Hình ảnh Mazda 2 2021

Mazda 2 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Mazda 2 mới nhất. Xe Mazda2 có 87 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Mazda 2 có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 1

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 1

Mazda 2 2020

Hình 1 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 2

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 2

Mazda 2 2020

Hình 2 / 87
Đỏ

Đỏ

Mazda 2 2020

Hình 3 / 87
Xanh trời

Xanh trời

Mazda 2 2020

Hình 4 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 3

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 3

Mazda 2 2020

Hình 5 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 4

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 4

Mazda 2 2020

Hình 6 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 5

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 5

Mazda 2 2020

Hình 7 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 6

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 6

Mazda 2 2020

Hình 8 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 7

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 7

Mazda 2 2020

Hình 9 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 8

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 8

Mazda 2 2020

Hình 10 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 9

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 9

Mazda 2 2020

Hình 11 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 10

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 10

Mazda 2 2020

Hình 12 / 87
Snowflake White Pearl Mica

Snowflake White Pearl Mica

Mazda 2 2020

Hình 13 / 87
Machine Grey Metallic

Machine Grey Metallic

Mazda 2 2020

Hình 14 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 11

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 11

Mazda 2 2020

Hình 15 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 12

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 12

Mazda 2 2020

Hình 16 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 13

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 13

Mazda 2 2020

Hình 17 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 14

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 14

Mazda 2 2020

Hình 18 / 87
Jet Black Mica

Jet Black Mica

Mazda 2 2020

Hình 19 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 15

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 15

Mazda 2 2020

Hình 20 / 87
Sonic Silver Metallic

Sonic Silver Metallic

Mazda 2 2020

Hình 21 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 16

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 16

Mazda 2 2020

Hình 22 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 17

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 17

Mazda 2 2020

Hình 23 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 18

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 18

Mazda 2 2020

Hình 24 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 19

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 19

Mazda 2 2020

Hình 25 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 20

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 20

Mazda 2 2020

Hình 26 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 21

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 21

Mazda 2 2020

Hình 27 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 22

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 22

Mazda 2 2020

Hình 28 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 23

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 23

Mazda 2 2020

Hình 29 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 24

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 24

Mazda 2 2020

Hình 30 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 25

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 25

Mazda 2 2020

Hình 31 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 26

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 26

Mazda 2 2020

Hình 32 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 27

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 27

Mazda 2 2020

Hình 33 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 28

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 28

Mazda 2 2020

Hình 34 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 29

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 29

Mazda 2 2020

Hình 35 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 30

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 30

Mazda 2 2020

Hình 36 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 31

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 31

Mazda 2 2020

Hình 37 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 32

Hình ảnh Mazda 2 2020 hình 32

Mazda 2 2020

Hình 38 / 87
Mazda 2 2020 hình ảnh ngoại thất maz14251_m2_sedan_g15gt_srcm_front3-4_980x520_rgb.png

Mazda 2 2020 hình ảnh ngoại thất maz14251_m2_sedan_g15gt_srcm_front3-4_980x520_rgb.png

Mazda 2 2020

Hình 39 / 87
Mazda 2 2020 hình ảnh ngoại thất maz14251_m2_sedan_g15pure_eternalbluemica_front3-4_980x520_rgb.png

Mazda 2 2020 hình ảnh ngoại thất maz14251_m2_sedan_g15pure_eternalbluemica_front3-4_980x520_rgb.png

Mazda 2 2020

Hình 40 / 87
Aluminium Metallic

Aluminium Metallic

Mazda 2 2019

Hình 41 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 33

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 33

Mazda 2 2019

Hình 42 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 34

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 34

Mazda 2 2019

Hình 43 / 87
Eternal Blue Mica

Eternal Blue Mica

Mazda 2 2019

Hình 44 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 35

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 35

Mazda 2 2019

Hình 45 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 36

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 36

Mazda 2 2019

Hình 46 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 37

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 37

Mazda 2 2019

Hình 47 / 87
Deep Crimson Mica

Deep Crimson Mica

Mazda 2 2019

Hình 48 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 38

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 38

Mazda 2 2019

Hình 49 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 39

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 39

Mazda 2 2019

Hình 50 / 87
Soul Red Metallic

Soul Red Metallic

Mazda 2 2019

Hình 51 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 40

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 40

Mazda 2 2019

Hình 52 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 41

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 41

Mazda 2 2019

Hình 53 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 42

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 42

Mazda 2 2019

Hình 54 / 87
Snowflake White Pearl Mica

Snowflake White Pearl Mica

Mazda 2 2019

Hình 55 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 43

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 43

Mazda 2 2019

Hình 56 / 87
Dynamic Blue Mica

Dynamic Blue Mica

Mazda 2 2019

Hình 57 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 44

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 44

Mazda 2 2019

Hình 58 / 87
Meteor Grey Mica

Meteor Grey Mica

Mazda 2 2019

Hình 59 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 45

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 45

Mazda 2 2019

Hình 60 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 46

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 46

Mazda 2 2019

Hình 61 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 47

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 47

Mazda 2 2019

Hình 62 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 48

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 48

Mazda 2 2019

Hình 63 / 87
Jet Black Mica

Jet Black Mica

Mazda 2 2019

Hình 64 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 49

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 49

Mazda 2 2019

Hình 65 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 50

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 50

Mazda 2 2019

Hình 66 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 51

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 51

Mazda 2 2019

Hình 67 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 52

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 52

Mazda 2 2019

Hình 68 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 53

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 53

Mazda 2 2019

Hình 69 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 54

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 54

Mazda 2 2019

Hình 70 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 55

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 55

Mazda 2 2019

Hình 71 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 56

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 56

Mazda 2 2019

Hình 72 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 57

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 57

Mazda 2 2019

Hình 73 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 58

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 58

Mazda 2 2019

Hình 74 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 59

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 59

Mazda 2 2019

Hình 75 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 60

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 60

Mazda 2 2019

Hình 76 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 61

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 61

Mazda 2 2019

Hình 77 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 62

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 62

Mazda 2 2019

Hình 78 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 63

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 63

Mazda 2 2019

Hình 79 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 64

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 64

Mazda 2 2019

Hình 80 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 65

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 65

Mazda 2 2019

Hình 81 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 66

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 66

Mazda 2 2019

Hình 82 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 67

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 67

Mazda 2 2019

Hình 83 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 68

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 68

Mazda 2 2019

Hình 84 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 69

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 69

Mazda 2 2019

Hình 85 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 70

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 70

Mazda 2 2019

Hình 86 / 87
Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 71

Hình ảnh Mazda 2 2019 hình 71

Mazda 2 2019

Hình 87 / 87

Hình ảnh xe đối thủ Mazda 2

Kia Soluto
369 triệu - 469 triệu
Toyota Vios
470 triệu - 630 triệu
Honda City
529 triệu - 599 triệu
Suzuki Ciaz
488 triệu - 529 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Mazda 2

Nên mua Mazda2 hay Soluto xe nào tốt hơn?
Giá Mazda2 niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá Soluto bắt đầu từ 369 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1368 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mazda 2 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Mazda 2 2020 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Đỏ, Xanh trời, Snowflake White Pearl Mica, Machine Grey Metallic, Jet Black Mica, Sonic Silver Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Mazda 2 là dòng xe nào?
Mazda 2 có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng B gồm: Kia Soluto, Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Nissan Sunny, Suzuki Ciaz.

Xem thêm câu hỏi về Mazda 2

MAZDA ĐANG BÁN

Màu xe Mazda 2

Mazda 2 2020 Màu ĐỏMazda 2 2020 Màu Xanh trờiMazda 2 2020 Màu Snowflake White Pearl MicaMazda 2 2020 Màu Machine Grey MetallicMazda 2 2020 Màu Jet Black Mica
Màu Đỏ

Mua xe Mazda 2 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mazda 2 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Mazda 2?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mazda

Nổi bật
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • CX-8
  999 triệu - 1 tỷ 399
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • CX-3
  629 triệu - 709 triệu
Sắp ra mắt
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • CX-30
  839 triệu - 899 triệu
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • MX-30
  Đang cập nhật giá