Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 799.000.000 đ - 1.349.000.000 đ
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 1

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 1

Kia Sorento 2021

Hình 1 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 2

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 2

Kia Sorento 2021

Hình 2 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 3

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 3

Kia Sorento 2021

Hình 3 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 4

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 4

Kia Sorento 2021

Hình 4 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 5

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 5

Kia Sorento 2021

Hình 5 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 6

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 6

Kia Sorento 2021

Hình 6 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 7

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 7

Kia Sorento 2021

Hình 7 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 8

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 8

Kia Sorento 2021

Hình 8 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 9

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 9

Kia Sorento 2021

Hình 9 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 10

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 10

Kia Sorento 2021

Hình 10 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 11

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 11

Kia Sorento 2021

Hình 11 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 12

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 12

Kia Sorento 2021

Hình 12 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 13

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 13

Kia Sorento 2021

Hình 13 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 14

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 14

Kia Sorento 2021

Hình 14 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 15

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 15

Kia Sorento 2021

Hình 15 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 16

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 16

Kia Sorento 2021

Hình 16 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 17

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 17

Kia Sorento 2021

Hình 17 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 18

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 18

Kia Sorento 2021

Hình 18 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 19

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 19

Kia Sorento 2021

Hình 19 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 20

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 20

Kia Sorento 2021

Hình 20 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 21

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 21

Kia Sorento 2021

Hình 21 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 22

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 22

Kia Sorento 2021

Hình 22 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 23

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 23

Kia Sorento 2021

Hình 23 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 24

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 24

Kia Sorento 2021

Hình 24 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 25

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 25

Kia Sorento 2021

Hình 25 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 26

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 26

Kia Sorento 2021

Hình 26 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 27

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 27

Kia Sorento 2021

Hình 27 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 28

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 28

Kia Sorento 2021

Hình 28 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 29

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 29

Kia Sorento 2021

Hình 29 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 30

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 30

Kia Sorento 2021

Hình 30 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 31

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 31

Kia Sorento 2021

Hình 31 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 32

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 32

Kia Sorento 2021

Hình 32 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 33

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 33

Kia Sorento 2021

Hình 33 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 34

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 34

Kia Sorento 2021

Hình 34 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 35

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 35

Kia Sorento 2021

Hình 35 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 36

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 36

Kia Sorento 2021

Hình 36 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 37

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 37

Kia Sorento 2021

Hình 37 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 38

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 38

Kia Sorento 2021

Hình 38 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 39

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 39

Kia Sorento 2021

Hình 39 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 40

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 40

Kia Sorento 2021

Hình 40 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 41

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 41

Kia Sorento 2021

Hình 41 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 42

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 42

Kia Sorento 2021

Hình 42 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 43

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 43

Kia Sorento 2021

Hình 43 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 44

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 44

Kia Sorento 2021

Hình 44 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 45

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 45

Kia Sorento 2021

Hình 45 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 46

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 46

Kia Sorento 2021

Hình 46 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 47

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 47

Kia Sorento 2021

Hình 47 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 48

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 48

Kia Sorento 2021

Hình 48 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 49

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 49

Kia Sorento 2021

Hình 49 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 50

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 50

Kia Sorento 2021

Hình 50 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 51

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 51

Kia Sorento 2021

Hình 51 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 52

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 52

Kia Sorento 2021

Hình 52 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 53

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 53

Kia Sorento 2021

Hình 53 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 54

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 54

Kia Sorento 2021

Hình 54 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 55

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 55

Kia Sorento 2021

Hình 55 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 56

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 56

Kia Sorento 2021

Hình 56 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 57

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 57

Kia Sorento 2021

Hình 57 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 58

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 58

Kia Sorento 2021

Hình 58 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 59

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2021 hình 59

Kia Sorento 2021

Hình 59 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 60

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 60

Kia Sorento 2020

Hình 60 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 61

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 61

Kia Sorento 2020

Hình 61 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 62

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 62

Kia Sorento 2020

Hình 62 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 63

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 63

Kia Sorento 2020

Hình 63 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 64

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 64

Kia Sorento 2020

Hình 64 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 65

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 65

Kia Sorento 2020

Hình 65 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 66

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 66

Kia Sorento 2020

Hình 66 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 67

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 67

Kia Sorento 2020

Hình 67 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 68

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 68

Kia Sorento 2020

Hình 68 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 69

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 69

Kia Sorento 2020

Hình 69 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 70

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 70

Kia Sorento 2020

Hình 70 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 71

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 71

Kia Sorento 2020

Hình 71 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 72

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 72

Kia Sorento 2020

Hình 72 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 73

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 73

Kia Sorento 2020

Hình 73 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 74

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 74

Kia Sorento 2020

Hình 74 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 75

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 75

Kia Sorento 2020

Hình 75 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 76

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 76

Kia Sorento 2020

Hình 76 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 77

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 77

Kia Sorento 2020

Hình 77 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 78

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 78

Kia Sorento 2020

Hình 78 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 79

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 79

Kia Sorento 2020

Hình 79 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 80

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 80

Kia Sorento 2020

Hình 80 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 81

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 81

Kia Sorento 2020

Hình 81 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 82

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 82

Kia Sorento 2020

Hình 82 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 83

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 83

Kia Sorento 2020

Hình 83 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 84

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 84

Kia Sorento 2020

Hình 84 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 85

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 85

Kia Sorento 2020

Hình 85 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 86

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 86

Kia Sorento 2020

Hình 86 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 87

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 87

Kia Sorento 2020

Hình 87 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 88

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 88

Kia Sorento 2020

Hình 88 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 89

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 89

Kia Sorento 2020

Hình 89 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 90

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 90

Kia Sorento 2020

Hình 90 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 91

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 91

Kia Sorento 2020

Hình 91 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 92

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 92

Kia Sorento 2020

Hình 92 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 93

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 93

Kia Sorento 2020

Hình 93 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 94

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 94

Kia Sorento 2020

Hình 94 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 95

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 95

Kia Sorento 2020

Hình 95 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 96

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 96

Kia Sorento 2020

Hình 96 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 97

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 97

Kia Sorento 2020

Hình 97 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 98

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 98

Kia Sorento 2020

Hình 98 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 99

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 99

Kia Sorento 2020

Hình 99 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 100

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 100

Kia Sorento 2020

Hình 100 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 101

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 101

Kia Sorento 2020

Hình 101 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 102

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 102

Kia Sorento 2020

Hình 102 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 103

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 103

Kia Sorento 2020

Hình 103 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 104

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 104

Kia Sorento 2020

Hình 104 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 105

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 105

Kia Sorento 2020

Hình 105 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 106

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 106

Kia Sorento 2020

Hình 106 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 107

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 107

Kia Sorento 2020

Hình 107 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 108

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 108

Kia Sorento 2020

Hình 108 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 109

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 109

Kia Sorento 2020

Hình 109 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 110

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 110

Kia Sorento 2020

Hình 110 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 111

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 111

Kia Sorento 2020

Hình 111 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 112

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 112

Kia Sorento 2020

Hình 112 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 113

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 113

Kia Sorento 2020

Hình 113 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 114

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 114

Kia Sorento 2020

Hình 114 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 115

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 115

Kia Sorento 2020

Hình 115 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 116

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 116

Kia Sorento 2020

