Hình ảnh Lexus NX

Lexus NX 2020
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Lexus NX mới nhất. Xe NX có 75 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Lexus NX có sẵn 12 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 1

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 1

Lexus NX 2020

Hình 1 / 75
Silver Lining Metallic

Silver Lining Metallic

Lexus NX 2020

Hình 2 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 2

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 2

Lexus NX 2020

Hình 3 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 3

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 3

Lexus NX 2020

Hình 4 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 4

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 4

Lexus NX 2020

Hình 5 / 75
Atomic Silver

Atomic Silver

Lexus NX 2020

Hình 6 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 5

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 5

Lexus NX 2020

Hình 7 / 75
Autumn Shimmer

Autumn Shimmer

Lexus NX 2020

Hình 8 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 6

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 6

Lexus NX 2020

Hình 9 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 7

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 7

Lexus NX 2020

Hình 10 / 75
Blue Vortex Metallic

Blue Vortex Metallic

Lexus NX 2020

Hình 11 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 8

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 8

Lexus NX 2020

Hình 12 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 9

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 9

Lexus NX 2020

Hình 13 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 10

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 10

Lexus NX 2020

Hình 14 / 75
Caviar

Caviar

Lexus NX 2020

Hình 15 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 11

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 11

Lexus NX 2020

Hình 16 / 75
Eminent White Pearl

Eminent White Pearl

Lexus NX 2020

Hình 17 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 12

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 12

Lexus NX 2020

Hình 18 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 13

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 13

Lexus NX 2020

Hình 19 / 75
Matador Red Mica

Matador Red Mica

Lexus NX 2020

Hình 20 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 14

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 14

Lexus NX 2020

Hình 21 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 15

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 15

Lexus NX 2020

Hình 22 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 16

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 16

Lexus NX 2020

Hình 23 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 17

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 17

Lexus NX 2020

Hình 24 / 75
Molten Pearl

Molten Pearl

Lexus NX 2020

Hình 25 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 18

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 18

Lexus NX 2020

Hình 26 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 19

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 19

Lexus NX 2020

Hình 27 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 20

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 20

Lexus NX 2020

Hình 28 / 75
Nebula Gray Pearl

Nebula Gray Pearl

Lexus NX 2020

Hình 29 / 75
Obsidian

Obsidian

Lexus NX 2020

Hình 30 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 21

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 21

Lexus NX 2020

Hình 31 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 22

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 22

Lexus NX 2020

Hình 32 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 23

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 23

Lexus NX 2020

Hình 33 / 75
Ultra White

Ultra White

Lexus NX 2020

Hình 34 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 24

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 24

Lexus NX 2020

Hình 35 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 25

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 25

Lexus NX 2020

Hình 36 / 75
Ultrasonic Blue Mica 2.0

Ultrasonic Blue Mica 2.0

Lexus NX 2020

Hình 37 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 26

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 26

Lexus NX 2020

Hình 38 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 27

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 27

Lexus NX 2020

Hình 39 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 28

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 28

Lexus NX 2020

Hình 40 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 29

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 29

Lexus NX 2020

Hình 41 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 30

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 30

Lexus NX 2020

Hình 42 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 31

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 31

Lexus NX 2020

Hình 43 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 32

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 32

Lexus NX 2020

Hình 44 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 33

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 33

Lexus NX 2020

Hình 45 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 34

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 34

Lexus NX 2020

Hình 46 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 35

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 35

Lexus NX 2020

Hình 47 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 36

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 36

Lexus NX 2020

Hình 48 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 37

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 37

Lexus NX 2020

Hình 49 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 38

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 38

Lexus NX 2020

Hình 50 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 39

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 39

Lexus NX 2020

Hình 51 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 40

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 40

Lexus NX 2020

Hình 52 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 41

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 41

Lexus NX 2020

Hình 53 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 42

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 42

Lexus NX 2020

Hình 54 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 43

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 43

Lexus NX 2020

Hình 55 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 44

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 44

Lexus NX 2020

Hình 56 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 45

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 45

Lexus NX 2020

Hình 57 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 46

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 46

Lexus NX 2020

Hình 58 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 47

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 47

Lexus NX 2020

Hình 59 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 48

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 48

Lexus NX 2020

Hình 60 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 49

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 49

Lexus NX 2020

Hình 61 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 50

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 50

Lexus NX 2020

Hình 62 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 51

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 51

Lexus NX 2020

Hình 63 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 52

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 52

Lexus NX 2020

Hình 64 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 53

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 53

Lexus NX 2020

Hình 65 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 54

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 54

Lexus NX 2020

Hình 66 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 55

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 55

Lexus NX 2020

Hình 67 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 56

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 56

Lexus NX 2020

Hình 68 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 57

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 57

Lexus NX 2020

Hình 69 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 58

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 58

Lexus NX 2020

Hình 70 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 59

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 59

Lexus NX 2020

Hình 71 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 60

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 60

Lexus NX 2020

Hình 72 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 61

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 61

Lexus NX 2020

Hình 73 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 62

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 62

Lexus NX 2020

Hình 74 / 75
Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 63

Hình ảnh Lexus NX 2020 hình 63

Lexus NX 2020

Hình 75 / 75

Hình ảnh xe đối thủ Lexus NX

BMW X3
2 tỷ 529 triệu - 2 tỷ 859 triệu
Mercedes-Benz GLC 300
2 tỷ 149 triệu - 2 tỷ 949 triệu
Land Rover Discovery Sport
2 tỷ 599 triệu - 3 tỷ 519 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Lexus NX 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Lexus NX 2020 tại thị trường Việt Nam có 12 màu gồm Silver Lining Metallic, Atomic Silver, Autumn Shimmer, Blue Vortex Metallic, Caviar, Eminent White Pearl, Matador Red Mica, Molten Pearl, Nebula Gray Pearl, Obsidian, Ultra White, Ultrasonic Blue Mica 2.0, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Đối thủ của Lexus NX là dòng xe nào?
A.
Có 8 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Lexus NX là những dòng xe trong phân khúc Hạng sang thuộc BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Audi như BMW X3, Mercedes-Benz GLC 300, Land Rover Range Rover Velar, Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport, Audi Q5, Volvo XC60

Xem thêm câu hỏi về Lexus NX

Mua xe ô tô từ đại lý

Honda CR-V E G L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 048 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Toyota Camry 2.5Q Nhập Thái Lan 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 235 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Peugeot 3008 Tùy chọn mới 1.6L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
979 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Honda CR-V L-Cao Cấp-Sensing 1.5L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 048 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Honda HR-V G 1.8L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
786 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Honda Civic RS 1.5L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
929 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng

Màu xe Lexus NX

Lexus NX 2020 Màu Silver Lining MetallicLexus NX 2020 Màu Atomic SilverLexus NX 2020 Màu Autumn ShimmerLexus NX 2020 Màu Blue Vortex MetallicLexus NX 2020 Màu Caviar
Màu Silver Lining Metallic

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Lexus

Nổi bật
Sắp ra mắt