Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2021

Mazda CX-3 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 709.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 1

Mazda CX-3 2020

Hình 1 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 2

Mazda CX-3 2020

Hình 2 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 3

Mazda CX-3 2020

Hình 3 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 4

Mazda CX-3 2020

Hình 4 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 5

Mazda CX-3 2020

Hình 5 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 6

Mazda CX-3 2020

Hình 6 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 7

Mazda CX-3 2020

Hình 7 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 8

Mazda CX-3 2020

Hình 8 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 9

Mazda CX-3 2020

Hình 9 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 10

Mazda CX-3 2020

Hình 10 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 11

Mazda CX-3 2020

Hình 11 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 12

Mazda CX-3 2020

Hình 12 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 13

Mazda CX-3 2020

Hình 13 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 14

Mazda CX-3 2020

Hình 14 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 15

Mazda CX-3 2020

Hình 15 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 16

Mazda CX-3 2020

Hình 16 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 17

Mazda CX-3 2020

Hình 17 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 18

Mazda CX-3 2020

Hình 18 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 19

Mazda CX-3 2020

Hình 19 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 20

Mazda CX-3 2020

Hình 20 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 21

Mazda CX-3 2020

Hình 21 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 22

Mazda CX-3 2020

Hình 22 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 23

Mazda CX-3 2020

Hình 23 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 24

Mazda CX-3 2020

Hình 24 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 25

Mazda CX-3 2020

Hình 25 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 26

Mazda CX-3 2020

Hình 26 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 27

Mazda CX-3 2020

Hình 27 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 28

Mazda CX-3 2020

Hình 28 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 29

Mazda CX-3 2020

Hình 29 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 30

Mazda CX-3 2020

Hình 30 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 31

Mazda CX-3 2020

Hình 31 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 32

Mazda CX-3 2020

Hình 32 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 33

Mazda CX-3 2020

Hình 33 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 34

Mazda CX-3 2020

Hình 34 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 35

Mazda CX-3 2020

Hình 35 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 36

Mazda CX-3 2020

Hình 36 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 37

Mazda CX-3 2020

Hình 37 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 38

Mazda CX-3 2020

Hình 38 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 39

Mazda CX-3 2020

Hình 39 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 40

Mazda CX-3 2020

Hình 40 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 41

Mazda CX-3 2020

Hình 41 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 42

Mazda CX-3 2020

Hình 42 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 43

Mazda CX-3 2020

Hình 43 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 44

Mazda CX-3 2020

Hình 44 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 45

Mazda CX-3 2020

Hình 45 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 46

Mazda CX-3 2020

Hình 46 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 47

Mazda CX-3 2020

Hình 47 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 48

Mazda CX-3 2020

Hình 48 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 49

Mazda CX-3 2020

Hình 49 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 50

Mazda CX-3 2020

Hình 50 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 51

Mazda CX-3 2020

Hình 51 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 52

Mazda CX-3 2020

Hình 52 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 53

Mazda CX-3 2020

Hình 53 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 54

Mazda CX-3 2020

Hình 54 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 55

Mazda CX-3 2020

Hình 55 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 56

Mazda CX-3 2020

Hình 56 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 57

Mazda CX-3 2020

Hình 57 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 58

Mazda CX-3 2020

Hình 58 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 59

Mazda CX-3 2020

Hình 59 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 60

Mazda CX-3 2020

Hình 60 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 61

Mazda CX-3 2020

Hình 61 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 62

Mazda CX-3 2020

Hình 62 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 63

Mazda CX-3 2020

Hình 63 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 64

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 64

Mazda CX-3 2020

Hình 64 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 65

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 65

Mazda CX-3 2020

Hình 65 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 66

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 66

Mazda CX-3 2020

Hình 66 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 67

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 67

Mazda CX-3 2020

Hình 67 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 68

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 68

Mazda CX-3 2020

Hình 68 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 69

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 69

Mazda CX-3 2020

Hình 69 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 70

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 70

Mazda CX-3 2020

Hình 70 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 71

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 71

Mazda CX-3 2020

Hình 71 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 72

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 72

Mazda CX-3 2020

Hình 72 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 73

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 73

Mazda CX-3 2020

Hình 73 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 74

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 74

Mazda CX-3 2020

Hình 74 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 75

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 75

Mazda CX-3 2020

Hình 75 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 76

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 76

Mazda CX-3 2020

Hình 76 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 77

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 77

Mazda CX-3 2020

Hình 77 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 78

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 78

Mazda CX-3 2020

Hình 78 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 79

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 79

Mazda CX-3 2020

Hình 79 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 80

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 80

Mazda CX-3 2020

Hình 80 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 81

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 81

Mazda CX-3 2020

Hình 81 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 82

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 82

Mazda CX-3 2020

Hình 82 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 83

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 83

Mazda CX-3 2020

Hình 83 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 84

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 84

Mazda CX-3 2020

Hình 84 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 85

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 85

Mazda CX-3 2020

Hình 85 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 86

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 86

Mazda CX-3 2020

Hình 86 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 87

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 87

Mazda CX-3 2020

Hình 87 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 88

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 88

Mazda CX-3 2020

Hình 88 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 89

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 89

Mazda CX-3 2020

Hình 89 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 90

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 90

Mazda CX-3 2020

Hình 90 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 91

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 91

Mazda CX-3 2020

Hình 91 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 92

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 92

Mazda CX-3 2020

Hình 92 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 93

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 93

Mazda CX-3 2020

Hình 93 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 94

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 94

Mazda CX-3 2020

Hình 94 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 95

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2020 hình 95

Mazda CX-3 2020

Hình 95 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 96

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 96

Mazda CX-3 2019

Hình 96 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 97

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 97

Mazda CX-3 2019

Hình 97 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 98

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 98

Mazda CX-3 2019

Hình 98 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 99

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 99

Mazda CX-3 2019

Hình 99 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 100

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 100

Mazda CX-3 2019

Hình 100 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 101

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 101

Mazda CX-3 2019

Hình 101 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 102

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 102

Mazda CX-3 2019

Hình 102 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 103

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 103

Mazda CX-3 2019

Hình 103 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 104

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 104

Mazda CX-3 2019

Hình 104 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 105

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 105

Mazda CX-3 2019

Hình 105 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 106

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 106

Mazda CX-3 2019

Hình 106 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 107

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 107

Mazda CX-3 2019

Hình 107 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 108

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 108

Mazda CX-3 2019

Hình 108 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 109

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 109

Mazda CX-3 2019

Hình 109 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 110

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 110

Mazda CX-3 2019

Hình 110 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 111

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 111

Mazda CX-3 2019

Hình 111 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 112

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 112

Mazda CX-3 2019

Hình 112 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 113

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 113

Mazda CX-3 2019

Hình 113 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 114

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 114

Mazda CX-3 2019

Hình 114 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 115

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 115

Mazda CX-3 2019

Hình 115 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 116

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 116

Mazda CX-3 2019

Hình 116 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 117

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 117

Mazda CX-3 2019

Hình 117 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 118

