Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2021

Mercedes-Benz GLA 250 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 1.859.000.000 đ

Xem hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 mới nhất. Xe GLA 250 có 87 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Mercedes-Benz GLA 250 có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 1

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 1

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 1 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 2

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 2

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 2 / 87
Jupiter Red

Jupiter Red

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 3 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 3

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 3

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 4 / 87
Polar White

Polar White

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 5 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 4

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 4

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 6 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 5

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 5

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 7 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 6

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 6

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 8 / 87
Nocturnal Black

Nocturnal Black

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 9 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 7

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 7

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 10 / 87
Cosmos Black metallic

Cosmos Black metallic

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 11 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 8

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 8

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 12 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 9

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 9

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 13 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 10

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 10

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 14 / 87
Denim Blue metallic

Denim Blue metallic

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 15 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 11

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 11

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 16 / 87
Iridium Silver metallic

Iridium Silver metallic

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 17 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 12

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 12

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 18 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 13

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 13

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 19 / 87
Mountain Grey metallic

Mountain Grey metallic

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 20 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 14

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 14

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 21 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 15

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 15

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 22 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 16

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 16

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 23 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 17

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 17

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 24 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 18

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 18

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 25 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 19

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 19

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 26 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 20

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 20

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 27 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 21

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 21

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 28 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 22

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 22

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 29 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 23

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 23

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 30 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 24

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 24

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 31 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 25

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2020 hình 25

Mercedes-Benz GLA 250 2020

Hình 32 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 26

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 26

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 33 / 87
Cirrus White

Cirrus White

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 34 / 87
Cocoa Brown Metallic

Cocoa Brown Metallic

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 35 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 27

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 27

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 36 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 28

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 28

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 37 / 87
Cosmos Black Metallic

Cosmos Black Metallic

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 38 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 29

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 29

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 39 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 30

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 30

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 40 / 87
Jupiter Red

Jupiter Red

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 41 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 31

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 31

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 42 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 32

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 32

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 43 / 87
Kryptonite Green Metallic

Kryptonite Green Metallic

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 44 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 33

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 33

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 45 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 34

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 34

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 46 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 35

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 35

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 47 / 87
Mountain Gray Metallic

Mountain Gray Metallic

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 48 / 87
Night Black

Night Black

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 49 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 36

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 36

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 50 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 37

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 37

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 51 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 38

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 38

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 52 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 39

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 39

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 53 / 87
Northern Lights Violet Metallic

Northern Lights Violet Metallic

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 54 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 40

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 40

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 55 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 41

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 41

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 56 / 87
Polar Silver Metallic

Polar Silver Metallic

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 57 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 42

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 42

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 58 / 87
South Seas Blue Metallic

South Seas Blue Metallic

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 59 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 43

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 43

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 60 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 44

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 44

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 61 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 45

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 45

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 62 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 46

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 46

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 63 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 47

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 47

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 64 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 48

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 48

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 65 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 49

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 49

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 66 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 50

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 50

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 67 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 51

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 51

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 68 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 52

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 52

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 69 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 53

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 53

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 70 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 54

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 54

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 71 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 55

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 55

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 72 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 56

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 56

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 73 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 57

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 57

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 74 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 58

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 58

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 75 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 59

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 59

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 76 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 60

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 60

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 77 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 61

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 61

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 78 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 62

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 62

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 79 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 63

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 63

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 80 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 64

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 64

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 81 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 65

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 65

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 82 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 66

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 66

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 83 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 67

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 67

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 84 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 68

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 68

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 85 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 69

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 69

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 86 / 87
Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 70

Hình ảnh Mercedes-Benz GLA 250 2019 hình 70

Mercedes-Benz GLA 250 2019

Hình 87 / 87

Các phiên bản của Mercedes-Benz GLA 250

Mercedes-Benz GLA 250 4Matic

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.859.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Mercedes-Benz GLA 250

BMW X2
1 tỷ 729 triệu - 2 tỷ 139 triệu
Mazda CX-5
819 triệu - 1 tỷ 149 triệu
Ford Everest
999 triệu - 1 tỷ 399 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Mercedes-Benz GLA 250

Giá lăn bánh của Mercedes-Benz GLA 250 2021 là bao nhiêu?
Giá GLA 250 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 2 tỷ 076 triệu cho bản 4Matic. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua GLA 250 hay Q3 xe nào tốt hơn?
Giá GLA 250 niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 859 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1991 cc. Trong khi giá Q3 bắt đầu từ 1 tỷ 940 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1395 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mercedes-Benz GLA 250 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Mercedes-Benz GLA 250 2020 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Jupiter Red, Polar White, Nocturnal Black, Cosmos Black metallic, Denim Blue metallic, Iridium Silver metallic, Mountain Grey metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mercedes-Benz GLA 250 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mercedes-Benz GLA 250 là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Mercedes-Benz GLA 250 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mercedes-Benz GLA 250 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: GLA 250 4Matic (Xăng).
Đối thủ của Mercedes-Benz GLA 250 là dòng xe nào?
Mercedes-Benz GLA 250 có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Audi Q3, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X2, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Ford Everest.

Xem thêm câu hỏi về Mercedes-Benz GLA 250

Màu xe Mercedes-Benz GLA 250

Mercedes-Benz GLA 250 2020 Màu Jupiter RedMercedes-Benz GLA 250 2020 Màu Polar WhiteMercedes-Benz GLA 250 2020 Màu Nocturnal BlackMercedes-Benz GLA 250 2020 Màu Cosmos Black metallicMercedes-Benz GLA 250 2020 Màu Denim Blue metallic
Màu Jupiter Red

Mua xe Mercedes-Benz GLA 250 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mercedes-Benz GLA 250 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

36.806.447 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Mercedes-Benz GLA 250?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mercedes-Benz

Nổi bật
 • C300
  1 tỷ 889 - 2 tỷ 699
 • GLC 300
  2 tỷ 149 - 2 tỷ 949
 • C200
  1 tỷ 479 - 1 tỷ 729
 • S450
  3 tỷ 999 - 4 tỷ 869
 • G500
  Đang cập nhật giá
Sắp ra mắt