Hình ảnh Renault Captur 2022

Renault Captur 2022
8.5/10 điểm
Giá bán: 696.000.000 đ

Xem hình ảnh Renault Captur mới nhất. Xe Captur có 88 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Renault Captur có sẵn 15 màu sắc khác nhau.

Smokey Blue & Diamond Black

Smokey Blue & Diamond Black

Renault Captur 2022

Hình 1 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 1

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 1

Renault Captur 2022

Hình 2 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 2

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 2

Renault Captur 2022

Hình 3 / 88
Highland Grey

Highland Grey

Renault Captur 2022

Hình 4 / 88
Flame Red & Diamond Black

Flame Red & Diamond Black

Renault Captur 2022

Hình 5 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 3

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 3

Renault Captur 2022

Hình 6 / 88
Oyster Grey & Diamond Black

Oyster Grey & Diamond Black

Renault Captur 2022

Hình 7 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 4

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 4

Renault Captur 2022

Hình 8 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 5

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 5

Renault Captur 2022

Hình 9 / 88
Iron Blue & Diamond Black

Iron Blue & Diamond Black

Renault Captur 2022

Hình 10 / 88
Oyster Grey

Oyster Grey

Renault Captur 2022

Hình 11 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 6

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 6

Renault Captur 2022

Hình 12 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 7

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 7

Renault Captur 2022

Hình 13 / 88
Pearl White

Pearl White

Renault Captur 2022

Hình 14 / 88
Iron Blue

Iron Blue

Renault Captur 2022

Hình 15 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 8

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 8

Renault Captur 2022

Hình 16 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 9

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 9

Renault Captur 2022

Hình 17 / 88
Highland Grey & Diamond Black

Highland Grey & Diamond Black

Renault Captur 2022

Hình 18 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 10

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 10

Renault Captur 2022

Hình 19 / 88
Smokey Blue

Smokey Blue

Renault Captur 2022

Hình 20 / 88
Atacama Orange

Atacama Orange

Renault Captur 2022

Hình 21 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 11

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 11

Renault Captur 2022

Hình 22 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 12

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 12

Renault Captur 2022

Hình 23 / 88
Flame Red

Flame Red

Renault Captur 2022

Hình 24 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 13

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 13

Renault Captur 2022

Hình 25 / 88
Atacama Orange & Diamond Black

Atacama Orange & Diamond Black

Renault Captur 2022

Hình 26 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 14

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 14

Renault Captur 2022

Hình 27 / 88
Diamond Black

Diamond Black

Renault Captur 2022

Hình 28 / 88
Pearl White & Diamond Black

Pearl White & Diamond Black

Renault Captur 2022

Hình 29 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 15

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 15

Renault Captur 2022

Hình 30 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 16

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 16

Renault Captur 2022

Hình 31 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 17

Hình ảnh Renault Captur 2022 hình 17

Renault Captur 2022

Hình 32 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 18

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 18

Renault Captur 2020

Hình 33 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 19

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 19

Renault Captur 2020

Hình 34 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 20

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 20

Renault Captur 2020

Hình 35 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 21

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 21

Renault Captur 2020

Hình 36 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 22

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 22

Renault Captur 2020

Hình 37 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 23

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 23

Renault Captur 2020

Hình 38 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 24

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 24

Renault Captur 2020

Hình 39 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 25

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 25

Renault Captur 2020

Hình 40 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 26

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 26

Renault Captur 2020

Hình 41 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 27

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 27

Renault Captur 2020

Hình 42 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 28

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 28

Renault Captur 2020

Hình 43 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 29

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 29

Renault Captur 2020

Hình 44 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 30

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 30

Renault Captur 2020

Hình 45 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 31

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 31

Renault Captur 2020

Hình 46 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 32

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 32

Renault Captur 2020

Hình 47 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 33

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 33

Renault Captur 2020

Hình 48 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 34

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 34

Renault Captur 2020

Hình 49 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 35

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 35

Renault Captur 2020

Hình 50 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 36

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 36

Renault Captur 2020

Hình 51 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 37

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 37

Renault Captur 2020

Hình 52 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 38

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 38

Renault Captur 2020

Hình 53 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 39

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 39

Renault Captur 2020

Hình 54 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 40

