Hình ảnh nội thất Kia Sorento

#7 xe bán nhiều thuộc Xe phổ thông

Tổng doanh số
102 chiếc
Miền Bắc
54chiếc
Miền Trung
9chiếc
Miền Nam
39chiếc
Kia Sorento 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 799.000.000 đ - 949.000.000 đ
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 1

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 1

Kia Sorento 2020

Hình 2 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 2

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 2

Kia Sorento 2020

Hình 4 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 3

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 3

Kia Sorento 2020

Hình 6 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 4

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 4

Kia Sorento 2020

Hình 8 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 5

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 5

Kia Sorento 2020

Hình 9 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 6

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 6

Kia Sorento 2020

Hình 12 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 7

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 7

Kia Sorento 2020

Hình 13 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 8

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 8

Kia Sorento 2020

Hình 15 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 9

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 9

Kia Sorento 2020

Hình 17 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 10

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 10

Kia Sorento 2020

Hình 19 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 11

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 11

Kia Sorento 2020

Hình 22 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 12

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 12

Kia Sorento 2020

Hình 25 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 13

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 13

Kia Sorento 2020

Hình 29 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 14

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 14

Kia Sorento 2020

Hình 32 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 15

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 15

Kia Sorento 2020

Hình 35 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 16

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 16

Kia Sorento 2020

Hình 38 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 17

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 17

Kia Sorento 2020

Hình 42 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 18

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 18

Kia Sorento 2020

Hình 44 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 19

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 19

Kia Sorento 2020

Hình 46 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 20

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 20

Kia Sorento 2020

Hình 49 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 21

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 21

Kia Sorento 2020

Hình 50 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 22

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 22

Kia Sorento 2020

Hình 53 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 23

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 23

Kia Sorento 2020

Hình 54 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 24

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 24

Kia Sorento 2020

Hình 56 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 25

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 25

Kia Sorento 2020

Hình 59 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 26

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 26

Kia Sorento 2020

Hình 61 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 27

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 27

Kia Sorento 2020

Hình 62 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 28

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 28

Kia Sorento 2020

Hình 65 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 29

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 29

Kia Sorento 2020

Hình 66 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 30

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 30

Kia Sorento 2020

Hình 69 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 31

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 31

Kia Sorento 2020

Hình 71 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 32

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 32

Kia Sorento 2020

Hình 72 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 33

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 33

Kia Sorento 2020

Hình 73 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 34

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 34

Kia Sorento 2020

Hình 76 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 35

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 35

Kia Sorento 2020

Hình 77 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 36

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 36

Kia Sorento 2020

Hình 80 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 37

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 37

Kia Sorento 2020

Hình 82 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 38

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 38

Kia Sorento 2020

Hình 84 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 39

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 39

Kia Sorento 2020

Hình 86 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 40

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 40

Kia Sorento 2020

Hình 87 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 41

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 41

Kia Sorento 2020

Hình 90 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 42

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 42

Kia Sorento 2020

Hình 91 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 43

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 43

Kia Sorento 2020

Hình 93 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 44

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 44

Kia Sorento 2020

Hình 96 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 45

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 45

Kia Sorento 2020

Hình 98 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 46

