Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021

Mazda 3 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 750.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 1

Mazda 3 2021

Hình 1 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 2

Mazda 3 2021

Hình 2 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 3

Mazda 3 2021

Hình 3 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 4

Mazda 3 2021

Hình 4 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 5

Mazda 3 2021

Hình 5 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 6

Mazda 3 2021

Hình 6 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 7

Mazda 3 2021

Hình 7 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 8

Mazda 3 2021

Hình 8 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 9

Mazda 3 2021

Hình 9 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 10

Mazda 3 2021

Hình 10 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 11

Mazda 3 2021

Hình 11 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 12

Mazda 3 2021

Hình 12 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 13

Mazda 3 2021

Hình 13 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2021 hình 14

Mazda 3 2021

Hình 14 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 15

Mazda 3 2020

Hình 15 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 16

Mazda 3 2020

Hình 16 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 17

Mazda 3 2020

Hình 17 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 18

Mazda 3 2020

Hình 18 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 19

Mazda 3 2020

Hình 19 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 20

Mazda 3 2020

Hình 20 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 21

Mazda 3 2020

Hình 21 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 22

Mazda 3 2020

Hình 22 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 23

Mazda 3 2020

Hình 23 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 24

Mazda 3 2020

Hình 24 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 25

Mazda 3 2020

Hình 25 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 26

Mazda 3 2020

Hình 26 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 27

Mazda 3 2020

Hình 27 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 28

Mazda 3 2020

Hình 28 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 29

Mazda 3 2020

Hình 29 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 30

Mazda 3 2020

Hình 30 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 31

Mazda 3 2020

Hình 31 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 32

Mazda 3 2020

Hình 32 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 33

Mazda 3 2020

Hình 33 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 34

Mazda 3 2020

Hình 34 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 35

Mazda 3 2020

Hình 35 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 36

Mazda 3 2020

Hình 36 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 37

Mazda 3 2020

Hình 37 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 38

Mazda 3 2020

Hình 38 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 39

Mazda 3 2020

Hình 39 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 40

Mazda 3 2020

Hình 40 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 41

Mazda 3 2020

Hình 41 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 42

Mazda 3 2020

Hình 42 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 43

Mazda 3 2020

Hình 43 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 44

Mazda 3 2020

Hình 44 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 45

Mazda 3 2020

Hình 45 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 46

Mazda 3 2020

Hình 46 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 47

Mazda 3 2020

Hình 47 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 48

Mazda 3 2020

Hình 48 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 49

Mazda 3 2020

Hình 49 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 50

Mazda 3 2020

Hình 50 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 51

Mazda 3 2020

Hình 51 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 52

Mazda 3 2020

Hình 52 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 53

Mazda 3 2020

Hình 53 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 54

Mazda 3 2020

Hình 54 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 55

Mazda 3 2020

Hình 55 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 56

Mazda 3 2020

Hình 56 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 57

Mazda 3 2020

Hình 57 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 58

Mazda 3 2020

Hình 58 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 59

Mazda 3 2020

Hình 59 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 60

Mazda 3 2020

Hình 60 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 61

Mazda 3 2020

Hình 61 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 62

Mazda 3 2020

Hình 62 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 63

Mazda 3 2020

Hình 63 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 64

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 64

Mazda 3 2020

Hình 64 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 65

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 65

Mazda 3 2020

Hình 65 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 66

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 66

Mazda 3 2020

Hình 66 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 67

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 67

Mazda 3 2020

Hình 67 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 68

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 68

Mazda 3 2020

Hình 68 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 69

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 69

Mazda 3 2020

Hình 69 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 70

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 70

Mazda 3 2020

Hình 70 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 71

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 71

Mazda 3 2020

Hình 71 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 72

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 72

Mazda 3 2020

Hình 72 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 73

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 73

Mazda 3 2020

Hình 73 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 74

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 74

Mazda 3 2020

Hình 74 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 75

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 75

Mazda 3 2020

Hình 75 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 76

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 76

Mazda 3 2020

Hình 76 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 77

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 77

Mazda 3 2020

Hình 77 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 78

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2020 hình 78

Mazda 3 2020

Hình 78 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 79

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 79

Mazda 3 2019

Hình 79 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 80

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 80

Mazda 3 2019

Hình 80 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 81

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 81

Mazda 3 2019

Hình 81 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 82

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 82

Mazda 3 2019

Hình 82 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 83

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 83

Mazda 3 2019

Hình 83 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 84

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 84

Mazda 3 2019

Hình 84 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 85

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 85

