Hình ảnh Land Rover Defender

Land Rover Defender 2021
8.4/10 điểm
Giá bán: 5.325.000.000 đ

Xem hình ảnh Land Rover Defender mới nhất. Xe Defender có 98 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Land Rover Defender có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Eiger Gray Metallic

Eiger Gray Metallic

Land Rover Defender 2021

Hình 1 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 1

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 1

Land Rover Defender 2021

Hình 2 / 98
Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Land Rover Defender 2021

Hình 3 / 98
Fuji White

Fuji White

Land Rover Defender 2021

Hình 4 / 98
Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Land Rover Defender 2021

Hình 5 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 2

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 2

Land Rover Defender 2021

Hình 6 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 3

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 3

Land Rover Defender 2021

Hình 7 / 98
Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Land Rover Defender 2021

Hình 8 / 98
Indus Silver Metallic

Indus Silver Metallic

Land Rover Defender 2021

Hình 9 / 98
Pangea Green Metallic

Pangea Green Metallic

Land Rover Defender 2021

Hình 10 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 4

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 4

Land Rover Defender 2021

Hình 11 / 98
Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Land Rover Defender 2021

Hình 12 / 98
Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Land Rover Defender 2021

Hình 13 / 98
Santorini Black Metallic

Santorini Black Metallic

Land Rover Defender 2021

Hình 14 / 98
Land Rover Defender 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Land Rover Defender 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Land Rover Defender 2021

Hình 15 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 5

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 5

Land Rover Defender 2021

Hình 16 / 98
Tasman Blue Metallic

Tasman Blue Metallic

Land Rover Defender 2021

Hình 17 / 98
Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Land Rover Defender 2021

Hình 18 / 98
Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Land Rover Defender 2021

Hình 19 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 6

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 6

Land Rover Defender 2021

Hình 20 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 7

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 7

Land Rover Defender 2021

Hình 21 / 98
Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Land Rover Defender 2021

Hình 22 / 98
Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Land Rover Defender 2021

Hình 23 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 8

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 8

Land Rover Defender 2021

Hình 24 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 9

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 9

Land Rover Defender 2021

Hình 25 / 98
Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Land Rover Defender 2021

Hình 26 / 98
Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Land Rover Defender 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Land Rover Defender 2021

