Hình ảnh Renault Captur 2020

Renault Captur 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 696.000.000 đ

Xem hình ảnh Renault Captur 2020 mới nhất. Xe Captur có 88 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Renault Captur 2020 có sẵn 0 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 1

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 1

Renault Captur 2020

Hình 1 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 2

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 2

Renault Captur 2020

Hình 2 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 3

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 3

Renault Captur 2020

Hình 3 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 4

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 4

Renault Captur 2020

Hình 4 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 5

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 5

Renault Captur 2020

Hình 5 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 6

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 6

Renault Captur 2020

Hình 6 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 7

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 7

Renault Captur 2020

Hình 7 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 8

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 8

Renault Captur 2020

Hình 8 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 9

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 9

Renault Captur 2020

Hình 9 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 10

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 10

Renault Captur 2020

Hình 10 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 11

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 11

Renault Captur 2020

Hình 11 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 12

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 12

Renault Captur 2020

Hình 12 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 13

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 13

Renault Captur 2020

Hình 13 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 14

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 14

Renault Captur 2020

Hình 14 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 15

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 15

Renault Captur 2020

Hình 15 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 16

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 16

Renault Captur 2020

Hình 16 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 17

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 17

Renault Captur 2020

Hình 17 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 18

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 18

Renault Captur 2020

Hình 18 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 19

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 19

Renault Captur 2020

Hình 19 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 20

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 20

Renault Captur 2020

Hình 20 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 21

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 21

Renault Captur 2020

Hình 21 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 22

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 22

Renault Captur 2020

Hình 22 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 23

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 23

Renault Captur 2020

Hình 23 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 24

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 24

Renault Captur 2020

Hình 24 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 25

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 25

Renault Captur 2020

Hình 25 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 26

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 26

Renault Captur 2020

Hình 26 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 27

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 27

Renault Captur 2020

Hình 27 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 28

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 28

Renault Captur 2020

Hình 28 / 88
Smokey Blue & Diamond Black

Smokey Blue & Diamond Black

Renault Captur 2022

Hình 29 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 29

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 29

Renault Captur 2022

Hình 30 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 30

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 30

Renault Captur 2022

Hình 31 / 88
Highland Grey

Highland Grey

Renault Captur 2022

Hình 32 / 88
Flame Red & Diamond Black

Flame Red & Diamond Black

Renault Captur 2022

Hình 33 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 31

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 31

Renault Captur 2022

Hình 34 / 88
Oyster Grey & Diamond Black

Oyster Grey & Diamond Black

Renault Captur 2022

Hình 35 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 32

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 32

Renault Captur 2022

Hình 36 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 33

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 33

Renault Captur 2022

Hình 37 / 88
Iron Blue & Diamond Black

Iron Blue & Diamond Black

Renault Captur 2022

Hình 38 / 88
Oyster Grey

Oyster Grey

Renault Captur 2022

Hình 39 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 34

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 34

Renault Captur 2022

Hình 40 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 35

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 35

Renault Captur 2022

Hình 41 / 88
Pearl White

Pearl White

Renault Captur 2022

Hình 42 / 88
Iron Blue

Iron Blue

Renault Captur 2022

Hình 43 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 36

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 36

Renault Captur 2022

Hình 44 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 37

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 37

Renault Captur 2022

Hình 45 / 88
Highland Grey & Diamond Black

Highland Grey & Diamond Black

Renault Captur 2022

Hình 46 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 38

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 38

Renault Captur 2022

Hình 47 / 88
Smokey Blue

Smokey Blue

Renault Captur 2022

Hình 48 / 88
Atacama Orange

Atacama Orange

Renault Captur 2022

Hình 49 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 39

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 39

Renault Captur 2022

Hình 50 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 40

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 40

Renault Captur 2022

Hình 51 / 88
Flame Red

Flame Red

Renault Captur 2022

Hình 52 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 41

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 41

Renault Captur 2022

Hình 53 / 88
Atacama Orange & Diamond Black

Atacama Orange & Diamond Black

Renault Captur 2022

Hình 54 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 42

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 42

Renault Captur 2022

Hình 55 / 88
Diamond Black

Diamond Black

Renault Captur 2022

Hình 56 / 88
Pearl White & Diamond Black

Pearl White & Diamond Black

Renault Captur 2022

Hình 57 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 43

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 43

Renault Captur 2022

Hình 58 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 44

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 44

Renault Captur 2022

Hình 59 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 45

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 45

Renault Captur 2022

Hình 60 / 88
Flame Red

Flame Red

Renault Captur 2019

Hình 61 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 46

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 46

Renault Captur 2019

Hình 62 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 47

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 47

Renault Captur 2019

Hình 63 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 48

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 48

Renault Captur 2019

Hình 64 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 49

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 49

Renault Captur 2019

Hình 65 / 88
Pearl White

Pearl White

Renault Captur 2019

Hình 66 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 50

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 50

Renault Captur 2019

Hình 67 / 88
Ocean Blue

Ocean Blue

Renault Captur 2019

Hình 68 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 51

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 51

Renault Captur 2019

Hình 69 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 52

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 52

Renault Captur 2019

Hình 70 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 53

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 53

Renault Captur 2019

Hình 71 / 88
Arizona Orange Diamond Black Roof

Arizona Orange Diamond Black Roof

Renault Captur 2019

Hình 72 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 54

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 54

Renault Captur 2019

Hình 73 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 55

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 55

Renault Captur 2019

Hình 74 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 56

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 56

Renault Captur 2019

Hình 75 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 57

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 57

Renault Captur 2019

Hình 76 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 58

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 58

Renault Captur 2019

Hình 77 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 59

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 59

Renault Captur 2019

Hình 78 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 60

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 60

Renault Captur 2019

Hình 79 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 61

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 61

Renault Captur 2019

Hình 80 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 62

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 62

Renault Captur 2019

Hình 81 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 63

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 63

Renault Captur 2019

Hình 82 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 64

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 64

Renault Captur 2019

Hình 83 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 65

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 65

Renault Captur 2019

Hình 84 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 66

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 66

Renault Captur 2019

Hình 85 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 67

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 67

Renault Captur 2019

Hình 86 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 68

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 68

Renault Captur 2019

Hình 87 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 69

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 69

Renault Captur 2019

Hình 88 / 88

Các phiên bản của Renault Captur 2020

Renault Captur 1.6 AT

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

696.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Renault Captur

Honda BR-V
635 triệu - 700 triệu
Peugeot 2008
739 triệu - 829 triệu
Hyundai Kona
636 triệu - 750 triệu

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Renault

Nổi bật
Sắp ra mắt