Hình 116 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 117

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 117

Kia Sorento 2020

Hình 117 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 118

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 118

Kia Sorento 2020

Hình 118 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 119

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 119

Kia Sorento 2020

Hình 119 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 120

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 120

Kia Sorento 2020

Hình 120 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 121

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 121

Kia Sorento 2020

Hình 121 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 122

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 122

Kia Sorento 2020

Hình 122 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 123

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 123

Kia Sorento 2020

Hình 123 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 124

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 124

Kia Sorento 2020

Hình 124 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 125

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 125

Kia Sorento 2020

Hình 125 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 126

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 126

Kia Sorento 2020

Hình 126 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 127

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 127

Kia Sorento 2020

Hình 127 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 128

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 128

Kia Sorento 2020

Hình 128 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 129

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 129

Kia Sorento 2020

Hình 129 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 130

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 130

Kia Sorento 2020

Hình 130 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 131

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 131

Kia Sorento 2019

Hình 131 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 132

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 132

Kia Sorento 2019

Hình 132 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 133

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 133

Kia Sorento 2019

Hình 133 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 134

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 134

Kia Sorento 2019

Hình 134 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 135

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 135

Kia Sorento 2019

Hình 135 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 136

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 136

Kia Sorento 2019

Hình 136 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 137

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 137

Kia Sorento 2019

Hình 137 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 138

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 138

Kia Sorento 2019

Hình 138 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 139

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 139

Kia Sorento 2019

Hình 139 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 140

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 140

Kia Sorento 2019

Hình 140 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 141

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 141

Kia Sorento 2019

Hình 141 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 142

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 142

Kia Sorento 2019

Hình 142 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 143

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 143

Kia Sorento 2019

Hình 143 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 144

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 144

Kia Sorento 2019

Hình 144 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 145

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 145

Kia Sorento 2019

Hình 145 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 146

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 146

Kia Sorento 2019

Hình 146 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 147

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 147

Kia Sorento 2019

Hình 147 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 148

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 148

Kia Sorento 2019

Hình 148 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 149

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 149

Kia Sorento 2019

Hình 149 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 150

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 150

Kia Sorento 2019

Hình 150 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 151

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 151

Kia Sorento 2019

Hình 151 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 152

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 152

Kia Sorento 2019

Hình 152 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 153

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 153

Kia Sorento 2019

Hình 153 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 154

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 154

Kia Sorento 2019

Hình 154 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 155

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 155

Kia Sorento 2019

Hình 155 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 156

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 156

Kia Sorento 2019

Hình 156 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 157

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 157

Kia Sorento 2019

Hình 157 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 158

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 158

Kia Sorento 2019

Hình 158 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 159

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 159

Kia Sorento 2019

Hình 159 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 160

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 160

Kia Sorento 2019

Hình 160 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 161

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 161

Kia Sorento 2019

Hình 161 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 162

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 162

Kia Sorento 2019

Hình 162 / 163
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 163

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2019 hình 163

Kia Sorento 2019

Hình 163 / 163

Bài viết về Kia Sorento

Kia Sorento 2021 ra mắt màn lột xác hoàn hảo
Kia Sorento 2021 thế hệ thứ 4 không chỉ đẹp về ngoại hình, nội thất mà mẫu SUV này còn sở hữu rất nhiều công nghệ an toàn tiên tiến và hệ thống khung gầm,...
Blog xe 15 thg 7, 2021
Kia Sorento phiên bản Premium, tiết kiệm 100 triệu đồng
So với phiên bản Signature, KIA Sorento 2021 Premium thiếu một vài tính năng an toàn nhưng vẫn khá đầy đủ tiện nghi cao cấp, tương đương bản cao cấp của Hyundai SantaFe.
Blog xe 9 thg 3, 2021
Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
KIA Sorento 2021 có những thay đổi gì?
Mẫu compact crossover của KIA – chiếc Sorento 2021 giờ đây mới chịu thay đổi trong khi người anh em Hyundai Santa Fe cứ liên tục thay đổi, cập nhật mới. Vậy KIA Sorento 2021...
Blog xe 21 thg 8, 2020
Hyundai Santa Fe với Kia Sorento xe nào lớn hơn?
Trong nửa cuối năm, New Santa Fe (sau đây gọi tắt là Santa Fe) và All New Sorento của Kia Motors (sau đây gọi là Sorento) dự kiến ​​sẽ cạnh tranh khốc liệt trong năm...
Blog xe 30 thg 6, 2020
Xe SUV 7 chỗ giảm giá bán ưu đãi lên đến 200 triệu
Trong tháng 6, các hãng xe tung ra nhiều chương trình giảm giá bán và ưu đãi để kích cầu dành cho khách hàng, trong đó có các mẫu xe suv 7 chỗ được giảm...
Blog xe 10 thg 6, 2020
Những mẫu xe ô tô sắp ra mắt thị trường Việt Nam
Thế hệ mới của KIA Morning, Honda City, Toyota Corolla Altis, Mazda6 hay KIA Sorento là những mẫu xe ô tô có thể về Việt Nam sắp tới
Blog xe 28 thg 5, 2020

