Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2023

Land Rover Range Rover Velar 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 4.099.000.000 đ - 5.659.000.000 đ

Xem hình ảnh Land Rover Range Rover Velar mới nhất. Xe Range Rover Velar có 84 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Land Rover Range Rover Velar có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Fuji White

Fuji White

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 1 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 1

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 1

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 2 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 2

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 2

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 3 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 3

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 3

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 4 / 84
Corris Grey

Corris Grey

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 5 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 4

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 4

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 6 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 5

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 5

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 7 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 6

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 6

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 8 / 84
Indus Silver

Indus Silver

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 9 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 7

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 7

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 10 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 8

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 8

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 11 / 84
Black metallic

Black metallic

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 12 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 9

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 9

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 13 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 10

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 10

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 14 / 84
Firenze Red

Firenze Red

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 15 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 11

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 11

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 16 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 12

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 12

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 17 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 13

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 13

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 18 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 14

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 14

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 19 / 84
Aruba

Aruba

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 20 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 15

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 15

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 21 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 16

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 16

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 22 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 17

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 17

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 23 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 18

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 18

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 24 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 19

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 19

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 25 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 20

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 20

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 26 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 21

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 21

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 27 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 22

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 22

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 28 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 23

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 23

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 29 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 24

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 24

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 30 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 25

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2020 hình 25

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 31 / 84
Byron Blue

Byron Blue

Land Rover Range Rover Velar 2020

Hình 32 / 84
Santorini Black

Santorini Black

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 33 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 26

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 26

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 34 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 27

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 27

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 35 / 84
Aruba

Aruba

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 36 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 28

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 28

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 37 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 29

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 29

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 38 / 84
Byron Blue

Byron Blue

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 39 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 30

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 30

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 40 / 84
Carpathian Gray

Carpathian Gray

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 41 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 31

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 31

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 42 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 32

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 32

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 43 / 84
Corris Gray

Corris Gray

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 44 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 33

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 33

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 45 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 34

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 34

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 46 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 35

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 35

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 47 / 84
Firenze Red

Firenze Red

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 48 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 36

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 36

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 49 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 37

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 37

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 50 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 38

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 38

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 51 / 84
Flux Silver

Flux Silver

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 52 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 39

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 39

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 53 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 40

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 40

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 54 / 84
Fuji White

Fuji White

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 55 / 84
Indus Silver

Indus Silver

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 56 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 41

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 41

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 57 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 42

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 42

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 58 / 84
Kaikoura Stone

Kaikoura Stone

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 59 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 43

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 43

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 60 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 44

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 44

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 61 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 45

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 45

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 62 / 84
Narvik Black

Narvik Black

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 63 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 46

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 46

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 64 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 47

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 47

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 65 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 48

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 48

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 66 / 84
Silicon Silver

Silicon Silver

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 67 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 49

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 49

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 68 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 50

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 50

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 69 / 84
Yulong White

Yulong White

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 70 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 51

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 51

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 71 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 52

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 52

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 72 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 53

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 53

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 73 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 54

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 54

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 74 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 55

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 55

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 75 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 56

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 56

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 76 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 57

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 57

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 77 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 58

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 58

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 78 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 59

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 59

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 79 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 60

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 60

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 80 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 61

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 61

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 81 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 62

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 62

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 82 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 63

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 63

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 83 / 84
Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 64

Hình ảnh Land Rover Range Rover Velar 2019 hình 64

Land Rover Range Rover Velar 2019

Hình 84 / 84

Các phiên bản của Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar S

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

4.099.000.000 VND

Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic SE

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

4.959.000.000 VND

Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic HSE

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

5.659.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Land Rover Range Rover Velar

Porsche Macan
2 tỷ 940 triệu - 5 tỷ 540 triệu
BMW X5
4 tỷ 119 triệu - 4 tỷ 699 triệu
Jaguar F-Pace
3 tỷ 099 triệu - 10 tỷ 060 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Land Rover Range Rover Velar

Giá lăn bánh của Land Rover Range Rover Velar 2023 là bao nhiêu?
Giá Range Rover Velar lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 4 tỷ 574 triệu cho bản S và tăng lên đến 4 tỷ 574 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Range Rover Velar hay Macan xe nào tốt hơn?
Giá Range Rover Velar niêm yết bắt đầu từ 4 tỷ 099 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1997 cc. Trong khi giá Macan bắt đầu từ 3 tỷ 100 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1984 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Land Rover Range Rover Velar 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Land Rover Range Rover Velar 2020 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Fuji White, Corris Grey, Indus Silver, Black metallic, Firenze Red, Aruba, Byron Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Land Rover Range Rover Velar 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Land Rover Range Rover Velar là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Land Rover Range Rover Velar có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Land Rover Range Rover Velar 2023 đang có 3 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Range Rover Velar S (Xăng), Range Rover Velar R-Dynamic SE (Xăng) & Range Rover Velar R-Dynamic HSE (Xăng).
Đối thủ của Land Rover Range Rover Velar là dòng xe nào?
Land Rover Range Rover Velar có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang cỡ lớn gồm: Porsche Macan, BMW X5, Infiniti QX80, Mercedes-AMG GLC 43, Jaguar F-Pace.

Xem thêm câu hỏi về Land Rover Range Rover Velar

Màu xe Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar 2020 Màu Fuji WhiteLand Rover Range Rover Velar 2020 Màu Corris GreyLand Rover Range Rover Velar 2020 Màu Indus SilverLand Rover Range Rover Velar 2020 Màu Black metallicLand Rover Range Rover Velar 2020 Màu Firenze Red
Màu Fuji White

Mua xe Land Rover Range Rover Velar mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Land Rover Range Rover Velar trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

81.069.934 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Land Rover Range Rover Velar?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Land Rover

Nổi bật
Sắp ra mắt