Kia Sorento 2020

Hình 114 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 103

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 103

Kia Sorento 2020

Hình 115 / 285
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Sorento 2020

Hình 116 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 104

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 104

Kia Sorento 2020

Hình 117 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 105

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 105

Kia Sorento 2020

Hình 118 / 285
Clear White

Clear White

Kia Sorento 2020

Hình 119 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 106

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 106

Kia Sorento 2020

Hình 120 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 107

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 107

Kia Sorento 2020

Hình 121 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 108

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 108

Kia Sorento 2020

Hình 122 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 109

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 109

Kia Sorento 2020

Hình 123 / 285
Clear White

Clear White

Kia Sorento 2020

Hình 124 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 110

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 110

Kia Sorento 2020

Hình 125 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 111

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 111

Kia Sorento 2020

Hình 126 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 112

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 112

Kia Sorento 2020

Hình 127 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 113

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 113

Kia Sorento 2020

Hình 128 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 114

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 114

Kia Sorento 2020

Hình 129 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 115

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 115

Kia Sorento 2020

Hình 130 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 116

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 116

Kia Sorento 2020

Hình 131 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 117

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 117

Kia Sorento 2020

Hình 132 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 118

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 118

Kia Sorento 2020

Hình 133 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 119

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 119

Kia Sorento 2020

Hình 134 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 120

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 120

Kia Sorento 2020

Hình 135 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 121

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 121

Kia Sorento 2020

Hình 136 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 122

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 122

Kia Sorento 2020

Hình 137 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 123

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 123

Kia Sorento 2020

Hình 138 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 124

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 124

Kia Sorento 2020

Hình 139 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 125

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 125

Kia Sorento 2020

Hình 140 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 126

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 126

Kia Sorento 2020

Hình 141 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 127

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 127

Kia Sorento 2020

Hình 142 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 128

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 128

Kia Sorento 2020

Hình 143 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 129

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 129

Kia Sorento 2020

Hình 144 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 130

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 130

Kia Sorento 2020

Hình 145 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 131

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 131

Kia Sorento 2020

Hình 146 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 132

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 132

Kia Sorento 2020

Hình 147 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 133

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 133

Kia Sorento 2020

Hình 148 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 134

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 134

Kia Sorento 2020

Hình 149 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 135

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 135

Kia Sorento 2020

Hình 150 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 136

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 136

Kia Sorento 2020

Hình 151 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 137

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 137

Kia Sorento 2020

Hình 152 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 138

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 138

Kia Sorento 2020

Hình 153 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 139

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 139

Kia Sorento 2020

Hình 154 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 140

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 140

Kia Sorento 2020

Hình 155 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 141

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 141

Kia Sorento 2020

Hình 156 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 142

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 142

Kia Sorento 2020

Hình 157 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 143

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 143

Kia Sorento 2020

Hình 158 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 144

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 144

Kia Sorento 2020

Hình 159 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 145

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 145

Kia Sorento 2020

Hình 160 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 146

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 146

Kia Sorento 2020

Hình 161 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 147

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 147

Kia Sorento 2020

Hình 162 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 148

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 148

Kia Sorento 2020

Hình 163 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 149

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 149

Kia Sorento 2020

Hình 164 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 150

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 150

Kia Sorento 2020

Hình 165 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 151

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 151

Kia Sorento 2020

Hình 166 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 152

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 152

Kia Sorento 2020

Hình 167 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 153

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 153

Kia Sorento 2020

Hình 168 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 154

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 154

Kia Sorento 2020

Hình 169 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 155

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 155

Kia Sorento 2020

Hình 170 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 156

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 156

Kia Sorento 2020

Hình 171 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 157

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 157

Kia Sorento 2020

Hình 172 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 158

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 158

Kia Sorento 2020

Hình 173 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 159

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 159

Kia Sorento 2020

Hình 174 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 160

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 160

Kia Sorento 2020

Hình 175 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 161

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 161

Kia Sorento 2020

Hình 176 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 162

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 162

Kia Sorento 2020

Hình 177 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 163

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 163

Kia Sorento 2020

Hình 178 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 164

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 164

Kia Sorento 2020

Hình 179 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 165

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 165

Kia Sorento 2020

Hình 180 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 166

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 166

Kia Sorento 2020

Hình 181 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 167

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 167

Kia Sorento 2020

Hình 182 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 168

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 168

Kia Sorento 2020

Hình 183 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 169

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 169

Kia Sorento 2020

Hình 184 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 170

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 170

Kia Sorento 2020

Hình 185 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 171

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 171

Kia Sorento 2020

Hình 186 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 172

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 172

Kia Sorento 2020

Hình 187 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 173

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 173

Kia Sorento 2020

Hình 188 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 174

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 174

Kia Sorento 2020

Hình 189 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 175

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 175

Kia Sorento 2020

Hình 190 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 176

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 176

Kia Sorento 2020

Hình 191 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 177

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 177

Kia Sorento 2020

Hình 192 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 178

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 178

Kia Sorento 2020

Hình 193 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 179

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 179

Kia Sorento 2020

Hình 194 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 180

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 180

Kia Sorento 2020

Hình 195 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 181

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 181

Kia Sorento 2020

Hình 196 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 182

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 182

Kia Sorento 2020

Hình 197 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 183

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 183

Kia Sorento 2020

Hình 198 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 184

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 184

Kia Sorento 2020

Hình 199 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 185

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 185

Kia Sorento 2020

Hình 200 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 186

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 186

Kia Sorento 2020

Hình 201 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 187

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 187

Kia Sorento 2020

Hình 202 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 188

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 188

Kia Sorento 2020

Hình 203 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 189

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 189

Kia Sorento 2020

Hình 204 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 190

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 190

Kia Sorento 2020

Hình 205 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 191

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 191

Kia Sorento 2020

Hình 206 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 192

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 192

Kia Sorento 2020

Hình 207 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 193

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 193

Kia Sorento 2020

Hình 208 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 194

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 194

Kia Sorento 2020

Hình 209 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 195

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 195

Kia Sorento 2020

Hình 210 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 196

Hình ảnh Kia Sorento 2020 hình 196

Kia Sorento 2020

Hình 211 / 285
Blaze Blue

Blaze Blue

Kia Sorento 2019

Hình 212 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 197

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 197

Kia Sorento 2019

Hình 213 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 198

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 198

Kia Sorento 2019

Hình 214 / 285
Ebony Black

Ebony Black

Kia Sorento 2019

Hình 215 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 199

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 199

Kia Sorento 2019

Hình 216 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 200

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 200

Kia Sorento 2019

Hình 217 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 201

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 201

Kia Sorento 2019

Hình 218 / 285
Platinum Graphite

Platinum Graphite

Kia Sorento 2019

Hình 219 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 202

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 202

Kia Sorento 2019

Hình 220 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 203

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 203

Kia Sorento 2019

Hình 221 / 285
Polished Walnut

Polished Walnut

Kia Sorento 2019

Hình 222 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 204

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 204

Kia Sorento 2019

Hình 223 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 205

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 205

Kia Sorento 2019

Hình 224 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 206

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 206

Kia Sorento 2019

Hình 225 / 285
Remington Red

Remington Red

Kia Sorento 2019

Hình 226 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 207

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 207

Kia Sorento 2019

Hình 227 / 285
Sangria

Sangria

Kia Sorento 2019

Hình 228 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 208

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 208

Kia Sorento 2019

Hình 229 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 209

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 209

Kia Sorento 2019

Hình 230 / 285
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Sorento 2019

Hình 231 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 210

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 210

Kia Sorento 2019

Hình 232 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 211

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 211

Kia Sorento 2019

Hình 233 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 212

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 212

Kia Sorento 2019

Hình 234 / 285
Sparkling Silver

Sparkling Silver

Kia Sorento 2019

Hình 235 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 213

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 213

Kia Sorento 2019

Hình 236 / 285
Titanium Silver

Titanium Silver

Kia Sorento 2019