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 118

Mazda CX-3 2019

Hình 118 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 119

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 119

Mazda CX-3 2019

Hình 119 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 120

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 120

Mazda CX-3 2019

Hình 120 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 121

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 121

Mazda CX-3 2019

Hình 121 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 122

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 122

Mazda CX-3 2019

Hình 122 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 123

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 123

Mazda CX-3 2019

Hình 123 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 124

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 124

Mazda CX-3 2019

Hình 124 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 125

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 125

Mazda CX-3 2019

Hình 125 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 126

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 126

Mazda CX-3 2019

Hình 126 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 127

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 127

Mazda CX-3 2019

Hình 127 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 128

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 128

Mazda CX-3 2019

Hình 128 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 129

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 129

Mazda CX-3 2019

Hình 129 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 130

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 130

Mazda CX-3 2019

Hình 130 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 131

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 131

Mazda CX-3 2019

Hình 131 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 132

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 132

Mazda CX-3 2019

Hình 132 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 133

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 133

Mazda CX-3 2019

Hình 133 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 134

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 134

Mazda CX-3 2019

Hình 134 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 135

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 135

Mazda CX-3 2019

Hình 135 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 136

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 136

Mazda CX-3 2019

Hình 136 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 137

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 137

Mazda CX-3 2019

Hình 137 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 138

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 138

Mazda CX-3 2019

Hình 138 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 139

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 139

Mazda CX-3 2019

Hình 139 / 140
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 140

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-3 2019 hình 140

Mazda CX-3 2019

Hình 140 / 140

Bài viết về Mazda CX-3

Loạt xe bình dân mới ra mắt 2021: Toyota Vios và Mitsubishi Attrage làm nóng thị trường xe
Những mẫu xe mới ra mắt hoặc được nâng cấp như: MG ZS, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Hyundai Santa Fe, Ford Ranger, Mazda CX-3, Mazda CX-30 thuộc những mẫu xe khuấy động thị trường ô...
Blog xe 11 thg 7, 2021
Mazda CX-3 và CX-30 ra mắt giá bán từ 629tr đến 839 triệu đồng
Mazda CX-3 và CX-30 ra mắt đồng loạt tại Việt Nam và sẽ tham chiến ở 2 phân khúc giá bán khác nhau với đối tượng khách hàng đa dạng.
Blog xe 20 thg 4, 2021
Mazda CX-30 về Việt Nam, cạnh tranh với Toyota Corolla Cross
Mazda CX-30 được xem là một phiên bản gầm cao của Mazda3, xếp dưới CX-5, có thể cạnh tranh với Toyota Corolla Cross ở tầm giá khoảng 800 triệu đồng.
Blog xe 14 thg 4, 2021

Các phiên bản của Mazda CX-3

Mazda CX-3 1.5L Deluxe

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

709.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Mazda CX-3

Những câu hỏi thường gặp về Mazda CX-3

Giá lăn bánh của Mazda CX-3 2021 là bao nhiêu?
Giá CX-3 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 794 triệu cho bản 1.5L Deluxe. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua CX-3 hay Kona xe nào tốt hơn?
Giá CX-3 niêm yết bắt đầu từ 709 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1499 cc. Trong khi giá Kona bắt đầu từ 636 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1999 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mazda CX-3 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Mazda CX-3 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Soul Red Crystal Metallic, Ceramic Metallic, Deep Crystal Blue Mica, Eternal Blue Mica, Jet Black Mica, Machine Grey Metallic, Snowflake White Pearl Mica, Titanium Flash Mica, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mazda CX-3 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mazda CX-3 là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Mazda CX-3 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mazda CX-3 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: CX-3 1.5L Deluxe (Xăng).
Đối thủ của Mazda CX-3 là dòng xe nào?
Mazda CX-3 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng B gồm: Hyundai Kona, Honda HR-V, Kia Seltos, Toyota C-HR, Peugeot 2008.

Xem thêm câu hỏi về Mazda CX-3

Màu xe Mazda CX-3

Mazda CX-3 2020 Màu Soul Red Crystal MetallicMazda CX-3 2020 Màu Ceramic MetallicMazda CX-3 2020 Màu Deep Crystal Blue MicaMazda CX-3 2020 Màu Eternal Blue MicaMazda CX-3 2020 Màu Jet Black Mica
Màu Soul Red Crystal Metallic

Mua xe Mazda CX-3 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mazda CX-3 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

14.066.458 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Mazda CX-3?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mazda

Nổi bật
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda2
  509 triệu - 649 triệu
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • CX-30
  839 triệu - 899 triệu
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
Sắp ra mắt
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • CX-30
  839 triệu - 899 triệu
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • MX-30
  Đang cập nhật giá