Hình ảnh Mazda CX-30

Mazda CX-30 2021
8.4/10 điểm
Giá bán: 750.000.000 đ - 880.000.000 đ

Xem hình ảnh Mazda CX-30 mới nhất. Xe CX-30 có 68 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Mazda CX-30 có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Mazda CX-30 2021

Hình 1 / 68
Đỏ

Đỏ

Mazda CX-30 2021

Hình 2 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất CX30

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất CX30

Mazda CX-30 2021

Hình 3 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-30 2021

Hình 4 / 68
Nâu

Nâu

Mazda CX-30 2021

Hình 5 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Mazda CX-30 2021

Hình 6 / 68
Grey

Grey

Mazda CX-30 2021

Hình 7 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-30 2021

Hình 8 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Mazda CX-30 2021

Hình 9 / 68
Silver

Silver

Mazda CX-30 2021

Hình 10 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Mazda CX-30 2021

Hình 11 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior

Mazda CX-30 2021

Hình 12 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Mazda CX-30 2021

Hình 13 / 68
Blue

Blue

Mazda CX-30 2021

Hình 14 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Mazda CX-30 2021

Hình 15 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Mazda CX-30 2021

Hình 16 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-30 2021

Hình 17 / 68
Grey Metallic

Grey Metallic

Mazda CX-30 2021

Hình 18 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Mazda CX-30 2021

Hình 19 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-30 2021

Hình 20 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Mazda CX-30 2021

Hình 21 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-30 2021

Hình 22 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Mazda CX-30 2021

Hình 23 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-30 2021

Hình 24 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Mazda CX-30 2021

Hình 25 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-30 2021

Hình 26 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-30 2021

Hình 27 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Mazda CX-30 2021

Hình 28 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Mazda CX-30 2021

Hình 29 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-30 2021

Hình 30 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Mazda CX-30 2021

Hình 31 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-30 2021

Hình 32 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-30 2021

Hình 33 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Mazda CX-30 2021

Hình 34 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-30 2021

Hình 35 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Mazda CX-30 2021

Hình 36 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-30 2021

Hình 37 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Mazda CX-30 2021

Hình 38 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-30 2021

Hình 39 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Mazda CX-30 2021

Hình 40 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-30 2021

Hình 41 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Mazda CX-30 2021

Hình 42 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất Grille

Mazda CX-30 2021

Hình 43 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-30 2021

Hình 44 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Mazda CX-30 2021

Hình 45 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-30 2021

Hình 46 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Mazda CX-30 2021

Hình 47 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-30 2021

Hình 48 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-30 2021

Hình 49 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Mazda CX-30 2021

Hình 50 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Mazda CX-30 2021

Hình 51 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-30 2021

Hình 52 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-30 2021

Hình 53 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-30 2021

Hình 54 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-30 2021

Hình 55 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-30 2021

Hình 56 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-30 2021

Hình 57 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-30 2021

Hình 58 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-30 2021

Hình 59 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-30 2021

Hình 60 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-30 2021

Hình 61 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Center Stack

Mazda CX-30 2021

Hình 62 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Mazda CX-30 2021

Hình 63 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Mazda CX-30 2021

Hình 64 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Mazda CX-30 2021

Hình 65 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Interior Profile

Mazda CX-30 2021

Hình 66 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-30 2021 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Mazda CX-30 2021

Hình 67 / 68
Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Mazda CX-30 2021 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Mazda CX-30 2021

Hình 68 / 68

Bài viết về Mazda CX-30

Mazda CX-30 2020 thêm phiên bản mới
Tại thị trường xe Malaysia bổ sung phiên bản Mazda CX-30 2020 2.0G High AWD, có giá 947 triệu đồng.
Thị trường 15 thg 5, 2020
Mazda CX-30 ra mắt tại Việt nam có lợi thế nào để cạnh tranh với Hyundai KONA và Honda HR-V
Mazda Việt Nam đã chính thức ra mắt Mazda CX-30 tại Malaysia, nằm giữa CX-3 và CX-5 trong dòng sản phẩm SUV của công ty. Như đã báo cáo trước đây, khách hàng sẽ có...
Thị trường 6 thg 5, 2020

Các phiên bản của Mazda CX-30

Mazda CX-30 Premium

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

750.000.000 VND

Mazda CX-30 2.5 Deluxe

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

880.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Mazda CX-30

Nissan X-Trail
800 triệu - 1 tỷ 113 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Mazda CX-30 khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Mazda CX-30 có giá niêm yết khoảng 750 triệu - 880 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản Premium là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Mazda CX-30 2021 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Mazda CX-30 2021 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Đỏ, Nâu, Grey, Silver, Blue, Grey Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Mazda CX-30 là xe 5 chỗ?
A.
Mazda CX-30 là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Mazda CX-30 2021 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Mazda CX-30 2021 có khoảng 2 phiên bản như CX-30 Premium (Xăng) & CX-30 2.5 Deluxe (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 750 triệu cho bản CX-30 Premium. Xem thêm
Q. Đối thủ của Mazda CX-30 là dòng xe nào?
A.
Có 2 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-30 là những dòng xe trong phân khúc C thuộc Hyundai, Nissan như Hyundai Tucson, Nissan X-Trail

Xem thêm câu hỏi về Mazda CX-30

Mua xe ô tô từ đại lý

PEUGEOT 3008 LĂN BÁNH HẤP DẪN - CHỈ CẦN CHI TRƯỚC 199 TRIỆU ĐỒNG
Mua xe từ đại lý
Mitsubishi Xpander CROSS 2020 1.5L AT
Mua xe từ đại lý
670 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mitsubishi Xpander AT 1.5L 2020
Mua xe từ đại lý
620 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 200 4MT 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 039 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 300 GLC 300 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 399 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz E300 AMG 2.0L 2019 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 833 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Mazda CX-30

Mazda CX-30 2021 Màu ĐỏMazda CX-30 2021 Màu NâuMazda CX-30 2021 Màu GreyMazda CX-30 2021 Màu SilverMazda CX-30 2021 Màu Blue
Màu Đỏ

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Mazda

Nổi bật
Sắp ra mắt