Hình ảnh Porsche 911 2021

Porsche 911 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 6.600.000.000 đ - 8.080.000.000 đ

Xem hình ảnh Porsche 911 mới nhất. Xe Porsche 911 có 93 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Porsche 911 có sẵn 18 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 1

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 1

Porsche 911 2020

Hình 1 / 93
Agate Gray Metallic

Agate Gray Metallic

Porsche 911 2020

Hình 2 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 2

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 2

Porsche 911 2020

Hình 3 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 3

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 3

Porsche 911 2020

Hình 4 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 4

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 4

Porsche 911 2020

Hình 5 / 93
Aventurine Green Metallic

Aventurine Green Metallic

Porsche 911 2020

Hình 6 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 5

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 5

Porsche 911 2020

Hình 7 / 93
Black

Black

Porsche 911 2020

Hình 8 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 6

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 6

Porsche 911 2020

Hình 9 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 7

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 7

Porsche 911 2020

Hình 10 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 8

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 8

Porsche 911 2020

Hình 11 / 93
Carmine Red

Carmine Red

Porsche 911 2020

Hình 12 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 9

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 9

Porsche 911 2020

Hình 13 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 10

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 10

Porsche 911 2020

Hình 14 / 93
Carrara White Metallic

Carrara White Metallic

Porsche 911 2020

Hình 15 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 11

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 11

Porsche 911 2020

Hình 16 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 12

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 12

Porsche 911 2020

Hình 17 / 93
Chalk

Chalk

Porsche 911 2020

Hình 18 / 93
Custom Color

Custom Color

Porsche 911 2020

Hình 19 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 13

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 13

Porsche 911 2020

Hình 20 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 14

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 14

Porsche 911 2020

Hình 21 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 15

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 15

Porsche 911 2020

Hình 22 / 93
Dolomite Silver Metallic

Dolomite Silver Metallic

Porsche 911 2020

Hình 23 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 16

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 16

Porsche 911 2020

Hình 24 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 17

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 17

Porsche 911 2020

Hình 25 / 93
GT Silver Metallic

GT Silver Metallic

Porsche 911 2020

Hình 26 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 18

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 18

Porsche 911 2020

Hình 27 / 93
Gentian Blue Metallic

Gentian Blue Metallic

Porsche 911 2020

Hình 28 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 19

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 19

Porsche 911 2020

Hình 29 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 20

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 20

Porsche 911 2020

Hình 30 / 93
Guards Red

Guards Red

Porsche 911 2020

Hình 31 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 21

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 21

Porsche 911 2020

Hình 32 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 22

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 22

Porsche 911 2020

Hình 33 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 23

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 23

Porsche 911 2020

Hình 34 / 93
Jet Black Metallic

Jet Black Metallic

Porsche 911 2020

Hình 35 / 93
Lava Orange

Lava Orange

Porsche 911 2020

Hình 36 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 24

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 24

Porsche 911 2020

Hình 37 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 25

Hình ảnh Porsche 911 2020 hình 25

Porsche 911 2020

Hình 38 / 93
Lizard Green

Lizard Green

Porsche 911 2020

Hình 39 / 93
Miami Blue

Miami Blue

Porsche 911 2020

Hình 40 / 93
Night Blue Metallic

Night Blue Metallic

Porsche 911 2020

Hình 41 / 93
Racing Yellow

Racing Yellow

Porsche 911 2020

Hình 42 / 93
White

White

Porsche 911 2020

Hình 43 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 26

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 26

Porsche 911 2019

Hình 44 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 27

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 27

Porsche 911 2019

Hình 45 / 93
Sapphire Blue Metallic

Sapphire Blue Metallic

Porsche 911 2019

Hình 46 / 93
Miami Blue

Miami Blue

Porsche 911 2019

Hình 47 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 28

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 28

Porsche 911 2019

Hình 48 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 29

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 29

Porsche 911 2019

Hình 49 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 30

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 30

Porsche 911 2019

Hình 50 / 93
Agate Gray Metallic

Agate Gray Metallic

Porsche 911 2019

Hình 51 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 31

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 31

Porsche 911 2019

Hình 52 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 32

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 32

Porsche 911 2019

Hình 53 / 93
Black

Black

Porsche 911 2019

Hình 54 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 33

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 33

Porsche 911 2019

Hình 55 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 34

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 34

Porsche 911 2019

Hình 56 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 35

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 35

Porsche 911 2019

Hình 57 / 93
Carmine Red

Carmine Red

Porsche 911 2019

Hình 58 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 36

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 36

Porsche 911 2019

Hình 59 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 37

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 37

Porsche 911 2019

Hình 60 / 93
Carrara White Metallic

Carrara White Metallic

Porsche 911 2019

Hình 61 / 93
Chalk

Chalk

Porsche 911 2019

Hình 62 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 38

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 38

Porsche 911 2019

Hình 63 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 39

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 39

Porsche 911 2019

Hình 64 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 40

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 40

Porsche 911 2019

Hình 65 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 41

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 41

Porsche 911 2019

Hình 66 / 93
Custom Color

Custom Color

Porsche 911 2019

Hình 67 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 42

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 42

Porsche 911 2019

Hình 68 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 43

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 43

Porsche 911 2019

Hình 69 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 44

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 44

Porsche 911 2019

Hình 70 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 45

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 45

Porsche 911 2019

Hình 71 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 46

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 46

Porsche 911 2019

Hình 72 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 47

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 47

Porsche 911 2019

Hình 73 / 93
Guards Red

Guards Red

Porsche 911 2019

Hình 74 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 48

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 48

Porsche 911 2019

Hình 75 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 49

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 49

Porsche 911 2019

Hình 76 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 50

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 50

Porsche 911 2019

Hình 77 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 51

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 51

Porsche 911 2019

Hình 78 / 93
Jet Black Metallic

Jet Black Metallic

Porsche 911 2019

Hình 79 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 52

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 52

Porsche 911 2019

Hình 80 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 53

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 53

Porsche 911 2019

Hình 81 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 54

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 54

Porsche 911 2019

Hình 82 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 55

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 55

Porsche 911 2019

Hình 83 / 93
Night Blue Metallic

Night Blue Metallic

Porsche 911 2019

Hình 84 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 56

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 56

Porsche 911 2019

Hình 85 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 57

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 57

Porsche 911 2019

Hình 86 / 93
Racing Yellow

Racing Yellow

Porsche 911 2019

Hình 87 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 58

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 58

Porsche 911 2019

Hình 88 / 93
Rhodium Silver Metallic

Rhodium Silver Metallic

Porsche 911 2019

Hình 89 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 59

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 59

Porsche 911 2019

Hình 90 / 93
White

White

Porsche 911 2019

Hình 91 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 60

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 60

Porsche 911 2019

Hình 92 / 93
Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 61

Hình ảnh Porsche 911 2019 hình 61

Porsche 911 2019

Hình 93 / 93

Bài viết về Porsche 911

Top 20 xe ô tô thể thao mong đợi nhất năm 2021
Cũng giống như năm 2020, năm 2021 sẽ là một năm có nhiều thay đổi các mẫu xe hơi. Nhưng có rất nhiều điều để mong đợi trong thế giới ô tô. Từ những chiếc...
Xe tốt nhất 14 thg 12, 2020

Các phiên bản của Porsche 911

Porsche 911 Carrera 4

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

6.600.000.000 VND

Porsche 911 Carrera 3.0

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

6.920.000.000 VND

Porsche 911 Carrera S

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

7.610.000.000 VND

Porsche 911 Carrera 4S

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

8.080.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Porsche 911

Những câu hỏi thường gặp về Porsche 911

Giá lăn bánh của Porsche 911 2021 là bao nhiêu?
Giá Porsche 911 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 7 tỷ 362 triệu cho bản Carrera 4 và tăng lên đến 7 tỷ 362 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Porsche 911 hay i8 xe nào tốt hơn?
Giá Porsche 911 niêm yết bắt đầu từ 6 tỷ 600 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2981 cc. Trong khi giá i8 bắt đầu từ 7 tỷ 800 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1498 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Porsche 911 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Porsche 911 2020 tại thị trường Việt Nam có 18 màu gồm Agate Gray Metallic, Aventurine Green Metallic, Black, Carmine Red, Carrara White Metallic, Chalk, Custom Color, Dolomite Silver Metallic, GT Silver Metallic, Gentian Blue Metallic, Guards Red, Jet Black Metallic, Lava Orange, Lizard Green, Miami Blue, Night Blue Metallic, Racing Yellow, White, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Porsche 911 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Porsche 911 là mẫu xe Coupe 2 chỗ.
Porsche 911 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Porsche 911 2021 đang có 4 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Porsche 911 Carrera S (Dầu), Porsche 911 Carrera 4S (Dầu), Porsche 911 Carrera 4 (Dầu) & Porsche 911 Carrera 3.0 (Dầu).
Đối thủ của Porsche 911 là dòng xe nào?
Porsche 911 có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Coupe Hạng sang gồm: Ford Mustang, BMW i8, Toyota 86.

Xem thêm câu hỏi về Porsche 911

Màu xe Porsche 911

Porsche 911 2020 Màu Agate Gray MetallicPorsche 911 2020 Màu Aventurine Green MetallicPorsche 911 2020 Màu BlackPorsche 911 2020 Màu Carmine RedPorsche 911 2020 Màu Carrara White Metallic
Màu Agate Gray Metallic

Mua xe Porsche 911 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Porsche 911 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

130.518.803 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Porsche 911?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Porsche

Nổi bật
Sắp ra mắt