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 40

Renault Captur 2020

Hình 55 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 41

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 41

Renault Captur 2020

Hình 56 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 42

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 42

Renault Captur 2020

Hình 57 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 43

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 43

Renault Captur 2020

Hình 58 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 44

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 44

Renault Captur 2020

Hình 59 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 45

Hình ảnh Renault Captur 2020 hình 45

Renault Captur 2020

Hình 60 / 88
Flame Red

Flame Red

Renault Captur 2019

Hình 61 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 46

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 46

Renault Captur 2019

Hình 62 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 47

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 47

Renault Captur 2019

Hình 63 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 48

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 48

Renault Captur 2019

Hình 64 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 49

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 49

Renault Captur 2019

Hình 65 / 88
Pearl White

Pearl White

Renault Captur 2019

Hình 66 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 50

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 50

Renault Captur 2019

Hình 67 / 88
Ocean Blue

Ocean Blue

Renault Captur 2019

Hình 68 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 51

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 51

Renault Captur 2019

Hình 69 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 52

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 52

Renault Captur 2019

Hình 70 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 53

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 53

Renault Captur 2019

Hình 71 / 88
Arizona Orange Diamond Black Roof

Arizona Orange Diamond Black Roof

Renault Captur 2019

Hình 72 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 54

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 54

Renault Captur 2019

Hình 73 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 55

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 55

Renault Captur 2019

Hình 74 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 56

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 56

Renault Captur 2019

Hình 75 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 57

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 57

Renault Captur 2019

Hình 76 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 58

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 58

Renault Captur 2019

Hình 77 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 59

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 59

Renault Captur 2019

Hình 78 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 60

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 60

Renault Captur 2019

Hình 79 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 61

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 61

Renault Captur 2019

Hình 80 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 62

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 62

Renault Captur 2019

Hình 81 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 63

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 63

Renault Captur 2019

Hình 82 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 64

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 64

Renault Captur 2019

Hình 83 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 65

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 65

Renault Captur 2019

Hình 84 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 66

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 66

Renault Captur 2019

Hình 85 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 67

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 67

Renault Captur 2019

Hình 86 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 68

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 68

Renault Captur 2019

Hình 87 / 88
Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 69

Hình ảnh Renault Captur 2019 hình 69

Renault Captur 2019

Hình 88 / 88

Các phiên bản của Renault Captur

Renault Captur 1.6 AT

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

696.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Renault Captur

Peugeot 2008
739 triệu - 829 triệu
Hyundai Kona
636 triệu - 750 triệu
Kia Seltos
599 triệu - 719 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Renault Captur

Giá lăn bánh của Renault Captur 2022 là bao nhiêu?
Giá Captur lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 779 triệu cho bản 1.6 AT. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Captur hay Peugeot 2008 xe nào tốt hơn?
Giá Captur niêm yết bắt đầu từ 696 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1598 cc. Trong khi giá Peugeot 2008 bắt đầu từ 739 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1199 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Renault Captur 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Renault Captur 2022 tại thị trường Việt Nam có 15 màu gồm Smokey Blue & Diamond Black, Highland Grey, Flame Red & Diamond Black, Oyster Grey & Diamond Black, Iron Blue & Diamond Black, Oyster Grey, Pearl White, Iron Blue, Highland Grey & Diamond Black, Smokey Blue, Atacama Orange, Flame Red, Atacama Orange & Diamond Black, Diamond Black, Pearl White & Diamond Black, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Renault Captur 2022 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Renault Captur là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Renault Captur có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Renault Captur 2022 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Captur 1.6 AT (Xăng).
Đối thủ của Renault Captur là dòng xe nào?
Renault Captur có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng B gồm: Peugeot 2008, Hyundai Kona, Kia Seltos, Toyota Corolla Cross.

Xem thêm câu hỏi về Renault Captur

Màu xe Renault Captur

Renault Captur 2022 Màu Smokey Blue & Diamond BlackRenault Captur 2022 Màu Highland GreyRenault Captur 2022 Màu Flame Red & Diamond BlackRenault Captur 2022 Màu Oyster Grey & Diamond BlackRenault Captur 2022 Màu Iron Blue & Diamond Black
Màu Smokey Blue & Diamond Black

Mua xe Renault Captur mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Renault Captur trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

13.811.748 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Renault Captur?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Renault

Nổi bật
Sắp ra mắt