Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 799.000.000 đ - 1.349.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 1

Kia Sorento 2021

Hình 1 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 2

Kia Sorento 2021

Hình 2 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 3

Kia Sorento 2021

Hình 3 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 4

Kia Sorento 2021

Hình 4 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 5

Kia Sorento 2021

Hình 5 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 6

Kia Sorento 2021

Hình 6 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 7

Kia Sorento 2021

Hình 7 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 8

Kia Sorento 2021

Hình 8 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 9

Kia Sorento 2021

Hình 9 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 10

Kia Sorento 2021

Hình 10 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 11

Kia Sorento 2021

Hình 11 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 12

Kia Sorento 2021

Hình 12 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 13

Kia Sorento 2021

Hình 13 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2021 hình 14

Kia Sorento 2021

Hình 14 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 15

Kia Sorento 2020

Hình 15 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 16

Kia Sorento 2020

Hình 16 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 17

Kia Sorento 2020

Hình 17 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 18

Kia Sorento 2020

Hình 18 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 19

Kia Sorento 2020

Hình 19 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 20

Kia Sorento 2020

Hình 20 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 21

Kia Sorento 2020

Hình 21 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 22

Kia Sorento 2020

Hình 22 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 23

Kia Sorento 2020

Hình 23 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 24

Kia Sorento 2020

Hình 24 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 25

Kia Sorento 2020

Hình 25 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 26

Kia Sorento 2020

Hình 26 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 27

Kia Sorento 2020

Hình 27 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 28

Kia Sorento 2020

Hình 28 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 29

Kia Sorento 2020

Hình 29 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 30

Kia Sorento 2020

Hình 30 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 31

Kia Sorento 2020

Hình 31 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 32

Kia Sorento 2020

Hình 32 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 33

Kia Sorento 2020

Hình 33 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 34

Kia Sorento 2020

Hình 34 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 35

Kia Sorento 2020

Hình 35 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 36

Kia Sorento 2020

Hình 36 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 37

Kia Sorento 2020

Hình 37 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 38

Kia Sorento 2020

Hình 38 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 39

Kia Sorento 2020

Hình 39 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 40

Kia Sorento 2020

Hình 40 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 41

Kia Sorento 2020

Hình 41 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 42

Kia Sorento 2020

Hình 42 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 43

Kia Sorento 2020

Hình 43 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 44

Kia Sorento 2020

Hình 44 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 45

Kia Sorento 2020

Hình 45 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 46

Kia Sorento 2020

Hình 46 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 47

Kia Sorento 2020

Hình 47 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 48

Kia Sorento 2020

Hình 48 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 49

Kia Sorento 2020

Hình 49 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 50

Kia Sorento 2020

Hình 50 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 51

Kia Sorento 2020

Hình 51 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 52

Kia Sorento 2020

Hình 52 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 53

Kia Sorento 2020

Hình 53 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 54

Kia Sorento 2020

Hình 54 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 55

Kia Sorento 2020

Hình 55 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 56

Kia Sorento 2020

Hình 56 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 57

Kia Sorento 2020

Hình 57 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 58

Kia Sorento 2020

Hình 58 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 59

Kia Sorento 2020

Hình 59 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 60

Kia Sorento 2020

Hình 60 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 61

Kia Sorento 2020

Hình 61 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 62

Kia Sorento 2020

Hình 62 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 63

Kia Sorento 2020

Hình 63 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 64

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 64

Kia Sorento 2020

Hình 64 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 65

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 65

Kia Sorento 2020

Hình 65 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 66

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 66

Kia Sorento 2020

Hình 66 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 67

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 67

Kia Sorento 2019

Hình 67 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 68

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 68

Kia Sorento 2019

Hình 68 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 69

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 69

Kia Sorento 2019

Hình 69 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 70

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 70

Kia Sorento 2019

Hình 70 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 71

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 71

Kia Sorento 2019

Hình 71 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 72

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 72

Kia Sorento 2019

Hình 72 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 73

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 73

Kia Sorento 2019

Hình 73 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 74

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 74

Kia Sorento 2019

Hình 74 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 75

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 75

Kia Sorento 2019

Hình 75 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 76

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 76

Kia Sorento 2019

Hình 76 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 77

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 77

Kia Sorento 2019

Hình 77 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 78

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 78

Kia Sorento 2019

Hình 78 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 79

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 79

Kia Sorento 2019

Hình 79 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 80

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 80

Kia Sorento 2019

