Hình ảnh Toyota Avalon 2021

Toyota Avalon 2020
8.3/10 điểm
Giá bán: 2.900.000.000 đ

Xem hình ảnh Toyota Avalon mới nhất. Xe Avalon có 92 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Toyota Avalon có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

Brownstone

Brownstone

Toyota Avalon 2020

Hình 1 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Avalon 2020

Hình 2 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 3 / 92
Celestial Silver Metallic

Celestial Silver Metallic

Toyota Avalon 2020

Hình 4 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 5 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Toyota Avalon 2020

Hình 6 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 7 / 92
Harbor Gray Metallic

Harbor Gray Metallic

Toyota Avalon 2020

Hình 8 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Avalon 2020

Hình 9 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020

Hình 10 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Avalon 2020

Hình 11 / 92
Midnight Black Metallic

Midnight Black Metallic

Toyota Avalon 2020

Hình 12 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 13 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Toyota Avalon 2020

Hình 14 / 92
Opulent Amber

Opulent Amber

Toyota Avalon 2020

Hình 15 / 92
Parisian Night Pearl

Parisian Night Pearl

Toyota Avalon 2020

Hình 16 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020

Hình 17 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Avalon 2020

Hình 18 / 92
Ruby Flare Pearl

Ruby Flare Pearl

Toyota Avalon 2020

Hình 19 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 20 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 21 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Toyota Avalon 2020

Hình 22 / 92
Supersonic Red

Supersonic Red

Toyota Avalon 2020

Hình 23 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 24 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Avalon 2020

Hình 25 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 26 / 92
Wind Chill Pearl

Wind Chill Pearl

Toyota Avalon 2020

Hình 27 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020

Hình 28 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Avalon 2020

Hình 29 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 30 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Avalon 2020

Hình 31 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Avalon 2020

Hình 32 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 33 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 34 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 35 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Avalon 2020

Hình 36 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 37 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 38 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Avalon 2020

Hình 39 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Avalon 2020

Hình 40 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020

Hình 41 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 42 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Avalon 2020

Hình 43 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Avalon 2020

Hình 44 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Avalon 2020

Hình 45 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Toyota Avalon 2020

Hình 46 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 47 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Avalon 2020

Hình 48 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Avalon 2020

Hình 49 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020

Hình 50 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Avalon 2020

Hình 51 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Avalon 2020

Hình 52 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020

Hình 53 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 54 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 55 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Avalon 2020

Hình 56 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020

Hình 57 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020

Hình 58 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Avalon 2020

Hình 59 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 60 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Avalon 2020

Hình 61 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Avalon 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Avalon 2020

Hình 62 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020

Hình 63 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 1

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 1

Toyota Avalon 2020

Hình 64 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020

Hình 65 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 2

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 2

Toyota Avalon 2020

Hình 66 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 67 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020

Hình 68 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 3

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 3

Toyota Avalon 2020

Hình 69 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 4

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 4

Toyota Avalon 2020

Hình 70 / 92
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020

Hình 71 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 5

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 5

Toyota Avalon 2020

Hình 72 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 6

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 6

Toyota Avalon 2020

Hình 73 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 7

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 7

Toyota Avalon 2020

Hình 74 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 8

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 8

Toyota Avalon 2020

Hình 75 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 9

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 9

Toyota Avalon 2020

Hình 76 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 10

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 10

Toyota Avalon 2020

Hình 77 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 11

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 11

Toyota Avalon 2020

Hình 78 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 12

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 12

Toyota Avalon 2020

Hình 79 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 13

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 13

Toyota Avalon 2020

Hình 80 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 14

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 14

Toyota Avalon 2020

Hình 81 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 15

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 15

Toyota Avalon 2020

Hình 82 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 16

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 16

Toyota Avalon 2020

Hình 83 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 17

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 17

Toyota Avalon 2020

Hình 84 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 18

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 18

Toyota Avalon 2020

Hình 85 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 19

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 19

Toyota Avalon 2020

Hình 86 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 20

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 20

Toyota Avalon 2020

Hình 87 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 21

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 21

Toyota Avalon 2020

Hình 88 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 22

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 22

Toyota Avalon 2020

Hình 89 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 23

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 23

Toyota Avalon 2020

Hình 90 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 24

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 24

Toyota Avalon 2020

Hình 91 / 92
Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 25

Hình ảnh Toyota Avalon 2020 hình 25

Toyota Avalon 2020

Hình 92 / 92

Các phiên bản của Toyota Avalon

Toyota Avalon Limited

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

2.900.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Toyota Avalon

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Avalon

Giá lăn bánh của Toyota Avalon 2021 là bao nhiêu?
Giá Avalon lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 3 tỷ 237 triệu cho bản Limited. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Toyota Avalon 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Avalon 2020 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Brownstone, Celestial Silver Metallic, Harbor Gray Metallic, Midnight Black Metallic, Opulent Amber, Parisian Night Pearl, Ruby Flare Pearl, Supersonic Red, Wind Chill Pearl, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Avalon 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Avalon là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Toyota Avalon có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Avalon 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Avalon Limited (Xăng).
Đối thủ của Toyota Avalon là dòng xe nào?
Toyota Avalon có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: Kia Cadenza, Ford Taurus, Nissan Maxima, Chevrolet Impala.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Avalon

Màu xe Toyota Avalon

Toyota Avalon 2020 Màu BrownstoneToyota Avalon 2020 Màu Celestial Silver MetallicToyota Avalon 2020 Màu Harbor Gray MetallicToyota Avalon 2020 Màu Midnight Black MetallicToyota Avalon 2020 Màu Opulent Amber
Màu Brownstone

Mua xe Toyota Avalon mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Avalon trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

57.385.224 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Avalon?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt