Hình ảnh Kia Sportage

Kia Sportage 2020
8.6/10 điểm

Xem hình ảnh Kia Sportage mới nhất. Xe Sportage có 77 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Kia Sportage có sẵn 28 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 1

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 1

Kia Sportage 2020

Hình 1 / 77
Sparkling Silver

Sparkling Silver

Kia Sportage 2020

Hình 2 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 2

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 2

Kia Sportage 2020

Hình 3 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 3

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 3

Kia Sportage 2020

Hình 4 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 4

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 4

Kia Sportage 2020

Hình 5 / 77
Steel Gray

Steel Gray

Kia Sportage 2020

Hình 6 / 77
Pacific Blue

Pacific Blue

Kia Sportage 2020

Hình 7 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 5

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 5

Kia Sportage 2020

Hình 8 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 6

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 6

Kia Sportage 2020

Hình 9 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 7

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 7

Kia Sportage 2020

Hình 10 / 77
Burnished Copper

Burnished Copper

Kia Sportage 2020

Hình 11 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 8

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 8

Kia Sportage 2020

Hình 12 / 77
Sparkling Silver

Sparkling Silver

Kia Sportage 2020

Hình 13 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 9

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 9

Kia Sportage 2020

Hình 14 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 10

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 10

Kia Sportage 2020

Hình 15 / 77
Hyper Red

Hyper Red

Kia Sportage 2020

Hình 16 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 11

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 11

Kia Sportage 2020

Hình 17 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 12

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 12

Kia Sportage 2020

Hình 18 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 13

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 13

Kia Sportage 2020

Hình 19 / 77
Steel Gray

Steel Gray

Kia Sportage 2020

Hình 20 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 14

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 14

Kia Sportage 2020

Hình 21 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 15

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 15

Kia Sportage 2020

Hình 22 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 16

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 16

Kia Sportage 2020

Hình 23 / 77
Black Cherry

Black Cherry

Kia Sportage 2020

Hình 24 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 17

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 17

Kia Sportage 2020

Hình 25 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 18

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 18

Kia Sportage 2020

Hình 26 / 77
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Sportage 2020

Hình 27 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 19

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 19

Kia Sportage 2020

Hình 28 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 20

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 20

Kia Sportage 2020

Hình 29 / 77
Pacific Blue

Pacific Blue

Kia Sportage 2020

Hình 30 / 77
Burnished Copper

Burnished Copper

Kia Sportage 2020

Hình 31 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 21

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 21

Kia Sportage 2020

Hình 32 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 22

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 22

Kia Sportage 2020

Hình 33 / 77
Sparkling Silver

Sparkling Silver

Kia Sportage 2020

Hình 34 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 23

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 23

Kia Sportage 2020

Hình 35 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 24

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 24

Kia Sportage 2020

Hình 36 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 25

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 25

Kia Sportage 2020

Hình 37 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 26

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 26

Kia Sportage 2020

Hình 38 / 77
Steel Gray

Steel Gray

Kia Sportage 2020

Hình 39 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 27

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 27

Kia Sportage 2020

Hình 40 / 77
Hyper Red

Hyper Red

Kia Sportage 2020

Hình 41 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 28

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 28

Kia Sportage 2020

Hình 42 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 29

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 29

Kia Sportage 2020

Hình 43 / 77
Pacific Blue

Pacific Blue

Kia Sportage 2020

Hình 44 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 30

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 30

Kia Sportage 2020

Hình 45 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 31

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 31

Kia Sportage 2020

Hình 46 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 32

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 32

Kia Sportage 2020

Hình 47 / 77
Black Cherry

Black Cherry

Kia Sportage 2020

Hình 48 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 33

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 33

Kia Sportage 2020

Hình 49 / 77
Clear White

Clear White

Kia Sportage 2020

Hình 50 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 34

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 34

Kia Sportage 2020

Hình 51 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 35

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 35

Kia Sportage 2020

Hình 52 / 77
Burnished Copper

Burnished Copper

Kia Sportage 2020

Hình 53 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 36

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 36

Kia Sportage 2020

Hình 54 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 37

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 37

Kia Sportage 2020

Hình 55 / 77
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Sportage 2020

Hình 56 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 38

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 38

Kia Sportage 2020

Hình 57 / 77
Sparkling Silver

Sparkling Silver

Kia Sportage 2020

Hình 58 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 39

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 39

Kia Sportage 2020

Hình 59 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 40

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 40

Kia Sportage 2020

Hình 60 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 41

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 41

Kia Sportage 2020

Hình 61 / 77
Hyper Red

Hyper Red

Kia Sportage 2020

Hình 62 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 42

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 42

Kia Sportage 2020

Hình 63 / 77
Steel Gray

Steel Gray

Kia Sportage 2020

Hình 64 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 43

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 43

Kia Sportage 2020

Hình 65 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 44

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 44

Kia Sportage 2020

Hình 66 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 45

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 45

Kia Sportage 2020

Hình 67 / 77
Black Cherry

Black Cherry

Kia Sportage 2020

Hình 68 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 46

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 46

Kia Sportage 2020

Hình 69 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 47

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 47

Kia Sportage 2020

Hình 70 / 77
Pacific Blue

Pacific Blue

Kia Sportage 2020

Hình 71 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 48

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 48

Kia Sportage 2020

Hình 72 / 77
Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Sportage 2020

Hình 73 / 77
Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 49

Hình ảnh Kia Sportage 2020 hình 49

Kia Sportage 2020

Hình 74 / 77
Burnished Copper

Burnished Copper

Kia Sportage 2020

Hình 75 / 77
Hyper Red

Hyper Red

Kia Sportage 2020

Hình 76 / 77
Black Cherry

Black Cherry

Kia Sportage 2020

Hình 77 / 77

Các phiên bản của Kia Sportage

Kia Sportage SX Turbo

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Kia Sportage

Mazda CX-5
899 triệu - 1 tỷ 149 triệu
Nissan X-Trail
800 triệu - 1 tỷ 113 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 093 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Kia Sportage 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Kia Sportage 2020 tại thị trường Việt Nam có 28 màu gồm Sparkling Silver, Steel Gray, Pacific Blue, Burnished Copper, Sparkling Silver, Hyper Red, Steel Gray, Black Cherry, Snow White Pearl, Pacific Blue, Burnished Copper, Sparkling Silver, Steel Gray, Hyper Red, Pacific Blue, Black Cherry, Clear White, Burnished Copper, Snow White Pearl, Sparkling Silver, Hyper Red, Steel Gray, Black Cherry, Pacific Blue, Snow White Pearl, Burnished Copper, Hyper Red, Black Cherry, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Kia Sportage là xe 5 chỗ?
A.
Kia Sportage là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Kia Sportage 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Kia Sportage 2020 có khoảng 1 phiên bản như Sportage SX Turbo (Xăng). Xem thêm
Q. Đối thủ của Kia Sportage là dòng xe nào?
A.
Có 6 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Kia Sportage là những dòng xe trong phân khúc Phổ thông thuộc Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan như Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Honda CR-V, Mitsubishi ASX

Xem thêm câu hỏi về Kia Sportage

Màu xe Kia Sportage

Kia Sportage 2020 Màu Sparkling SilverKia Sportage 2020 Màu Steel GrayKia Sportage 2020 Màu Pacific BlueKia Sportage 2020 Màu Burnished CopperKia Sportage 2020 Màu Sparkling Silver
Màu Sparkling Silver

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt