Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2021

Mitsubishi Attrage 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Mitsubishi Attrage mới nhất. Xe Attrage có 89 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Mitsubishi Attrage có sẵn 3 màu sắc khác nhau.

Xám

Xám

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 1 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 1

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 1

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 2 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 2

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 2

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 3 / 89
Trắng

Trắng

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 4 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 3

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 3

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 5 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 4

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 4

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 6 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 5

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 5

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 7 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 6

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 6

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 8 / 89
Đỏ

Đỏ

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 9 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 7

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 7

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 10 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 8

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 8

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 11 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 9

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 9

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 12 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 10

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 10

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 13 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 11

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 11

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 14 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 12

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 12

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 15 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 13

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 13

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 16 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 14

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 14

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 17 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 15

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 15

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 18 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 16

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 16

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 19 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 17

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 17

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 20 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 18

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 18

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 21 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 19

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 19

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 22 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 20

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 20

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 23 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 21

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 21

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 24 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 22

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 22

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 25 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 23

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 23

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 26 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 24

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 24

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 27 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 25

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 25

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 28 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 26

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 26

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 29 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 27

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 27

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 30 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 28

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 28

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 31 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 29

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 29

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 32 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 30

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 30

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 33 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 31

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 31

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 34 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 32

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 32

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 35 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 33

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 33

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 36 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 34

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 34

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 37 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 35

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 35

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 38 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 36

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 36

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 39 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 37

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 37

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 40 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 38

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 38

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 41 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 39

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 39

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 42 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 40

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 40

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 43 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 41

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2020 hình 41

Mitsubishi Attrage 2020

Hình 44 / 89
Mystic Black

Mystic Black

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 45 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 42

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 42

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 46 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 43

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 43

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 47 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 44

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 44

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 48 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 45

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 45

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 49 / 89
Mercury Gray

Mercury Gray

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 50 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 46

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 46

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 51 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 47

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 47

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 52 / 89
Pearl White

Pearl White

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 53 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 48

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 48

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 54 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 49

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 49

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 55 / 89
Infrared

Infrared

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 56 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 50

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 50

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 57 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 51

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 51

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 58 / 89
Sapphire Blue

Sapphire Blue

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 59 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 52

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 52

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 60 / 89
Starlight Silver

Starlight Silver

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 61 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 53

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 53

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 62 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 54

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 54

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 63 / 89
Wine Red

Wine Red

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 64 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 55

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 55

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 65 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 56

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 56

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 66 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 57

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 57

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 67 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 58

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 58

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 68 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 59

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 59

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 69 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 60

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 60

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 70 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 61

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 61

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 71 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 62

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 62

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 72 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 63

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 63

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 73 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 64

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 64

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 74 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 65

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 65

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 75 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 66

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 66

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 76 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 67

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 67

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 77 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 68

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 68

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 78 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 69

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 69

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 79 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 70

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 70

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 80 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 71

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 71

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 81 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 72

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 72

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 82 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 73

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 73

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 83 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 74

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 74

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 84 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 75

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 75

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 85 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 76

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 76

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 86 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 77

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 77

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 87 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 78

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 78

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 88 / 89
Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 79

Hình ảnh Mitsubishi Attrage 2019 hình 79

Mitsubishi Attrage 2019

Hình 89 / 89

Bài viết về Mitsubishi Attrage

Loạt xe bình dân mới ra mắt 2021: Toyota Vios và Mitsubishi Attrage làm nóng thị trường xe
Những mẫu xe mới ra mắt hoặc được nâng cấp như: MG ZS, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Hyundai Santa Fe, Ford Ranger, Mazda CX-3, Mazda CX-30 thuộc những mẫu xe khuấy động thị trường ô...
Blog xe 11 thg 7, 2021
Xe ô tô giá dưới 700 triệu đồng mới ra mắt, được quan tâm nhất
Đầu năm 2021, thị trường xe Việt Nam đón nhận một số mẫu ôtô mới trong tầm giá dưới 700 triệu đồng thuộc nhóm sedan hạng B và SUV đô thị được mọi người quan...
Blog xe 11 thg 3, 2021
Mitsubishi Attrage 2021 thêm phiên bản CVT Premium giá 485 triệu đồng
Hãng xe hơi Nhật Bản bổ sung thêm phiên bản CVT Premium cho mẫu xe sedan hạng b của mình là Mitsubishi Attrage 2021 thêm một số trang bị và có giá bán 485 triệu...
Blog xe 22 thg 2, 2021

Hình ảnh xe đối thủ Mitsubishi Attrage

Mazda 2
509 triệu - 649 triệu
Toyota Vios
470 triệu - 630 triệu
Honda City
529 triệu - 599 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Mitsubishi Attrage 2020 tại thị trường Việt Nam có 3 màu gồm Xám, Trắng, Đỏ, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Mitsubishi Attrage là dòng xe nào?
Mitsubishi Attrage có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng B gồm: Mazda 2, Toyota Vios, Honda City, Ford Fiesta.

Xem thêm câu hỏi về Mitsubishi Attrage

Màu xe Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage 2020 Màu XámMitsubishi Attrage 2020 Màu TrắngMitsubishi Attrage 2020 Màu Đỏ
Màu Xám

Mua xe Mitsubishi Attrage mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mitsubishi Attrage trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Mitsubishi Attrage?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mitsubishi

Nổi bật
Sắp ra mắt