Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento

#7 xe bán nhiều thuộc Xe phổ thông

Tổng doanh số
102 chiếc
Miền Bắc
54chiếc
Miền Trung
9chiếc
Miền Nam
39chiếc
Kia Sorento 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 799.000.000 đ - 949.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 1

Kia Sorento 2020

Hình 1 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 2

Kia Sorento 2020

Hình 3 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 3

Kia Sorento 2020

Hình 5 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 4

Kia Sorento 2020

Hình 7 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 5

Kia Sorento 2020

Hình 10 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 6

Kia Sorento 2020

Hình 11 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 7

Kia Sorento 2020

Hình 14 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 8

Kia Sorento 2020

Hình 16 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 9

Kia Sorento 2020

Hình 18 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 10

Kia Sorento 2020

Hình 21 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 11

Kia Sorento 2020

Hình 24 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 12

Kia Sorento 2020

Hình 27 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 13

Kia Sorento 2020

Hình 28 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 14

Kia Sorento 2020

Hình 33 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 15

Kia Sorento 2020

Hình 36 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 16

Kia Sorento 2020

Hình 39 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 17

Kia Sorento 2020

Hình 41 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 18

Kia Sorento 2020

Hình 43 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 19

Kia Sorento 2020

Hình 47 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 20

Kia Sorento 2020

Hình 48 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 21

Kia Sorento 2020

Hình 51 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 22

Kia Sorento 2020

Hình 52 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 23

Kia Sorento 2020

Hình 55 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 24

Kia Sorento 2020

Hình 57 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 25

Kia Sorento 2020

Hình 58 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 26

Kia Sorento 2020

Hình 60 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 27

Kia Sorento 2020

Hình 63 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 28

Kia Sorento 2020

Hình 64 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 29

Kia Sorento 2020

Hình 67 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 30

Kia Sorento 2020

Hình 68 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 31

Kia Sorento 2020

Hình 70 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 32

Kia Sorento 2020

Hình 74 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 33

Kia Sorento 2020

Hình 75 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 34

Kia Sorento 2020

Hình 78 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 35

Kia Sorento 2020

Hình 79 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 36

Kia Sorento 2020

Hình 81 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 37

Kia Sorento 2020

Hình 83 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 38

Kia Sorento 2020

Hình 85 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 39

Kia Sorento 2020

Hình 88 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 40

Kia Sorento 2020

Hình 89 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 41

Kia Sorento 2020

Hình 92 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 42

Kia Sorento 2020

Hình 94 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 43

Kia Sorento 2020

Hình 95 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 44

Kia Sorento 2020

Hình 97 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 45

Kia Sorento 2020

Hình 99 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 46

Kia Sorento 2020

Hình 101 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 47

Kia Sorento 2020

Hình 104 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 48

Kia Sorento 2020

Hình 105 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 49

Kia Sorento 2020

Hình 108 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 50

Kia Sorento 2020

Hình 109 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 51

Kia Sorento 2020

Hình 112 / 52
Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Kia Sorento 2020 hình 52

Kia Sorento 2020

Hình 113 / 52

Bài viết về Kia Sorento

KIA Sorento 2021 có những thay đổi gì?
Mẫu compact crossover của KIA – chiếc Sorento 2021 giờ đây mới chịu thay đổi trong khi người anh em Hyundai Santa Fe cứ liên tục thay đổi, cập nhật mới. Vậy KIA Sorento 2021...
Thị trường 21 thg 8, 2020
Hyundai Santa Fe với Kia Sorento xe nào lớn hơn?
Trong nửa cuối năm, New Santa Fe (sau đây gọi tắt là Santa Fe) và All New Sorento của Kia Motors (sau đây gọi là Sorento) dự kiến ​​sẽ cạnh tranh khốc liệt trong năm...
Thị trường 30 thg 6, 2020
Xe SUV 7 chỗ giảm giá bán ưu đãi lên đến 200 triệu
Trong tháng 6, các hãng xe tung ra nhiều chương trình giảm giá bán và ưu đãi để kích cầu dành cho khách hàng, trong đó có các mẫu xe suv 7 chỗ được giảm...
Thị trường 10 thg 6, 2020
Những mẫu xe ô tô sắp ra mắt thị trường Việt Nam
Thế hệ mới của KIA Morning, Honda City, Toyota Corolla Altis, Mazda6 hay KIA Sorento là những mẫu xe ô tô có thể về Việt Nam sắp tới
Thị trường 28 thg 5, 2020

Các phiên bản của Kia Sorento

Kia Sorento 2.4 GAT Deluxe

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

799.000.000 VND

Kia Sorento 2.4 GATH Premium

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

899.000.000 VND

Kia Sorento 2.2 DAT Premium

Lắp ráp, Dầu, Tự động

949.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Kia Sorento

Hyundai SantaFe
898 triệu - 1 tỷ 300 triệu
Mazda CX-8
1 tỷ 149 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 093 triệu
Toyota Fortuner
683 triệu - 1 tỷ 354 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Kia Sorento khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Kia Sorento có giá niêm yết khoảng 799 triệu - 949 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 2.4 GAT Deluxe là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Kia Sorento 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Kia Sorento 2020 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Silky Silver, Aurora Black Pearl, Platinum Graphite, Gravity Blue, Rich Espresso, Steel Gray, Snow White Pearl, Clear White, Clear White, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Kia Sorento là xe 7 chỗ?
A.
Kia Sorento là mẫu xe 7 chỗ
Q. Dòng xe Kia Sorento 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Kia Sorento 2020 có khoảng 3 phiên bản như Sorento 2.4 GATH Premium (Xăng), Sorento 2.4 GAT Deluxe (Xăng) & Sorento 2.2 DAT Premium (Dầu) với giá ưu đãi bắt đầu từ 799 triệu cho bản Sorento 2.4 GAT Deluxe. Xem thêm
Q. Đối thủ của Kia Sorento là dòng xe nào?
A.
Có 5 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Kia Sorento là những dòng xe trong phân khúc Phổ thông thuộc Hyundai, Mitsubishi, Mazda, Honda như Hyundai SantaFe, Mitsubishi Outlander, Mazda CX-8, Honda CR-V, Toyota Fortuner

Xem thêm câu hỏi về Kia Sorento

Màu xe Kia Sorento

Kia Sorento 2020 Màu Silky SilverKia Sorento 2020 Màu Aurora Black PearlKia Sorento 2020 Màu Platinum GraphiteKia Sorento 2020 Màu Gravity BlueKia Sorento 2020 Màu Rich Espresso
Màu Silky Silver

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt