Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2021

Mercedes-Benz GLC 250 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 1.989.000.000 đ

Xem hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 mới nhất. Xe GLC 250 có 84 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Mercedes-Benz GLC 250 có sẵn 12 màu sắc khác nhau.

Black

Black

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 1 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 1

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 1

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 2 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 2

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 2

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 3 / 84
Brilliant Blue Metallic

Brilliant Blue Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 4 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 3

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 3

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 5 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 4

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 4

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 6 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 5

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 5

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 7 / 84
Graphite Gray Metallic

Graphite Gray Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 8 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 6

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 6

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 9 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 7

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 7

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 10 / 84
Iridium Silver Metallic

Iridium Silver Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 11 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 8

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 8

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 12 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 9

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 9

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 13 / 84
Lunar Blue Metallic

Lunar Blue Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 14 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 10

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 10

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 15 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 11

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 11

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 16 / 84
Mojave Silver Metallic

Mojave Silver Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 17 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 12

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 12

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 18 / 84
Obsidian Black Metallic

Obsidian Black Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 19 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 13

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 13

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 20 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 14

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 14

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 21 / 84
Polar White

Polar White

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 22 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 15

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 15

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 23 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 16

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 16

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 24 / 84
Selenite Gray Metallic

Selenite Gray Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 25 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 17

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 17

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 26 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 18

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 18

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 27 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 19

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 19

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 28 / 84
designo Cardinal Red Metallic

designo Cardinal Red Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 29 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 20

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 20

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 30 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 21

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 21

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 31 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 22

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 22

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 32 / 84
designo Diamond White Metallic

designo Diamond White Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 33 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 23

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 23

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 34 / 84
designo Selenite Gray Magno

designo Selenite Gray Magno

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 35 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 24

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 24

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 36 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 25

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2020 hình 25

Mercedes-Benz GLC 250 2020

Hình 37 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 26

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 26

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 38 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 27

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 27

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 39 / 84
Brilliant Blue Metallic

Brilliant Blue Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 40 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 28

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 28

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 41 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 29

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 29

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 42 / 84
Black

Black

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 43 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 30

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 30

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 44 / 84
Dakota Brown Metallic

Dakota Brown Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 45 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 31

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 31

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 46 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 32

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 32

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 47 / 84
Diamond Silver Metallic

Diamond Silver Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 48 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 33

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 33

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 49 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 34

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 34

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 50 / 84
Iridium Silver Metallic

Iridium Silver Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 51 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 35

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 35

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 52 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 36

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 36

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 53 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 37

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 37

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 54 / 84
Lunar Blue Metallic

Lunar Blue Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 55 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 38

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 38

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 56 / 84
Obsidian Black Metallic

Obsidian Black Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 57 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 39

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 39

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 58 / 84
Polar White

Polar White

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 59 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 40

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 40

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 60 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 41

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 41

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 61 / 84
Selenite Gray Metallic

Selenite Gray Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 62 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 42

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 42

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 63 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 43

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 43

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 64 / 84
designo Cardinal Red Metallic

designo Cardinal Red Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 65 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 44

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 44

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 66 / 84
designo Dakota Brown Magno (Matte Finish)

designo Dakota Brown Magno (Matte Finish)

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 67 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 45

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 45

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 68 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 46

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 46

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 69 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 47

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 47

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 70 / 84
designo Diamond White Metallic

designo Diamond White Metallic

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 71 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 48

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 48

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 72 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 49

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 49

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 73 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 50

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 50

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 74 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 51

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 51

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 75 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 52

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 52

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 76 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 53

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 53

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 77 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 54

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 54

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 78 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 55

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 55

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 79 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 56

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 56

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 80 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 57

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 57

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 81 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 58

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 58

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 82 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 59

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 59

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 83 / 84
Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 60

Hình ảnh Mercedes-Benz GLC 250 2019 hình 60

Mercedes-Benz GLC 250 2019

Hình 84 / 84

Bài viết về Mercedes-Benz GLC 250

Mercedes-Benz GLC300 2021 bị cắt phanh đĩa xịn, tăng 100 triệu
Mặc dù tăng giá tới 100 triệu đồng so với phiên bản 2020 nhưng Mercedes GLC300 lại sử dụng hệ thống phanh đĩa thường chứ không phải loại phanh to như các phiên bản cũ.
Blog xe 21 thg 1, 2021
Top 10 xe SUV gia đình tốt nhất 2021
Nhiều thương hiệu xe hơi tuyên bố họ tạo ra những chiếc SUV gia đình tốt nhất nhưng bây giờ chúng ta có thể đưa lập luận đó vào danh sách 10 xe ô tô...
Xe tốt nhất 16 thg 12, 2020

Các phiên bản của Mercedes-Benz GLC 250

Mercedes-Benz GLC 250 4Matic

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.989.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Mercedes-Benz GLC 250

BMW X3
2 tỷ 279 triệu - 2 tỷ 859 triệu
Lexus NX300
2 tỷ 510 triệu - 2 tỷ 560 triệu
Audi Q4
Đang cập nhật giá

Những câu hỏi thường gặp về Mercedes-Benz GLC 250

Giá lăn bánh của Mercedes-Benz GLC 250 2021 là bao nhiêu?
Giá GLC 250 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 2 tỷ 221 triệu cho bản 4Matic. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua GLC 250 hay X3 xe nào tốt hơn?
Giá GLC 250 niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 989 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1991 cc. Trong khi giá X3 bắt đầu từ 2 tỷ 279 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mercedes-Benz GLC 250 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Mercedes-Benz GLC 250 2020 tại thị trường Việt Nam có 12 màu gồm Black, Brilliant Blue Metallic, Graphite Gray Metallic, Iridium Silver Metallic, Lunar Blue Metallic, Mojave Silver Metallic, Obsidian Black Metallic, Polar White, Selenite Gray Metallic, designo Cardinal Red Metallic, designo Diamond White Metallic, designo Selenite Gray Magno, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Mercedes-Benz GLC 250 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Mercedes-Benz GLC 250 là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Mercedes-Benz GLC 250 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Mercedes-Benz GLC 250 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: GLC 250 4Matic (Xăng).
Đối thủ của Mercedes-Benz GLC 250 là dòng xe nào?
Mercedes-Benz GLC 250 có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: BMW X3, Volvo XC60, Lexus NX300, Audi Q4.

Xem thêm câu hỏi về Mercedes-Benz GLC 250

Màu xe Mercedes-Benz GLC 250

Mercedes-Benz GLC 250 2020 Màu BlackMercedes-Benz GLC 250 2020 Màu Brilliant Blue MetallicMercedes-Benz GLC 250 2020 Màu Graphite Gray MetallicMercedes-Benz GLC 250 2020 Màu Iridium Silver MetallicMercedes-Benz GLC 250 2020 Màu Lunar Blue Metallic
Màu Black

Mua xe Mercedes-Benz GLC 250 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mercedes-Benz GLC 250 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

39.375.706 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Mercedes-Benz GLC 250?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mercedes-Benz

Nổi bật
Sắp ra mắt