Hình ảnh Kia Telluride 2022

Kia Telluride 2022
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Kia Telluride mới nhất. Xe Telluride có 66 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Kia Telluride có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Snow White Pearl

Snow White Pearl

Kia Telluride 2022

Hình 1 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 1

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 1

Kia Telluride 2022

Hình 2 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 2

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 2

Kia Telluride 2022

Hình 3 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 3

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 3

Kia Telluride 2022

Hình 4 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 4

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 4

Kia Telluride 2022

Hình 5 / 66
Everlasting Silver

Everlasting Silver

Kia Telluride 2022

Hình 6 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 5

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 5

Kia Telluride 2022

Hình 7 / 66
Gravity Gray

Gravity Gray

Kia Telluride 2022

Hình 8 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 6

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 6

Kia Telluride 2022

Hình 9 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 7

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 7

Kia Telluride 2022

Hình 10 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 8

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 8

Kia Telluride 2022

Hình 11 / 66
Ebony Black

Ebony Black

Kia Telluride 2022

Hình 12 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 9

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 9

Kia Telluride 2022

Hình 13 / 66
Sangria

Sangria

Kia Telluride 2022

Hình 14 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 10

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 10

Kia Telluride 2022

Hình 15 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 11

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 11

Kia Telluride 2022

Hình 16 / 66
Glacial White Pearl

Glacial White Pearl

Kia Telluride 2022

Hình 17 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 12

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 12

Kia Telluride 2022

Hình 18 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 13

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 13

Kia Telluride 2022

Hình 19 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 14

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 14

Kia Telluride 2022

Hình 20 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 15

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 15

Kia Telluride 2022

Hình 21 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 16

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 16

Kia Telluride 2022

Hình 22 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 17

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 17

Kia Telluride 2022

Hình 23 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 18

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 18

Kia Telluride 2022

Hình 24 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 19

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 19

Kia Telluride 2022

Hình 25 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 20

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 20

Kia Telluride 2022

Hình 26 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 21

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 21

Kia Telluride 2022

Hình 27 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 22

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 22

Kia Telluride 2022

Hình 28 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 23

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 23

Kia Telluride 2022

Hình 29 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 24

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 24

Kia Telluride 2022

Hình 30 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 25

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 25

Kia Telluride 2022

Hình 31 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 26

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 26

Kia Telluride 2022

Hình 32 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 27

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 27

Kia Telluride 2022

Hình 33 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 28

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 28

Kia Telluride 2022

Hình 34 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 29

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 29

Kia Telluride 2022

Hình 35 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 30

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 30

Kia Telluride 2022

Hình 36 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 31

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 31

Kia Telluride 2022

Hình 37 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 32

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 32

Kia Telluride 2022

Hình 38 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 33

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 33

Kia Telluride 2022

Hình 39 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 34

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 34

Kia Telluride 2022

Hình 40 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 35

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 35

Kia Telluride 2022

Hình 41 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 36

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 36

Kia Telluride 2022

Hình 42 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 37

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 37

Kia Telluride 2022

Hình 43 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 38

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 38

Kia Telluride 2022

Hình 44 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 39

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 39

Kia Telluride 2022

Hình 45 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 40

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 40

Kia Telluride 2022

Hình 46 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 41

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 41

Kia Telluride 2022

Hình 47 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 42

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 42

Kia Telluride 2022

Hình 48 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 43

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 43

Kia Telluride 2022

Hình 49 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 44

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 44

Kia Telluride 2022

Hình 50 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 45

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 45

Kia Telluride 2022

Hình 51 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 46

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 46

Kia Telluride 2022

Hình 52 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 47

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 47

Kia Telluride 2022

Hình 53 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 48

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 48

Kia Telluride 2022

Hình 54 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 49

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 49

Kia Telluride 2022

Hình 55 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 50

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 50

Kia Telluride 2022

Hình 56 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 51

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 51

Kia Telluride 2022

Hình 57 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 52

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 52

Kia Telluride 2022

Hình 58 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 53

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 53

Kia Telluride 2022

Hình 59 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 54

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 54

Kia Telluride 2022

Hình 60 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 55

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 55

Kia Telluride 2022

Hình 61 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 56

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 56

Kia Telluride 2022

Hình 62 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 57

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 57

Kia Telluride 2022

Hình 63 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 58

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 58

Kia Telluride 2022

Hình 64 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 59

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 59

Kia Telluride 2022

Hình 65 / 66
Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 60

Hình ảnh Kia Telluride 2022 hình 60

Kia Telluride 2022

Hình 66 / 66

Các phiên bản của Kia Telluride

Kia Telluride 3.8L S

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

$ 34.390

Hình ảnh xe đối thủ Kia Telluride

Những câu hỏi thường gặp về Kia Telluride

Kia Telluride 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Kia Telluride 2022 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Snow White Pearl, Everlasting Silver, Gravity Gray, Ebony Black, Sangria, Glacial White Pearl, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Kia Telluride 2022 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Kia Telluride là mẫu xe SUV 7 chỗ.
Kia Telluride có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Kia Telluride 2022 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Telluride 3.8L S (Xăng).
Đối thủ của Kia Telluride là dòng xe nào?
Kia Telluride có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang gồm: Ford Explorer, Hyundai Palisade, Toyota Highlander, Chevrolet Traverse, Mazda CX-9.

Xem thêm câu hỏi về Kia Telluride

Màu xe Kia Telluride

Kia Telluride 2022 Màu Snow White PearlKia Telluride 2022 Màu Everlasting SilverKia Telluride 2022 Màu Gravity GrayKia Telluride 2022 Màu Ebony BlackKia Telluride 2022 Màu Sangria
Màu Snow White Pearl

Mua xe Kia Telluride mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Kia Telluride trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Kia Telluride?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Kia

Nổi bật
Sắp ra mắt