Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2021

Mercedes-Benz CLS 400 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 5.757.000.000 đ

Xem hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 mới nhất. Xe CLS 400 có 70 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Mercedes-Benz CLS 400 có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 1

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 1

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 1 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 2

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 2

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 2 / 70
Trắng

Trắng

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 3 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 3

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 3

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 4 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 4

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 4

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 5 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 5

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 5

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 6 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 6

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 6

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 7 / 70
Đen

Đen

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 8 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 7

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 7

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 9 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 8

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 8

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 10 / 70
Xám

Xám

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 11 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 9

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 9

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 12 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 10

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 10

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 13 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 11

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 11

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 14 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 12

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 12

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 15 / 70
Bạc

Bạc

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 16 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 13

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 13

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 17 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 14

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 14

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 18 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 15

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 15

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 19 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 16

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 16

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 20 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 17

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 17

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 21 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 18

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 18

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 22 / 70
Xanh trời

Xanh trời

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 23 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 19

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 19

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 24 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 20

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 20

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 25 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 21

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 21

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 26 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 22

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 22

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 27 / 70
Đỏ

Đỏ

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 28 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 23

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 23

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 29 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 24

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 24

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 30 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 25

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2020 hình 25

Mercedes-Benz CLS 400 2020

Hình 31 / 70
Black

Black

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 32 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 26

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 26

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 33 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 27

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 27

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 34 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 28

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 28

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 35 / 70
Dakota Brown Metallic

Dakota Brown Metallic

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 36 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 29

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 29

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 37 / 70
Diamond Silver Metallic

Diamond Silver Metallic

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 38 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 30

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 30

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 39 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 31

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 31

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 40 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 32

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 32

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 41 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 33

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 33

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 42 / 70
Iridium Silver Metallic

Iridium Silver Metallic

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 43 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 34

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 34

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 44 / 70
Lunar Blue Metallic

Lunar Blue Metallic

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 45 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 35

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 35

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 46 / 70
Magnetite Black Metallic

Magnetite Black Metallic

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 47 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 36

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 36

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 48 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 37

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 37

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 49 / 70
Obsidian Black Metallic

Obsidian Black Metallic

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 50 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 38

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 38

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 51 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 39

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 39

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 52 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 40

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 40

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 53 / 70
Selenite Gray Metallic

Selenite Gray Metallic

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 54 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 41

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 41

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 55 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 42

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 42

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 56 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 43

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 43

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 57 / 70
designo Cardinal Red Metallic

designo Cardinal Red Metallic

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 58 / 70
designo Diamond White Metallic

designo Diamond White Metallic

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 59 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 44

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 44

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 60 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 45

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 45

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 61 / 70
designo Magno Alanite Gray (Matte Finish)

designo Magno Alanite Gray (Matte Finish)

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 62 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 46

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 46

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 63 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 47

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 47

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 64 / 70
designo Magno Cashmere White (Matte Finish)

designo Magno Cashmere White (Matte Finish)

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 65 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 48

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 48

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 66 / 70
designo Magno Selenite Gray (Matte Finish)

designo Magno Selenite Gray (Matte Finish)

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 67 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 49

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 49

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 68 / 70
designo Mocha Black

designo Mocha Black

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 69 / 70
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 50

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 400 2019 hình 50

Mercedes-Benz CLS 400 2019

Hình 70 / 70

Các phiên bản của Mercedes-Benz CLS 400

Mercedes-Benz CLS 400 3.0 V6

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

5.757.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Mercedes-Benz CLS 400

BMW 640i
Đang cập nhật giá
Audi A6
2 tỷ 500 triệu - 3 tỷ
Porsche Panamera
4 tỷ 779 triệu - 10 tỷ 090 triệu
Maserati Ghibli
4 tỷ 890 triệu - 5 tỷ 990 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Mercedes-Benz CLS 400

Giá lăn bánh của Mercedes-Benz CLS 400 2021 là bao nhiêu?
Giá CLS 400 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 6 tỷ 422 triệu cho bản 3.0 V6. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua CLS 400 hay A6 xe nào tốt hơn?
Giá CLS 400 niêm yết bắt đầu từ 5 tỷ 757 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2999 cc. Trong khi giá A6 bắt đầu từ 2 tỷ 500 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1984 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mercedes-Benz CLS 400 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Mercedes-Benz CLS 400 2020 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Trắng, Đen, Xám, Bạc, Xanh trời, Đỏ, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mercedes-Benz CLS 400 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mercedes-Benz CLS 400 là mẫu xe Coupe 5 chỗ.
Mercedes-Benz CLS 400 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mercedes-Benz CLS 400 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: CLS 400 3.0 V6 (Xăng).
Đối thủ của Mercedes-Benz CLS 400 là dòng xe nào?
Mercedes-Benz CLS 400 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Coupe Hạng sang cỡ lớn gồm: BMW 640i, Audi A6, Lexus GS350, Porsche Panamera, Maserati Ghibli.

Xem thêm câu hỏi về Mercedes-Benz CLS 400

Màu xe Mercedes-Benz CLS 400

Mercedes-Benz CLS 400 2020 Màu TrắngMercedes-Benz CLS 400 2020 Màu ĐenMercedes-Benz CLS 400 2020 Màu XámMercedes-Benz CLS 400 2020 Màu BạcMercedes-Benz CLS 400 2020 Màu Xanh trời
Màu Trắng

Mua xe Mercedes-Benz CLS 400 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mercedes-Benz CLS 400 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

113.856.955 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Mercedes-Benz CLS 400?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mercedes-Benz

Nổi bật
 • C300
  1 tỷ 889 - 2 tỷ 699
 • GLC 300
  2 tỷ 149 - 2 tỷ 949
 • C200
  1 tỷ 479 - 1 tỷ 729
 • G500
  Đang cập nhật giá
 • S450
  3 tỷ 999 - 4 tỷ 869
Sắp ra mắt