Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross

Mitsubishi Xpander Cross 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 670.000.000 đ

Xem hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross mới nhất. Xe Xpander Cross có 57 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Mitsubishi Xpander Cross có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Cam

Cam

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 1 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 1

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 1

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 2 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 2

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 2

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 3 / 57
Bạc

Bạc

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 4 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 3

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 3

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 5 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 4

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 4

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 6 / 57
Xám

Xám

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 7 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 5

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 5

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 8 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 6

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 6

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 9 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 7

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 7

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 10 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 8

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 8

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 11 / 57
Trắng

Trắng

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 12 / 57
Đen

Đen

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 13 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 9

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 9

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 14 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 10

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 10

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 15 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 11

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 11

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 16 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 12

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 12

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 17 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 13

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 13

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 18 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 14

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 14

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 19 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 15

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 15

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 20 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 16

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 16

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 21 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 17

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 17

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 22 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 18

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 18

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 23 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 19

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 19

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 24 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 20

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 20

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 25 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 21

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 21

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 26 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 22

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 22

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 27 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 23

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 23

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 28 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 24

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 24

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 29 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 25

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 25

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 30 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 26

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 26

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 31 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 27

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 27

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 32 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 28

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 28

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 33 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 29

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 29

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 34 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 30

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 30

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 35 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 31

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 31

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 36 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 32

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 32

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 37 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 33

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 33

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 38 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 34

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 34

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 39 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 35

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 35

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 40 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 36

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 36

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 41 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 37

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 37

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 42 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 38

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 38

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 43 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 39

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 39

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 44 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 40

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 40

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 45 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 41

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 41

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 46 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 42

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 42

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 47 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 43

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 43

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 48 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 44

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 44

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 49 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 45

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 45

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 50 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 46

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 46

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 51 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 47

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 47

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 52 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 48

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 48

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 53 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 49

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 49

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 54 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 50

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 50

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 55 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 51

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 51

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 56 / 57
Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 52

Hình ảnh Mitsubishi Xpander Cross 2020 hình 52

Mitsubishi Xpander Cross 2020

Hình 57 / 57

Bài viết về Mitsubishi Xpander Cross

Mitsubishi Xpander bản nhập khẩu được giảm toàn bộ phí trước bạ
Mitsubishi Xpander phiên bản nhập khẩu bao gồm cả phiên bản AT và MT sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tạo ra sự tương đồng với xe lắp ráp.
Thị trường 11 thg 11, 2020
Mitsubishi Xpander trang bị thêm camera 360, giá rẻ hơn
Phiên bản Mitsubishi Xpander lắp ráp, phân phối tại Malaysia được trang bị thêm hàng loạt tính năng tiện ích... trong khi giá bán thấp hơn Xpander tại Việt Nam hàng chục triệu đồng.
Thị trường 26 thg 10, 2020
Mitsubishi Xpander Cross ra mắt có giá 670 triệu đồng
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) vừa chính thức giới thiệu chiếc Mitsubishi Xpander Cross tại thị trường Việt Nam
Thị trường 16 thg 7, 2020
Mitsubishi Xpander và Xpander Cross sẽ ra mắt tháng 6 tại Việt Nam
Theo truyền thông của hãng Mitsubishi Motors Việt Nam, Xpander 2020 phiên bản nâng cấp và Xpander Cross mới sẽ ra mắt ngày 3 tháng 6 tới đây, vẫn là xe nhập khẩu nguyên chiếc...
Thị trường 26 thg 5, 2020

Các phiên bản của Mitsubishi Xpander Cross

Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

670.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Mitsubishi Xpander Cross

Honda BR-V
635 triệu - 700 triệu
Suzuki XL7
589 triệu - 630 triệu
Toyota Rush
633 triệu - 668 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Mitsubishi Xpander Cross có giá niêm yết khoảng 670 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 1.5 AT là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Mitsubishi Xpander Cross 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Mitsubishi Xpander Cross 2020 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Cam, Bạc, Xám, Trắng, Đen, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Mitsubishi Xpander Cross là xe 7 chỗ?
A.
Mitsubishi Xpander Cross là mẫu xe 7 chỗ
Q. Dòng xe Mitsubishi Xpander Cross 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Mitsubishi Xpander Cross 2020 có khoảng 1 phiên bản như Xpander Cross 1.5 AT (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 670 triệu cho bản Xpander Cross 1.5 AT. Xem thêm
Q. Đối thủ của Mitsubishi Xpander Cross là dòng xe nào?
A.
Có 3 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander Cross là những dòng xe trong phân khúc B thuộc Honda, Suzuki, Toyota như Honda BR-V, Suzuki XL7, Toyota Rush

Xem thêm câu hỏi về Mitsubishi Xpander Cross

Mua xe ô tô từ đại lý

PEUGEOT 3008 LĂN BÁNH HẤP DẪN - CHỈ CẦN CHI TRƯỚC 199 TRIỆU ĐỒNG
Mua xe từ đại lý
Mitsubishi Xpander CROSS 2020 1.5L AT
Mua xe từ đại lý
670 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mitsubishi Xpander AT 1.5L 2020
Mua xe từ đại lý
620 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 200 4MT 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 039 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 300 GLC 300 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 399 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz E300 AMG 2.0L 2019 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 833 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Mitsubishi Xpander Cross

Mitsubishi Xpander Cross 2020 Màu CamMitsubishi Xpander Cross 2020 Màu BạcMitsubishi Xpander Cross 2020 Màu XámMitsubishi Xpander Cross 2020 Màu TrắngMitsubishi Xpander Cross 2020 Màu Đen
Màu Cam

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Mitsubishi

Nổi bật
Sắp ra mắt