Hình ảnh Mazda CX7

Mazda CX7 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Mazda CX7 mới nhất. Xe CX7 có 63 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Mazda CX7 có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Liquid Silver Metallic

Liquid Silver Metallic

Mazda CX7 2020

Hình 1 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 1

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 1

Mazda CX7 2020

Hình 2 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 2

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 2

Mazda CX7 2020

Hình 3 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 3

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 3

Mazda CX7 2020

Hình 4 / 63
Crystal White Pearl Mica

Crystal White Pearl Mica

Mazda CX7 2020

Hình 5 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 4

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 4

Mazda CX7 2020

Hình 6 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 5

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 5

Mazda CX7 2020

Hình 7 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 6

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 6

Mazda CX7 2020

Hình 8 / 63
Black Cherry Mica

Black Cherry Mica

Mazda CX7 2020

Hình 9 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 7

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 7

Mazda CX7 2020

Hình 10 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 8

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 8

Mazda CX7 2020

Hình 11 / 63
Brilliant Black Clearcoat

Brilliant Black Clearcoat

Mazda CX7 2020

Hình 12 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 9

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 9

Mazda CX7 2020

Hình 13 / 63
Copper Red Mica

Copper Red Mica

Mazda CX7 2020

Hình 14 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 10

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 10

Mazda CX7 2020

Hình 15 / 63
Stormy Blue Mica

Stormy Blue Mica

Mazda CX7 2020

Hình 16 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 11

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 11

Mazda CX7 2020

Hình 17 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 12

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 12

Mazda CX7 2020

Hình 18 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 13

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 13

Mazda CX7 2020

Hình 19 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 14

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 14

Mazda CX7 2020

Hình 20 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 15

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 15

Mazda CX7 2020

Hình 21 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 16

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 16

Mazda CX7 2020

Hình 22 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 17

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 17

Mazda CX7 2020

Hình 23 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 18

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 18

Mazda CX7 2020

Hình 24 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 19

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 19

Mazda CX7 2020

Hình 25 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 20

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 20

Mazda CX7 2020

Hình 26 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 21

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 21

Mazda CX7 2020

Hình 27 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 22

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 22

Mazda CX7 2020

Hình 28 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 23

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 23

Mazda CX7 2020

Hình 29 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 24

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 24

Mazda CX7 2020

Hình 30 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 25

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 25

Mazda CX7 2020

Hình 31 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 26

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 26

Mazda CX7 2020

Hình 32 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 27

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 27

Mazda CX7 2020

Hình 33 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 28

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 28

Mazda CX7 2020

Hình 34 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 29

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 29

Mazda CX7 2020

Hình 35 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 30

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 30

Mazda CX7 2020

Hình 36 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 31

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 31

Mazda CX7 2020

Hình 37 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 32

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 32

Mazda CX7 2020

Hình 38 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 33

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 33

Mazda CX7 2020

Hình 39 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 34

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 34

Mazda CX7 2020

Hình 40 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 35

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 35

Mazda CX7 2020

Hình 41 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 36

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 36

Mazda CX7 2020

Hình 42 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 37

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 37

Mazda CX7 2020

Hình 43 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 38

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 38

Mazda CX7 2020

Hình 44 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 39

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 39

Mazda CX7 2020

Hình 45 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 40

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 40

Mazda CX7 2020

Hình 46 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 41

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 41

Mazda CX7 2020

Hình 47 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 42

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 42

Mazda CX7 2020

Hình 48 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 43

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 43

Mazda CX7 2020

Hình 49 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 44

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 44

Mazda CX7 2020

Hình 50 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 45

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 45

Mazda CX7 2020

Hình 51 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 46

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 46

Mazda CX7 2020

Hình 52 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 47

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 47

Mazda CX7 2020

Hình 53 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 48

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 48

Mazda CX7 2020

Hình 54 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 49

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 49

Mazda CX7 2020

Hình 55 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 50

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 50

Mazda CX7 2020

Hình 56 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 51

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 51

Mazda CX7 2020

Hình 57 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 52

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 52

Mazda CX7 2020

Hình 58 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 53

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 53

Mazda CX7 2020

Hình 59 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 54

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 54

Mazda CX7 2020

Hình 60 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 55

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 55

Mazda CX7 2020

Hình 61 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 56

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 56

Mazda CX7 2020

Hình 62 / 63
Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 57

Hình ảnh Mazda CX7 2020 hình 57

Mazda CX7 2020

Hình 63 / 63

Các phiên bản của Mazda CX7

Mazda CX7 Sport

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Mazda CX7

Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 118 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Mazda CX7 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Mazda CX7 2020 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Liquid Silver Metallic, Crystal White Pearl Mica, Black Cherry Mica, Brilliant Black Clearcoat, Copper Red Mica, Stormy Blue Mica, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Mazda CX7 là xe 7 chỗ?
A.
Mazda CX7 là mẫu xe 7 chỗ
Q. Dòng xe Mazda CX7 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Mazda CX7 2020 có khoảng 1 phiên bản như CX7 Sport (Xăng). Xem thêm
Q. Đối thủ của Mazda CX7 là dòng xe nào?
A.
Có 2 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX7 là những dòng xe trong phân khúc Phổ thông thuộc Honda, Toyota như Honda CR-V, Toyota RAV4

Xem thêm câu hỏi về Mazda CX7

Mua xe ô tô từ đại lý

PEUGEOT 3008 LĂN BÁNH HẤP DẪN - CHỈ CẦN CHI TRƯỚC 199 TRIỆU ĐỒNG
Mua xe từ đại lý
Mitsubishi Xpander CROSS 2020 1.5L AT
Mua xe từ đại lý
670 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mitsubishi Xpander AT 1.5L 2020
Mua xe từ đại lý
620 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 200 4MT 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 039 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 300 GLC 300 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 399 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz E300 AMG 2.0L 2019 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 833 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Mazda CX7

Mazda CX7 2020 Màu Liquid Silver MetallicMazda CX7 2020 Màu Crystal White Pearl MicaMazda CX7 2020 Màu Black Cherry MicaMazda CX7 2020 Màu Brilliant Black ClearcoatMazda CX7 2020 Màu Copper Red Mica
Màu Liquid Silver Metallic

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Mazda

Nổi bật
Sắp ra mắt