Hình ảnh Porsche Panamera 2021

Porsche Panamera 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 5.250.000.000 đ - 10.030.000.000 đ

Xem hình ảnh Porsche Panamera mới nhất. Xe Panamera có 81 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Porsche Panamera có sẵn 17 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 1

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 1

Porsche Panamera 2020

Hình 1 / 81
Carmine Red

Carmine Red

Porsche Panamera 2020

Hình 2 / 81
White

White

Porsche Panamera 2020

Hình 3 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 2

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 2

Porsche Panamera 2020

Hình 4 / 81
Volcano Grey

Volcano Grey

Porsche Panamera 2020

Hình 5 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 3

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 3

Porsche Panamera 2020

Hình 6 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 4

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 4

Porsche Panamera 2020

Hình 7 / 81
Jet Black

Jet Black

Porsche Panamera 2020

Hình 8 / 81
Carrara White

Carrara White

Porsche Panamera 2020

Hình 9 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 5

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 5

Porsche Panamera 2020

Hình 10 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 6

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 6

Porsche Panamera 2020

Hình 11 / 81
Crayon

Crayon

Porsche Panamera 2020

Hình 12 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 7

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 7

Porsche Panamera 2020

Hình 13 / 81
Ristretto Brown

Ristretto Brown

Porsche Panamera 2020

Hình 14 / 81
Black

Black

Porsche Panamera 2020

Hình 15 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 8

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 8

Porsche Panamera 2020

Hình 16 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 9

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 9

Porsche Panamera 2020

Hình 17 / 81
Dolomite Silver

Dolomite Silver

Porsche Panamera 2020

Hình 18 / 81
Mamba Green

Mamba Green

Porsche Panamera 2020

Hình 19 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 10

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 10

Porsche Panamera 2020

Hình 20 / 81
Sapphire Blue

Sapphire Blue

Porsche Panamera 2020

Hình 21 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 11

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 11

Porsche Panamera 2020

Hình 22 / 81
Porsche Panamera 2020 hình ảnh nội thất porsche-zoom3.png

Porsche Panamera 2020 hình ảnh nội thất porsche-zoom3.png

Porsche Panamera 2020

Hình 23 / 81
Night Blue

Night Blue

Porsche Panamera 2020

Hình 24 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 12

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 12

Porsche Panamera 2020

Hình 25 / 81
Amethyst

Amethyst

Porsche Panamera 2020

Hình 26 / 81
GT Silver

GT Silver

Porsche Panamera 2020

Hình 27 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 13

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 13

Porsche Panamera 2020

Hình 28 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 14

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 14

Porsche Panamera 2020

Hình 29 / 81
Burgundy Red

Burgundy Red

Porsche Panamera 2020

Hình 30 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 15

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 15

Porsche Panamera 2020

Hình 31 / 81
Mahogany

Mahogany

Porsche Panamera 2020

Hình 32 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 16

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 16

Porsche Panamera 2020

Hình 33 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 17

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 17

Porsche Panamera 2020

Hình 34 / 81
Gentian Blue

Gentian Blue

Porsche Panamera 2020

Hình 35 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 18

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 18

Porsche Panamera 2020

Hình 36 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 19

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 19

Porsche Panamera 2020

Hình 37 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 20

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 20

Porsche Panamera 2020

Hình 38 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 21

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 21

Porsche Panamera 2020

Hình 39 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 22

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 22

Porsche Panamera 2020

Hình 40 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 23

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 23

Porsche Panamera 2020

Hình 41 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 24

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 24

Porsche Panamera 2020

Hình 42 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 25

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 25

Porsche Panamera 2020

Hình 43 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 26

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 26

Porsche Panamera 2020

Hình 44 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 27

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 27

Porsche Panamera 2020

Hình 45 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 28

Hình ảnh Porsche Panamera 2020 hình 28

Porsche Panamera 2020

Hình 46 / 81
Carrara White Metallic

Carrara White Metallic

Porsche Panamera 2019

Hình 47 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 29

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 29

Porsche Panamera 2019

Hình 48 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 30

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 30

Porsche Panamera 2019

Hình 49 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 31

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 31

Porsche Panamera 2019

Hình 50 / 81
Agate Gray Metallic

Agate Gray Metallic

Porsche Panamera 2019

Hình 51 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 32

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 32

Porsche Panamera 2019

Hình 52 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 33

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 33

Porsche Panamera 2019

Hình 53 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 34

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 34

Porsche Panamera 2019

Hình 54 / 81
Amethyst Metallic

Amethyst Metallic

Porsche Panamera 2019

Hình 55 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 35

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 35

Porsche Panamera 2019

Hình 56 / 81
Black

Black

Porsche Panamera 2019

Hình 57 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 36

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 36

Porsche Panamera 2019

Hình 58 / 81
Burgundy Red Metallic

Burgundy Red Metallic

Porsche Panamera 2019

Hình 59 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 37

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 37

Porsche Panamera 2019

Hình 60 / 81
Carmine Red

Carmine Red

Porsche Panamera 2019

Hình 61 / 81
Chalk

Chalk

Porsche Panamera 2019

Hình 62 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 38

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 38

Porsche Panamera 2019

Hình 63 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 39

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 39

Porsche Panamera 2019

Hình 64 / 81
GT Silver Metallic

GT Silver Metallic

Porsche Panamera 2019

Hình 65 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 40

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 40

Porsche Panamera 2019

Hình 66 / 81
Jet Black Metallic

Jet Black Metallic

Porsche Panamera 2019

Hình 67 / 81
Mahogany Metallic

Mahogany Metallic

Porsche Panamera 2019

Hình 68 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 41

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 41

Porsche Panamera 2019

Hình 69 / 81
Night Blue Metallic

Night Blue Metallic

Porsche Panamera 2019

Hình 70 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 42

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 42

Porsche Panamera 2019

Hình 71 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 43

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 43

Porsche Panamera 2019

Hình 72 / 81
Rhodium Silver Metallic

Rhodium Silver Metallic

Porsche Panamera 2019

Hình 73 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 44

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 44

Porsche Panamera 2019

Hình 74 / 81
Ristretto Brown Metallic

Ristretto Brown Metallic

Porsche Panamera 2019

Hình 75 / 81
Sapphire Blue Metallic

Sapphire Blue Metallic

Porsche Panamera 2019

Hình 76 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 45

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 45

Porsche Panamera 2019

Hình 77 / 81
Volcano Gray Metallic

Volcano Gray Metallic

Porsche Panamera 2019

Hình 78 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 46

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 46

Porsche Panamera 2019

Hình 79 / 81
Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 47

Hình ảnh Porsche Panamera 2019 hình 47

Porsche Panamera 2019

Hình 80 / 81
White

White

Porsche Panamera 2019

Hình 81 / 81

Các phiên bản của Porsche Panamera

Porsche Panamera 3.0 V6

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

5.250.000.000 VND

Porsche Panamera 4

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

5.500.000.000 VND

Porsche Panamera 4 Executive

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

5.950.000.000 VND

Porsche Panamera Sport Turismo

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

6.775.000.000 VND

Porsche Panamera 4S

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

7.440.000.000 VND

Porsche Panamera 4S Executive

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

8.240.000.000 VND

Porsche Panamera GTS

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

10.030.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Porsche Panamera

Porsche Panamera
4 tỷ 779 triệu - 10 tỷ 090 triệu
BMW 840i
5 tỷ 800 triệu
Maserati Ghibli
4 tỷ 890 triệu - 5 tỷ 990 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Porsche Panamera

Giá lăn bánh của Porsche Panamera 2021 là bao nhiêu?
Giá Panamera lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 5 tỷ 857 triệu cho bản 3.0 V6 và tăng lên đến 5 tỷ 857 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Panamera hay Panamera xe nào tốt hơn?
Giá Panamera niêm yết bắt đầu từ 5 tỷ 250 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2995 cc. Trong khi giá Panamera bắt đầu từ 5 tỷ 250 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2995 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Porsche Panamera 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Porsche Panamera 2020 tại thị trường Việt Nam có 17 màu gồm Carmine Red, White, Volcano Grey, Jet Black, Carrara White, Crayon, Ristretto Brown, Black, Dolomite Silver, Mamba Green, Sapphire Blue, Night Blue, Amethyst, GT Silver, Burgundy Red, Mahogany, Gentian Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Porsche Panamera 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Porsche Panamera là mẫu xe Sedan 4 chỗ.
Porsche Panamera có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Porsche Panamera 2021 đang có 7 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Panamera Sport Turismo (Xăng), Panamera GTS (Xăng), Panamera 4S Executive (Xăng), Panamera 4S (Xăng), Panamera 4 Executive (Xăng), Panamera 4 (Xăng) & Panamera 3.0 V6 (Xăng).
Đối thủ của Porsche Panamera là dòng xe nào?
Porsche Panamera có 8 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang cỡ lớn gồm: Porsche Panamera, Mercedes-Benz S500, Lexus LS500, Mercedes-AMG GT53, BMW 840i, Audi A8, Jaguar XJ.

Xem thêm câu hỏi về Porsche Panamera

Màu xe Porsche Panamera

Porsche Panamera 2020 Màu Carmine RedPorsche Panamera 2020 Màu WhitePorsche Panamera 2020 Màu Volcano GreyPorsche Panamera 2020 Màu Jet BlackPorsche Panamera 2020 Màu Carrara White
Màu Carmine Red

Mua xe Porsche Panamera mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Porsche Panamera trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

103.834.631 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Porsche Panamera?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Porsche

Nổi bật
Sắp ra mắt