Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2021

Mercedes-Benz CLA 200 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 1.529.000.000 đ

Xem hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 mới nhất. Xe CLA 200 có 73 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Mercedes-Benz CLA 200 có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

White digital metallic

White digital metallic

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 1 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 1

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 1

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 2 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 2

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 2

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 3 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 3

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 3

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 4 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 4

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 4

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 5 / 73
Color non-metallic polar white

Color non-metallic polar white

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 6 / 73
Black space metallic

Black space metallic

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 7 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 5

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 5

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 8 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 6

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 6

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 9 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 7

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 7

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 10 / 73
Red jupiter

Red jupiter

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 11 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 8

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 8

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 12 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 9

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 9

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 13 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 10

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 10

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 14 / 73
Blue Denim Metallic

Blue Denim Metallic

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 15 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 11

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 11

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 16 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 12

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 12

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 17 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 13

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 13

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 18 / 73
Black night

Black night

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 19 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 14

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 14

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 20 / 73
Gray mountains metallic

Gray mountains metallic

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 21 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 15

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 15

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 22 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 16

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 16

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 23 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 17

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 17

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 24 / 73
Cerebral Mohave Metallic

Cerebral Mohave Metallic

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 25 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 18

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 18

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 26 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 19

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 19

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 27 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 20

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 20

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 28 / 73
Yellow sun

Yellow sun

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 29 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 21

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 21

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 30 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 22

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 22

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 31 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 23

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 23

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 32 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 24

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 24

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 33 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 25

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 25

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 34 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 26

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 26

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 35 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 27

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 27

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 36 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 28

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 28

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 37 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 29

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 29

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 38 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 30

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 30

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 39 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 31

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 31

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 40 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 32

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 32

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 41 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 33

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 33

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 42 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 34

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 34

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 43 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 35

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 35

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 44 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 36

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 36

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 45 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 37

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2020 hình 37

Mercedes-Benz CLA 200 2020

Hình 46 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 38

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 38

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 47 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 39

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 39

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 48 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 40

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 40

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 49 / 73
Cirrus White

Cirrus White

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 50 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 41

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 41

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 51 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 42

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 42

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 52 / 73
Cocoa Brown Metallic

Cocoa Brown Metallic

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 53 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 43

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 43

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 54 / 73
Cosmos Black Metallic

Cosmos Black Metallic

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 55 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 44

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 44

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 56 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 45

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 45

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 57 / 73
Jupiter Red

Jupiter Red

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 58 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 46

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 46

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 59 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 47

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 47

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 60 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 48

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 48

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 61 / 73
Lunar Blue Metallic

Lunar Blue Metallic

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 62 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 49

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 49

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 63 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 50

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 50

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 64 / 73
Mountain Gray Metallic

Mountain Gray Metallic

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 65 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 51

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 51

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 66 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 52

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 52

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 67 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 53

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 53

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 68 / 73
Night Black

Night Black

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 69 / 73
Polar Silver Metallic

Polar Silver Metallic

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 70 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 54

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 54

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 71 / 73
designo Magno Polar Silver (Matte Finish)

designo Magno Polar Silver (Matte Finish)

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 72 / 73
Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 55

Hình ảnh Mercedes-Benz CLA 200 2019 hình 55

Mercedes-Benz CLA 200 2019

Hình 73 / 73

Bài viết về Mercedes-Benz CLA 200

Những mẫu xe sedan có thiết kế đẹp nhất Việt nam
Trong những năm gần đây dòng xe sedan là dòng xe phổ biến và được ưa chuộng nhờ kiểu dáng thanh lịch. Phong cách của những chiếc sedan cũng dần hiện đại, nhiều mẫu hiện...
Blog xe 12 thg 5, 2020

Các phiên bản của Mercedes-Benz CLA 200

Mercedes-Benz CLA 200 1.6 I4

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.529.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Mercedes-Benz CLA 200

Audi A3
1 tỷ 360 triệu - 1 tỷ 500 triệu
BMW 320i
1 tỷ 899 triệu - 2 tỷ 499 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Mercedes-Benz CLA 200

Giá lăn bánh của Mercedes-Benz CLA 200 2021 là bao nhiêu?
Giá CLA 200 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 709 triệu cho bản 1.6 I4. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua CLA 200 hay A3 xe nào tốt hơn?
Giá CLA 200 niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 529 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1595 cc. Trong khi giá A3 bắt đầu từ 1 tỷ 360 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1398 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mercedes-Benz CLA 200 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Mercedes-Benz CLA 200 2020 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm White digital metallic, Color non-metallic polar white, Black space metallic, Red jupiter, Blue Denim Metallic, Black night, Gray mountains metallic, Cerebral Mohave Metallic, Yellow sun, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mercedes-Benz CLA 200 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mercedes-Benz CLA 200 là mẫu xe Coupe 6 chỗ.
Mercedes-Benz CLA 200 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mercedes-Benz CLA 200 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: CLA 200 1.6 I4 (Xăng).
Đối thủ của Mercedes-Benz CLA 200 là dòng xe nào?
Mercedes-Benz CLA 200 có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Coupe Hạng D gồm: Audi A3, BMW 320i, Toyota Avalon.

Xem thêm câu hỏi về Mercedes-Benz CLA 200

Màu xe Mercedes-Benz CLA 200

Mercedes-Benz CLA 200 2020 Màu White digital metallicMercedes-Benz CLA 200 2020 Màu Color non-metallic polar whiteMercedes-Benz CLA 200 2020 Màu Black space metallicMercedes-Benz CLA 200 2020 Màu Red jupiterMercedes-Benz CLA 200 2020 Màu Blue Denim Metallic
Màu White digital metallic

Mua xe Mercedes-Benz CLA 200 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mercedes-Benz CLA 200 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

30.279.549 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Mercedes-Benz CLA 200?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mercedes-Benz

Nổi bật
 • C300
  1 tỷ 889 - 2 tỷ 699
 • GLC 300
  2 tỷ 149 - 2 tỷ 949
 • C200
  1 tỷ 479 - 1 tỷ 729
 • G500
  Đang cập nhật giá
 • S450
  3 tỷ 999 - 4 tỷ 869
Sắp ra mắt