Hình ảnh Land Rover Discovery 2021

Land Rover Discovery 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 4.999.000.000 đ - 6.269.000.000 đ

Xem hình ảnh Land Rover Discovery mới nhất. Xe Discovery có 87 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Land Rover Discovery có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 1

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 1

Land Rover Discovery 2020

Hình 1 / 87
Fuji White

Fuji White

Land Rover Discovery 2020

Hình 2 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 2

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 2

Land Rover Discovery 2020

Hình 3 / 87
Corris Grey

Corris Grey

Land Rover Discovery 2020

Hình 4 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 3

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 3

Land Rover Discovery 2020

Hình 5 / 87
Indus Silver

Indus Silver

Land Rover Discovery 2020

Hình 6 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 4

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 4

Land Rover Discovery 2020

Hình 7 / 87
Barolo Black

Barolo Black

Land Rover Discovery 2020

Hình 8 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 5

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 5

Land Rover Discovery 2020

Hình 9 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 6

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 6

Land Rover Discovery 2020

Hình 10 / 87
Loire Blue

Loire Blue

Land Rover Discovery 2020

Hình 11 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 7

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 7

Land Rover Discovery 2020

Hình 12 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 8

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 8

Land Rover Discovery 2020

Hình 13 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 9

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 9

Land Rover Discovery 2020

Hình 14 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 10

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 10

Land Rover Discovery 2020

Hình 15 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 11

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 11

Land Rover Discovery 2020

Hình 16 / 87
Namib Orange

Namib Orange

Land Rover Discovery 2020

Hình 17 / 87
Silicon Silver

Silicon Silver

Land Rover Discovery 2020

Hình 18 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 12

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 12

Land Rover Discovery 2020

Hình 19 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 13

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 13

Land Rover Discovery 2020

Hình 20 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 14

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 14

Land Rover Discovery 2020

Hình 21 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 15

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 15

Land Rover Discovery 2020

Hình 22 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 16

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 16

Land Rover Discovery 2020

Hình 23 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 17

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 17

Land Rover Discovery 2020

Hình 24 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 18

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 18

Land Rover Discovery 2020

Hình 25 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 19

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 19

Land Rover Discovery 2020

Hình 26 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 20

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 20

Land Rover Discovery 2020

Hình 27 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 21

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 21

Land Rover Discovery 2020

Hình 28 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 22

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 22

Land Rover Discovery 2020

Hình 29 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 23

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 23

Land Rover Discovery 2020

Hình 30 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 24

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 24

Land Rover Discovery 2020

Hình 31 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 25

Hình ảnh Land Rover Discovery 2020 hình 25

Land Rover Discovery 2020

Hình 32 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 26

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 26

Land Rover Discovery 2019

Hình 33 / 87
Fuji White

Fuji White

Land Rover Discovery 2019

Hình 34 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 27

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 27

Land Rover Discovery 2019

Hình 35 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 28

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 28

Land Rover Discovery 2019

Hình 36 / 87
Byron Blue Metallic

Byron Blue Metallic

Land Rover Discovery 2019

Hình 37 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 29

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 29

Land Rover Discovery 2019

Hình 38 / 87
Carpathian Gray Premium Metallic

Carpathian Gray Premium Metallic

Land Rover Discovery 2019

Hình 39 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 30

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 30

Land Rover Discovery 2019

Hình 40 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 31

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 31

Land Rover Discovery 2019

Hình 41 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 32

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 32

Land Rover Discovery 2019

Hình 42 / 87
Corris Gray Metallic

Corris Gray Metallic

Land Rover Discovery 2019

Hình 43 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 33

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 33

Land Rover Discovery 2019

Hình 44 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 34

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 34

Land Rover Discovery 2019

Hình 45 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 35

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 35

Land Rover Discovery 2019

Hình 46 / 87
Farallon Black Premium Metallic

Farallon Black Premium Metallic

Land Rover Discovery 2019

Hình 47 / 87
Indus Silver Metallic

Indus Silver Metallic

Land Rover Discovery 2019

Hình 48 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 36

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 36

Land Rover Discovery 2019

Hình 49 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 37

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 37

Land Rover Discovery 2019

Hình 50 / 87
Loire Blue Metallic

Loire Blue Metallic

Land Rover Discovery 2019

Hình 51 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 38

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 38

Land Rover Discovery 2019

Hình 52 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 39

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 39

Land Rover Discovery 2019

Hình 53 / 87
Namib Orange Premium Metallic

Namib Orange Premium Metallic

Land Rover Discovery 2019

Hình 54 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 40

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 40

Land Rover Discovery 2019

Hình 55 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 41

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 41

Land Rover Discovery 2019

Hình 56 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 42

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 42

Land Rover Discovery 2019

Hình 57 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 43

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 43

Land Rover Discovery 2019

Hình 58 / 87
Narvik Black

Narvik Black

Land Rover Discovery 2019

Hình 59 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 44

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 44

Land Rover Discovery 2019

Hình 60 / 87
Santorini Black Metallic

Santorini Black Metallic

Land Rover Discovery 2019

Hình 61 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 45

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 45

Land Rover Discovery 2019

Hình 62 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 46

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 46

Land Rover Discovery 2019

Hình 63 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 47

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 47

Land Rover Discovery 2019

Hình 64 / 87
Silicon Silver Premium Metallic

Silicon Silver Premium Metallic

Land Rover Discovery 2019

Hình 65 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 48

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 48

Land Rover Discovery 2019

Hình 66 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 49

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 49

Land Rover Discovery 2019

Hình 67 / 87
Yulong White Metallic

Yulong White Metallic

Land Rover Discovery 2019

Hình 68 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 50

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 50

Land Rover Discovery 2019

Hình 69 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 51

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 51

Land Rover Discovery 2019

Hình 70 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 52

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 52

Land Rover Discovery 2019

Hình 71 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 53

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 53

Land Rover Discovery 2019

Hình 72 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 54

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 54

Land Rover Discovery 2019

Hình 73 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 55

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 55

Land Rover Discovery 2019

Hình 74 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 56

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 56

Land Rover Discovery 2019

Hình 75 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 57

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 57

Land Rover Discovery 2019

Hình 76 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 58

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 58

Land Rover Discovery 2019

Hình 77 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 59

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 59

Land Rover Discovery 2019

Hình 78 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 60

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 60

Land Rover Discovery 2019

Hình 79 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 61

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 61

Land Rover Discovery 2019

Hình 80 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 62

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 62

Land Rover Discovery 2019

Hình 81 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 63

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 63

Land Rover Discovery 2019

Hình 82 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 64

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 64

Land Rover Discovery 2019

Hình 83 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 65

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 65

Land Rover Discovery 2019

Hình 84 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 66

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 66

Land Rover Discovery 2019

Hình 85 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 67

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 67

Land Rover Discovery 2019

Hình 86 / 87
Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 68

Hình ảnh Land Rover Discovery 2019 hình 68

Land Rover Discovery 2019

Hình 87 / 87

Các phiên bản của Land Rover Discovery

Land Rover Discovery 2.0L I4 Turbocharged HSE

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

4.999.000.000 VND

Land Rover Discovery 2.0L I4 Turbocharged HSE Luxury

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

5.569.000.000 VND

Land Rover Discovery 3.0L V6 Supercharged HSE

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

5.639.000.000 VND

Land Rover Discovery 3.0L V6 Supercharged HSE Luxury

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

6.269.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Land Rover Discovery

Lexus LX570
8 tỷ 180 triệu - 8 tỷ 340 triệu
BMW X5
4 tỷ 119 triệu - 4 tỷ 699 triệu
BMW X6
3 tỷ 529 triệu - 4 tỷ 829 triệu
Audi Q7
3 tỷ 420 triệu - 3 tỷ 890 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Land Rover Discovery

Giá lăn bánh của Land Rover Discovery 2021 là bao nhiêu?
Giá Discovery lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 5 tỷ 578 triệu cho bản 2.0L I4 Turbocharged HSE và tăng lên đến 5 tỷ 578 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Discovery hay GLE 450 xe nào tốt hơn?
Giá Discovery niêm yết bắt đầu từ 4 tỷ 999 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1997 cc. Trong khi giá GLE 450 bắt đầu từ 4 tỷ 369 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2999 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Land Rover Discovery 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Land Rover Discovery 2020 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Fuji White, Corris Grey, Indus Silver, Barolo Black, Loire Blue, Namib Orange, Silicon Silver, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Land Rover Discovery 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Land Rover Discovery là mẫu xe SUV 5 chỗ đồng thời vẫn có phiên bản có 7 chỗ.
Land Rover Discovery có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Land Rover Discovery 2021 đang có 4 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Discovery 3.0L V6 Supercharged HSE Luxury (Xăng), Discovery 3.0L V6 Supercharged HSE (Xăng), Discovery 2.0L I4 Turbocharged HSE Luxury (Xăng) & Discovery 2.0L I4 Turbocharged HSE (Xăng).
Đối thủ của Land Rover Discovery là dòng xe nào?
Land Rover Discovery có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang cỡ lớn gồm: Mercedes-Benz GLE 450, Lexus LX570, BMW X5, Audi Q8, Cadillac XTS, BMW X6, Audi Q7.

Xem thêm câu hỏi về Land Rover Discovery

Màu xe Land Rover Discovery

Land Rover Discovery 2020 Màu Fuji WhiteLand Rover Discovery 2020 Màu Corris GreyLand Rover Discovery 2020 Màu Indus SilverLand Rover Discovery 2020 Màu Barolo BlackLand Rover Discovery 2020 Màu Loire Blue
Màu Fuji White

Mua xe Land Rover Discovery mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Land Rover Discovery trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

98.860.699 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Land Rover Discovery?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Land Rover

Nổi bật
Sắp ra mắt