Hình ảnh Mazda 3 Hatchback

Mazda 3 Hatchback 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 759.000.000 đ - 939.000.000 đ

Xem hình ảnh Mazda 3 Hatchback mới nhất. Xe Mazda 3 Hatchback có 125 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Mazda 3 Hatchback có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 1

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 1

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 1 / 125
Đỏ

Đỏ

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 2 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 2

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 2

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 3 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 3

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 3

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 4 / 125
Bạc

Bạc

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 5 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 4

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 4

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 6 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 5

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 5

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 7 / 125
Trắng

Trắng

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 8 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 6

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 6

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 9 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 7

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 7

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 10 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 8

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 8

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 11 / 125
Xanh

Xanh

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 12 / 125
Nâu

Nâu

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 13 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 9

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 9

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 14 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 10

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 10

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 15 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 11

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 11

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 16 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 12

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 12

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 17 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 13

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 13

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 18 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 14

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 14

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 19 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 15

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 15

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 20 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 16

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 16

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 21 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 17

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 17

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 22 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 18

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 18

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 23 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 19

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 19

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 24 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 20

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 20

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 25 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 21

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 21

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 26 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 22

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 22

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 27 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 23

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 23

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 28 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 24

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 24

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 29 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 25

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 25

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 30 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 26

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 26

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 31 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 27

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 27

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 32 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 28

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 28

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 33 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 29

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 29

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 34 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 30

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 30

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 35 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 31

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 31

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 36 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 32

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 32

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 37 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 33

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 33

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 38 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 34

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 34

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 39 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 35

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 35

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 40 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 36

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 36

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 41 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 37

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 37

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 42 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 38

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 38

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 43 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 39

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 39

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 44 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 40

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 40

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 45 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 41

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 41

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 46 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 42

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 42

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 47 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 43

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 43

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 48 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 44

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 44

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 49 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 45

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 45

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 50 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 46

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 46

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 51 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 47

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 47

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 52 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 48

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 48

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 53 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 49

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 49

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 54 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 50

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 50

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 55 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 51

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 51

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 56 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 52

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 52

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 57 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 53

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 53

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 58 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 54

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 54

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 59 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 55

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 55

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 60 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 56

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 56

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 61 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 57

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 57

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 62 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 58

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 58

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 63 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 59

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 59

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 64 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 60

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 60

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 65 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 61

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 61

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 66 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 62

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 62

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 67 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 63

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 63

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 68 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 64

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 64

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 69 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 65

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 65

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 70 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 66

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 66

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 71 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 67

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 67

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 72 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 68

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 68

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 73 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 69

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 69

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 74 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 70

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 70

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 75 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 71

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 71

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 76 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 72

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 72

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 77 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 73

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 73

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 78 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 74

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 74

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 79 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 75

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 75

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 80 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 76

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 76

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 81 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 77

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 77

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 82 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 78

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 78

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 83 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 79

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 79

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 84 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 80

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 80

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 85 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 81

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 81

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 86 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 82

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 82

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 87 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 83

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 83

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 88 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 84

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 84

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 89 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 85

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 85

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 90 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 86

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 86

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 91 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 87

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 87

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 92 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 88

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 88

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 93 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 89

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 89

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 94 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 90

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 90

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 95 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 91

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 91

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 96 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 92

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 92

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 97 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 93

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 93

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 98 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 94

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 94

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 99 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 95

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 95

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 100 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 96

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 96

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 101 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 97

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 97

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 102 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 98

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 98

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 103 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 99

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 99

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 104 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 100

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 100

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 105 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 101

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 101

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 106 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 102

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 102

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 107 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 103

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 103

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 108 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 104

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 104

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 109 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 105

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 105

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 110 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 106

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 106

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 111 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 107

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 107

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 112 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 108

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 108

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 113 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 109

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 109

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 114 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 110

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 110

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 115 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 111

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 111

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 116 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 112

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 112

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 117 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 113

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 113

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 118 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 114

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 114

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 119 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 115

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 115

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 120 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 116

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 116

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 121 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 117

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 117

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 122 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 118

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 118

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 123 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 119

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 119

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 124 / 125
Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 120

