Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2021

Mazda 6 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 1.019.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 1

Mazda 6 2020

Hình 1 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 2

Mazda 6 2020

Hình 2 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 3

Mazda 6 2020

Hình 3 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 4

Mazda 6 2020

Hình 4 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 5

Mazda 6 2020

Hình 5 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 6

Mazda 6 2020

Hình 6 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 7

Mazda 6 2020

Hình 7 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 8

Mazda 6 2020

Hình 8 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 9

Mazda 6 2020

Hình 9 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 10

Mazda 6 2020

Hình 10 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 11

Mazda 6 2020

Hình 11 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 12

Mazda 6 2020

Hình 12 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 13

Mazda 6 2020

Hình 13 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 14

Mazda 6 2020

Hình 14 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 15

Mazda 6 2020

Hình 15 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 16

Mazda 6 2020

Hình 16 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 17

Mazda 6 2020

Hình 17 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 18

Mazda 6 2020

Hình 18 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 19

Mazda 6 2020

Hình 19 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 20

Mazda 6 2020

Hình 20 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 21

Mazda 6 2020

Hình 21 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 22

Mazda 6 2020

Hình 22 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 23

Mazda 6 2020

Hình 23 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 24

Mazda 6 2020

Hình 24 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 25

Mazda 6 2020

Hình 25 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 26

Mazda 6 2020

Hình 26 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 27

Mazda 6 2020

Hình 27 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 28

Mazda 6 2020

Hình 28 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 29

Mazda 6 2020

Hình 29 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 30

Mazda 6 2020

Hình 30 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 31

Mazda 6 2020

Hình 31 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 32

Mazda 6 2020

Hình 32 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 33

Mazda 6 2020

Hình 33 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 34

Mazda 6 2020

Hình 34 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 35

Mazda 6 2020

Hình 35 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 36

Mazda 6 2020

Hình 36 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 37

Mazda 6 2020

Hình 37 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 38

Mazda 6 2020

Hình 38 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 39

Mazda 6 2020

Hình 39 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 40

Mazda 6 2020

Hình 40 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 41

Mazda 6 2020

Hình 41 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 42

Mazda 6 2020

Hình 42 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 43

Mazda 6 2020

Hình 43 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 44

Mazda 6 2020

Hình 44 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 45

Mazda 6 2020

Hình 45 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 46

Mazda 6 2020

Hình 46 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 47

Mazda 6 2020

Hình 47 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 48

Mazda 6 2020

Hình 48 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 49

Mazda 6 2020

Hình 49 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 50

Mazda 6 2020

Hình 50 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 51

Mazda 6 2020

Hình 51 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 52

Mazda 6 2020

Hình 52 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 53

Mazda 6 2020

Hình 53 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 54

Mazda 6 2020

Hình 54 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 55

Mazda 6 2020

Hình 55 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 56

Mazda 6 2020

Hình 56 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 57

Mazda 6 2020

Hình 57 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2020 hình 58

Mazda 6 2020

Hình 58 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 59

Mazda 6 2019

Hình 59 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 60

Mazda 6 2019

Hình 60 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 61

Mazda 6 2019

Hình 61 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 62

Mazda 6 2019

Hình 62 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 63

Mazda 6 2019

Hình 63 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 64

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 64

Mazda 6 2019

Hình 64 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 65

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 65

Mazda 6 2019

Hình 65 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 66

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 66

Mazda 6 2019

Hình 66 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 67

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 67

Mazda 6 2019

Hình 67 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 68

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 68

Mazda 6 2019

Hình 68 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 69

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 69

Mazda 6 2019

Hình 69 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 70

