Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2023

Mazda 3 Hatchback 2020
8.4/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 1

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 1 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 2

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 2 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 3

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 3 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 4

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 4 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 5

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 5 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 6

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 6 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 7

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 7 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 8

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 8 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 9

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 9 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 10

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 10 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 11

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 11 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 12

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 12 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 13

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 13 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 14

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 14 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 15

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 15 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 16

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 16 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 17

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 17 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 18

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 18 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 19

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 19 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 20

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 20 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 21

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 21 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 22

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 22 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 23

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 23 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 24

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 24 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 25

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 25 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 26

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 26 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 27

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 27 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 28

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 28 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 29

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 29 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 30

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 30 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 31

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 31 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 32

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 32 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 33

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 33 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 34

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 34 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 35

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 35 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 36

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 36 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 37

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 37 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 38

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 38 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 39

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 39 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 40

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 40 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 41

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 41 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 42

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 42 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 43

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 43 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 44

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 44 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 45

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 45 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 46

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 46 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 47

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 47 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 48

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 48 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 49

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 49 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 50

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 50 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 51

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 51 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 52

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 52 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 53

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 53 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 54

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 54 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 55

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 55 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 56

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 56 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 57

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 57 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 58

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 58 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 59

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 59 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 60

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 60 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 61

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 61 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 62

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 62 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 63

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 63 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 64

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 64

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 64 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 65

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 65

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 65 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 66

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 66

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 66 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 67

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 67

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 67 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 68

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 68

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 68 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 69

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 69

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 69 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 70

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 70

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 70 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 71

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 71

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 71 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 72

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 72

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 72 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 73

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 73

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 73 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 74

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 74

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 74 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 75

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 75

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 75 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 76

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 76

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 76 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 77

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 77

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 77 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 78

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 78

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 78 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 79

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 79

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 79 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 80

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 80

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 80 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 81

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 81

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 81 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 82

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 82

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 82 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 83

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 83

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 83 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 84

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 84

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 84 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 85

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 85

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 85 / 86
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 86

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 Hatchback 2020 hình 86

Mazda 3 Hatchback 2020

Hình 86 / 86

Bài viết về Mazda 3 Hatchback

Mazda3 phiên bản đặc biệt xuất hiện tại Việt Nam
Mới đây một chiếc Mazda3 phiên bản đặc biệt với nhiều huy hiệu kỷ niệm 100 năm trên xe xuất hiện tại đại lý Mazda TPHCM.
Blog xe 26 thg 10, 2020
Mazda3 2021 được trang bị động cơ mạnh mẽ
Mazda Motor bất ngờ hé lộ các trang bị dành cho mẫu xe hạng C này, đáng chú ý là sự xuất hiện của động cơ 2.5L tăng áp vốn dành cho các mẫu xe...
Blog xe 16 thg 7, 2020
Mazda chơi lớn giảm đồng loạt giá các dòng xe hot ưu đãi kỷ lục 150 triệu đồng
Cuối tháng 4 hãng Mazda Việt Nam tiếp tục nâng ưu đãi cho khách hàng có nhu cầu mua xe mới. Đây là lần giảm giá xe lớn nhất từ trước đến nay của Mazda,...
Blog xe 21 thg 4, 2020

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Mazda 3 Hatchback

Những câu hỏi thường gặp về Mazda 3 Hatchback

Mazda 3 Hatchback 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Mazda 3 Hatchback 2020 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Đỏ, Bạc, Trắng, Xanh, Nâu, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Mazda 3 Hatchback là dòng xe nào?
Mazda 3 Hatchback có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Hatchback Hạng C gồm: Ford Focus Hatchback, Toyota Corolla Altis, Volkswagen Beetle, Volvo V40, Hyundai Veloster.

Xem thêm câu hỏi về Mazda 3 Hatchback

Màu xe Mazda 3 Hatchback

Mazda 3 Hatchback 2020 Màu ĐỏMazda 3 Hatchback 2020 Màu BạcMazda 3 Hatchback 2020 Màu TrắngMazda 3 Hatchback 2020 Màu XanhMazda 3 Hatchback 2020 Màu Nâu
Màu Đỏ

Mua xe Mazda 3 Hatchback mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mazda 3 Hatchback trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Mazda 3 Hatchback?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mazda

Nổi bật
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • Mazda2
  509 triệu - 649 triệu
 • CX-8
  999 triệu - 1 tỷ 399
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
Sắp ra mắt
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • CX-30
  839 triệu - 899 triệu
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • MX-30
  Đang cập nhật giá