Hình 237 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 214

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 214

Kia Sorento 2019

Hình 238 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 215

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 215

Kia Sorento 2019

Hình 239 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 216

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 216

Kia Sorento 2019

Hình 240 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 217

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 217

Kia Sorento 2019

Hình 241 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 218

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 218

Kia Sorento 2019

Hình 242 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 219

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 219

Kia Sorento 2019

Hình 243 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 220

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 220

Kia Sorento 2019

Hình 244 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 221

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 221

Kia Sorento 2019

Hình 245 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 222

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 222

Kia Sorento 2019

Hình 246 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 223

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 223

Kia Sorento 2019

Hình 247 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 224

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 224

Kia Sorento 2019

Hình 248 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 225

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 225

Kia Sorento 2019

Hình 249 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 226

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 226

Kia Sorento 2019

Hình 250 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 227

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 227

Kia Sorento 2019

Hình 251 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 228

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 228

Kia Sorento 2019

Hình 252 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 229

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 229

Kia Sorento 2019

Hình 253 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 230

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 230

Kia Sorento 2019

Hình 254 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 231

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 231

Kia Sorento 2019

Hình 255 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 232

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 232

Kia Sorento 2019

Hình 256 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 233

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 233

Kia Sorento 2019

Hình 257 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 234

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 234

Kia Sorento 2019

Hình 258 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 235

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 235

Kia Sorento 2019

Hình 259 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 236

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 236

Kia Sorento 2019

Hình 260 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 237

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 237

Kia Sorento 2019

Hình 261 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 238

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 238

Kia Sorento 2019

Hình 262 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 239

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 239

Kia Sorento 2019

Hình 263 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 240

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 240

Kia Sorento 2019

Hình 264 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 241

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 241

Kia Sorento 2019

Hình 265 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 242

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 242

Kia Sorento 2019

Hình 266 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 243

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 243

Kia Sorento 2019

Hình 267 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 244

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 244

Kia Sorento 2019

Hình 268 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 245

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 245

Kia Sorento 2019

Hình 269 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 246

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 246

Kia Sorento 2019

Hình 270 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 247

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 247

Kia Sorento 2019

Hình 271 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 248

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 248

Kia Sorento 2019

Hình 272 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 249

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 249

Kia Sorento 2019

Hình 273 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 250

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 250

Kia Sorento 2019

Hình 274 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 251

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 251

Kia Sorento 2019

Hình 275 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 252

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 252

Kia Sorento 2019

Hình 276 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 253

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 253

Kia Sorento 2019

Hình 277 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 254

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 254

Kia Sorento 2019

Hình 278 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 255

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 255

Kia Sorento 2019

Hình 279 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 256

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 256

Kia Sorento 2019

Hình 280 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 257

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 257

Kia Sorento 2019

Hình 281 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 258

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 258

Kia Sorento 2019

Hình 282 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 259

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 259

Kia Sorento 2019

Hình 283 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 260

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 260

Kia Sorento 2019

Hình 284 / 285
Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 261

Hình ảnh Kia Sorento 2019 hình 261

Kia Sorento 2019

Hình 285 / 285

Bài viết về Kia Sorento

Kia Sorento 2021 ra mắt màn lột xác hoàn hảo
Kia Sorento 2021 thế hệ thứ 4 không chỉ đẹp về ngoại hình, nội thất mà mẫu SUV này còn sở hữu rất nhiều công nghệ an toàn tiên tiến và hệ thống khung gầm,...
Blog xe 15 thg 7, 2021
Kia Sorento phiên bản Premium, tiết kiệm 100 triệu đồng
So với phiên bản Signature, KIA Sorento 2021 Premium thiếu một vài tính năng an toàn nhưng vẫn khá đầy đủ tiện nghi cao cấp, tương đương bản cao cấp của Hyundai SantaFe.
Blog xe 9 thg 3, 2021
Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
KIA Sorento 2021 có những thay đổi gì?
Mẫu compact crossover của KIA – chiếc Sorento 2021 giờ đây mới chịu thay đổi trong khi người anh em Hyundai Santa Fe cứ liên tục thay đổi, cập nhật mới. Vậy KIA Sorento 2021...
Blog xe 21 thg 8, 2020
Hyundai Santa Fe với Kia Sorento xe nào lớn hơn?
Trong nửa cuối năm, New Santa Fe (sau đây gọi tắt là Santa Fe) và All New Sorento của Kia Motors (sau đây gọi là Sorento) dự kiến ​​sẽ cạnh tranh khốc liệt trong năm...
Blog xe 30 thg 6, 2020
Xe SUV 7 chỗ giảm giá bán ưu đãi lên đến 200 triệu
Trong tháng 6, các hãng xe tung ra nhiều chương trình giảm giá bán và ưu đãi để kích cầu dành cho khách hàng, trong đó có các mẫu xe suv 7 chỗ được giảm...
Blog xe 10 thg 6, 2020
Những mẫu xe ô tô sắp ra mắt thị trường Việt Nam
Thế hệ mới của KIA Morning, Honda City, Toyota Corolla Altis, Mazda6 hay KIA Sorento là những mẫu xe ô tô có thể về Việt Nam sắp tới
Blog xe 28 thg 5, 2020

Các phiên bản của Kia Sorento

Kia Sorento 2.4 GAT Deluxe

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

799.000.000 VND

Kia Sorento 2.4 GATH Premium

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

899.000.000 VND

Kia Sorento 2.2 DAT Premium

Lắp ráp, Dầu, Tự động

899.000.000 VND

Kia Sorento 2.2D Deluxe

Lắp ráp, Dầu, Bán tự động

1.079.000.000 VND

Kia Sorento 2.5G Luxury

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.099.000.000 VND

Kia Sorento 2.5G Premium

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.179.000.000 VND

Kia Sorento 2.2D Luxury

Lắp ráp, Xăng, Bán tự động

1.179.000.000 VND

Kia Sorento 2.5G Signature AWD (7 Chỗ)

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.279.000.000 VND

Kia Sorento 2.2D Premium AWD

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.279.000.000 VND

Kia Sorento 2.5G Signature AWD (6 Chỗ)

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.299.000.000 VND

Kia Sorento 2.2D Signature AWD (7 Chỗ)

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.349.000.000 VND

Kia Sorento 2.2D Signature AWD (6 Chỗ)

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.349.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Kia Sorento

Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Hyundai SantaFe
995 triệu - 1 tỷ 340 triệu
Toyota Fortuner
995 triệu - 1 tỷ 426 triệu
Ford Everest
999 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Volkswagen Tiguan
1 tỷ 290 triệu - 1 tỷ 849 triệu
Nissan Terra
848 triệu - 1 tỷ 226 triệu
Vinfast Lux SA2.0
1 tỷ 552 triệu - 1 tỷ 836 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Kia Sorento

Giá lăn bánh của Kia Sorento 2021 là bao nhiêu?
Giá Sorento lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 895 triệu cho bản 2.4 GAT Deluxe và tăng lên đến 895 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Sorento hay CR-V xe nào tốt hơn?
Giá Sorento niêm yết bắt đầu từ 799 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2359 cc. Trong khi giá CR-V bắt đầu từ 998 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1498 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Kia Sorento 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Kia Sorento 2021 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Clear White, Steel Grey, Runway Red, Essence Brown, Gravity Blue, Aurora Black Pearl, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Kia Sorento 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Kia Sorento là mẫu xe SUV 6 chỗ đồng thời vẫn có phiên bản có 7 chỗ.
Kia Sorento có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Kia Sorento 2021 đang có 12 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Sorento 2.5G Signature AWD (7 Chỗ) (Xăng), Sorento 2.5G Signature AWD (6 Chỗ) (Xăng), Sorento 2.5G Premium (Xăng), Sorento 2.5G Luxury (Xăng), Sorento 2.4 GATH Premium (Xăng), Sorento 2.4 GAT Deluxe (Xăng), Sorento 2.2D Signature AWD (7 Chỗ) (Xăng), Sorento 2.2D Signature AWD (6 Chỗ) (Dầu), Sorento 2.2D Premium AWD (Xăng), Sorento 2.2D Luxury (Xăng), Sorento 2.2D Deluxe (Dầu) & Sorento 2.2 DAT Premium (Dầu).
Đối thủ của Kia Sorento là dòng xe nào?
Kia Sorento có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Honda CR-V, Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner, Ford Everest, Volkswagen Tiguan, Nissan Terra, Vinfast Lux SA2.0.

Xem thêm câu hỏi về Kia Sorento

Màu xe Kia Sorento

Kia Sorento 2021 Màu Clear WhiteKia Sorento 2021 Màu Steel GreyKia Sorento 2021 Màu Runway RedKia Sorento 2021 Màu Essence BrownKia Sorento 2021 Màu Gravity Blue
Màu Clear White

Mua xe Kia Sorento mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Kia Sorento trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

15.855.581 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Kia Sorento?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt