Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2021

Nissan Sentra 2020
8.4/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 1

Nissan Sentra 2020

Hình 1 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 2

Nissan Sentra 2020

Hình 2 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 3

Nissan Sentra 2020

Hình 3 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 4

Nissan Sentra 2020

Hình 4 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 5

Nissan Sentra 2020

Hình 5 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 6

Nissan Sentra 2020

Hình 6 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 7

Nissan Sentra 2020

Hình 7 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 8

Nissan Sentra 2020

Hình 8 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 9

Nissan Sentra 2020

Hình 9 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 10

Nissan Sentra 2020

Hình 10 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 11

Nissan Sentra 2020

Hình 11 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 12

Nissan Sentra 2020

Hình 12 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 13

Nissan Sentra 2020

Hình 13 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2020 hình 14

Nissan Sentra 2020

Hình 14 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 15

Nissan Sentra 2019

Hình 15 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 16

Nissan Sentra 2019

Hình 16 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 17

Nissan Sentra 2019

Hình 17 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 18

Nissan Sentra 2019

Hình 18 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 19

Nissan Sentra 2019

Hình 19 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 20

Nissan Sentra 2019

Hình 20 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 21

Nissan Sentra 2019

Hình 21 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 22

Nissan Sentra 2019

Hình 22 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 23

Nissan Sentra 2019

Hình 23 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 24

Nissan Sentra 2019

Hình 24 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 25

Nissan Sentra 2019

Hình 25 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 26

Nissan Sentra 2019

Hình 26 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 27

Nissan Sentra 2019

Hình 27 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 28

Nissan Sentra 2019

Hình 28 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 29

Nissan Sentra 2019

Hình 29 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 30

Nissan Sentra 2019

Hình 30 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 31

Nissan Sentra 2019

Hình 31 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 32

Nissan Sentra 2019

Hình 32 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 33

Nissan Sentra 2019

Hình 33 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 34

Nissan Sentra 2019

Hình 34 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 35

Nissan Sentra 2019

Hình 35 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 36

Nissan Sentra 2019

Hình 36 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 37

Nissan Sentra 2019

Hình 37 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 38

Nissan Sentra 2019

Hình 38 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 39

Nissan Sentra 2019

Hình 39 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 40

Nissan Sentra 2019

Hình 40 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 41

Nissan Sentra 2019

Hình 41 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 42

Nissan Sentra 2019

Hình 42 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 43

Nissan Sentra 2019

Hình 43 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 44

Nissan Sentra 2019

Hình 44 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 45

Nissan Sentra 2019

Hình 45 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 46

Nissan Sentra 2019

Hình 46 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 47

Nissan Sentra 2019

Hình 47 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 48

Nissan Sentra 2019

Hình 48 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 49

Nissan Sentra 2019

Hình 49 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 50

Nissan Sentra 2019

Hình 50 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 51

Nissan Sentra 2019

Hình 51 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 52

Nissan Sentra 2019

Hình 52 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 53

Nissan Sentra 2019

Hình 53 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 54

Nissan Sentra 2019

Hình 54 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 55

Nissan Sentra 2019

Hình 55 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 56

Nissan Sentra 2019

Hình 56 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 57

Nissan Sentra 2019

Hình 57 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 58

Nissan Sentra 2019

Hình 58 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 59

Nissan Sentra 2019

Hình 59 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 60

Nissan Sentra 2019

Hình 60 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 61

Nissan Sentra 2019

Hình 61 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 62

Nissan Sentra 2019

Hình 62 / 63
Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Nissan Sentra 2019 hình 63

Nissan Sentra 2019

Hình 63 / 63

Các phiên bản của Nissan Sentra

Nissan Sentra 1.8L S

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

Liên hệ

Nissan Sentra 1.6L S

Nhập khẩu, Xăng, Số sàn

Liên hệ

Những câu hỏi thường gặp về Nissan Sentra

Nissan Sentra 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Nissan Sentra 2020 tại thị trường Việt Nam có 11 màu gồm Aspen White Tricoat, Aspen White/Super Black, Brilliant Silver Metallic, Electric Blue Metallic, Fresh Powder, Gun Metallic, Gun Metallic/Super Black, Monarch Orange/Super Black, Rosewood Metallic, Scarlet Ember Tintcoat, Super Black, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Nissan Sentra 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Nissan Sentra là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Nissan Sentra có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Nissan Sentra 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Sentra 1.8L S (Xăng) & Sentra 1.6L S (Xăng).
Đối thủ của Nissan Sentra là dòng xe nào?
Nissan Sentra có 8 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng C gồm: Ford Focus, Honda Civic, Hyundai Elantra, Mazda 3, Toyota Corolla Altis, Chevrolet Cruze, Volkswagen Jetta.

Xem thêm câu hỏi về Nissan Sentra

Màu xe Nissan Sentra

Nissan Sentra 2020 Màu Aspen White TricoatNissan Sentra 2020 Màu Aspen White/Super BlackNissan Sentra 2020 Màu Brilliant Silver MetallicNissan Sentra 2020 Màu Electric Blue MetallicNissan Sentra 2020 Màu Fresh Powder
Màu Aspen White Tricoat

Mua xe Nissan Sentra mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Nissan Sentra trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Nissan Sentra?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Nissan

Nổi bật
Sắp ra mắt