Hình ảnh Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Mitsubishi ASX mới nhất. Xe ASX có 59 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Mitsubishi ASX có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 1

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 1

Mitsubishi ASX 2020

Hình 1 / 59
Black

Black

Mitsubishi ASX 2020

Hình 2 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 2

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 2

Mitsubishi ASX 2020

Hình 3 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 3

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 3

Mitsubishi ASX 2020

Hình 4 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 4

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 4

Mitsubishi ASX 2020

Hình 5 / 59
Ulightning Blue

Ulightning Blue

Mitsubishi ASX 2020

Hình 6 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 5

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 5

Mitsubishi ASX 2020

Hình 7 / 59
Red Diamond

Red Diamond

Mitsubishi ASX 2020

Hình 8 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 6

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 6

Mitsubishi ASX 2020

Hình 9 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 7

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 7

Mitsubishi ASX 2020

Hình 10 / 59
Starlight

Starlight

Mitsubishi ASX 2020

Hình 11 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 8

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 8

Mitsubishi ASX 2020

Hình 12 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 9

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 9

Mitsubishi ASX 2020

Hình 13 / 59
Sterling Silver

Sterling Silver

Mitsubishi ASX 2020

Hình 14 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 10

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 10

Mitsubishi ASX 2020

Hình 15 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 11

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 11

Mitsubishi ASX 2020

Hình 16 / 59
Sunshine Orange

Sunshine Orange

Mitsubishi ASX 2020

Hình 17 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 12

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 12

Mitsubishi ASX 2020

Hình 18 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 13

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 13

Mitsubishi ASX 2020

Hình 19 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 14

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 14

Mitsubishi ASX 2020

Hình 20 / 59
Titanium

Titanium

Mitsubishi ASX 2020

Hình 21 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 15

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 15

Mitsubishi ASX 2020

Hình 22 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 16

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 16

Mitsubishi ASX 2020

Hình 23 / 59
White Solid

White Solid

Mitsubishi ASX 2020

Hình 24 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 17

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 17

Mitsubishi ASX 2020

Hình 25 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 18

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 18

Mitsubishi ASX 2020

Hình 26 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 19

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 19

Mitsubishi ASX 2020

Hình 27 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 20

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 20

Mitsubishi ASX 2020

Hình 28 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 21

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 21

Mitsubishi ASX 2020

Hình 29 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 22

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 22

Mitsubishi ASX 2020

Hình 30 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 23

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 23

Mitsubishi ASX 2020

Hình 31 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 24

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 24

Mitsubishi ASX 2020

Hình 32 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 25

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 25

Mitsubishi ASX 2020

Hình 33 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 26

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 26

Mitsubishi ASX 2020

Hình 34 / 59
Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 27

Hình ảnh Mitsubishi ASX 2020 hình 27

Mitsubishi ASX 2020

Hình 35 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-black_001.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-black_001.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 36 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-black_002.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-black_002.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 37 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-black_003.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-black_003.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 38 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-lightning-blue_001.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-lightning-blue_001.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 39 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-lightning-blue_002.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-lightning-blue_002.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 40 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-lightning-blue_003.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-lightning-blue_003.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 41 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-red-diamond_001.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-red-diamond_001.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 42 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-red-diamond_002.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-red-diamond_002.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 43 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-red-diamond_003.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-red-diamond_003.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 44 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-starlight_001.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-starlight_001.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 45 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-starlight_002.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-starlight_002.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 46 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-starlight_003.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-starlight_003.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 47 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sterling-silver_001.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sterling-silver_001.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 48 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sterling-silver_002.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sterling-silver_002.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 49 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sterling-silver_003.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sterling-silver_003.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 50 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sunshine-orange_001.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sunshine-orange_001.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 51 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sunshine-orange_002.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sunshine-orange_002.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 52 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sunshine-orange_003.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sunshine-orange_003.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 53 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-titanium_001.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-titanium_001.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 54 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-titanium_002.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-titanium_002.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 55 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-titanium_003.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-titanium_003.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 56 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-white-solid_001.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-white-solid_001.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 57 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-white-solid_002.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-white-solid_002.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 58 / 59
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-white-solid_003.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-white-solid_003.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 59 / 59

Các phiên bản của Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX ES

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Mitsubishi ASX

Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 118 triệu
Mazda CX-5
819 triệu - 1 tỷ 149 triệu
Nissan X-Trail
800 triệu - 1 tỷ 113 triệu
Peugeot 3008
995 triệu - 1 tỷ 199 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Mitsubishi ASX 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Mitsubishi ASX 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Black, Ulightning Blue, Red Diamond, Starlight, Sterling Silver, Sunshine Orange, Titanium, White Solid, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Mitsubishi ASX là xe 7 chỗ?
A.
Mitsubishi ASX là mẫu xe 7 chỗ
Q. Dòng xe Mitsubishi ASX 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Mitsubishi ASX 2020 có khoảng 1 phiên bản như ASX ES (Xăng). Xem thêm
Q. Đối thủ của Mitsubishi ASX là dòng xe nào?
A.
Có 6 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi ASX là những dòng xe trong phân khúc Phổ thông thuộc Honda, Hyundai, Mazda, Nissan như Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Peugeot 3008, Kia Sportage

Xem thêm câu hỏi về Mitsubishi ASX

Mua xe ô tô từ đại lý

PEUGEOT 3008 LĂN BÁNH HẤP DẪN - CHỈ CẦN CHI TRƯỚC 199 TRIỆU ĐỒNG
Mua xe từ đại lý
Mitsubishi Xpander CROSS 2020 1.5L AT
Mua xe từ đại lý
670 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mitsubishi Xpander AT 1.5L 2020
Mua xe từ đại lý
620 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 200 4MT 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 039 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 300 GLC 300 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 399 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz E300 AMG 2.0L 2019 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 833 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX 2020 Màu BlackMitsubishi ASX 2020 Màu Ulightning BlueMitsubishi ASX 2020 Màu Red DiamondMitsubishi ASX 2020 Màu StarlightMitsubishi ASX 2020 Màu Sterling Silver
Màu Black

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Mitsubishi

Nổi bật
Sắp ra mắt