Hình ảnh Mazda 3 Hatchback 2020 hình 120

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 125 / 125

Bài viết về Mazda 3 Hatchback

Mazda3 phiên bản đặc biệt xuất hiện tại Việt Nam
Mới đây một chiếc Mazda3 phiên bản đặc biệt với nhiều huy hiệu kỷ niệm 100 năm trên xe xuất hiện tại đại lý Mazda TPHCM.
Thị trường 26 thg 10, 2020
Mazda3 2021 được trang bị động cơ mạnh mẽ
Mazda Motor bất ngờ hé lộ các trang bị dành cho mẫu xe hạng C này, đáng chú ý là sự xuất hiện của động cơ 2.5L tăng áp vốn dành cho các mẫu xe...
Thị trường 16 thg 7, 2020
Mazda chơi lớn giảm đồng loạt giá các dòng xe hot ưu đãi kỷ lục 150 triệu đồng
Cuối tháng 4 hãng Mazda Việt Nam tiếp tục nâng ưu đãi cho khách hàng có nhu cầu mua xe mới. Đây là lần giảm giá xe lớn nhất từ trước đến nay của Mazda,...
Thị trường 21 thg 4, 2020

Các phiên bản của Mazda 3 Hatchback

Mazda 3 Hatchback 1.5L Sport Deluxe

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

759.000.000 VND

Mazda 3 Hatchback 1.5L Sport Luxury

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

799.000.000 VND

Mazda 3 Hatchback 1.5L Sport Premium

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

869.000.000 VND

Mazda 3 Hatchback 1.5L Sport Signature Luxury

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

899.000.000 VND

Mazda 3 Hatchback 1.5L Sport Signature Premium

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

939.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Mazda 3 Hatchback

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Mazda 3 Hatchback khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Mazda 3 Hatchback có giá niêm yết khoảng 759 triệu - 939 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 1.5L Sport Deluxe là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Mazda 3 Hatchback 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Mazda 3 Hatchback 2020 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Đỏ, Bạc, Trắng, Xanh, Nâu, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Mazda 3 Hatchback là xe 5 chỗ?
A.
Mazda 3 Hatchback là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Mazda 3 Hatchback 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Mazda 3 Hatchback 2020 có khoảng 5 phiên bản như Mazda 3 Hatchback 1.5L Sport Signature Premium (Xăng), Mazda 3 Hatchback 1.5L Sport Signature Luxury (Xăng), Mazda 3 Hatchback 1.5L Sport Premium (Xăng), Mazda 3 Hatchback 1.5L Sport Luxury (Xăng) & Mazda 3 Hatchback 1.5L Sport Deluxe (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 759 triệu cho bản Mazda 3 Hatchback 1.5L Sport Deluxe. Xem thêm
Q. Đối thủ của Mazda 3 Hatchback là dòng xe nào?
A.
Có 5 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Mazda 3 Hatchback là những dòng xe trong phân khúc C thuộc Ford, Toyota, Volkswagen, Volvo như Ford Focus Hatchback, Toyota Corolla Altis, Volkswagen Beetle, Volvo V40, Hyundai Veloster

Xem thêm câu hỏi về Mazda 3 Hatchback

Mua xe ô tô từ đại lý

PEUGEOT 3008 LĂN BÁNH HẤP DẪN - CHỈ CẦN CHI TRƯỚC 199 TRIỆU ĐỒNG
Mua xe từ đại lý
Mitsubishi Xpander CROSS 2020 1.5L AT
Mua xe từ đại lý
670 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mitsubishi Xpander AT 1.5L 2020
Mua xe từ đại lý
620 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 200 4MT 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 039 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 300 GLC 300 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 399 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz E300 AMG 2.0L 2019 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 833 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Mazda 3 Hatchback

Mazda 3 Hatchback 2020 Màu ĐỏMazda 3 Hatchback 2020 Màu BạcMazda 3 Hatchback 2020 Màu TrắngMazda 3 Hatchback 2020 Màu XanhMazda 3 Hatchback 2020 Màu Nâu
Màu Đỏ

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Mazda

Nổi bật
Sắp ra mắt