Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2021

Mercedes-Benz CLS 500 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 mới nhất. Xe CLS 500 có 99 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Mercedes-Benz CLS 500 có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 1

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 1

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 1 / 99
Đen

Đen

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 2 / 99
Trắng

Trắng

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 3 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 2

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 2

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 4 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 3

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 3

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 5 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 4

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 4

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 6 / 99
Bạc

Bạc

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 7 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 5

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 5

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 8 / 99
Xanh trời

Xanh trời

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 9 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 6

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 6

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 10 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 7

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 7

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 11 / 99
Xám

Xám

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 12 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 8

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 8

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 13 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 9

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 9

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 14 / 99
Đỏ

Đỏ

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 15 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 10

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 10

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 16 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 11

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 11

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 17 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 12

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 12

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 18 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 13

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 13

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 19 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 14

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 14

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 20 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 15

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 15

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 21 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 16

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 16

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 22 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 17

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 17

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 23 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 18

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 18

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 24 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 19

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 19

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 25 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 20

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2020 hình 20

Mercedes-Benz CLS 500 2020

Hình 26 / 99
Dakota Brown Metallic

Dakota Brown Metallic

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 27 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 21

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 21

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 28 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 22

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 22

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 29 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 23

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 23

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 30 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 24

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 24

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 31 / 99
Black

Black

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 32 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 25

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 25

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 33 / 99
Diamond Silver Metallic

Diamond Silver Metallic

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 34 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 26

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 26

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 35 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 27

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 27

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 36 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 28

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 28

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 37 / 99
Iridium Silver Metallic

Iridium Silver Metallic

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 38 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 29

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 29

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 39 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 30

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 30

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 40 / 99
Lunar Blue Metallic

Lunar Blue Metallic

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 41 / 99
Magnetite Black Metallic

Magnetite Black Metallic

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 42 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 31

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 31

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 43 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 32

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 32

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 44 / 99
Obsidian Black Metallic

Obsidian Black Metallic

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 45 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 33

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 33

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 46 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 34

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 34

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 47 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 35

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 35

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 48 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 36

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 36

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 49 / 99
Selenite Gray Metallic

Selenite Gray Metallic

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 50 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 37

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 37

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 51 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 38

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 38

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 52 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 39

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 39

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 53 / 99
designo Cardinal Red Metallic

designo Cardinal Red Metallic

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 54 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 40

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 40

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 55 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 41

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 41

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 56 / 99
designo Diamond White Metallic

designo Diamond White Metallic

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 57 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 42

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 42

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 58 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 43

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 43

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 59 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 44

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 44

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 60 / 99
designo Magno Alanite Gray (Matte Finish)

designo Magno Alanite Gray (Matte Finish)

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 61 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 45

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 45

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 62 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 46

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 46

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 63 / 99
designo Magno Cashmere White (Matte Finish)

designo Magno Cashmere White (Matte Finish)

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 64 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 47

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 47

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 65 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 48

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 48

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 66 / 99
designo Magno Selenite Gray (Matte Finish)

designo Magno Selenite Gray (Matte Finish)

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 67 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 49

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 49

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 68 / 99
designo Mocha Black

designo Mocha Black

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 69 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 50

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 50

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 70 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 51

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 51

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 71 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 52

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 52

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 72 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 53

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 53

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 73 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 54

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 54

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 74 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 55

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 55

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 75 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 56

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 56

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 76 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 57

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 57

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 77 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 58

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 58

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 78 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 59

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 59

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 79 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 60

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 60

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 80 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 61

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 61

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 81 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 62

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 62

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 82 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 63

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 63

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 83 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 64

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 64

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 84 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 65

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 65

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 85 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 66

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 66

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 86 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 67

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 67

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 87 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 68

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 68

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 88 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 69

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 69

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 89 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 70

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 70

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 90 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 71

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 71

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 91 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 72

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 72

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 92 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 73

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 73

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 93 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 74

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 74

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 94 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 75

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 75

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 95 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 76

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 76

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 96 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 77

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 77

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 97 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 78

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 78

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 98 / 99
Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 79

Hình ảnh Mercedes-Benz CLS 500 2019 hình 79

Mercedes-Benz CLS 500 2019

Hình 99 / 99

Các phiên bản của Mercedes-Benz CLS 500

Mercedes-Benz CLS 500 3.0 V6

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Mercedes-Benz CLS 500

Audi A7
2 tỷ 500 triệu - 3 tỷ 800 triệu
Porsche Panamera
4 tỷ 779 triệu - 10 tỷ 090 triệu
BMW 750Li
8 tỷ 800 triệu
BMW 840i
5 tỷ 800 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Mercedes-Benz CLS 500

Mercedes-Benz CLS 500 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Mercedes-Benz CLS 500 2020 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Đen, Trắng, Bạc, Xanh trời, Xám, Đỏ, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mercedes-Benz CLS 500 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mercedes-Benz CLS 500 là mẫu xe Coupe 5 chỗ.
Mercedes-Benz CLS 500 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mercedes-Benz CLS 500 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: CLS 500 3.0 V6 (Xăng).
Đối thủ của Mercedes-Benz CLS 500 là dòng xe nào?
Mercedes-Benz CLS 500 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Coupe Hạng sang cỡ lớn gồm: Audi A7, Porsche Panamera, BMW 750Li, Lexus GS350, BMW 840i.

Xem thêm câu hỏi về Mercedes-Benz CLS 500

Màu xe Mercedes-Benz CLS 500

Mercedes-Benz CLS 500 2020 Màu ĐenMercedes-Benz CLS 500 2020 Màu TrắngMercedes-Benz CLS 500 2020 Màu BạcMercedes-Benz CLS 500 2020 Màu Xanh trờiMercedes-Benz CLS 500 2020 Màu Xám
Màu Đen

Mua xe Mercedes-Benz CLS 500 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mercedes-Benz CLS 500 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Mercedes-Benz CLS 500?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mercedes-Benz

Nổi bật
 • C300
  1 tỷ 889 - 2 tỷ 699
 • GLC 300
  2 tỷ 149 - 2 tỷ 949
 • C200
  1 tỷ 479 - 1 tỷ 729
 • G500
  Đang cập nhật giá
 • S450
  3 tỷ 999 - 4 tỷ 869
Sắp ra mắt