Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2023

Mercedes-AMG CLA 45 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 2.329.000.000 đ

Xem hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 mới nhất. Xe CLA 45 có 74 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Mercedes-AMG CLA 45 có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

Cosmos Black

Cosmos Black

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 1 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 1

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 1

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 2 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 2

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 2

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 3 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 3

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 3

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 4 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 4

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 4

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 5 / 74
Jupiter Red

Jupiter Red

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 6 / 74
Cirrus White

Cirrus White

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 7 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 5

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 5

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 8 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 6

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 6

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 9 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 7

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 7

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 10 / 74
Night Black

Night Black

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 11 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 8

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 8

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 12 / 74
Polar Silver Metallic

Polar Silver Metallic

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 13 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 9

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 9

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 14 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 10

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 10

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 15 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 11

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 11

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 16 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 12

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 12

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 17 / 74
Mountain Grey Metallic

Mountain Grey Metallic

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 18 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 13

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 13

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 19 / 74
Cavansite Blue Metallic

Cavansite Blue Metallic

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 20 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 14

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 14

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 21 / 74
Orient Brown Metallic

Orient Brown Metallic

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 22 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 15

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 15

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 23 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 16

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 16

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 24 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 17

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 17

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 25 / 74
Designo Polar Silver Magno

Designo Polar Silver Magno

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 26 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 18

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 18

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 27 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 19

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 19

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 28 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 20

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 20

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 29 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 21

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 21

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 30 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 22

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 22

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 31 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 23

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 23

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 32 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 24

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 24

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 33 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 25

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 25

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 34 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 26

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 26

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 35 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 27

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 27

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 36 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 28

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 28

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 37 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 29

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 29

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 38 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 30

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 30

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 39 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 31

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 31

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 40 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 32

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 32

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 41 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 33

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 33

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 42 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 34

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 34

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 43 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 35

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 35

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 44 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 36

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 36

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 45 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 37

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 37

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 46 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 38

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 38

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 47 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 39

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 39

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 48 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 40

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 40

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 49 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 41

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 41

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 50 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 42

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 42

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 51 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 43

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 43

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 52 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 44

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2020 hình 44

Mercedes-AMG CLA 45 2020

Hình 53 / 74
Đen

Đen

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 54 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 45

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 45

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 55 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 46

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 46

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 56 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 47

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 47

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 57 / 74
Đỏ

Đỏ

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 58 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 48

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 48

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 59 / 74
Trắng

Trắng

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 60 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 49

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 49

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 61 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 50

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 50

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 62 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 51

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 51

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 63 / 74
Đen tuyền

Đen tuyền

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 64 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 52

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 52

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 65 / 74
Xám bạc

Xám bạc

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 66 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 53

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 53

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 67 / 74
Xám

Xám

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 68 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 54

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 54

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 69 / 74
Xanh trời

Xanh trời

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 70 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 55

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 55

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 71 / 74
Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 56

Hình ảnh Mercedes-AMG CLA 45 2019 hình 56

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 72 / 74
Nâu

Nâu

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 73 / 74
Xám trắng

Xám trắng

Mercedes-AMG CLA 45 2019

Hình 74 / 74

Các phiên bản của Mercedes-AMG CLA 45

Mercedes-AMG CLA 45 4Matic

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

2.329.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Mercedes-AMG CLA 45

Những câu hỏi thường gặp về Mercedes-AMG CLA 45

Giá lăn bánh của Mercedes-AMG CLA 45 2023 là bao nhiêu?
Giá CLA 45 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 2 tỷ 600 triệu cho bản 4Matic. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua CLA 45 hay GR Supra xe nào tốt hơn?
Giá CLA 45 niêm yết bắt đầu từ 2 tỷ 329 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1991 cc. Trong khi giá GR Supra bắt đầu từ 3 tỷ 850 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mercedes-AMG CLA 45 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Mercedes-AMG CLA 45 2020 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Cosmos Black, Jupiter Red, Cirrus White, Night Black, Polar Silver Metallic, Mountain Grey Metallic, Cavansite Blue Metallic, Orient Brown Metallic, Designo Polar Silver Magno, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mercedes-AMG CLA 45 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mercedes-AMG CLA 45 là mẫu xe Coupe 5 chỗ.
Mercedes-AMG CLA 45 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mercedes-AMG CLA 45 2023 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: CLA 45 4Matic (Xăng).
Đối thủ của Mercedes-AMG CLA 45 là dòng xe nào?
Mercedes-AMG CLA 45 có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Coupe Thể thao gồm: BMW M2, Toyota GR Supra, Ford Mustang, BMW M4.

Xem thêm câu hỏi về Mercedes-AMG CLA 45

Màu xe Mercedes-AMG CLA 45

Mercedes-AMG CLA 45 2020 Màu Cosmos BlackMercedes-AMG CLA 45 2020 Màu Jupiter RedMercedes-AMG CLA 45 2020 Màu Cirrus WhiteMercedes-AMG CLA 45 2020 Màu Night BlackMercedes-AMG CLA 45 2020 Màu Polar Silver Metallic
Màu Cosmos Black

Mua xe Mercedes-AMG CLA 45 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mercedes-AMG CLA 45 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

46.091.897 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Mercedes-AMG CLA 45?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mercedes-AMG

Nổi bật
Sắp ra mắt