Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2021

Mazda CX-3 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 709.000.000 đ
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 1

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 1

Mazda CX-3 2020

Hình 1 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 2

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 2

Mazda CX-3 2020

Hình 2 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 3

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 3

Mazda CX-3 2020

Hình 3 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 4

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 4

Mazda CX-3 2020

Hình 4 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 5

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 5

Mazda CX-3 2020

Hình 5 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 6

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 6

Mazda CX-3 2020

Hình 6 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 7

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 7

Mazda CX-3 2020

Hình 7 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 8

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 8

Mazda CX-3 2020

Hình 8 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 9

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 9

Mazda CX-3 2020

Hình 9 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 10

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 10

Mazda CX-3 2020

Hình 10 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 11

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 11

Mazda CX-3 2020

Hình 11 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 12

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 12

Mazda CX-3 2020

Hình 12 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 13

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 13

Mazda CX-3 2020

Hình 13 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 14

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 14

Mazda CX-3 2020

Hình 14 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 15

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 15

Mazda CX-3 2020

Hình 15 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 16

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2020 hình 16

Mazda CX-3 2020

Hình 16 / 61
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-3 2020

Hình 17 / 61
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-3 2020

Hình 18 / 61
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-3 2020

Hình 19 / 61
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-3 2020

Hình 20 / 61
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Mazda CX-3 2020

Hình 21 / 61
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Mazda CX-3 2020

Hình 22 / 61
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Mazda CX-3 2020

Hình 23 / 61
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-3 2020

Hình 24 / 61
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-3 2020

Hình 25 / 61
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-3 2020

Hình 26 / 61
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-3 2020

Hình 27 / 61
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-3 2020

Hình 28 / 61
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-3 2020

Hình 29 / 61
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-3 2020

Hình 30 / 61
Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-3 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-3 2020

Hình 31 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 17

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 17

Mazda CX-3 2019

Hình 32 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 18

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 18

Mazda CX-3 2019

Hình 33 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 19

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 19

Mazda CX-3 2019

Hình 34 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 20

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 20

Mazda CX-3 2019

Hình 35 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 21

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 21

Mazda CX-3 2019

Hình 36 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 22

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 22

Mazda CX-3 2019

Hình 37 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 23

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 23

Mazda CX-3 2019

Hình 38 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 24

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 24

Mazda CX-3 2019

Hình 39 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 25

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 25

Mazda CX-3 2019

Hình 40 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 26

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 26

Mazda CX-3 2019

Hình 41 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 27

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 27

Mazda CX-3 2019

Hình 42 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 28

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 28

Mazda CX-3 2019

Hình 43 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 29

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 29

Mazda CX-3 2019

Hình 44 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 30

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 30

Mazda CX-3 2019

Hình 45 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 31

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 31

Mazda CX-3 2019

Hình 46 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 32

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 32

Mazda CX-3 2019

Hình 47 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 33

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 33

Mazda CX-3 2019

Hình 48 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 34

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 34

Mazda CX-3 2019

Hình 49 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 35

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 35

Mazda CX-3 2019

Hình 50 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 36

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 36

Mazda CX-3 2019

Hình 51 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 37

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 37

Mazda CX-3 2019

Hình 52 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 38

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 38

Mazda CX-3 2019

Hình 53 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 39

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 39

Mazda CX-3 2019

Hình 54 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 40

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 40

Mazda CX-3 2019

Hình 55 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 41

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 41

Mazda CX-3 2019

Hình 56 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 42

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 42

Mazda CX-3 2019

Hình 57 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 43

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 43

Mazda CX-3 2019

Hình 58 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 44

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 44

Mazda CX-3 2019

Hình 59 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 45

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 45

Mazda CX-3 2019

Hình 60 / 61
Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 46

Hình ảnh nội thất Mazda CX-3 2019 hình 46

Mazda CX-3 2019

Hình 61 / 61

Bài viết về Mazda CX-3

Loạt xe bình dân mới ra mắt 2021: Toyota Vios và Mitsubishi Attrage làm nóng thị trường xe
Những mẫu xe mới ra mắt hoặc được nâng cấp như: MG ZS, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Hyundai Santa Fe, Ford Ranger, Mazda CX-3, Mazda CX-30 thuộc những mẫu xe khuấy động thị trường ô...
Blog xe 11 thg 7, 2021
Mazda CX-3 và CX-30 ra mắt giá bán từ 629tr đến 839 triệu đồng
Mazda CX-3 và CX-30 ra mắt đồng loạt tại Việt Nam và sẽ tham chiến ở 2 phân khúc giá bán khác nhau với đối tượng khách hàng đa dạng.
Blog xe 20 thg 4, 2021
Mazda CX-30 về Việt Nam, cạnh tranh với Toyota Corolla Cross
Mazda CX-30 được xem là một phiên bản gầm cao của Mazda3, xếp dưới CX-5, có thể cạnh tranh với Toyota Corolla Cross ở tầm giá khoảng 800 triệu đồng.
Blog xe 14 thg 4, 2021

Các phiên bản của Mazda CX-3

Mazda CX-3 1.5L Deluxe

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

709.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Mazda CX-3

Những câu hỏi thường gặp về Mazda CX-3

Giá lăn bánh của Mazda CX-3 2021 là bao nhiêu?
Giá CX-3 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 794 triệu cho bản 1.5L Deluxe. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua CX-3 hay Kona xe nào tốt hơn?
Giá CX-3 niêm yết bắt đầu từ 709 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1499 cc. Trong khi giá Kona bắt đầu từ 636 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1999 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mazda CX-3 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Mazda CX-3 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Soul Red Crystal Metallic, Ceramic Metallic, Deep Crystal Blue Mica, Eternal Blue Mica, Jet Black Mica, Machine Grey Metallic, Snowflake White Pearl Mica, Titanium Flash Mica, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mazda CX-3 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mazda CX-3 là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Mazda CX-3 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mazda CX-3 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: CX-3 1.5L Deluxe (Xăng).
Đối thủ của Mazda CX-3 là dòng xe nào?
Mazda CX-3 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng B gồm: Hyundai Kona, Honda HR-V, Kia Seltos, Toyota C-HR, Peugeot 2008.

Xem thêm câu hỏi về Mazda CX-3

Màu xe Mazda CX-3

Mazda CX-3 2020 Màu Soul Red Crystal MetallicMazda CX-3 2020 Màu Ceramic MetallicMazda CX-3 2020 Màu Deep Crystal Blue MicaMazda CX-3 2020 Màu Eternal Blue MicaMazda CX-3 2020 Màu Jet Black Mica
Màu Soul Red Crystal Metallic

Mua xe Mazda CX-3 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mazda CX-3 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

14.066.458 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Mazda CX-3?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mazda

Nổi bật
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda2
  509 triệu - 649 triệu
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • CX-30
  839 triệu - 899 triệu
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
Sắp ra mắt
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • CX-30
  839 triệu - 899 triệu
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • MX-30
  Đang cập nhật giá