Hình ảnh Nissan Altima 2021

Nissan Altima 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 1.140.000.000 đ

Xem hình ảnh Nissan Altima mới nhất. Xe Altima có 73 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Nissan Altima có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 1

Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 1

Nissan Altima 2020

Hình 1 / 73
Brilliant Silver

Brilliant Silver

Nissan Altima 2020

Hình 2 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 2

Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 2

Nissan Altima 2020

Hình 3 / 73
Nissan Altima 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Nissan Altima 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Nissan Altima 2020

Hình 4 / 73
Deep Blue Pearl

Deep Blue Pearl

Nissan Altima 2020

Hình 5 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 3

Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 3

Nissan Altima 2020

Hình 6 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 4

Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 4

Nissan Altima 2020

Hình 7 / 73
Nissan Altima 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Nissan Altima 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Nissan Altima 2020

Hình 8 / 73
Glacier White

Glacier White

Nissan Altima 2020

Hình 9 / 73
Nissan Altima 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Nissan Altima 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Nissan Altima 2020

Hình 10 / 73
Gun Metallic

Gun Metallic

Nissan Altima 2020

Hình 11 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 5

Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 5

Nissan Altima 2020

Hình 12 / 73
Pearl White

Pearl White

Nissan Altima 2020

Hình 13 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 6

Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 6

Nissan Altima 2020

Hình 14 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 7

Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 7

Nissan Altima 2020

Hình 15 / 73
Scarlet Ember

Scarlet Ember

Nissan Altima 2020

Hình 16 / 73
Nissan Altima 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Nissan Altima 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Nissan Altima 2020

Hình 17 / 73
Nissan Altima 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Nissan Altima 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Nissan Altima 2020

Hình 18 / 73
Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Nissan Altima 2020

Hình 19 / 73
Storm Blue

Storm Blue

Nissan Altima 2020

Hình 20 / 73
Super Black

Super Black

Nissan Altima 2020

Hình 21 / 73
Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Nissan Altima 2020

Hình 22 / 73
Nissan Altima 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Nissan Altima 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Nissan Altima 2020

Hình 23 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 8

Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 8

Nissan Altima 2020

Hình 24 / 73
Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Nissan Altima 2020

Hình 25 / 73
Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Nissan Altima 2020

Hình 26 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 9

Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 9

Nissan Altima 2020

Hình 27 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 10

Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 10

Nissan Altima 2020

Hình 28 / 73
Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Nissan Altima 2020

Hình 29 / 73
Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan Altima 2020

Hình 30 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 11

Hình ảnh Nissan Altima 2020 hình 11

Nissan Altima 2020

Hình 31 / 73
Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Nissan Altima 2020

Hình 32 / 73
Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Nissan Altima 2020

Hình 33 / 73
Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan Altima 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Nissan Altima 2020

Hình 34 / 73
Brilliant Silver

Brilliant Silver

Nissan Altima 2019

Hình 35 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 12

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 12

Nissan Altima 2019

Hình 36 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 13

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 13

Nissan Altima 2019

Hình 37 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 14

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 14

Nissan Altima 2019

Hình 38 / 73
Deep Blue Pearl

Deep Blue Pearl

Nissan Altima 2019

Hình 39 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 15

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 15

Nissan Altima 2019

Hình 40 / 73
Glacier White

Glacier White

Nissan Altima 2019

Hình 41 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 16

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 16

Nissan Altima 2019

Hình 42 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 17

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 17

Nissan Altima 2019

Hình 43 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 18

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 18

Nissan Altima 2019

Hình 44 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 19

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 19

Nissan Altima 2019

Hình 45 / 73
Gun Metallic

Gun Metallic

Nissan Altima 2019

Hình 46 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 20

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 20

Nissan Altima 2019

Hình 47 / 73
Pearl White

Pearl White

Nissan Altima 2019

Hình 48 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 21

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 21

Nissan Altima 2019

Hình 49 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 22

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 22

Nissan Altima 2019

Hình 50 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 23

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 23

Nissan Altima 2019

Hình 51 / 73
Scarlet Ember

Scarlet Ember

Nissan Altima 2019

Hình 52 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 24

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 24

Nissan Altima 2019

Hình 53 / 73
Storm Blue

Storm Blue

Nissan Altima 2019

Hình 54 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 25

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 25

Nissan Altima 2019

Hình 55 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 26

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 26

Nissan Altima 2019

Hình 56 / 73
Super Black

Super Black

Nissan Altima 2019

Hình 57 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 27

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 27

Nissan Altima 2019

Hình 58 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 28

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 28

Nissan Altima 2019

Hình 59 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 29

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 29

Nissan Altima 2019

Hình 60 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 30

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 30

Nissan Altima 2019

Hình 61 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 31

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 31

Nissan Altima 2019

Hình 62 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 32

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 32

Nissan Altima 2019

Hình 63 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 33

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 33

Nissan Altima 2019

Hình 64 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 34

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 34

Nissan Altima 2019

Hình 65 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 35

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 35

Nissan Altima 2019

Hình 66 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 36

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 36

Nissan Altima 2019

Hình 67 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 37

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 37

Nissan Altima 2019

Hình 68 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 38

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 38

Nissan Altima 2019

Hình 69 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 39

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 39

Nissan Altima 2019

Hình 70 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 40

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 40

Nissan Altima 2019

Hình 71 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 41

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 41

Nissan Altima 2019

Hình 72 / 73
Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 42

Hình ảnh Nissan Altima 2019 hình 42

Nissan Altima 2019

Hình 73 / 73

Các phiên bản của Nissan Altima

Nissan Altima 2.5 SL

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

1.140.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Nissan Altima

Kia Optima
759 triệu - 919 triệu
Honda Accord
1 tỷ 198 triệu - 1 tỷ 390 triệu
Toyota Camry
1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 235 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Nissan Altima

Giá lăn bánh của Nissan Altima 2021 là bao nhiêu?
Giá Altima lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 274 triệu cho bản 2.5 SL. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Altima hay Sonata xe nào tốt hơn?
Giá Altima niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 140 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2488 cc. Trong khi giá Sonata bắt đầu từ 1 tỷ 200 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2497 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Nissan Altima 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Nissan Altima 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Brilliant Silver, Deep Blue Pearl, Glacier White, Gun Metallic, Pearl White, Scarlet Ember, Storm Blue, Super Black, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Nissan Altima 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Nissan Altima là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Nissan Altima có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Nissan Altima 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Altima 2.5 SL (Xăng).
Đối thủ của Nissan Altima là dòng xe nào?
Nissan Altima có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng D gồm: Hyundai Sonata, Chevrolet Malibu, Kia Optima, Honda Accord, Toyota Camry.

Xem thêm câu hỏi về Nissan Altima

Màu xe Nissan Altima

Nissan Altima 2020 Màu Brilliant SilverNissan Altima 2020 Màu Deep Blue PearlNissan Altima 2020 Màu Glacier WhiteNissan Altima 2020 Màu Gun MetallicNissan Altima 2020 Màu Pearl White
Màu Brilliant Silver

Mua xe Nissan Altima mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Nissan Altima trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

22.587.777 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Nissan Altima?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Nissan

Nổi bật
Sắp ra mắt