Các phiên bản của Kia Sorento

Kia Sorento 2.4 GAT Deluxe

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

799.000.000 VND

Kia Sorento 2.4 GATH Premium

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

899.000.000 VND

Kia Sorento 2.2 DAT Premium

Lắp ráp, Dầu, Tự động

899.000.000 VND

Kia Sorento 2.2D Deluxe

Lắp ráp, Dầu, Bán tự động

1.079.000.000 VND

Kia Sorento 2.5G Luxury

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.099.000.000 VND

Kia Sorento 2.5G Premium

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.179.000.000 VND

Kia Sorento 2.2D Luxury

Lắp ráp, Xăng, Bán tự động

1.179.000.000 VND

Kia Sorento 2.5G Signature AWD (7 Chỗ)

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.279.000.000 VND

Kia Sorento 2.2D Premium AWD

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.279.000.000 VND

Kia Sorento 2.5G Signature AWD (6 Chỗ)

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.299.000.000 VND

Kia Sorento 2.2D Signature AWD (7 Chỗ)

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.349.000.000 VND

Kia Sorento 2.2D Signature AWD (6 Chỗ)

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.349.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Kia Sorento

Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Hyundai SantaFe
995 triệu - 1 tỷ 340 triệu
Toyota Fortuner
995 triệu - 1 tỷ 426 triệu
Volkswagen Tiguan
1 tỷ 290 triệu - 1 tỷ 849 triệu
Nissan Terra
848 triệu - 1 tỷ 226 triệu
Vinfast Lux SA2.0
1 tỷ 552 triệu - 1 tỷ 836 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Kia Sorento

Giá lăn bánh của Kia Sorento 2021 là bao nhiêu?
Giá Sorento lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 895 triệu cho bản 2.4 GAT Deluxe và tăng lên đến 895 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Sorento hay CR-V xe nào tốt hơn?
Giá Sorento niêm yết bắt đầu từ 799 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2359 cc. Trong khi giá CR-V bắt đầu từ 998 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1498 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Kia Sorento 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Kia Sorento 2021 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Clear White, Steel Grey, Runway Red, Essence Brown, Gravity Blue, Aurora Black Pearl, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Kia Sorento 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Kia Sorento là mẫu xe SUV 6 chỗ đồng thời vẫn có phiên bản có 7 chỗ.
Kia Sorento có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Kia Sorento 2021 đang có 12 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Sorento 2.5G Signature AWD (7 Chỗ) (Xăng), Sorento 2.5G Signature AWD (6 Chỗ) (Xăng), Sorento 2.5G Premium (Xăng), Sorento 2.5G Luxury (Xăng), Sorento 2.4 GATH Premium (Xăng), Sorento 2.4 GAT Deluxe (Xăng), Sorento 2.2D Signature AWD (7 Chỗ) (Xăng), Sorento 2.2D Signature AWD (6 Chỗ) (Dầu), Sorento 2.2D Premium AWD (Xăng), Sorento 2.2D Luxury (Xăng), Sorento 2.2D Deluxe (Dầu) & Sorento 2.2 DAT Premium (Dầu).
Đối thủ của Kia Sorento là dòng xe nào?
Kia Sorento có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Honda CR-V, Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner, Volkswagen Tiguan, Nissan Terra, Vinfast Lux SA2.0.

Xem thêm câu hỏi về Kia Sorento

Màu xe Kia Sorento

Kia Sorento 2021 Màu Clear WhiteKia Sorento 2021 Màu Steel GreyKia Sorento 2021 Màu Runway RedKia Sorento 2021 Màu Essence BrownKia Sorento 2021 Màu Gravity Blue
Màu Clear White

Mua xe Kia Sorento mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Kia Sorento trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

15.855.581 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Kia Sorento?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt