Hình ảnh Mazda CX-3 2021

Mazda CX-3 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Mazda CX-3 mới nhất. Xe CX-3 có 134 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Mazda CX-3 có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 1

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 1

Mazda CX-3 2020

Hình 1 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 2

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 2

Mazda CX-3 2020

Hình 2 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 3

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 3

Mazda CX-3 2020

Hình 3 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 4

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 4

Mazda CX-3 2020

Hình 4 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 5

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 5

Mazda CX-3 2020

Hình 5 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 6

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 6

Mazda CX-3 2020

Hình 6 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 7

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 7

Mazda CX-3 2020

Hình 7 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 8

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 8

Mazda CX-3 2020

Hình 8 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 9

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 9

Mazda CX-3 2020

Hình 9 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 10

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 10

Mazda CX-3 2020

Hình 10 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 11

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 11

Mazda CX-3 2020

Hình 11 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 12

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 12

Mazda CX-3 2020

Hình 12 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 13

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 13

Mazda CX-3 2020

Hình 13 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 14

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 14

Mazda CX-3 2020

Hình 14 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 15

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 15

Mazda CX-3 2020

Hình 15 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 16

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 16

Mazda CX-3 2020

Hình 16 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 17

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 17

Mazda CX-3 2020

Hình 17 / 134
Soul Red Crystal Metallic

Soul Red Crystal Metallic

Mazda CX-3 2020

Hình 18 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 18

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 18

Mazda CX-3 2020

Hình 19 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 19

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 19

Mazda CX-3 2020

Hình 20 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 20

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 20

Mazda CX-3 2020

Hình 21 / 134
Ceramic Metallic

Ceramic Metallic

Mazda CX-3 2020

Hình 22 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 21

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 21

Mazda CX-3 2020

Hình 23 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 22

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 22

Mazda CX-3 2020

Hình 24 / 134
Deep Crystal Blue Mica

Deep Crystal Blue Mica

Mazda CX-3 2020

Hình 25 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 23

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 23

Mazda CX-3 2020

Hình 26 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 24

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 24

Mazda CX-3 2020

Hình 27 / 134
Eternal Blue Mica

Eternal Blue Mica

Mazda CX-3 2020

Hình 28 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 25

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 25

Mazda CX-3 2020

Hình 29 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 26

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 26

Mazda CX-3 2020

Hình 30 / 134
Jet Black Mica

Jet Black Mica

Mazda CX-3 2020

Hình 31 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 27

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 27

Mazda CX-3 2020

Hình 32 / 134
Machine Grey Metallic

Machine Grey Metallic

Mazda CX-3 2020

Hình 33 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 28

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 28

Mazda CX-3 2020

Hình 34 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 29

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 29

Mazda CX-3 2020

Hình 35 / 134
Snowflake White Pearl Mica

Snowflake White Pearl Mica

Mazda CX-3 2020

Hình 36 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 30

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 30

Mazda CX-3 2020

Hình 37 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 31

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 31

Mazda CX-3 2020

Hình 38 / 134
Titanium Flash Mica

Titanium Flash Mica

Mazda CX-3 2020

Hình 39 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 32

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 32

Mazda CX-3 2020

Hình 40 / 134
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-3 2020

Hình 41 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 33

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 33

Mazda CX-3 2020

Hình 42 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 34

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 34

Mazda CX-3 2020

Hình 43 / 134
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-3 2020

Hình 44 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 35

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 35

Mazda CX-3 2020

Hình 45 / 134
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-3 2020

Hình 46 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 36

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 36

Mazda CX-3 2020

Hình 47 / 134
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-3 2020

Hình 48 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 37

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 37

Mazda CX-3 2020

Hình 49 / 134
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Mazda CX-3 2020

Hình 50 / 134
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Mazda CX-3 2020

Hình 51 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 38

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 38

Mazda CX-3 2020

Hình 52 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 39

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 39

Mazda CX-3 2020

Hình 53 / 134
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Mazda CX-3 2020

Hình 54 / 134
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-3 2020

Hình 55 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 40

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 40

Mazda CX-3 2020

Hình 56 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 41

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 41

Mazda CX-3 2020

Hình 57 / 134
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-3 2020

Hình 58 / 134
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-3 2020

Hình 59 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 42

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 42

Mazda CX-3 2020

Hình 60 / 134
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-3 2020

Hình 61 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 43

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 43

Mazda CX-3 2020

Hình 62 / 134
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-3 2020

Hình 63 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 44

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 44

Mazda CX-3 2020

Hình 64 / 134
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-3 2020

Hình 65 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 45

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 45

Mazda CX-3 2020

Hình 66 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 46

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 46

Mazda CX-3 2020

Hình 67 / 134
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-3 2020

Hình 68 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 47

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 47

Mazda CX-3 2020

Hình 69 / 134
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-3 2020

Hình 70 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 48

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 48

Mazda CX-3 2020

Hình 71 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 49

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 49

Mazda CX-3 2020

Hình 72 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 50

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 50

Mazda CX-3 2020

Hình 73 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 51

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 51

Mazda CX-3 2020

Hình 74 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 52

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 52

Mazda CX-3 2020

Hình 75 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 53

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 53

Mazda CX-3 2020

Hình 76 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 54

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 54

Mazda CX-3 2020

Hình 77 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 55

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 55

Mazda CX-3 2020

Hình 78 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 56

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 56

Mazda CX-3 2020

Hình 79 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 57

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 57

Mazda CX-3 2020

Hình 80 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 58

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 58

Mazda CX-3 2020

Hình 81 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 59

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 59

Mazda CX-3 2020

Hình 82 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 60

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 60

Mazda CX-3 2020

Hình 83 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 61

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 61

Mazda CX-3 2020

Hình 84 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 62

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 62

Mazda CX-3 2020

Hình 85 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 63

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 63

Mazda CX-3 2020

Hình 86 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 64

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 64

Mazda CX-3 2020

Hình 87 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 65

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 65

Mazda CX-3 2020

Hình 88 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 66

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 66

Mazda CX-3 2020

Hình 89 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 67

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 67

Mazda CX-3 2020

Hình 90 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 68

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 68

Mazda CX-3 2020

Hình 91 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 69

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 69

Mazda CX-3 2020

Hình 92 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 70

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 70

Mazda CX-3 2020

Hình 93 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 71

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 71

Mazda CX-3 2020

Hình 94 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 72

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 72

Mazda CX-3 2020

Hình 95 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 73

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 73

Mazda CX-3 2020

Hình 96 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 74

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 74

Mazda CX-3 2020

Hình 97 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 75

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 75

Mazda CX-3 2020

Hình 98 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 76

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 76

Mazda CX-3 2020

Hình 99 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 77

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 77

Mazda CX-3 2020

Hình 100 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 78

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 78

Mazda CX-3 2020

Hình 101 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 79

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 79

Mazda CX-3 2020

Hình 102 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 80

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 80

Mazda CX-3 2020

Hình 103 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 81

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 81

Mazda CX-3 2020

Hình 104 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 82

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 82

Mazda CX-3 2020

Hình 105 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 83

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 83

Mazda CX-3 2020

Hình 106 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 84

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 84

Mazda CX-3 2020

Hình 107 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 85

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 85

Mazda CX-3 2020

Hình 108 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 86

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 86

Mazda CX-3 2020

Hình 109 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 87

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 87

Mazda CX-3 2020

Hình 110 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 88

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 88

Mazda CX-3 2020

Hình 111 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 89

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 89

Mazda CX-3 2020

Hình 112 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 90

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 90

Mazda CX-3 2020

Hình 113 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 91

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 91

Mazda CX-3 2020

Hình 114 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 92

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 92

Mazda CX-3 2020

Hình 115 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 93

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 93

Mazda CX-3 2020

Hình 116 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 94

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 94

Mazda CX-3 2020

Hình 117 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 95

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 95

Mazda CX-3 2020

Hình 118 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 96

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 96

Mazda CX-3 2020

Hình 119 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 97

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 97

Mazda CX-3 2020

Hình 120 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 98

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 98

Mazda CX-3 2020

Hình 121 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 99

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 99

Mazda CX-3 2020

Hình 122 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 100

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 100

Mazda CX-3 2020

Hình 123 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 101

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 101

Mazda CX-3 2020

Hình 124 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 102

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 102

Mazda CX-3 2020

Hình 125 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 103

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 103

Mazda CX-3 2020

Hình 126 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 104

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 104

Mazda CX-3 2020

Hình 127 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 105

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 105

Mazda CX-3 2020

Hình 128 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 106

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 106

Mazda CX-3 2020

Hình 129 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 107

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 107

Mazda CX-3 2020

Hình 130 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 108

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 108

Mazda CX-3 2020

Hình 131 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 109

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 109

Mazda CX-3 2020

Hình 132 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 110

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 110

Mazda CX-3 2020

Hình 133 / 134
Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 111

Hình ảnh Mazda CX-3 2020 hình 111

Mazda CX-3 2020

Hình 134 / 134

Các phiên bản của Mazda CX-3

Mazda CX-3 Sport AWD

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Mazda CX-3 Sport

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Mazda CX-3

Những câu hỏi thường gặp về Mazda CX-3

Mazda CX-3 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Mazda CX-3 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Soul Red Crystal Metallic, Ceramic Metallic, Deep Crystal Blue Mica, Eternal Blue Mica, Jet Black Mica, Machine Grey Metallic, Snowflake White Pearl Mica, Titanium Flash Mica, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mazda CX-3 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mazda CX-3 là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Mazda CX-3 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mazda CX-3 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: CX-3 Sport AWD (Xăng) & CX-3 Sport (Xăng).
Đối thủ của Mazda CX-3 là dòng xe nào?
Mazda CX-3 có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng B gồm: Hyundai Kona, Honda HR-V, Toyota C-HR, Chevrolet Trax, Ford EcoSport, Renault Captur.

Xem thêm câu hỏi về Mazda CX-3

MAZDA ĐANG BÁN

Màu xe Mazda CX-3

Mazda CX-3 2020 Màu Soul Red Crystal MetallicMazda CX-3 2020 Màu Ceramic MetallicMazda CX-3 2020 Màu Deep Crystal Blue MicaMazda CX-3 2020 Màu Eternal Blue MicaMazda CX-3 2020 Màu Jet Black Mica
Màu Soul Red Crystal Metallic

Mua xe Mazda CX-3 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mazda CX-3 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Mazda CX-3?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mazda

Nổi bật
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda2
  509 triệu - 649 triệu
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • CX-8
  999 triệu - 1 tỷ 399
Sắp ra mắt
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • CX-30
  750 triệu - 880 triệu
 • MX-30
  Đang cập nhật giá