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 46

Kia Sorento 2020

Hình 100 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 47

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 47

Kia Sorento 2020

Hình 102 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 48

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 48

Kia Sorento 2020

Hình 103 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 49

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 49

Kia Sorento 2020

Hình 106 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 50

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 50

Kia Sorento 2020

Hình 107 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 51

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 51

Kia Sorento 2020

Hình 110 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 52

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 52

Kia Sorento 2020

Hình 111 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 53

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 53

Kia Sorento 2020

Hình 114 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 54

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 54

Kia Sorento 2020

Hình 115 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 55

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 55

Kia Sorento 2020

Hình 116 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 56

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 56

Kia Sorento 2020

Hình 117 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 57

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 57

Kia Sorento 2020

Hình 118 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 58

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 58

Kia Sorento 2020

Hình 119 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 59

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 59

Kia Sorento 2020

Hình 120 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 60

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 60

Kia Sorento 2020

Hình 121 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 61

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 61

Kia Sorento 2020

Hình 122 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 62

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 62

Kia Sorento 2020

Hình 123 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 63

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 63

Kia Sorento 2020

Hình 124 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 64

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 64

Kia Sorento 2020

Hình 125 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 65

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 65

Kia Sorento 2020

Hình 126 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 66

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 66

Kia Sorento 2020

Hình 127 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 67

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 67

Kia Sorento 2020

Hình 128 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 68

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 68

Kia Sorento 2020

Hình 129 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 69

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 69

Kia Sorento 2020

Hình 130 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 70

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 70

Kia Sorento 2020

Hình 131 / 71
Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 71

Hình ảnh nội thất Kia Sorento 2020 hình 71

Kia Sorento 2020

Hình 132 / 71

Bài viết về Kia Sorento

KIA Sorento 2021 có những thay đổi gì?
Mẫu compact crossover của KIA – chiếc Sorento 2021 giờ đây mới chịu thay đổi trong khi người anh em Hyundai Santa Fe cứ liên tục thay đổi, cập nhật mới. Vậy KIA Sorento 2021...
Thị trường 21 thg 8, 2020
Hyundai Santa Fe với Kia Sorento xe nào lớn hơn?
Trong nửa cuối năm, New Santa Fe (sau đây gọi tắt là Santa Fe) và All New Sorento của Kia Motors (sau đây gọi là Sorento) dự kiến ​​sẽ cạnh tranh khốc liệt trong năm...
Thị trường 30 thg 6, 2020
Xe SUV 7 chỗ giảm giá bán ưu đãi lên đến 200 triệu
Trong tháng 6, các hãng xe tung ra nhiều chương trình giảm giá bán và ưu đãi để kích cầu dành cho khách hàng, trong đó có các mẫu xe suv 7 chỗ được giảm...
Thị trường 10 thg 6, 2020
Những mẫu xe ô tô sắp ra mắt thị trường Việt Nam
Thế hệ mới của KIA Morning, Honda City, Toyota Corolla Altis, Mazda6 hay KIA Sorento là những mẫu xe ô tô có thể về Việt Nam sắp tới
Thị trường 28 thg 5, 2020

Các phiên bản của Kia Sorento

Kia Sorento 2.4 GAT Deluxe

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

799.000.000 VND

Kia Sorento 2.4 GATH Premium

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

899.000.000 VND

Kia Sorento 2.2 DAT Premium

Lắp ráp, Dầu, Tự động

949.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Kia Sorento

Hyundai SantaFe
898 triệu - 1 tỷ 300 triệu
Mazda CX-8
1 tỷ 149 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 093 triệu
Toyota Fortuner
683 triệu - 1 tỷ 354 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Kia Sorento khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Kia Sorento có giá niêm yết khoảng 799 triệu - 949 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 2.4 GAT Deluxe là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Kia Sorento 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Kia Sorento 2020 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Silky Silver, Aurora Black Pearl, Platinum Graphite, Gravity Blue, Rich Espresso, Steel Gray, Snow White Pearl, Clear White, Clear White, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Kia Sorento là xe 7 chỗ?
A.
Kia Sorento là mẫu xe 7 chỗ
Q. Dòng xe Kia Sorento 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Kia Sorento 2020 có khoảng 3 phiên bản như Sorento 2.4 GATH Premium (Xăng), Sorento 2.4 GAT Deluxe (Xăng) & Sorento 2.2 DAT Premium (Dầu) với giá ưu đãi bắt đầu từ 799 triệu cho bản Sorento 2.4 GAT Deluxe. Xem thêm
Q. Đối thủ của Kia Sorento là dòng xe nào?
A.
Có 5 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Kia Sorento là những dòng xe trong phân khúc Phổ thông thuộc Hyundai, Mitsubishi, Mazda, Honda như Hyundai SantaFe, Mitsubishi Outlander, Mazda CX-8, Honda CR-V, Toyota Fortuner

Xem thêm câu hỏi về Kia Sorento

Màu xe Kia Sorento

Kia Sorento 2020 Màu Silky SilverKia Sorento 2020 Màu Aurora Black PearlKia Sorento 2020 Màu Platinum GraphiteKia Sorento 2020 Màu Gravity BlueKia Sorento 2020 Màu Rich Espresso
Màu Silky Silver

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt