Hình ảnh Mazda CX-3 2021

Mazda CX-3 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 709.000.000 đ

Xem hình ảnh Mazda CX-3 mới nhất. Xe CX-3 có 217 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Mazda CX-3 có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 1

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 1

Mazda CX-3 2020

Hình 1 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 2

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 2

Mazda CX-3 2020

Hình 2 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 3

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 3

Mazda CX-3 2020

Hình 3 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 4

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 4

Mazda CX-3 2020

Hình 4 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 5

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 5

Mazda CX-3 2020

Hình 5 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 6

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 6

Mazda CX-3 2020

Hình 6 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 7

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 7

Mazda CX-3 2020

Hình 7 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 8

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 8

Mazda CX-3 2020

Hình 8 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 9

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 9

Mazda CX-3 2020

Hình 9 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 10

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 10

Mazda CX-3 2020

Hình 10 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 11

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 11

Mazda CX-3 2020

Hình 11 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 12

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 12

Mazda CX-3 2020

Hình 12 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 13

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 13

Mazda CX-3 2020

Hình 13 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 14

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 14

Mazda CX-3 2020

Hình 14 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 15

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 15

Mazda CX-3 2020

Hình 15 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 16

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 16

Mazda CX-3 2020

Hình 16 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 17

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 17

Mazda CX-3 2020

Hình 17 / 217
Soul Red Crystal Metallic

Soul Red Crystal Metallic

Mazda CX-3 2020

Hình 18 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 18

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 18

Mazda CX-3 2020

Hình 19 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 19

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 19

Mazda CX-3 2020

Hình 20 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 20

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 20

Mazda CX-3 2020

Hình 21 / 217
Ceramic Metallic

Ceramic Metallic

Mazda CX-3 2020

Hình 22 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 21

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 21

Mazda CX-3 2020

Hình 23 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 22

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 22

Mazda CX-3 2020

Hình 24 / 217
Deep Crystal Blue Mica

Deep Crystal Blue Mica

Mazda CX-3 2020

Hình 25 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 23

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 23

Mazda CX-3 2020

Hình 26 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 24

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 24

Mazda CX-3 2020

Hình 27 / 217
Eternal Blue Mica

Eternal Blue Mica

Mazda CX-3 2020

Hình 28 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 25

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 25

Mazda CX-3 2020

Hình 29 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 26

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 26

Mazda CX-3 2020

Hình 30 / 217
Jet Black Mica

Jet Black Mica

Mazda CX-3 2020

Hình 31 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 27

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 27

Mazda CX-3 2020

Hình 32 / 217
Machine Grey Metallic

Machine Grey Metallic

Mazda CX-3 2020

Hình 33 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 28

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 28

Mazda CX-3 2020

Hình 34 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 29

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 29

Mazda CX-3 2020

Hình 35 / 217
Snowflake White Pearl Mica

Snowflake White Pearl Mica

Mazda CX-3 2020

Hình 36 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 30

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 30

Mazda CX-3 2020

Hình 37 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 31

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 31

Mazda CX-3 2020

Hình 38 / 217
Titanium Flash Mica

Titanium Flash Mica

Mazda CX-3 2020

Hình 39 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 32

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 32

Mazda CX-3 2020

Hình 40 / 217
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-3 2020

Hình 41 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 33

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 33

Mazda CX-3 2020

Hình 42 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 34

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 34

Mazda CX-3 2020

Hình 43 / 217
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-3 2020

Hình 44 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 35

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 35

Mazda CX-3 2020

Hình 45 / 217
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-3 2020

Hình 46 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 36

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 36

Mazda CX-3 2020

Hình 47 / 217
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-3 2020

Hình 48 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 37

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 37

Mazda CX-3 2020

Hình 49 / 217
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Mazda CX-3 2020

Hình 50 / 217
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Mazda CX-3 2020

Hình 51 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 38

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 38

Mazda CX-3 2020

Hình 52 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 39

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 39

Mazda CX-3 2020

Hình 53 / 217
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Mazda CX-3 2020