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 70

Mazda 6 2019

Hình 70 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 71

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 71

Mazda 6 2019

Hình 71 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 72

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 72

Mazda 6 2019

Hình 72 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 73

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 73

Mazda 6 2019

Hình 73 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 74

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 74

Mazda 6 2019

Hình 74 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 75

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 75

Mazda 6 2019

Hình 75 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 76

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 76

Mazda 6 2019

Hình 76 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 77

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 77

Mazda 6 2019

Hình 77 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 78

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 78

Mazda 6 2019

Hình 78 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 79

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 79

Mazda 6 2019

Hình 79 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 80

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 80

Mazda 6 2019

Hình 80 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 81

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 81

Mazda 6 2019

Hình 81 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 82

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 82

Mazda 6 2019

Hình 82 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 83

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 83

Mazda 6 2019

Hình 83 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 84

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 84

Mazda 6 2019

Hình 84 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 85

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 85

Mazda 6 2019

Hình 85 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 86

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 86

Mazda 6 2019

Hình 86 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 87

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 87

Mazda 6 2019

Hình 87 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 88

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 88

Mazda 6 2019

Hình 88 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 89

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 89

Mazda 6 2019

Hình 89 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 90

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 90

Mazda 6 2019

Hình 90 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 91

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 91

Mazda 6 2019

Hình 91 / 92
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 92

Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2019 hình 92

Mazda 6 2019

Hình 92 / 92

Bài viết về Mazda 6

5 mẫu xe thân thiện với gia đình nên mua ở Việt Nam
Nếu bạn là chủ gia đình, bạn sẽ cần đưa ra quyết định vì lợi ích cao nhất của gia đình bạn, và điều đó bao gồm việc mua một chiếc xe hơi gia đình...
Tư vấn 5 thg 6, 2020
Những mẫu xe ô tô sắp ra mắt thị trường Việt Nam
Thế hệ mới của KIA Morning, Honda City, Toyota Corolla Altis, Mazda6 hay KIA Sorento là những mẫu xe ô tô có thể về Việt Nam sắp tới
Blog xe 28 thg 5, 2020
Mazda chơi lớn giảm đồng loạt giá các dòng xe hot ưu đãi kỷ lục 150 triệu đồng
Cuối tháng 4 hãng Mazda Việt Nam tiếp tục nâng ưu đãi cho khách hàng có nhu cầu mua xe mới. Đây là lần giảm giá xe lớn nhất từ trước đến nay của Mazda,...
Blog xe 21 thg 4, 2020

Các phiên bản của Mazda 6

Mazda 6 2.5 AT Premium

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.019.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Mazda 6

Những câu hỏi thường gặp về Mazda 6

Giá lăn bánh của Mazda 6 2021 là bao nhiêu?
Giá Mazda6 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 139 triệu cho bản 2.5 AT Premium. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Mazda6 hay Camry xe nào tốt hơn?
Giá Mazda6 niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 019 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2488 cc. Trong khi giá Camry bắt đầu từ 1 tỷ 029 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mazda 6 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Mazda 6 2021 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Trắng 25D1, Đen 41W, Xanh Xám 42B, Xanh 42M, Nâu 42S, Bạc 45P, Xám 46G, Đỏ 46V, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mazda 6 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mazda 6 là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Mazda 6 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mazda 6 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Mazda6 2.5 AT Premium (Xăng).
Đối thủ của Mazda 6 là dòng xe nào?
Mazda 6 có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng D gồm: Toyota Camry, Hyundai Sonata, Kia Optima.

Xem thêm câu hỏi về Mazda 6

MAZDA ĐANG BÁN

Màu xe Mazda 6

Mazda 6 2021 Màu Trắng 25D1Mazda 6 2021 Màu Đen 41WMazda 6 2021 Màu Xanh Xám 42BMazda 6 2021 Màu Xanh 42MMazda 6 2021 Màu Nâu 42S
Màu Trắng 25D1

Mua xe Mazda 6 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mazda 6 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

20.196.561 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Mazda 6?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mazda

Nổi bật
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda2
  509 triệu - 649 triệu
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • CX-3
  629 triệu - 709 triệu
 • CX-8
  999 triệu - 1 tỷ 399
Sắp ra mắt
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • CX-30
  839 triệu - 899 triệu
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • MX-30
  Đang cập nhật giá