Mazda 3 2019

Hình 85 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 86

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 86

Mazda 3 2019

Hình 86 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 87

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 87

Mazda 3 2019

Hình 87 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 88

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 88

Mazda 3 2019

Hình 88 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 89

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 89

Mazda 3 2019

Hình 89 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 90

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 90

Mazda 3 2019

Hình 90 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 91

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 91

Mazda 3 2019

Hình 91 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 92

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 92

Mazda 3 2019

Hình 92 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 93

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 93

Mazda 3 2019

Hình 93 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 94

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 94

Mazda 3 2019

Hình 94 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 95

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 95

Mazda 3 2019

Hình 95 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 96

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 96

Mazda 3 2019

Hình 96 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 97

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 97

Mazda 3 2019

Hình 97 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 98

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 98

Mazda 3 2019

Hình 98 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 99

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 99

Mazda 3 2019

Hình 99 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 100

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 100

Mazda 3 2019

Hình 100 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 101

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 101

Mazda 3 2019

Hình 101 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 102

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 102

Mazda 3 2019

Hình 102 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 103

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 103

Mazda 3 2019

Hình 103 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 104

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 104

Mazda 3 2019

Hình 104 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 105

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 105

Mazda 3 2019

Hình 105 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 106

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 106

Mazda 3 2019

Hình 106 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 107

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 107

Mazda 3 2019

Hình 107 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 108

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 108

Mazda 3 2019

Hình 108 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 109

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 109

Mazda 3 2019

Hình 109 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 110

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 110

Mazda 3 2019

Hình 110 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 111

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 111

Mazda 3 2019

Hình 111 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 112

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 112

Mazda 3 2019

Hình 112 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 113

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 113

Mazda 3 2019

Hình 113 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 114

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 114

Mazda 3 2019

Hình 114 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 115

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 115

Mazda 3 2019

Hình 115 / 116
Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 116

Hình ảnh ngoại thất Mazda 3 2019 hình 116

Mazda 3 2019

Hình 116 / 116

Bài viết về Mazda 3

Những mẫu xe ô tô bán tại Việt Nam bị phàn nàn nhiều nhất
Từ những dòng xe mới như Kia Seltos, bán tải Ford Ranger, sedan hạng B Hyundai Accent, Mazda3 và Subaru Forester là 4 mẫu xe bị khách hàng phản ánh về chất lượng nhiều nhất...
Blog xe 5 thg 1, 2021
Mazda3 phiên bản đặc biệt xuất hiện tại Việt Nam
Mới đây một chiếc Mazda3 phiên bản đặc biệt với nhiều huy hiệu kỷ niệm 100 năm trên xe xuất hiện tại đại lý Mazda TPHCM.
Blog xe 26 thg 10, 2020
Mazda3 2021 được trang bị động cơ mạnh mẽ
Mazda Motor bất ngờ hé lộ các trang bị dành cho mẫu xe hạng C này, đáng chú ý là sự xuất hiện của động cơ 2.5L tăng áp vốn dành cho các mẫu xe...
Blog xe 16 thg 7, 2020
5 mẫu sedan hạng C đáng mua nhất
Với 700 triệu đồng, chọn sedan hạng C nào? Mazda3, Kia Cerato, Hyundai Elantra,... là các mẫu sedan hạng C mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về giá bán, trong đó có...
Đánh giá xe 31 thg 5, 2020
Những mẫu xe ô tô sắp ra mắt thị trường Việt Nam
Thế hệ mới của KIA Morning, Honda City, Toyota Corolla Altis, Mazda6 hay KIA Sorento là những mẫu xe ô tô có thể về Việt Nam sắp tới
Blog xe 28 thg 5, 2020
Những mẫu xe sedan có thiết kế đẹp nhất Việt nam
Trong những năm gần đây dòng xe sedan là dòng xe phổ biến và được ưa chuộng nhờ kiểu dáng thanh lịch. Phong cách của những chiếc sedan cũng dần hiện đại, nhiều mẫu hiện...
Blog xe 12 thg 5, 2020
Mazda chơi lớn giảm đồng loạt giá các dòng xe hot ưu đãi kỷ lục 150 triệu đồng
Cuối tháng 4 hãng Mazda Việt Nam tiếp tục nâng ưu đãi cho khách hàng có nhu cầu mua xe mới. Đây là lần giảm giá xe lớn nhất từ trước đến nay của Mazda,...
Blog xe 21 thg 4, 2020

Các phiên bản của Mazda 3

Mazda 3 2.0 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

750.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Mazda 3

Những câu hỏi thường gặp về Mazda 3

Giá lăn bánh của Mazda 3 2021 là bao nhiêu?
Giá Mazda3 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 840 triệu cho bản 2.0 AT. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Mazda3 hay Cerato xe nào tốt hơn?
Giá Mazda3 niêm yết bắt đầu từ 750 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. Trong khi giá Cerato bắt đầu từ 529 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1591 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mazda 3 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Mazda 3 2021 tại thị trường Việt Nam có 3 màu gồm Soul Red Crystal Metallic, Snowflake White Pearl Mica, Machine Grey Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mazda 3 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mazda 3 là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Mazda 3 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mazda 3 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Mazda3 2.0 AT (Xăng).
Đối thủ của Mazda 3 là dòng xe nào?
Mazda 3 có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng C gồm: Kia Cerato, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis.

Xem thêm câu hỏi về Mazda 3

MAZDA ĐANG BÁN

Màu xe Mazda 3

Mazda 3 2021 Màu Soul Red Crystal MetallicMazda 3 2021 Màu Snowflake White Pearl MicaMazda 3 2021 Màu Machine Grey Metallic
Màu Soul Red Crystal Metallic

Mua xe Mazda 3 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mazda 3 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

14.880.001 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Mazda 3?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mazda

Nổi bật
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • CX-3
  629 triệu - 709 triệu
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • Mazda2
  509 triệu - 649 triệu
 • CX-8
  999 triệu - 1 tỷ 399
Sắp ra mắt
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • CX-30
  839 triệu - 899 triệu
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • MX-30
  Đang cập nhật giá