Hình ảnh nội thất Mazda 6 2023

Mazda 6 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 1.019.000.000 đ
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 1

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 1

Mazda 6 2021

Hình 1 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 2

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 2

Mazda 6 2021

Hình 2 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 3

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 3

Mazda 6 2021

Hình 3 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 4

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 4

Mazda 6 2021

Hình 4 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 5

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 5

Mazda 6 2021

Hình 5 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 6

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 6

Mazda 6 2021

Hình 6 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 7

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 7

Mazda 6 2021

Hình 7 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 8

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 8

Mazda 6 2021

Hình 8 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 9

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 9

Mazda 6 2021

Hình 9 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 10

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 10

Mazda 6 2021

Hình 10 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 11

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2021 hình 11

Mazda 6 2021

Hình 11 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 12

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 12

Mazda 6 2020

Hình 12 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 13

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 13

Mazda 6 2020

Hình 13 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 14

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 14

Mazda 6 2020

Hình 14 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 15

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 15

Mazda 6 2020

Hình 15 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 16

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 16

Mazda 6 2020

Hình 16 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 17

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 17

Mazda 6 2020

Hình 17 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 18

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 18

Mazda 6 2020

Hình 18 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 19

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 19

Mazda 6 2020

Hình 19 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 20

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 20

Mazda 6 2020

Hình 20 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 21

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 21

Mazda 6 2020

Hình 21 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 22

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 22

Mazda 6 2020

Hình 22 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 23

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 23

Mazda 6 2020

Hình 23 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 24

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 24

Mazda 6 2020

Hình 24 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 25

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 25

Mazda 6 2020

Hình 25 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 26

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 26

Mazda 6 2020

Hình 26 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 27

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 27

Mazda 6 2020

Hình 27 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 28

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 28

Mazda 6 2020

Hình 28 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 29

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 29

Mazda 6 2020

Hình 29 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 30

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 30

Mazda 6 2020

Hình 30 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 31

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 31

Mazda 6 2020

Hình 31 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 32

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 32

Mazda 6 2020

Hình 32 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 33

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2020 hình 33

Mazda 6 2020

Hình 33 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 34

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 34

Mazda 6 2019

Hình 34 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 35

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 35

Mazda 6 2019

Hình 35 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 36

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 36

Mazda 6 2019

Hình 36 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 37

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 37

Mazda 6 2019

Hình 37 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 38

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 38

Mazda 6 2019

Hình 38 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 39

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 39

Mazda 6 2019

Hình 39 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 40

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 40

Mazda 6 2019

Hình 40 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 41

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 41

Mazda 6 2019

Hình 41 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 42

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 42

Mazda 6 2019

Hình 42 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 43

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 43

Mazda 6 2019

Hình 43 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 44

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 44

Mazda 6 2019

Hình 44 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 45

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 45

Mazda 6 2019

Hình 45 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 46

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 46

Mazda 6 2019

Hình 46 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 47

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 47

Mazda 6 2019

Hình 47 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 48

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 48

Mazda 6 2019

Hình 48 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 49

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 49

Mazda 6 2019

Hình 49 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 50

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 50

Mazda 6 2019

Hình 50 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 51

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 51

Mazda 6 2019

Hình 51 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 52

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 52

Mazda 6 2019

Hình 52 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 53

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 53

Mazda 6 2019

Hình 53 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 54

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 54

Mazda 6 2019

Hình 54 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 55

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 55

Mazda 6 2019

Hình 55 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 56

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 56

Mazda 6 2019

Hình 56 / 57
Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 57

Hình ảnh nội thất Mazda 6 2019 hình 57

Mazda 6 2019

Hình 57 / 57

Bài viết về Mazda 6

5 mẫu xe thân thiện với gia đình nên mua ở Việt Nam
Nếu bạn là chủ gia đình, bạn sẽ cần đưa ra quyết định vì lợi ích cao nhất của gia đình bạn, và điều đó bao gồm việc mua một chiếc xe hơi gia đình...
Tư vấn 5 thg 6, 2020
Những mẫu xe ô tô sắp ra mắt thị trường Việt Nam
Thế hệ mới của KIA Morning, Honda City, Toyota Corolla Altis, Mazda6 hay KIA Sorento là những mẫu xe ô tô có thể về Việt Nam sắp tới
Blog xe 28 thg 5, 2020
Mazda chơi lớn giảm đồng loạt giá các dòng xe hot ưu đãi kỷ lục 150 triệu đồng
Cuối tháng 4 hãng Mazda Việt Nam tiếp tục nâng ưu đãi cho khách hàng có nhu cầu mua xe mới. Đây là lần giảm giá xe lớn nhất từ trước đến nay của Mazda,...
Blog xe 21 thg 4, 2020

Các phiên bản của Mazda 6

Mazda 6 2.5 AT Premium

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.019.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Mazda 6

Toyota Camry
1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 235 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Mazda 6

Giá lăn bánh của Mazda 6 2023 là bao nhiêu?
Giá Mazda6 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 139 triệu cho bản 2.5 AT Premium. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Mazda6 hay Camry xe nào tốt hơn?
Giá Mazda6 niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 019 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2488 cc. Trong khi giá Camry bắt đầu từ 1 tỷ 029 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mazda 6 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Mazda 6 2021 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Trắng 25D1, Đen 41W, Xanh Xám 42B, Xanh 42M, Nâu 42S, Bạc 45P, Xám 46G, Đỏ 46V, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mazda 6 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mazda 6 là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Mazda 6 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mazda 6 2023 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Mazda6 2.5 AT Premium (Xăng).
Đối thủ của Mazda 6 là dòng xe nào?
Mazda 6 có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng D gồm: Toyota Camry, Hyundai Sonata, Kia Optima.

Xem thêm câu hỏi về Mazda 6

Màu xe Mazda 6

Mazda 6 2021 Màu Trắng 25D1Mazda 6 2021 Màu Đen 41WMazda 6 2021 Màu Xanh Xám 42BMazda 6 2021 Màu Xanh 42MMazda 6 2021 Màu Nâu 42S
Màu Trắng 25D1

Mua xe Mazda 6 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mazda 6 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

20.196.561 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Mazda 6?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mazda

Nổi bật
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • CX-8
  999 triệu - 1 tỷ 399
 • Mazda2
  509 triệu - 649 triệu
 • CX-3
  629 triệu - 709 triệu
Sắp ra mắt
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • CX-30
  839 triệu - 899 triệu
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • MX-30
  Đang cập nhật giá