Hình 54 / 217
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-3 2020

Hình 55 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 40

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 40

Mazda CX-3 2020

Hình 56 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 41

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 41

Mazda CX-3 2020

Hình 57 / 217
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-3 2020

Hình 58 / 217
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-3 2020

Hình 59 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 42

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 42

Mazda CX-3 2020

Hình 60 / 217
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-3 2020

Hình 61 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 43

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 43

Mazda CX-3 2020

Hình 62 / 217
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-3 2020

Hình 63 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 44

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 44

Mazda CX-3 2020

Hình 64 / 217
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-3 2020

Hình 65 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 45

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 45

Mazda CX-3 2020

Hình 66 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 46

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 46

Mazda CX-3 2020

Hình 67 / 217
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-3 2020

Hình 68 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 47

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 47

Mazda CX-3 2020

Hình 69 / 217
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-3 2020

Hình 70 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 48

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 48

Mazda CX-3 2020

Hình 71 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 49

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 49

Mazda CX-3 2020

Hình 72 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 50

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 50

Mazda CX-3 2020

Hình 73 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 51

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 51

Mazda CX-3 2020

Hình 74 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 52

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 52

Mazda CX-3 2020

Hình 75 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 53

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 53

Mazda CX-3 2020

Hình 76 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 54

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 54

Mazda CX-3 2020

Hình 77 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 55

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 55

Mazda CX-3 2020

Hình 78 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 56

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 56

Mazda CX-3 2020

Hình 79 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 57

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 57

Mazda CX-3 2020

Hình 80 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 58

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 58

Mazda CX-3 2020

Hình 81 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 59

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 59

Mazda CX-3 2020

Hình 82 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 60

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 60

Mazda CX-3 2020

Hình 83 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 61

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 61

Mazda CX-3 2020

Hình 84 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 62

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 62

Mazda CX-3 2020

Hình 85 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 63

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 63

Mazda CX-3 2020

Hình 86 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 64

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 64

Mazda CX-3 2020

Hình 87 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 65

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 65

Mazda CX-3 2020

Hình 88 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 66

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 66

Mazda CX-3 2020

Hình 89 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 67

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 67

Mazda CX-3 2020

Hình 90 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 68

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 68

Mazda CX-3 2020

Hình 91 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 69

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 69

Mazda CX-3 2020

Hình 92 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 70

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 70

Mazda CX-3 2020

Hình 93 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 71

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 71

Mazda CX-3 2020

Hình 94 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 72

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 72

Mazda CX-3 2020

Hình 95 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 73

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 73

Mazda CX-3 2020

Hình 96 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 74

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 74

Mazda CX-3 2020

Hình 97 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 75

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 75

Mazda CX-3 2020

Hình 98 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 76

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 76

Mazda CX-3 2020

Hình 99 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 77

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 77

Mazda CX-3 2020

Hình 100 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 78

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 78

Mazda CX-3 2020

Hình 101 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 79

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 79

Mazda CX-3 2020

Hình 102 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 80

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 80

Mazda CX-3 2020

Hình 103 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 81

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 81

Mazda CX-3 2020

Hình 104 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 82

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 82

Mazda CX-3 2020

Hình 105 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 83

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 83

Mazda CX-3 2020

Hình 106 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 84

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 84

Mazda CX-3 2020

Hình 107 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 85

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 85

Mazda CX-3 2020

Hình 108 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 86

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 86

Mazda CX-3 2020

Hình 109 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 87

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 87

Mazda CX-3 2020

Hình 110 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 88

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 88

Mazda CX-3 2020

Hình 111 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 89

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 89

Mazda CX-3 2020

Hình 112 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 90

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 90

Mazda CX-3 2020

Hình 113 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 91

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 91

Mazda CX-3 2020

Hình 114 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 92

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 92

Mazda CX-3 2020

Hình 115 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 93

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 93

Mazda CX-3 2020

Hình 116 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 94

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 94

Mazda CX-3 2020

Hình 117 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 95

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 95

Mazda CX-3 2020

Hình 118 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 96

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 96

Mazda CX-3 2020

Hình 119 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 97

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 97

Mazda CX-3 2020

Hình 120 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 98

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 98

Mazda CX-3 2020

Hình 121 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 99

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 99

Mazda CX-3 2020

Hình 122 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 100

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 100

Mazda CX-3 2020

Hình 123 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 101

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 101

Mazda CX-3 2020

Hình 124 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 102

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 102

Mazda CX-3 2020

Hình 125 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 103

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 103

Mazda CX-3 2020

Hình 126 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 104

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 104

Mazda CX-3 2020

Hình 127 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 105

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 105

Mazda CX-3 2020

Hình 128 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 106

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 106

Mazda CX-3 2020

Hình 129 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 107

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 107

Mazda CX-3 2020

Hình 130 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 108

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 108

Mazda CX-3 2020

Hình 131 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 109

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 109

Mazda CX-3 2020

Hình 132 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 110

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 110

Mazda CX-3 2020

Hình 133 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 111

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 111

Mazda CX-3 2020

Hình 134 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 112

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 112

Mazda CX-3 2019

Hình 135 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 113

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 113

Mazda CX-3 2019

Hình 136 / 217
Deep Crystal Blue Mica

Deep Crystal Blue Mica

Mazda CX-3 2019

Hình 137 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 114

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 114

Mazda CX-3 2019

Hình 138 / 217
Eternal Blue Mica

Eternal Blue Mica

Mazda CX-3 2019

Hình 139 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 115

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 115

Mazda CX-3 2019

Hình 140 / 217
Ceramic Metallic

Ceramic Metallic

Mazda CX-3 2019

Hình 141 / 217
Jet Black Mica

Jet Black Mica

Mazda CX-3 2019

Hình 142 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 116

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 116

Mazda CX-3 2019

Hình 143 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 117

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 117

Mazda CX-3 2019

Hình 144 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 118

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 118

Mazda CX-3 2019

Hình 145 / 217
Machine Gray Metallic

Machine Gray Metallic

Mazda CX-3 2019

Hình 146 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 119

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 119

Mazda CX-3 2019

Hình 147 / 217
Snowflake White Pearl Mica

Snowflake White Pearl Mica

Mazda CX-3 2019

Hình 148 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 120

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 120

Mazda CX-3 2019

Hình 149 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 121

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 121

Mazda CX-3 2019

Hình 150 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 122

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 122

Mazda CX-3 2019

Hình 151 / 217
Soul Red Metallic

Soul Red Metallic

Mazda CX-3 2019

Hình 152 / 217
Titanium Flash Mica

Titanium Flash Mica

Mazda CX-3 2019

Hình 153 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 123

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 123

Mazda CX-3 2019

Hình 154 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 124

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 124

Mazda CX-3 2019

Hình 155 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 125

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 125

Mazda CX-3 2019

Hình 156 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 126

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 126

Mazda CX-3 2019

Hình 157 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 127

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 127

Mazda CX-3 2019

Hình 158 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 128

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 128

Mazda CX-3 2019

Hình 159 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 129

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 129

Mazda CX-3 2019

Hình 160 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 130

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 130

Mazda CX-3 2019

Hình 161 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 131

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 131

Mazda CX-3 2019

Hình 162 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 132

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 132

Mazda CX-3 2019

Hình 163 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 133

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 133

Mazda CX-3 2019

Hình 164 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 134

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 134

Mazda CX-3 2019

Hình 165 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 135

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 135

Mazda CX-3 2019

Hình 166 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 136

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 136

Mazda CX-3 2019

Hình 167 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 137

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 137

Mazda CX-3 2019

Hình 168 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 138

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 138

Mazda CX-3 2019

Hình 169 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 139

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 139

Mazda CX-3 2019

Hình 170 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 140

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 140

Mazda CX-3 2019

Hình 171 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 141

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 141

Mazda CX-3 2019

Hình 172 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 142

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 142

Mazda CX-3 2019

Hình 173 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 143

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 143

Mazda CX-3 2019

Hình 174 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 144

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 144

Mazda CX-3 2019

Hình 175 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 145

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 145

Mazda CX-3 2019

Hình 176 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 146

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 146

Mazda CX-3 2019

Hình 177 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 147

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 147

Mazda CX-3 2019

Hình 178 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 148

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 148

Mazda CX-3 2019

Hình 179 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 149

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 149

Mazda CX-3 2019

Hình 180 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 150

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 150

Mazda CX-3 2019

Hình 181 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 151

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 151

Mazda CX-3 2019

Hình 182 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 152

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 152

Mazda CX-3 2019

Hình 183 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 153

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 153

Mazda CX-3 2019

Hình 184 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 154

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 154

Mazda CX-3 2019

Hình 185 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 155

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 155

Mazda CX-3 2019

Hình 186 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 156

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 156

Mazda CX-3 2019

Hình 187 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 157

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 157

Mazda CX-3 2019

Hình 188 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 158

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 158

Mazda CX-3 2019

Hình 189 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 159

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 159

Mazda CX-3 2019

Hình 190 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 160

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 160

Mazda CX-3 2019

Hình 191 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 161

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 161

Mazda CX-3 2019

Hình 192 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 162

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 162

Mazda CX-3 2019

Hình 193 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 163

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 163

Mazda CX-3 2019

Hình 194 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 164

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 164

Mazda CX-3 2019

Hình 195 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 165

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 165

Mazda CX-3 2019

Hình 196 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 166

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 166

Mazda CX-3 2019

Hình 197 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 167

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 167

Mazda CX-3 2019

Hình 198 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 168

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 168

Mazda CX-3 2019

Hình 199 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 169

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 169

Mazda CX-3 2019

Hình 200 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 170

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 170

Mazda CX-3 2019

Hình 201 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 171

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 171

Mazda CX-3 2019

Hình 202 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 172

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 172

Mazda CX-3 2019

Hình 203 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 173

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 173

Mazda CX-3 2019

Hình 204 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 174

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 174

Mazda CX-3 2019

Hình 205 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 175

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 175

Mazda CX-3 2019

Hình 206 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 176

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 176

Mazda CX-3 2019

Hình 207 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 177

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 177

Mazda CX-3 2019

Hình 208 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 178

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 178

Mazda CX-3 2019

Hình 209 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 179

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 179

Mazda CX-3 2019

Hình 210 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 180

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 180

Mazda CX-3 2019

Hình 211 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 181

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 181

Mazda CX-3 2019

Hình 212 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 182

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 182

Mazda CX-3 2019

Hình 213 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 183

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 183

Mazda CX-3 2019

Hình 214 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 184

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 184

Mazda CX-3 2019

Hình 215 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 185

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 185

Mazda CX-3 2019

Hình 216 / 217
Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 186

Hình ảnh Mazda CX-3 2019 hình 186

Mazda CX-3 2019

Hình 217 / 217

Bài viết về Mazda CX-3

Loạt xe bình dân mới ra mắt 2021: Toyota Vios và Mitsubishi Attrage làm nóng thị trường xe
Những mẫu xe mới ra mắt hoặc được nâng cấp như: MG ZS, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Hyundai Santa Fe, Ford Ranger, Mazda CX-3, Mazda CX-30 thuộc những mẫu xe khuấy động thị trường ô...
Blog xe 11 thg 7, 2021
Mazda CX-3 và CX-30 ra mắt giá bán từ 629tr đến 839 triệu đồng
Mazda CX-3 và CX-30 ra mắt đồng loạt tại Việt Nam và sẽ tham chiến ở 2 phân khúc giá bán khác nhau với đối tượng khách hàng đa dạng.
Blog xe 20 thg 4, 2021
Mazda CX-30 về Việt Nam, cạnh tranh với Toyota Corolla Cross
Mazda CX-30 được xem là một phiên bản gầm cao của Mazda3, xếp dưới CX-5, có thể cạnh tranh với Toyota Corolla Cross ở tầm giá khoảng 800 triệu đồng.
Blog xe 14 thg 4, 2021

Các phiên bản của Mazda CX-3

Mazda CX-3 1.5L Deluxe

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

709.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Mazda CX-3

Những câu hỏi thường gặp về Mazda CX-3

Giá lăn bánh của Mazda CX-3 2021 là bao nhiêu?
Giá CX-3 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 794 triệu cho bản 1.5L Deluxe. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua CX-3 hay Kona xe nào tốt hơn?
Giá CX-3 niêm yết bắt đầu từ 709 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1499 cc. Trong khi giá Kona bắt đầu từ 636 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1999 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mazda CX-3 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Mazda CX-3 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Soul Red Crystal Metallic, Ceramic Metallic, Deep Crystal Blue Mica, Eternal Blue Mica, Jet Black Mica, Machine Grey Metallic, Snowflake White Pearl Mica, Titanium Flash Mica, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mazda CX-3 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mazda CX-3 là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Mazda CX-3 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mazda CX-3 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: CX-3 1.5L Deluxe (Xăng).
Đối thủ của Mazda CX-3 là dòng xe nào?
Mazda CX-3 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng B gồm: Hyundai Kona, Honda HR-V, Kia Seltos, Toyota C-HR, Peugeot 2008.

Xem thêm câu hỏi về Mazda CX-3

MAZDA ĐANG BÁN

Màu xe Mazda CX-3

Mazda CX-3 2020 Màu Soul Red Crystal MetallicMazda CX-3 2020 Màu Ceramic MetallicMazda CX-3 2020 Màu Deep Crystal Blue MicaMazda CX-3 2020 Màu Eternal Blue MicaMazda CX-3 2020 Màu Jet Black Mica
Màu Soul Red Crystal Metallic

Mua xe Mazda CX-3 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mazda CX-3 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

14.066.458 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Mazda CX-3?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mazda

Nổi bật
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • CX-8
  999 triệu - 1 tỷ 399
 • CX-30
  839 triệu - 899 triệu
Sắp ra mắt
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • CX-30
  839 triệu - 899 triệu
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • MX-30
  Đang cập nhật giá