Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2021

Mitsubishi Mirage 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Mitsubishi Mirage mới nhất. Xe Mirage có 72 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Mitsubishi Mirage có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 1

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 1

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 1 / 72
Pearl White

Pearl White

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 2 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 2

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 2

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 3 / 72
Infrared

Infrared

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 4 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 3

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 3

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 5 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 4

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 4

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 6 / 72
Mystic Black

Mystic Black

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 7 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 5

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 5

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 8 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 6

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 6

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 9 / 72
Sapphire Blue

Sapphire Blue

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 10 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 7

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 7

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 11 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 8

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 8

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 12 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 9

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 9

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 13 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 10

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 10

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 14 / 72
Starlight Silver

Starlight Silver

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 15 / 72
Sunrise Orange

Sunrise Orange

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 16 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 11

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 11

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 17 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 12

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 12

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 18 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 13

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 13

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 19 / 72
Titanium Grey

Titanium Grey

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 20 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 14

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 14

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 21 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 15

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 15

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 22 / 72
Wine Red

Wine Red

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 23 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 16

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 16

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 24 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 17

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 17

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 25 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 18

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 18

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 26 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 19

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 19

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 27 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 20

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 20

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 28 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 21

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 21

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 29 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 22

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 22

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 30 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 23

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 23

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 31 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 24

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 24

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 32 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 25

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2020 hình 25

Mitsubishi Mirage 2020

Hình 33 / 72
Mystic Black

Mystic Black

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 34 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 26

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 26

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 35 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 27

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 27

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 36 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 28

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 28

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 37 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 29

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 29

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 38 / 72
Starlight Silver

Starlight Silver

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 39 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 30

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 30

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 40 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 31

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 31

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 41 / 72
Infrared

Infrared

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 42 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 32

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 32

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 43 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 33

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 33

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 44 / 72
Mercury Gray

Mercury Gray

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 45 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 34

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 34

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 46 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 35

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 35

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 47 / 72
Pearl White

Pearl White

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 48 / 72
Sapphire Blue

Sapphire Blue

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 49 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 36

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 36

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 50 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 37

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 37

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 51 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 38

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 38

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 52 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 39

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 39

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 53 / 72
Wine Red

Wine Red

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 54 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 40

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 40

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 55 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 41

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 41

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 56 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 42

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 42

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 57 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 43

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 43

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 58 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 44

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 44

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 59 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 45

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 45

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 60 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 46

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 46

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 61 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 47

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 47

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 62 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 48

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 48

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 63 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 49

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 49

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 64 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 50

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 50

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 65 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 51

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 51

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 66 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 52

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 52

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 67 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 53

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 53

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 68 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 54

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 54

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 69 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 55

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 55

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 70 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 56

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 56

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 71 / 72
Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 57

Hình ảnh Mitsubishi Mirage 2019 hình 57

Mitsubishi Mirage 2019

Hình 72 / 72

Bài viết về Mitsubishi Mirage

Top 5 xe số tự động tốt nhất di chuyển trong thành phố
Lái xe ô tô trong thành phố có thể trở nên hơi tẻ nhạt. Việc di chuyển không phải là dễ dàng nhất nếu chiếc xe của bạn không được trang bị tối ưu để...
Xe tốt nhất 16 thg 1, 2021
Xe ô tô hạng A nào an toàn nhất ở Việt Nam?
Với đặc tính là phân khúc có giá thấp nhất trên thị trường, các mẫu xe hạng A thường có kích thước nhỏ và không được trang bị nhiều tính năng an toàn. Trong đó...
Blog xe 9 thg 11, 2020
Mitsubishi công bố bảng giá mới khuyến mãi tháng 5 Xpander bất ngờ nhận thêm ưu đãi
Hãng Mitsubishi vừa công bố cho khách hàng nào khi mua xe Mitsubishi Xpander thì sẽ nhận được quà tặng bảo hiểm thân vỏ trị giá 9 triệu đồng.
Khuyến mãi 6 thg 5, 2020

Hình ảnh xe đối thủ Mitsubishi Mirage

Kia Morning
304 triệu - 383 triệu
Kia Rio
470 triệu - 510 triệu
Honda Jazz
539 triệu - 624 triệu
Toyota Wigo
352 triệu - 384 triệu
Vinfast Fadil
425 triệu - 499 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Mitsubishi Mirage

Nên mua Mirage hay Morning xe nào tốt hơn?
Giá Mirage niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá Morning bắt đầu từ 299 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1248 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Mitsubishi Mirage 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Mitsubishi Mirage 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Pearl White, Infrared, Mystic Black, Sapphire Blue, Starlight Silver, Sunrise Orange, Titanium Grey, Wine Red, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Mitsubishi Mirage là dòng xe nào?
Mitsubishi Mirage có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Hatchback Hạng B gồm: Kia Morning, Mazda 2 Hatchback, Kia Rio, Honda Jazz, Toyota Wigo, Vinfast Fadil.

Xem thêm câu hỏi về Mitsubishi Mirage

Màu xe Mitsubishi Mirage

Mitsubishi Mirage 2020 Màu Pearl WhiteMitsubishi Mirage 2020 Màu InfraredMitsubishi Mirage 2020 Màu Mystic BlackMitsubishi Mirage 2020 Màu Sapphire BlueMitsubishi Mirage 2020 Màu Starlight Silver
Màu Pearl White

Mua xe Mitsubishi Mirage mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Mitsubishi Mirage trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Mitsubishi Mirage?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Mitsubishi

Nổi bật
Sắp ra mắt