Hình 27 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 10

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 10

Land Rover Defender 2021

Hình 28 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 11

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 11

Land Rover Defender 2021

Hình 29 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 12

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 12

Land Rover Defender 2021

Hình 30 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 13

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 13

Land Rover Defender 2021

Hình 31 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 14

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 14

Land Rover Defender 2021

Hình 32 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 15

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 15

Land Rover Defender 2021

Hình 33 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 16

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 16

Land Rover Defender 2021

Hình 34 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 17

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 17

Land Rover Defender 2021

Hình 35 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 18

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 18

Land Rover Defender 2021

Hình 36 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 19

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 19

Land Rover Defender 2021

Hình 37 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 20

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 20

Land Rover Defender 2021

Hình 38 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 21

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 21

Land Rover Defender 2021

Hình 39 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 22

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 22

Land Rover Defender 2021

Hình 40 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 23

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 23

Land Rover Defender 2021

Hình 41 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 24

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 24

Land Rover Defender 2021

Hình 42 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 25

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 25

Land Rover Defender 2021

Hình 43 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 26

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 26

Land Rover Defender 2021

Hình 44 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 27

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 27

Land Rover Defender 2021

Hình 45 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 28

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 28

Land Rover Defender 2021

Hình 46 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 29

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 29

Land Rover Defender 2021

Hình 47 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 30

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 30

Land Rover Defender 2021

Hình 48 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 31

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 31

Land Rover Defender 2021

Hình 49 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 32

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 32

Land Rover Defender 2021

Hình 50 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 33

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 33

Land Rover Defender 2021

Hình 51 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 34

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 34

Land Rover Defender 2021

Hình 52 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 35

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 35

Land Rover Defender 2021

Hình 53 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 36

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 36

Land Rover Defender 2021

Hình 54 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 37

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 37

Land Rover Defender 2021

Hình 55 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 38

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 38

Land Rover Defender 2021

Hình 56 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 39

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 39

Land Rover Defender 2021

Hình 57 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 40

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 40

Land Rover Defender 2021

Hình 58 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 41

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 41

Land Rover Defender 2021

Hình 59 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 42

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 42

Land Rover Defender 2021

Hình 60 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 43

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 43

Land Rover Defender 2021

Hình 61 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 44

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 44

Land Rover Defender 2021

Hình 62 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 45

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 45

Land Rover Defender 2021

Hình 63 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 46

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 46

Land Rover Defender 2021

Hình 64 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 47

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 47

Land Rover Defender 2021

Hình 65 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 48

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 48

Land Rover Defender 2021

Hình 66 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 49

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 49

Land Rover Defender 2021

Hình 67 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 50

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 50

Land Rover Defender 2021

Hình 68 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 51

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 51

Land Rover Defender 2021

Hình 69 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 52

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 52

Land Rover Defender 2021

Hình 70 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 53

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 53

Land Rover Defender 2021

Hình 71 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 54

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 54

Land Rover Defender 2021

Hình 72 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 55

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 55

Land Rover Defender 2021

Hình 73 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 56

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 56

Land Rover Defender 2021

Hình 74 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 57

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 57

Land Rover Defender 2021

Hình 75 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 58

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 58

Land Rover Defender 2021

Hình 76 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 59

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 59

Land Rover Defender 2021

Hình 77 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 60

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 60

Land Rover Defender 2021

Hình 78 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 61

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 61

Land Rover Defender 2021

Hình 79 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 62

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 62

Land Rover Defender 2021

Hình 80 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 63

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 63

Land Rover Defender 2021

Hình 81 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 64

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 64

Land Rover Defender 2021

Hình 82 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 65

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 65

Land Rover Defender 2021

Hình 83 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 66

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 66

Land Rover Defender 2021

Hình 84 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 67

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 67

Land Rover Defender 2021

Hình 85 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 68

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 68

Land Rover Defender 2021

Hình 86 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 69

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 69

Land Rover Defender 2021

Hình 87 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 70

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 70

Land Rover Defender 2021

Hình 88 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 71

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 71

Land Rover Defender 2021

Hình 89 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 72

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 72

Land Rover Defender 2021

Hình 90 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 73

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 73

Land Rover Defender 2021

Hình 91 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 74

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 74

Land Rover Defender 2021

Hình 92 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 75

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 75

Land Rover Defender 2021

Hình 93 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 76

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 76

Land Rover Defender 2021

Hình 94 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 77

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 77

Land Rover Defender 2021

Hình 95 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 78

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 78

Land Rover Defender 2021

Hình 96 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 79

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 79

Land Rover Defender 2021

Hình 97 / 98
Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 80

Hình ảnh Land Rover Defender 2021 hình 80

Land Rover Defender 2021

Hình 98 / 98

Các phiên bản của Land Rover Defender

Land Rover Defender 110 First Edition P400

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

5.325.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Land Rover Defender

Toyota Fortuner
683 triệu - 1 tỷ 434 triệu
Ford Everest
999 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Hyundai SantaFe
898 triệu - 1 tỷ 300 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Land Rover Defender khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Land Rover Defender có giá niêm yết khoảng 5 tỷ 325 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 110 First Edition P400 là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Land Rover Defender 2021 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Land Rover Defender 2021 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Eiger Gray Metallic, Fuji White, Indus Silver Metallic, Pangea Green Metallic, Santorini Black Metallic, Tasman Blue Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Land Rover Defender là xe 4 chỗ?
A.
Land Rover Defender là mẫu xe 4 chỗ
Q. Dòng xe Land Rover Defender 2021 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Land Rover Defender 2021 có khoảng 1 phiên bản như Defender 110 First Edition P400 (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 5 tỷ 325 triệu cho bản Defender 110 First Edition P400. Xem thêm
Q. Đối thủ của Land Rover Defender là dòng xe nào?
A.
Có 3 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Land Rover Defender là những dòng xe trong phân khúc Hạng sang thuộc Toyota, Ford, Hyundai như Toyota Fortuner, Ford Everest, Hyundai SantaFe

Xem thêm câu hỏi về Land Rover Defender

Mua xe ô tô từ đại lý

Forester i-L giảm 189tr, phụ kiện cao cấp, đủ màu giao ngay
Mua xe từ đại lý
939 triệu
2020
Vô cấp tự động
Nhập khẩu
Xăng
VINFAST LUXA2.0 ĐỜI 2020 GIẢM 250TR - T11
Mua xe từ đại lý
928 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mitsubishi Xpander CROSS 2020 1.5L AT
Mua xe từ đại lý
670 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Audi TT Sport 2015 AT
1 tỷ 680 triệu
2015
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mercedes-Benz E180 Avantgarde 1.5L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 050 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Honda HR-V L 1.8L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
712 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Land Rover Defender

Land Rover Defender 2021 Màu Eiger Gray MetallicLand Rover Defender 2021 Màu Fuji WhiteLand Rover Defender 2021 Màu Indus Silver MetallicLand Rover Defender 2021 Màu Pangea Green MetallicLand Rover Defender 2021 Màu Santorini Black Metallic
Màu Eiger Gray Metallic

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Land Rover

Nổi bật
Sắp ra mắt