Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2023

#1 phân khúc xe crossover hạng c

Tổng doanh số
332 chiếc
Miền Bắc
188 chiếc
Miền Trung
60 chiếc
Miền Nam
84 chiếc
Mazda CX-5 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 899.000.000 đ - 1.149.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 1

Mazda CX-5 2021

Hình 1 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 2

Mazda CX-5 2021

Hình 2 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 3

Mazda CX-5 2021

Hình 3 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 4

Mazda CX-5 2021

Hình 4 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 5

Mazda CX-5 2021

Hình 5 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 6

Mazda CX-5 2021

Hình 6 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 7

Mazda CX-5 2021

Hình 7 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 8

Mazda CX-5 2021

Hình 8 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 9

Mazda CX-5 2021

Hình 9 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 10

Mazda CX-5 2021

Hình 10 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 11

Mazda CX-5 2021

Hình 11 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 12

Mazda CX-5 2021

Hình 12 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 13

Mazda CX-5 2021

Hình 13 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2021 hình 14

Mazda CX-5 2021

Hình 14 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 15

Mazda CX-5 2020

Hình 15 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 16

Mazda CX-5 2020

Hình 16 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 17

Mazda CX-5 2020

Hình 17 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 18

Mazda CX-5 2020

Hình 18 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 19

Mazda CX-5 2020

Hình 19 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 20

Mazda CX-5 2020

Hình 20 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 21

Mazda CX-5 2020

Hình 21 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 22

Mazda CX-5 2020

Hình 22 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 23

Mazda CX-5 2020

Hình 23 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 24

Mazda CX-5 2020

Hình 24 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 25

Mazda CX-5 2020

Hình 25 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 26

Mazda CX-5 2020

Hình 26 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 27

Mazda CX-5 2020

Hình 27 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 28

Mazda CX-5 2020

Hình 28 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 29

Mazda CX-5 2020

Hình 29 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 30

Mazda CX-5 2020

Hình 30 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 31

Mazda CX-5 2020

Hình 31 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 32

Mazda CX-5 2020

Hình 32 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 33

Mazda CX-5 2020

Hình 33 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 34

Mazda CX-5 2020

Hình 34 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 35

Mazda CX-5 2020

Hình 35 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 36

Mazda CX-5 2020

Hình 36 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 37

Mazda CX-5 2020

Hình 37 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 38

Mazda CX-5 2020

Hình 38 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 39

Mazda CX-5 2020

Hình 39 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 40

Mazda CX-5 2020

Hình 40 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 41

Mazda CX-5 2020

Hình 41 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 42

Mazda CX-5 2020

Hình 42 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 43

Mazda CX-5 2020

Hình 43 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 44

Mazda CX-5 2020

Hình 44 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 45

Mazda CX-5 2020

Hình 45 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 46

Mazda CX-5 2020

Hình 46 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 47

Mazda CX-5 2020

Hình 47 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 48

Mazda CX-5 2020

Hình 48 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 49

Mazda CX-5 2020

Hình 49 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 50

Mazda CX-5 2020

Hình 50 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 51

Mazda CX-5 2020

Hình 51 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 52

Mazda CX-5 2020

Hình 52 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 53

Mazda CX-5 2020

Hình 53 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 54

Mazda CX-5 2020

Hình 54 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2020 hình 55

Mazda CX-5 2020

Hình 55 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 56

Mazda CX-5 2019

Hình 56 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 57

Mazda CX-5 2019

Hình 57 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 58

Mazda CX-5 2019

Hình 58 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 59

Mazda CX-5 2019

Hình 59 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 60

Mazda CX-5 2019

Hình 60 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 61

Mazda CX-5 2019

Hình 61 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 62

Mazda CX-5 2019

Hình 62 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 63

Mazda CX-5 2019

Hình 63 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 64

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 64

Mazda CX-5 2019

Hình 64 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 65

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 65

Mazda CX-5 2019

Hình 65 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 66

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 66

Mazda CX-5 2019

Hình 66 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 67

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 67

Mazda CX-5 2019

Hình 67 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 68

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 68

Mazda CX-5 2019

Hình 68 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 69