Hình 80 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 81

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 81

Kia Sorento 2019

Hình 81 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 82

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 82

Kia Sorento 2019

Hình 82 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 83

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 83

Kia Sorento 2019

Hình 83 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 84

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 84

Kia Sorento 2019

Hình 84 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 85

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 85

Kia Sorento 2019

Hình 85 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 86

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 86

Kia Sorento 2019

Hình 86 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 87

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 87

Kia Sorento 2019

Hình 87 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 88

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 88

Kia Sorento 2019

Hình 88 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 89

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 89

Kia Sorento 2019

Hình 89 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 90

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 90

Kia Sorento 2019

Hình 90 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 91

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 91

Kia Sorento 2019

Hình 91 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 92

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 92

Kia Sorento 2019

Hình 92 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 93

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 93

Kia Sorento 2019

Hình 93 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 94

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 94

Kia Sorento 2019

Hình 94 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 95

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 95

Kia Sorento 2019

Hình 95 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 96

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 96

Kia Sorento 2019

Hình 96 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 97

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 97

Kia Sorento 2019

Hình 97 / 98
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 98

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2019 hình 98

Kia Sorento 2019

Hình 98 / 98

Bài viết về Kia Sorento

Kia Sorento 2021 ra mắt màn lột xác hoàn hảo
Kia Sorento 2021 thế hệ thứ 4 không chỉ đẹp về ngoại hình, nội thất mà mẫu SUV này còn sở hữu rất nhiều công nghệ an toàn tiên tiến và hệ thống khung gầm,...
Blog xe 15 thg 7, 2021
Kia Sorento phiên bản Premium, tiết kiệm 100 triệu đồng
So với phiên bản Signature, KIA Sorento 2021 Premium thiếu một vài tính năng an toàn nhưng vẫn khá đầy đủ tiện nghi cao cấp, tương đương bản cao cấp của Hyundai SantaFe.
Blog xe 9 thg 3, 2021
Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
KIA Sorento 2021 có những thay đổi gì?
Mẫu compact crossover của KIA – chiếc Sorento 2021 giờ đây mới chịu thay đổi trong khi người anh em Hyundai Santa Fe cứ liên tục thay đổi, cập nhật mới. Vậy KIA Sorento 2021...
Blog xe 21 thg 8, 2020
Hyundai Santa Fe với Kia Sorento xe nào lớn hơn?
Trong nửa cuối năm, New Santa Fe (sau đây gọi tắt là Santa Fe) và All New Sorento của Kia Motors (sau đây gọi là Sorento) dự kiến ​​sẽ cạnh tranh khốc liệt trong năm...
Blog xe 30 thg 6, 2020
Xe SUV 7 chỗ giảm giá bán ưu đãi lên đến 200 triệu
Trong tháng 6, các hãng xe tung ra nhiều chương trình giảm giá bán và ưu đãi để kích cầu dành cho khách hàng, trong đó có các mẫu xe suv 7 chỗ được giảm...
Blog xe 10 thg 6, 2020
Những mẫu xe ô tô sắp ra mắt thị trường Việt Nam
Thế hệ mới của KIA Morning, Honda City, Toyota Corolla Altis, Mazda6 hay KIA Sorento là những mẫu xe ô tô có thể về Việt Nam sắp tới
Blog xe 28 thg 5, 2020

Các phiên bản của Kia Sorento

Kia Sorento 2.4 GAT Deluxe

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

799.000.000 VND

Kia Sorento 2.4 GATH Premium

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

899.000.000 VND

Kia Sorento 2.2 DAT Premium

Lắp ráp, Dầu, Tự động

899.000.000 VND

Kia Sorento 2.2D Deluxe

Lắp ráp, Dầu, Bán tự động

1.079.000.000 VND

Kia Sorento 2.5G Luxury

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.099.000.000 VND

Kia Sorento 2.5G Premium

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.179.000.000 VND

Kia Sorento 2.2D Luxury

Lắp ráp, Xăng, Bán tự động

1.179.000.000 VND

Kia Sorento 2.5G Signature AWD (7 Chỗ)

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.279.000.000 VND

Kia Sorento 2.2D Premium AWD

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.279.000.000 VND

Kia Sorento 2.5G Signature AWD (6 Chỗ)

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.299.000.000 VND

Kia Sorento 2.2D Signature AWD (7 Chỗ)

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.349.000.000 VND

Kia Sorento 2.2D Signature AWD (6 Chỗ)

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.349.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Kia Sorento

Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Hyundai SantaFe
995 triệu - 1 tỷ 340 triệu
Toyota Fortuner
995 triệu - 1 tỷ 426 triệu
Volkswagen Tiguan
1 tỷ 290 triệu - 1 tỷ 849 triệu
Nissan Terra
848 triệu - 1 tỷ 226 triệu
Vinfast Lux SA2.0
1 tỷ 552 triệu - 1 tỷ 836 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Kia Sorento

Giá lăn bánh của Kia Sorento 2021 là bao nhiêu?
Giá Sorento lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 895 triệu cho bản 2.4 GAT Deluxe và tăng lên đến 895 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Sorento hay CR-V xe nào tốt hơn?
Giá Sorento niêm yết bắt đầu từ 799 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2359 cc. Trong khi giá CR-V bắt đầu từ 998 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1498 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Kia Sorento 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Kia Sorento 2021 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Clear White, Steel Grey, Runway Red, Essence Brown, Gravity Blue, Aurora Black Pearl, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Kia Sorento 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Kia Sorento là mẫu xe SUV 6 chỗ đồng thời vẫn có phiên bản có 7 chỗ.
Kia Sorento có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Kia Sorento 2021 đang có 12 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Sorento 2.5G Signature AWD (7 Chỗ) (Xăng), Sorento 2.5G Signature AWD (6 Chỗ) (Xăng), Sorento 2.5G Premium (Xăng), Sorento 2.5G Luxury (Xăng), Sorento 2.4 GATH Premium (Xăng), Sorento 2.4 GAT Deluxe (Xăng), Sorento 2.2D Signature AWD (7 Chỗ) (Xăng), Sorento 2.2D Signature AWD (6 Chỗ) (Dầu), Sorento 2.2D Premium AWD (Xăng), Sorento 2.2D Luxury (Xăng), Sorento 2.2D Deluxe (Dầu) & Sorento 2.2 DAT Premium (Dầu).
Đối thủ của Kia Sorento là dòng xe nào?
Kia Sorento có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Honda CR-V, Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner, Volkswagen Tiguan, Nissan Terra, Vinfast Lux SA2.0.

Xem thêm câu hỏi về Kia Sorento

Màu xe Kia Sorento

Kia Sorento 2021 Màu Clear WhiteKia Sorento 2021 Màu Steel GreyKia Sorento 2021 Màu Runway RedKia Sorento 2021 Màu Essence BrownKia Sorento 2021 Màu Gravity Blue
Màu Clear White

Mua xe Kia Sorento mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Kia Sorento trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

15.855.581 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Kia Sorento?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt