Hình ảnh Kia Sportage 2021

Kia Sportage 2021
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Kia Sportage mới nhất. Xe Sportage có 162 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Kia Sportage có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 1

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 1

Kia Sportage 2021

Hình 1 / 162
Clear White

Clear White

Kia Sportage 2021

Hình 2 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 2

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 2

Kia Sportage 2021

Hình 3 / 162
Sparkling Silver

Sparkling Silver

Kia Sportage 2021

Hình 4 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 3

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 3

Kia Sportage 2021

Hình 5 / 162
Steel Gray

Steel Gray

Kia Sportage 2021

Hình 6 / 162
Pacific Blue

Pacific Blue

Kia Sportage 2021

Hình 7 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 4

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 4

Kia Sportage 2021

Hình 8 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 5

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 5

Kia Sportage 2021

Hình 9 / 162
Burnished Copper

Burnished Copper

Kia Sportage 2021

Hình 10 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 6

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 6

Kia Sportage 2021

Hình 11 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 7

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 7

Kia Sportage 2021

Hình 12 / 162
Hyper Red

Hyper Red

Kia Sportage 2021

Hình 13 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 8

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 8

Kia Sportage 2021

Hình 14 / 162
Black Cherry

Black Cherry

Kia Sportage 2021

Hình 15 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 9

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 9

Kia Sportage 2021

Hình 16 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 10

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 10

Kia Sportage 2021

Hình 17 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 11

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 11

Kia Sportage 2021

Hình 18 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 12

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 12

Kia Sportage 2021

Hình 19 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 13

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 13

Kia Sportage 2021

Hình 20 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 14

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 14

Kia Sportage 2021

Hình 21 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 15

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 15

Kia Sportage 2021

Hình 22 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 16

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 16

Kia Sportage 2021

Hình 23 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 17

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 17

Kia Sportage 2021

Hình 24 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 18

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 18

Kia Sportage 2021

Hình 25 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 19

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 19

Kia Sportage 2021

Hình 26 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 20

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 20

Kia Sportage 2021

Hình 27 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 21

Hình ảnh Kia Sportage 2021 hình 21

Kia Sportage 2021

Hình 28 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 22

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 22

Kia Sportage 2020

Hình 29 / 162
Sparkling Silver

Sparkling Silver

Kia Sportage 2020

Hình 30 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 23

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 23

Kia Sportage 2020

Hình 31 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 24

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 24

Kia Sportage 2020

Hình 32 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 25

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 25

Kia Sportage 2020

Hình 33 / 162
Steel Gray

Steel Gray

Kia Sportage 2020

Hình 34 / 162
Pacific Blue

Pacific Blue

Kia Sportage 2020

Hình 35 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 26

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 26

Kia Sportage 2020

Hình 36 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 27

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 27

Kia Sportage 2020

Hình 37 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 28

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 28

Kia Sportage 2020

Hình 38 / 162
Burnished Copper

Burnished Copper

Kia Sportage 2020

Hình 39 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 29

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 29

Kia Sportage 2020

Hình 40 / 162
Sparkling Silver

Sparkling Silver

Kia Sportage 2020

Hình 41 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 30

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 30

Kia Sportage 2020

Hình 42 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 31

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 31

Kia Sportage 2020

Hình 43 / 162
Hyper Red

Hyper Red

Kia Sportage 2020

Hình 44 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 32

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 32

Kia Sportage 2020

Hình 45 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 33

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 33

Kia Sportage 2020

Hình 46 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 34

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 34

Kia Sportage 2020

Hình 47 / 162
Steel Gray

Steel Gray

Kia Sportage 2020

Hình 48 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 35

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 35

Kia Sportage 2020

Hình 49 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 36

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 36

Kia Sportage 2020

Hình 50 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 37

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 37

Kia Sportage 2020

Hình 51 / 162
Black Cherry

Black Cherry

Kia Sportage 2020

Hình 52 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 38

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 38

Kia Sportage 2020

Hình 53 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 39

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 39

Kia Sportage 2020

Hình 54 / 162
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Sportage 2020

Hình 55 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 40

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 40

Kia Sportage 2020

Hình 56 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 41

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 41

Kia Sportage 2020

Hình 57 / 162
Pacific Blue

Pacific Blue

Kia Sportage 2020

Hình 58 / 162
Burnished Copper

Burnished Copper

Kia Sportage 2020

Hình 59 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 42

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 42

Kia Sportage 2020

Hình 60 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 43

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 43

Kia Sportage 2020

Hình 61 / 162
Sparkling Silver

Sparkling Silver

Kia Sportage 2020

Hình 62 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 44

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 44

Kia Sportage 2020

Hình 63 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 45

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 45

Kia Sportage 2020

Hình 64 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 46

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 46

Kia Sportage 2020

Hình 65 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 47

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 47

Kia Sportage 2020

Hình 66 / 162
Steel Gray

Steel Gray

Kia Sportage 2020

Hình 67 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 48

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 48

Kia Sportage 2020

Hình 68 / 162
Hyper Red

Hyper Red

Kia Sportage 2020

Hình 69 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 49

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 49

Kia Sportage 2020

Hình 70 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 50

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 50

Kia Sportage 2020

Hình 71 / 162
Pacific Blue

Pacific Blue

Kia Sportage 2020

Hình 72 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 51

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 51

Kia Sportage 2020

Hình 73 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 52

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 52

Kia Sportage 2020

Hình 74 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 53

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 53

Kia Sportage 2020

Hình 75 / 162
Black Cherry

Black Cherry

Kia Sportage 2020

Hình 76 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 54

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 54

Kia Sportage 2020

Hình 77 / 162
Clear White

Clear White

Kia Sportage 2020

Hình 78 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 55

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 55

Kia Sportage 2020

Hình 79 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 56

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 56

Kia Sportage 2020

Hình 80 / 162
Burnished Copper

Burnished Copper

Kia Sportage 2020

Hình 81 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 57

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 57

Kia Sportage 2020

Hình 82 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 58

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 58

Kia Sportage 2020

Hình 83 / 162
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Sportage 2020

Hình 84 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 59

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 59

Kia Sportage 2020

Hình 85 / 162
Sparkling Silver

Sparkling Silver

Kia Sportage 2020

Hình 86 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 60

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 60

Kia Sportage 2020

Hình 87 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 61

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 61

Kia Sportage 2020

Hình 88 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 62

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 62

Kia Sportage 2020

Hình 89 / 162
Hyper Red

Hyper Red

Kia Sportage 2020

Hình 90 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 63

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 63

Kia Sportage 2020

Hình 91 / 162
Steel Gray

Steel Gray

Kia Sportage 2020

Hình 92 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 64

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 64

Kia Sportage 2020

Hình 93 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 65

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 65

Kia Sportage 2020

Hình 94 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 66

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 66

Kia Sportage 2020

Hình 95 / 162
Black Cherry

Black Cherry

Kia Sportage 2020

Hình 96 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 67

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 67

Kia Sportage 2020

Hình 97 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 68

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 68

Kia Sportage 2020

Hình 98 / 162
Pacific Blue

Pacific Blue

Kia Sportage 2020

Hình 99 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 69

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 69

Kia Sportage 2020

Hình 100 / 162
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Sportage 2020

Hình 101 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 70

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 70

Kia Sportage 2020

Hình 102 / 162
Burnished Copper

Burnished Copper

Kia Sportage 2020

Hình 103 / 162
Hyper Red

Hyper Red

Kia Sportage 2020

Hình 104 / 162
Black Cherry

Black Cherry

Kia Sportage 2020

Hình 105 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 71

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 71

Kia Sportage 2019

Hình 106 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 72

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 72

Kia Sportage 2019

Hình 107 / 162
Black Cherry

Black Cherry

Kia Sportage 2019

Hình 108 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 73

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 73

Kia Sportage 2019

Hình 109 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 74

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 74

Kia Sportage 2019

Hình 110 / 162
Burnished Copper

Burnished Copper

Kia Sportage 2019

Hình 111 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 75

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 75

Kia Sportage 2019

Hình 112 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 76

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 76

Kia Sportage 2019

Hình 113 / 162
Clear White

Clear White

Kia Sportage 2019

Hình 114 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 77

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 77

Kia Sportage 2019

Hình 115 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 78

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 78

Kia Sportage 2019

Hình 116 / 162
Hyper Red

Hyper Red

Kia Sportage 2019

Hình 117 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 79

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 79

Kia Sportage 2019

Hình 118 / 162
Mineral Silver

Mineral Silver

Kia Sportage 2019

Hình 119 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 80

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 80

Kia Sportage 2019

Hình 120 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 81

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 81

Kia Sportage 2019

Hình 121 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 82

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 82

Kia Sportage 2019

Hình 122 / 162
Pacific Blue

Pacific Blue

Kia Sportage 2019

Hình 123 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 83

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 83

Kia Sportage 2019

Hình 124 / 162
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Sportage 2019

Hình 125 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 84

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 84

Kia Sportage 2019

Hình 126 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 85

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 85

Kia Sportage 2019

Hình 127 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 86

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 86

Kia Sportage 2019

Hình 128 / 162
Sparkling Silver

Sparkling Silver

Kia Sportage 2019

Hình 129 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 87

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 87

Kia Sportage 2019

Hình 130 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 88

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 88

Kia Sportage 2019

Hình 131 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 89

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 89

Kia Sportage 2019

Hình 132 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 90

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 90

Kia Sportage 2019

Hình 133 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 91

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 91

Kia Sportage 2019

Hình 134 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 92

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 92

Kia Sportage 2019

Hình 135 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 93

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 93

Kia Sportage 2019

Hình 136 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 94

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 94

Kia Sportage 2019

Hình 137 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 95

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 95

Kia Sportage 2019

Hình 138 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 96

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 96

Kia Sportage 2019

Hình 139 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 97

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 97

Kia Sportage 2019

Hình 140 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 98

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 98

Kia Sportage 2019

Hình 141 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 99

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 99

Kia Sportage 2019

Hình 142 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 100

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 100

Kia Sportage 2019

Hình 143 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 101

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 101

Kia Sportage 2019

Hình 144 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 102

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 102

Kia Sportage 2019

Hình 145 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 103

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 103

Kia Sportage 2019

Hình 146 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 104

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 104

Kia Sportage 2019

Hình 147 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 105

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 105

Kia Sportage 2019

Hình 148 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 106

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 106

Kia Sportage 2019

Hình 149 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 107

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 107

Kia Sportage 2019

Hình 150 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 108

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 108

Kia Sportage 2019

Hình 151 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 109

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 109

Kia Sportage 2019

Hình 152 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 110

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 110

Kia Sportage 2019

Hình 153 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 111

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 111

Kia Sportage 2019

Hình 154 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 112

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 112

Kia Sportage 2019

Hình 155 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 113

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 113

Kia Sportage 2019

Hình 156 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 114

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 114

Kia Sportage 2019

Hình 157 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 115

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 115

Kia Sportage 2019

Hình 158 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 116

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 116

Kia Sportage 2019

Hình 159 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 117

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 117

Kia Sportage 2019

Hình 160 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 118

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 118

Kia Sportage 2019

Hình 161 / 162
Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 119

Hình ảnh Kia Sportage 2019 hình 119

Kia Sportage 2019

Hình 162 / 162

Bài viết về Kia Sportage

Kia Sportage 2022, Hyundai Tucson đột phá nhất phân khúc SUV C
Mẫu xe ô tô mới mở bán ở Hàn Quốc, một Youtuber đã có cơ hội trải nghiệm thực tế chi tiết nhất về Kia Sportage, mẫu xe sẽ gây khó cho các đối thủ...
Blog xe 19 thg 8, 2021
KIA Sportage 2021 bản nâng cấp ra mắt với logo mới
Thiết kế ngoại hình KIA Sportage 2021 khác lạ với phong cách giống mẫu xe SUV Sorento và logo thương hiệu Kia theo thiết kế mới của hãng xe Hàn Quốc.
Blog xe 29 thg 1, 2021

Các phiên bản của Kia Sportage

Kia Sportage SX Turbo

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

$ 33.650

Kia Sportage SX Turbo

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Kia Sportage

Toyota RAV4
1 tỷ 100 triệu - 1 tỷ 200 triệu
Mazda CX-5
819 triệu - 1 tỷ 149 triệu
Nissan X-Trail
800 triệu - 1 tỷ 113 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Kia Sportage

Kia Sportage 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Kia Sportage 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Clear White, Sparkling Silver, Steel Gray, Pacific Blue, Burnished Copper, Hyper Red, Black Cherry, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Kia Sportage 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Kia Sportage là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Kia Sportage có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Kia Sportage 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Sportage SX Turbo (Xăng) & Sportage SX Turbo (Xăng).
Đối thủ của Kia Sportage là dòng xe nào?
Kia Sportage có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Honda CR-V.

Xem thêm câu hỏi về Kia Sportage

Màu xe Kia Sportage

Kia Sportage 2021 Màu Clear WhiteKia Sportage 2021 Màu Sparkling SilverKia Sportage 2021 Màu Steel GrayKia Sportage 2021 Màu Pacific BlueKia Sportage 2021 Màu Burnished Copper
Màu Clear White

Mua xe Kia Sportage mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Kia Sportage trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Kia Sportage?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt