Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2021

Mitsubishi ASX 2020
8.4/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 1

Mitsubishi ASX 2020

Hình 1 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 2

Mitsubishi ASX 2020

Hình 2 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 3

Mitsubishi ASX 2020

Hình 3 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 4

Mitsubishi ASX 2020

Hình 4 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 5

Mitsubishi ASX 2020

Hình 5 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 6

Mitsubishi ASX 2020

Hình 6 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 7

Mitsubishi ASX 2020

Hình 7 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 8

Mitsubishi ASX 2020

Hình 8 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 9

Mitsubishi ASX 2020

Hình 9 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 10

Mitsubishi ASX 2020

Hình 10 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 11

Mitsubishi ASX 2020

Hình 11 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 12

Mitsubishi ASX 2020

Hình 12 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 13

Mitsubishi ASX 2020

Hình 13 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2020 hình 14

Mitsubishi ASX 2020

Hình 14 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-black_001.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-black_001.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 15 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-black_002.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-black_002.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 16 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-black_003.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-black_003.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 17 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-lightning-blue_001.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-lightning-blue_001.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 18 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-lightning-blue_002.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-lightning-blue_002.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 19 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-lightning-blue_003.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-lightning-blue_003.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 20 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-red-diamond_001.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-red-diamond_001.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 21 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-red-diamond_002.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-red-diamond_002.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 22 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-red-diamond_003.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-red-diamond_003.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 23 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-starlight_001.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-starlight_001.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 24 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-starlight_002.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-starlight_002.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 25 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-starlight_003.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-starlight_003.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 26 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sterling-silver_001.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sterling-silver_001.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 27 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sterling-silver_002.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sterling-silver_002.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 28 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sterling-silver_003.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sterling-silver_003.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 29 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sunshine-orange_001.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sunshine-orange_001.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 30 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sunshine-orange_002.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sunshine-orange_002.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 31 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sunshine-orange_003.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-sunshine-orange_003.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 32 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-titanium_001.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-titanium_001.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 33 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-titanium_002.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-titanium_002.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 34 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-titanium_003.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-titanium_003.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 35 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-white-solid_001.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-white-solid_001.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 36 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-white-solid_002.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-white-solid_002.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 37 / 43
Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-white-solid_003.png

Mitsubishi ASX 2020 hình ảnh ngoại thất 2020-xd-asx-exceed-2wd-816-white-solid_003.png

Mitsubishi ASX 2020

Hình 38 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2019 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2019 hình 15

Mitsubishi ASX 2019

Hình 39 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2019 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2019 hình 16

Mitsubishi ASX 2019

Hình 40 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2019 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2019 hình 17

Mitsubishi ASX 2019

Hình 41 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2019 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2019 hình 18

Mitsubishi ASX 2019

Hình 42 / 43
Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2019 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Mitsubishi ASX 2019 hình 19

Mitsubishi ASX 2019

Hình 43 / 43

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Mitsubishi ASX

Những câu hỏi thường gặp về Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Mitsubishi ASX 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Black, Ulightning Blue, Red Diamond, Starlight, Sterling Silver, Sunshine Orange, Titanium, White Solid, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Mitsubishi ASX là dòng xe nào?
Mitsubishi ASX có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Peugeot 3008, Kia Sportage.

Xem thêm câu hỏi về Mitsubishi ASX

Màu xe Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX 2020 Màu BlackMitsubishi ASX 2020 Màu Ulightning BlueMitsubishi ASX 2020 Màu Red DiamondMitsubishi ASX 2020 Màu StarlightMitsubishi ASX 2020 Màu Sterling Silver
Màu Black

Mua xe Mitsubishi ASX mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mitsubishi ASX trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Mitsubishi ASX?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mitsubishi

Nổi bật
Sắp ra mắt