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 69

Mazda CX-5 2019

Hình 69 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 70

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 70

Mazda CX-5 2019

Hình 70 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 71

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 71

Mazda CX-5 2019

Hình 71 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 72

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 72

Mazda CX-5 2019

Hình 72 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 73

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 73

Mazda CX-5 2019

Hình 73 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 74

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 74

Mazda CX-5 2019

Hình 74 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 75

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 75

Mazda CX-5 2019

Hình 75 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 76

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 76

Mazda CX-5 2019

Hình 76 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 77

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 77

Mazda CX-5 2019

Hình 77 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 78

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 78

Mazda CX-5 2019

Hình 78 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 79

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 79

Mazda CX-5 2019

Hình 79 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 80

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 80

Mazda CX-5 2019

Hình 80 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 81

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 81

Mazda CX-5 2019

Hình 81 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 82

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 82

Mazda CX-5 2019

Hình 82 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 83

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 83

Mazda CX-5 2019

Hình 83 / 84
Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 84

Hình ảnh ngoại thất Mazda CX-5 2019 hình 84

Mazda CX-5 2019

Hình 84 / 84

Bài viết về Mazda CX-5

6 mẫu xe CUV 5 chỗ đáng mua nhất tại Việt Nam
Trong phân khúc xe CUV 5 chỗ được nhiều khách hàng Việt quan tâm lựa chọn khi tìm kiếm một chiếc xe 5 chỗ cao ráo. Phân khúc này hấp dẫn khách hàng ở nhiều...
Xe tốt nhất 19 thg 3, 2021
Toyota Vios đạt trên 1000 chiếc xe trong mùa đại dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh số bán nhiều mẫu xe sụt giảm, ngoại trừ Toyota Vios đạt mức trên 1.000 chiếc, các mẫu xe còn lại trong top 10 ô tô...
Blog xe 11 thg 5, 2020
Mazda chơi lớn giảm đồng loạt giá các dòng xe hot ưu đãi kỷ lục 150 triệu đồng
Cuối tháng 4 hãng Mazda Việt Nam tiếp tục nâng ưu đãi cho khách hàng có nhu cầu mua xe mới. Đây là lần giảm giá xe lớn nhất từ trước đến nay của Mazda,...
Blog xe 21 thg 4, 2020
Hyundai Grand i10 bứt phá top 1 doanh số xe bán chạy tháng 4
Theo thống kê doanh số trên xeoto.com.vn công bố, thị trường xe diễn ra sôi nổi hơn so với đầu năm. Cuộc bứt phá ngoại mục của hyundai khi doanh số cao hơn trong tháng...
Blog xe 23 thg 6, 2019
Mazda giới thiệu Mazda CX-5 Signature AWD Diesel 2020 tại triển lãm Auto Show New York
Mazda cuối cùng đã ra mắt phiên bản động cơ diesel của CX-5 cho thị trường Mỹ ra mắt tại Triển lãm ô tô quốc tế New York 2019. Cụ thể động cơ turbo diesel...
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Mazda CX-5

Mazda CX-5 2.0 Deluxe

Lắp ráp, Xăng, Tự động

899.000.000 VND

Mazda CX-5 2.5 Premium AT 4WD

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.004.000.000 VND

Mazda CX-5 2.5L Signature Premium

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.149.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Mazda CX-5

Kia Seltos
599 triệu - 719 triệu
Peugeot 3008
995 triệu - 1 tỷ 199 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Nissan X-Trail
800 triệu - 1 tỷ 113 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Mazda CX-5

Giá lăn bánh của Mazda CX-5 2023 là bao nhiêu?
Giá CX-5 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 006 triệu cho bản 2.0 Deluxe và tăng lên đến 1 tỷ 006 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua CX-5 hay Seltos xe nào tốt hơn?
Giá CX-5 niêm yết bắt đầu từ 899 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. Trong khi giá Seltos bắt đầu từ 599 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1353 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mazda CX-5 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Mazda CX-5 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Snowflake White Pearl, Deep Crystal Blue, Machine Grey, Soul Red, Jet Black, Titanium Flash, Arctic White, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mazda CX-5 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mazda CX-5 là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Mazda CX-5 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mazda CX-5 2023 đang có 3 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: CX-5 2.5L Signature Premium (Xăng), CX-5 2.5 Premium AT 4WD (Xăng) & CX-5 2.0 Deluxe (Xăng).
Đối thủ của Mazda CX-5 là dòng xe nào?
Mazda CX-5 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng C gồm: Kia Seltos, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Honda CR-V, Nissan X-Trail.

Xem thêm câu hỏi về Mazda CX-5

Màu xe Mazda CX-5

Mazda CX-5 2021 Màu Snowflake White PearlMazda CX-5 2021 Màu Deep Crystal BlueMazda CX-5 2021 Màu Machine GreyMazda CX-5 2021 Màu Soul RedMazda CX-5 2021 Màu Jet Black
Màu Snowflake White Pearl

Mua xe Mazda CX-5 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mazda CX-5 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

17.830.051 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Mazda CX-5?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mazda

Nổi bật
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • Mazda2
  509 triệu - 649 triệu
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • CX-3
  629 triệu - 709 triệu
 • CX-8
  999 triệu - 1 tỷ 399
Sắp ra mắt
 • Mazda3
  719 triệu - 919 triệu
 • CX-30
  839 triệu - 899 triệu
 • CX-5
  819 triệu - 1 tỷ 149
 • Mazda6
  819 triệu - 1 tỷ 175
 • MX-30
  Đang cập nhật giá